Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 8/2019
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta

VaVM 3/2019 vp HE 8/2019 vp

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Esityksen mukaan Maanmittauslaitoksella olisi oikeus saada Verohallinnolta tarvittavat tiedot kiinteistöjen ja kirjaamisvelvollisuuden alaisten siirtokelpoisten erityisten oikeuksien luovutusten kirjaamiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tiedot välitettäisiin automatisoituna sähköisenä tiedonsiirtona, mikä otettaisiin huomioon myös varainsiirtoverolaissa. Varainsiirtoverolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan veron suorittamisesta ei tarvitse esittää selvitystä, jos kirjaamisviranomainen on saanut sitä koskevan tiedon Verohallinnolta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

PERUSTELUT

1 Nykytila

Maanmittauslaitos ja Verohallinto ovat rakentaneet kuluvana vuonna käyttöön otettua huoneistotietojärjestelmää (HE 127/2018 vp laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) varten yhteisen rajapinnan, jossa tieto asunto-osakkeiden luovutuksesta suoritettavasta varainsiirtoverosta välittyisi automatisoituna sähköisenä tiedonsiirtona Verohallinnolta Maanmittauslaitokselle. Rajapintojen rakentamiseen tähtäävät määrittelyt on jo tehty sekä Verohallinnossa että Maanmittauslaitoksessa. Rajapintojen varsinainen rakentaminen on ajoitettu niin, että varainsiirtoverotustietojen siirtäminen viranomaisten välillä olisi sähköisesti mahdollista 1 päivästä marraskuuta 2019 alkaen.

Asunto-osakkeen luovutukseen liittyvän varainsiirtoveron suorittamista koskevan selvityksen automatisoitu siirtäminen osakeluettelon pitoa varten Maanmittauslaitokseen liittyy Verohallinnossa viime vuosina toteutettuun laajaan tietojärjestelmien ja verotuksen menettelysäännösten kokonaisuudistukseen, jonka viimeinen vaihe otetaan käyttöön 1 päivänä marraskuuta 2019. Teknisesti selvitys siirtyisi vastauksena Maanmittauslaitoksen Verohallinnolle toimittamaan tietoon tapahtuneista luovutuksista.

Samaa rajapintaa on tarkoitus hyödyntää kiinteistöjen ja kirjaamisvelvollisuuden alaisten siirtokelpoisten erityisten oikeuksien luovutuksiin liittyvän varainsiirtoveron suorittamisen tarkistamiseksi ennen kiinteistösaantojen kirjaamista maakaaren (540/1995) 7 luvussa tarkoitettuun lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Maakaaren 14 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan maanvuokraoikeuden ja muun toisen maahan kohdistuvan määräaikaisen käyttöoikeuden haltija on velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista, jos oikeus saadaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos alueella on tai sille saadaan sopimuksen mukaan rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita. Siirtokelpoisilla erityisillä oikeuksilla tarkoitetaan myös varainsiirtoverolain (931/1996) 5 §:ssä mainittuja kiinteistöön rinnastettavia vuokra- ja käyttöoikeuksia. Varainsiirtoverolain 4 §:n 1 momentin mukaan kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta on luovutuksensaajan suoritettava veroa. Kiinteistön luovutuksesta esitettävästä selvityksestä säädetään varainsiirtoverolain 29 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan lainhuutoa ja kirjaamista haettaessa on hakijan esitettävä selvitys veron suorittamisesta ja muu tarpeellinen selvitys veron määrään vaikuttavista seikoista. Maanmittauslaitoksella on tämän mukaisesti laissa säädetty oikeus käsitellä varainsiirtoveron suorittamista koskevaa tietoa laissa säädetyssä tehtävässään.

Tieto varainsiirtoveron suorittamisesta on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 §:n mukaisesti salassa pidettävä verotustieto. Verohallinto voi antaa salassa pidettävän tiedon muulle kuin asianosaiselle itselleen vain silloin, kun siitä säädetään nimenomaisesti laissa. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 29 §:ssä säädetään edellytyksistä antaa salassa pidettäviä tietoja toiselle viranomaiselle. Oikeudesta tiedon luovuttamiseen tai tiedon saantiin tulee säätää nimenomaisesti.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n 1 momentin 9 kohdassa säädetään nykyisin Maanmittauslaitoksen oikeudesta saada tieto varainsiirtoveron suorittamisesta asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) tarkoitettuun osakeluetteloon merkitsemistä varten. Maanmittauslaitoksella ei ole lakisääteistä oikeutta saada tietoa varainsiirtoveron suorittamisesta muuta tarkoitusta varten.

