Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 49/2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

VaVM 2/2017

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Voimaantulosäännökseen lisättäisiin siirtymäsäännös, joka turvaisi Rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan virastoon tai laitokseen siirtyvien virkamiesten eroamisiän säilymisen sellaisena kuin siitä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa ja puolustusvoimista annetussa laissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Perustelut

1 Nykytila

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman liitteen 6 mukaan (s. 32) kirjanpitoyksiköiden kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen keskitetään kokonaisuudessaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (jäljempänä palvelukeskus) lakisääteiseksi tehtäväksi. Uudistuksen tavoitteena on valtion taloushallinnon ja sen ohjaamisen tehostaminen sekä palvelukeskusmallin täysimääräinen hyödyntäminen.

Uudistuksen toteuttamisen edellyttämät uudet säännökset sisältyvät joulukuussa 2016 hyväksyttyyn ja 1 päivänä lokakuuta 2017 voimaan tulevaan lakiin valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta (1053/2016). Lain 12 b §:n 1 ja 2 momenttien nojalla Valtiokonttori määrää ne taloushallintotehtävät, jotka hoidetaan keskitetysti palvelukeskuksessa. Lain voimaantulosäännöksen mukaan Valtiokonttorin määräysten perusteella keskitettyjä taloushallintotehtäviä niistä vastaavalle virastolle tai laitokselle siirrettäessä virkasuhteessa olevan henkilöstön siirtymisessä noudatetaan valtion virkamieslain (750/1994) 2 lukua. Tehtävien mukana siirtyvä työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan virastoon tai laitokseen virkasuhteeseen. Määräaikaisessa työsopimussuhteessa oleva henkilö siirtyy viraston tai laitoksen virkasuhteeseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Lain voimaantulosäännöksissä ei ole otettu huomioon, että tiettyjen virastojen ja laitosten palveluksessa olevien virkamiesten eroamisiästä on annettu valtion virkamieslaista poikkeavia säännöksiä. Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien virkamiesten eroamisiästä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 35 a §:ssä (477/2010) ja puolustusvoimien virkamiesten eroamisiästä sotilasviroissa puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47 §:ssä.

2 Ehdotetut muutokset

Ehdotuksen mukaan virkamiehiin ja työntekijöihin, jotka valtion taloushallintotehtävien vastuunjakoon liittyvien valtiokonttorin määräysten johdosta mahdollisesti siirtyisivät Rajavartiolaitoksesta tai puolustusvoimista keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan virastoon tai laitokseen, sovellettaisiin valtion virkamieslakiin perustuvan eroamisiän sijasta mitä rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa (577/2005) ja puolustusvoimista annetussa laissa (551/2007) säädetään eroamisiästä.

3 Esityksen vaikutukset

Ehdotuksella turvattaisiin Rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan virastoon tai laitokseen siirtyvien virkamiesten eroamisikä sellaisena kuin siitä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa ja puolustusvoimista annetussa laissa. Siirtymäsäännös koskisi arviolta muutamia virkamiehiä.

4 Asian valmistelu

Asia on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä. Luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydettiin lausunto tasavallan presidentin kanslialta, valtioneuvoston kanslialta, ministeriöiltä, Kevalta, Poliisihallitukselta, puolustusvoimilta, Rajavartiolaitokselta, Valtiokonttorilta, valtion työmarkkinalaitokselta, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta ja Valtiontalouden tarkastusvirastolta sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ltä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ltä ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:ltä. Lausunnon toimittivat liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Valtiokonttori, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Keva ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa ehdotetusta muutoksesta. Lisäksi sisäministeriö, Poliisihallitus ja Pardia ry ilmoittivat, ettei niillä ollut lausuttavaa asiassa.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samaan aikaan kuin uudistusta koskeva laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta 1053/2016 eli 1 päivänä lokakuuta 2017.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1053/2016) voimaantulosäännökseen uusi 7 momentti seuraavasti:Edellä 3 momentissa tarkoitettujen määräysten johdosta keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavan viraston tai laitoksen virkasuhteeseen tehtävien mukana Rajavartiolaitoksen palveluksesta siirtyvän virkamiehen eroamisikään sovelletaan, mitä rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa (577/2005) säädetään eroamisiästä, ja puolustusvoimien palveluksesta siirtyvän virkamiehen eroamisikään sovelletaan, mitä puolustusvoimista annetussa laissa (551/2007) säädetään eroamisiästä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Pääministeri
Juha Sipilä

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.