Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 91/2016
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

VaVM 8/2016

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan niiden muutosten huomioon ottamiseksi, joita eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta annettu neuvoston direktiivi 2014/86/EU edellyttää direktiivin liitteessä 1 olevan A osan päivityksen johdosta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Perustelut

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Neuvoston 8 päivänä heinäkuuta 2014 antamalla direktiivillä 2014/86/EU eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU (emo-tytäryhtiödirektiivi) muuttamisesta on muutettu direktiivin liitteessä 1 olevaan A osaan sisältyvää luetteloa yhtiötyypeistä, joihin direktiiviä sovelletaan. Suomen verolainsäädännössä on tuloverolain (1535/1992) 33 c §:ssä, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:ssä sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 §:ssä viitattu tältä osin direktiiviin 2013/13/EU, jolla emo-tytäryhtiödirektiiviä on muutettu Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta.

Direktiivillä 2014/86/EU emo-tytäryhtiödirektiivin liitteessä 1 olevaan A osaan on lisätty yhtiötyyppejä, joihin sovelletaan yhtiöverotusta Puolassa sekä yhtiötyyppejä, jotka on lisätty Romanian yhtiölakiin. Suomen kansallista sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että edellä mainituissa säännöksissä viitattaisiin myös direktiiviin 2014/86/EU. Muutosten johdosta näiden yhtiötyyppien maksamat osingot olisivat Suomessa verovapaita ja toisaalta näiden yhtiötyyppien Suomesta saamat osingot olisivat lähdeverovapaita vastaavasti kuin muiden direktiivissä mainittujen yhtiöiden osalta.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4 Voimaantulo

Direktiivin muutos olisi tullut saattaa kansallisesti voimaan 31 päivänä joulukuuta 2015.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian. Lakeja sovellettaisiin taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2016.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 33 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1237/2013, seuraavasti:


33 c §
Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko

Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on veronalaista tuloa siten kuin tämän lain 33 a ja 33 b §:ssä säädetään, jos yhteisö on eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2011/96/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU, 2 artiklassa tarkoitettu yhtiö.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.2.

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se laissa 1238/2013, seuraavasti:


6 a §

Yhteisön veronalaista tuloa ei ole osinko, joka on saatu kotimaiselta yhteisöltä tai eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2011/96/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU, 2 artiklassa tarkoitetulta ulkomaiselta yhtiöltä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.3.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 577/2013, seuraavasti:


3 §

Lähdeveroa ei ole suoritettava eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2011/96/EU, jäljempänä emo- ja tytäryhtiödirektiivi, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU, 2 artiklassa tarkoitetulle yhtiölle maksettavasta osingosta, jos yhtiö omistaa välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan 1 tammikuuta 2016 tai sen jälkeen saatuun tuloon.Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2016

Pääministeri
Juha Sipilä

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.