Kirjaamisviranomaisena kiinteistön luovutuksissa toimii maakaaren 5 luvun 2 §:n mukaan Maanmittauslaitos, joka käsittelee varainsiirtoveron suorittamista koskevaan selvitykseen liittyen myös salassa pidettäviä verotustietoja. Jotta kiinteistöjen ja kirjaamisvelvollisuuden alaisten siirtokelpoisten erityisten oikeuksien luovutuksiin liittyvän varainsiirtoveron suorittaminen voitaisiin automatisoidun sähköisen tiedonsiirron käyttöönoton jälkeen tarkistaa ennen luovutuksen kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:ssä on säädettävä Maanmittauslaitoksen oikeudesta saada lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä varten tarvittavat tiedot Verohallinnolta. Tiedot välitettäisiin automatisoituna sähköisenä tiedonsiirtona, mikä otettaisiin huomioon myös varainsiirtoverolain 29 §:ssä.

Verohallinto uudistaa tietojärjestelmäuudistuksensa viimeisen vaiheen käyttöönoton yhteydessä myös varainsiirtoverotusmenettelyä niin, että kiinteistöjen ja kirjaamisvelvollisuuden alaisten siirtokelpoisten erityisten oikeuksien luovutuksista on myös annettava varainsiirtoveroilmoitus ja vero on suoritettava kunkin henkilökohtaiselle verotilille. Varainsiirtovero katsotaan suoritetuksi vasta, kun Verohallinto on saamansa veroilmoituksen perusteella kuitannut asiakkaan verotililtä varainsiirtoveroa vastaavan rahamäärän. Veron suorittamista ei siis enää marraskuun 1 päivän 2019 jälkeen olisi mahdollista osoittaa pelkällä maksukuitilla, kuten tähän asti. Ehdotus vastaa asunto-osakkeiden luovutukseen liittyvässä varainsiirtoverotuksessa noudatettua menettelyä, jonka muutos toteutettiin huoneistotietojärjestelmästä säätämisen yhteydessä.

Kiinteistötietojärjestelmän ja Verohallinnon välisen automatisoidun sähköisen tiedonsiirron käyttöönotto ei vaikuta varainsiirtoveron ilmoittamisessa ja suorittamisessa noudatettuun viranomaisten väliseen työnjakoon. Velvollisuus valvoa varainsiirtoveron suorittaminen säilyy muutoksen jälkeenkin varainsiirtoverolain 29 §:n nojalla kirjaamisviranomaisella eli Maanmittauslaitoksella.

2 Ehdotetut muutokset

Maanmittauslaitoksen tiedonsaantioikeudesta kiinteistöjen ja kirjaamisvelvollisuuden alaisten siirtokelpoisten erityisten oikeuksien luovutuksia koskeviin varainsiirtoverotustietoihin säädettäisiin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:ssä. Pykälässä muutettaisiin 9 kohta, jossa nykyisin säädetään Maanmittauslaitoksen oikeudesta saada Verohallinnolta tarpeelliset tiedot varainsiirtoveron suorittamisesta asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettuun osakeluetteloon merkitsemistä varten. Ehdotuksen mukaan Verohallinto voisi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa pyynnöstä Maanmittauslaitokselle myös maakaaren 14 luvun 2 §:ssä kirjaamisviranomaiselle säädetyn lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpitotehtävän hoitamista varten tarpeelliset tiedot varainsiirtoveron suorittamisesta. Tarkemmin rekisteristä määrätään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetussa asetuksessa (960/1996).

Ehdotettu sääntely koskee henkilötietojen käsittelyä, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa asetuksessa (EU) N:o 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus). Asetuksen 5 artiklassa säädetään tietojen käsittelyn yleisistä periaatteista ja 6 artiklassa oikeudesta käsitellä henkilötietoja. Maanmittauslaitoksella on jo tällä hetkellä oikeus käsitellä varainsiirtoverotuksen suorittamista koskevaa tietoa lakisääteisissä tehtävissään. Ehdotettu muutos sisältäisi oikeuden saada tämä tieto pyynnöstä suoraan Verohallinnolta automatisoituna sähköisenä tiedonsiirtona, mikä ei muuttaisi tiedon käyttötarkoitusta kiinteistösaantojen kirjaamisessa. Ehdotuksen mukainen tietojen luovuttaminen tulee toteuttaa tietoturvallisesti ja varmistaa, etteivät rekisteröidyn oikeudet vaarannu. Esityksellä ei ole vaikutusta rekisteröidyn mahdollisuuksiin toteuttaa asetuksessa tarkoitettuja oikeuksiaan.

