Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 2/2019
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

TyVM 1/2019

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia.

Työnhakijan omaehtoista opiskelua voidaan tietyin edellytyksin tukea työttömyysetuudella. Eräissä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyissä tilanteissa työnhakijan oikeus opiskelun tukemiseksi maksettavaan työttömyysetuuteen lakkaa. Etuusoikeuden lakkaamisesta päättää työ- ja elinkeinotoimisto. Työttömyyskassa tai Kansaneläkelaitos antaa työnhakijalle asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain säännöksiä täsmennettäisiin muutoksenhakuoikeuden osalta oikeuskäytännössä ilmenneiden epäselvyyksien takia. Henkilöllä olisi oikeus saada omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamista koskeva päätös sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden tutkittavaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työttömällä työnhakijalla voi olla oikeus omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavaan työttömyysetuuteen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 6 luvussa ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 22—25 §:ssä. Opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamisen ja muutoksenhaun osalta kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa viitataan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin.

Työ- ja elinkeinotoimisto seuraa työnhakijan opintojen etenemistä työllistymissuunnitelmassa, monialaisessa työllistymissuunnitelmassa, aktivointisuunnitelmassa tai kotoutumissuunnitelmassa sovitulla tavalla. Jos työnhakija ei etene opinnoissaan riittävästi tai laiminlyö ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle opintojen etenemisestä, oikeus työttömyysetuuteen lakkaa ajankohdasta, josta lukien työnhakijan opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi tai jona työnhakijan olisi tullut ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle opintojen etenemisestä.

Jos työnhakija on ollut poissa koulutuksesta ilman hyväksyttävää syytä siten, ettei hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan opinnoista, tai jos hän on muuten olennaisesti laiminlyönyt opintojaan, oikeus työttömyysetuuteen lakkaa poissaolon tai laiminlyönnin alkamisen ajankohdasta.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n 4 momentissa säädetään, että työttömyysetuuden lakkaamisesta edellä mainituissa tilanteissa päättää työ- ja elinkeinotoimisto. Työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentin ja 11 luvun 4 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle etuusoikeuden lakkaamista koskeva sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Työ- ja elinkeinotoimisto ei anna työnhakijalle muuta päätösasiakirjaa.

Työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen tulee työttömyysturvalain 11 luvun 3 §:n perusteella antaa työnhakijalle omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamista koskeva päätös. Päätös perustuu työ- ja elinkeinotoimiston antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon. Päätökseen saa hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen vakuutusoikeudelta. Muutoksenhakuoikeudesta säädetään työttömyysturvalain 12 luvun 1 §:ssä.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvun 1 §:ssä säädetään nykyisin tiettyjä työ- ja elinkeinotoimiston päätöksiä koskevasta kiellosta hakea oikaisua ja valittaa. Vaikka omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamista koskevasta muutoksenhakukiellosta ei ole säädetty, tarkoituksena on ollut (kts. HE 178/2009 vp; työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n yksityiskohtaiset perustelut), että muutoksenhakuoikeus toteutuisi työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Vakuutusoikeus on katsonut 1.3.2018 antamassaan ratkaisussa (2305:2016), että vakuutusoikeuden, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tai työttömyyskassan toimivaltaan ei kuulu ratkaista asiaa, joka koskee työttömän omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkauttamista. Vakuutusoikeus perusteli ratkaisuaan viittaamalla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n 4 momenttiin ja totesi, että työ- ja elinkeinotoimiston asiassa antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta riippumatta toimivalta lakkauttaa työttömän omaehtoisen opintojen tukeminen työttömyysetuudella ei ole siirtynyt työttömyyskassalle, vaan se kuuluu työ- ja elinkeinotoimistolle.

Vakuutusoikeus totesi lisäksi, että julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ei ole säädetty työttömän omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkaamisen osalta, että siitä annetun päätöksen muutoksenhakuun sovellettaisiin työttömyysturvalakia. Koska omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkauttamisesta ei ole erikseen toisin säädetty, lakkauttamista koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan vakuutusoikeuden mukaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvun 1 §:ää.

Vakuutusoikeus on viitannut edellä mainittuun julkaistuun päätökseensä ainakin yhdessä myöhemmässä päätöksessään. Vakuutusoikeuden tulkinta tarkoittaa sitä, että työ- ja elinkeinotoimiston tulisi antaa työnhakijalle päätös omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamisesta ja tähän päätökseen saisi hakea oikaisua työ- ja elinkeinotoimistolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Omaehtoisen opiskelun perusteella maksettavan työttömyysetuuden lakkaamisessa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla on kyse vain työnhakijan työttömyysturvaoikeudesta. Jos oppilaitos on tehnyt esimerkiksi päätöksen työnhakijan opiskeluoikeuden päättymisestä, tätä päätöstä koskevasta mahdollisesta muutoksenhakuoikeudesta säädetään oppilaitosta koskevassa lainsäädännössä, ei julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:ssä.