Ehdotuksen mukaan kiinteistösaannon kirjaaminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin edellyttäisi voimassa olevaa lakia vastaavasti selvitystä varainsiirtoveron suorittamisesta. Säännöksen perusteella Maanmittauslaitos kirjaisi muun muassa kiinteistön kauppaan ja vaihtoon perustuvan saannon lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sen jälkeen, kun se on saanut Verohallinnolta automatisoidun sähköisen tiedonsiirron avulla selvityksen varainsiirtoveron suorittamisesta. Varainsiirtoverosta vapaiden kiinteistösaantojen kirjaaminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ei sen sijaan edellyttäisi selvitystä varainsiirtoveron suorittamisesta. Maanmittauslaitoksella olisi lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpidon järjestämiseksi tiedossa saannon laji, joka kirjattaisiin rekisteriin.

Varainsiirtoverolain 29 §:n edellyttämä hakijan velvollisuus esittää lainhuutoa ja kirjaamista haettaessa selvitys veron suorittamisesta ja muu tarpeellinen selvitys veron määrään vaikuttavista seikoista muuttuisi esityksen johdosta siten toissijaiseksi, että jatkossa Maanmittauslaitos saisi tiedon suoraan Verohallinnolta. Pykälään ehdotetun muutoksen tultua voimaan kirjaamishakemusta koskevasta menettelystä voitaisiin poistaa hakijalle asetettu vaatimus esittää tositteellinen selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta, kun veron suorittamista koskevan tiedon välittämistä koskeva automatisoitu sähköinen tiedonsiirto Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen välillä on otettu käyttöön. Ehdotus ei merkitsisi muutosta veron määrän oikeellisuuden arviointiin eikä hakijan velvollisuuteen esittää kirjaamista haettaessa tarpeellinen selvitys veron määrään vaikuttavista seikoista. Kirjaamisviranomainen valvoisi tämän selvityksen ja muiden tietojen perusteella kirjattavasta saannosta suoritetun veron määrän oikeellisuutta kirjaamishakemuksen käsittelyssä, kuten nykyisinkin. Vastaavasti maakaaren 6 luvun 5 §:n 2 momentin mukaista täydennyskehotusta ei annettaisi, jos tieto veron suorittamisesta saadaan suoraan Verohallinnolta. Kirjaamisviranomaisella olisi kuitenkin edelleen mahdollisuus pyytää asiakasta täydentämään hakemustaan kehottamalla suorittamaan varainsiirtovero, mikäli se on suorittamatta.

Maanmittauslaitos saa pyynnöstä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpitoa varten Verohallinnolta tiedon varainsiirtoveron suorittamisesta. Selvityksen tulee olla pyynnöstä annettava, jotta Verohallinto voi antaa tiedon vain niistä luovutuksista, joista sille tulee tieto kiinteistötietojärjestelmästä. Jos kiinteistötietojärjestelmästä Verohallintoon tuleva tietue sisältää pyynnön varainsiirtoveron suorittamista koskevasta selvityksestä, sekä tietopyyntö että tiedon luovutus voidaan toteuttaa automaatiossa. Verohallinnolla ei myöskään ole ilman pyyntöä edellytyksiä antaa systemaattisesti selvitystä sellaisista kohteista, joista veroa ei ole suoritettava. Omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ei voisi tehdä sellaisesta kiinteistösaannosta, josta Maanmittauslaitos ei ole saanut Verohallinnolta merkinnän tekemiseksi tarvittavaa selvitystä varainsiirtoveron suorittamisesta.

3 Esityksen vaikutukset

Kiinteistökauppoja tehdään vuosittain noin 70 000, joten uusi menettely koskettaisi varsin suurta asiakasjoukkoa. Asioiminen Maanmittauslaitoksessa helpottuisi ja käsittely nopeutuisi, kun asiakkaan ei tarvitsisi enää toimittaa erillistä kuittia varainsiirtoveron suorittamisesta kirjaamishakemuksensa liitteeksi, vaan kirjaamisviranomainen saisi tiedon suoraan Verohallinnolta automatisoituna sähköisenä tiedonsiirtona. Menettely edistää sähköistä asiointia ja digitalisaatiota, sillä hyvin suuressa osassa kiinteistöjen luovutuksista varainsiirtoverokuitti on nykymenettelyssä ainoa erillinen asiakirja, joka tarvitaan kirjaamishakemuksen liitteeksi. Sen sijaan siirtokelpoisten erityisten oikeuksien luovutuksissa hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteenä myös luovutuskirja alkuperäisenä, kun kiinteistöjen luovutuksissa luovutuskirja saadaan kaupanvahvistajan kautta. Sähköisesti siirretty varainsiirtoverotustieto on välttämätön edellytys lainhuutoratkaisujen automatisoinnille, jolla pyritään parantamaan ja nopeuttamaan asiakaspalvelua.

Jos automatisoitu sähköinen rajapinta ei olisi käytössä ja varainsiirtoveron suorittamiseen velvolliset joutuisivat antamaan tiedot omasta aloitteestaan ilman Verohallinnolta saatuja pohjatietoja, tulisi veron suorittamiseen velvollisten toimittaa kirjaamisviranomaiselle nykyistä enemmän selvitystä veron suorittamisesta, mikä lisäisi hallinnollista taakkaa merkittävästi. Edelleen, jos rajapinta ei olisi käytössä, pitäisi Verohallinnon tietojärjestelmään rakentaa jokin vaihtoehtoinen tapa osoittaa varainsiirtoveron suorittaminen, kuten todistus, jonka asiakas itse toimittaisi kirjaamisviranomaiselle. Todistusta ei voisi saada järjestelmästä heti veron suorittamisen jälkeen, vaan vasta sitten kun Verohallinnossa on kohdistettu suoritus oikealle veroilmoitukselle. Käytännössä asiakkaan pitäisi siis käydä uudelleen järjestelmässä muutaman päivän jälkeen hakemassa todistus. Tällainen menettely ei edistäisi sähköistä asiointia, vaan lisäisi asiakkaan velvoitteita ja hidastaisi muutoinkin menettelyä.

4 Valmistelu

Maa- ja metsätalousministeriö on 3 päivänä huhtikuuta 2019 esittänyt valtiovarainministeriölle verolainsäädännön kehittämistä kiinteistösaantojen varainsiirtoveroja koskevan automatisoidun sähköisen tiedonsiirron mahdollistamiseksi. Aloite perustuu Maanmittauslaitoksen 18 päivänä helmikuuta 2019 päivättyyn muistioon. Maanmittauslaitos on valmistellut aloitetta yhdessä Verohallinnon kanssa.

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Asian valmistelussa on kuultu Maanmittauslaitosta, Verohallintoa, maa- ja metsätalousministeriötä, oikeusministeriötä sekä huoneistotietojärjestelmän kehittämiseen osallistuvia muita viranomaisia ja etujärjestöjä (työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Finanssiala ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Kiinteistönvälittäjät ry). Maanmittauslaitos ja Verohallinto ovat lisäksi laajalti keskustelleet lainhuutoratkaisujen automatisaatioratkaisuista sidosryhmiensä kanssa. Lainmuutosten sujuvan täytäntöönpanon varmistamiseksi Maanmittauslaitoksen ja Verohallinnon on varauduttava siirtymäaikana tehostamaan viestintäänsä ja ohjeistamaan verovelvollisia lainmuutoksesta.

Esitys liittyy pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” (3.6.2019), jonka mukaan ”Suomi kehittää säädösympäristöä ja hallintoa siten, että ne mahdollistavat digitalisaation” ja ”Rakennetaan digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka myötä julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä.”

5 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. Verohallinnon tietojärjestelmien ja verotuksen menettelysäännösten kokonaisuudistuksen viimeinen vaihe otetaan käyttöön tuolloin, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista kytkeä lainmuutosten voimaantulo ja soveltaminen samaan ajankohtaan.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muutettavaksi ehdotettua 20 §:ää sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyyn kiinteistöluovutukseen, jota koskevaa hakemusta ei lain voimaantulopäivään mennessä ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ja siirtokelpoisen erityisen oikeuden luovutukseen, johon lain voimaantulopäivään mennessä ei ole haettu lainhuutoa tai luovutuksen kirjaamista. Jos varainsiirtovero tällaisissa luovutuksissa on suoritettu jo ennen lain voimaantuloa, veron suorittaminen osoitetaan vanhaan tapaan varainsiirtoverokuitilla.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 §:n 9 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1345/2018, seuraavasti:

20 §
Tietojen antaminen eräille viranomaisille

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa pyynnöstä:


9) Maanmittauslaitokselle asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) tarkoitettuun osakeluetteloon merkitsemistä ja maakaaressa (540/1995) tarkoitettuun lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjaamista varten tarpeelliset tiedot varainsiirtoveron suorittamisesta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyyn kiinteistöluovutukseen, jos sitä koskevaa hakemusta ei lain voimaantulopäivään mennessä ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ja siirtokelpoisen erityisen oikeuden luovutukseen, jos siihen ei lain voimaantulopäivään mennessä ole haettu lainhuutoa tai luovutuksen kirjaamista.


2.

Laki varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan varainsiirtoverolain (931/1996) 29 §:n 1 momentti seuraavasti:

29 §
Kiinteistön luovutuksesta esitettävä selvitys

Lainhuutoa ja kirjaamista haettaessa hakijan on esitettävä selvitys veron suorittamisesta ja muu tarpeellinen selvitys veron määrään vaikuttavista seikoista. Veron suorittamisesta ei tarvitse esittää selvitystä, jos kirjaamisviranomainen on saanut sitä koskevan tiedon Verohallinnolta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2019

Pääministeri
Antti Rinne

Valtiovarainministeri
Mika Lintilä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.