Pelkästään työttömyysetuuden saamista koskeva muutoksenhaku on tarkoituksenmukaisinta järjestää työttömyysturva-asioita muutenkin käsittelevissä muutoksenhakuelimissä. Hallinto-oikeuksille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle tällainen tehtävä sen sijaan on uusi.

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle joka tapauksessa omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkaamisen jälkeistä aikaa koskevan sitovan työvoimapoliittisen lausunnon työnhakijan oikeudesta työttömyysetuuteen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että tämän työvoimapoliittisen lausunnon perusteella annettavaan työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen päätökseen haettaisiin muutosta työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla, mutta samaa aikaa koskevaan työ- ja elinkeinotoimiston tekemään opiskelun tukemiseksi maksettavan etuuden lakkaamista koskevaan päätökseen hallinto-oikeudelta ja korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Vakuutusoikeuden ratkaisukäytännön perusteella on ilmeistä, ettei julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetä riittävän selkeästi muutoksenhausta työ- ja elinkeinotoimiston päätettyä lakkauttaa työnhakijan oikeuden omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavaan työttömyysetuuteen. Koska muutoksenhaku on keskeistä työnhakijan oikeusturvan toteutumisessa, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n 4 momenttia selkeytettäisiin ja 14 luvun 1 §:ään lisättäisiin uusi 5 momentti. Työ- ja elinkeinotoimiston ratkaisuun haettaisiin muutosta siten kuin työttömyysturvalaissa säädetään.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen vaikuttaisi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 25 ja 82 §:ssä säädettyjen viittausten nojalla myös muutoksenhakuun, joka koskee viimeksi mainitun lain perusteella omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkauttamista.

2 Esityksen vaikutukset

Esitys varmistaisi henkilön oikeuden saada työttömyysturvaoikeutta koskeva asiansa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden tutkittavaksi työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla. Sama työttömyysturvaoikeutta koskeva asia ei voisi tulla käsiteltäväksi myös hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä ilmenevien tietojen mukaan toimistot lakkauttivat vuonna 2018 arviolta noin 2 800 työnhakijan oikeuden omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavaan työttömyysetuuteen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n perusteella. Luvussa on mukana arviolta noin 440 henkilöä, joille maksettiin työttömyysetuutta omaehtoisen opiskelun tukemiseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain perusteella.

Sitä ei tilastoida, kuinka moni työnhakijoista haki muutosta ja haettiinko muutosta hallinto-oikeudelta ja mahdollisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta vai lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudelta. Esityksen nykytilaa muuttavien vaikutusten muutoksenhakuelinten työmäärään arvioidaan kuitenkin olevan hyvin vähäisiä.

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Esityksen lainsäädäntöä ainoastaan selkeyttävän ja verrattain vähäisen merkityksen vuoksi esitysluonnoksesta järjestettiin ainoastaan noin kuusi viikkoa kestävä lausuntokierros.

Lausuntoa pyydettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä, oikeusministeriöltä, työ- ja elinkeinotoimistojen oikeudellisesta tukemisesta valtakunnallisesti vastaavalta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskukselta, korkeimmalta hallinto-oikeudelta, vakuutusoikeudelta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lisäksi lausuntoa pyydettiin Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:ltä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä, Akava ry:ltä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta, Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta ja Suomen Yrittäjät ry:ltä.

Lausunnon antaneet tahot pitivät esitystä tarpeellisena ja kannattivat sen toteuttamista. Oikeusministeriö esitti lausunnossaan lisäksi muutoksenhakuoikeutta koskevien säännösten kokoamista julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 lukuun. Luonnosta muutettiin oikeusministeriön esittämällä tavalla. Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa työttömyysturvalakiin viitattiin muutoksenhaun osalta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n 4 momentissa.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

5 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Perustuslain oikeusturvaa koskevan 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Esitys varmistaisi henkilön oikeuden saada työttömyysturvaoikeutta koskeva asiansa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden tutkittavaksi työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla. Sama työttömyysturvaoikeutta koskeva asia ei voisi tulla käsiteltäväksi myös hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Hallitus katsoo, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 6 luvun 7 §:n 4 momentti ja

lisätään 14 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1456/2016, uusi 5 momentti seuraavasti:


6 luku

Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

7 §
Opintojen seuranta ja tuen lakkaaminen

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta työttömyysetuutta koskevan oikeuden lakkaamisesta antamalla työvoimapoliittisen lausunnon. Työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta säädetään työttömyysturvalaissa. Työnhakijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työvoimapoliittisen lausunnon antamista.


14 luku

Muutoksenhaku

1 §
Oikaisuvaatimus ja valitus

Työ- ja elinkeinotoimiston 6 luvun 7 §:n perusteella antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon työttömyysetuutta koskevan oikeuden lakkaamisesta ei saa vaatia oikaisua eikä siitä saa valittaa. Muutoksenhausta Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella antamaan päätökseen säädetään työttömyysturvalaissa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2019

Pääministeri
Juha Sipilä

Työministeri
Jari Lindström

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.