Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 6/2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HaVM 7/2015 vp HE 6/2015 vp

esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, kuolleeksi julistamisesta annettua lakia, holhoustoimesta annettua lakia, edunvalvontavaltuutuksesta annettua lakia sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia.

Kyseisissä laeissa on maistraattien toimivaltaa koskevia säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan lain tasolla olevien toimivaltaa koskevien säännösten korvaamista valtuutussäännöksillä niin, että toimivaltaisesta maistraatista säädettäisiin jatkossa valtiovarainministeriön asetuksella. Muutoksella pyritään yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään maistraatteja koskevaa toimivaltasääntelyä ja kokoamaan maistraattien tehtävienjakoa koskevia säännöksiä yhteen säädökseen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

perustelut

1 Nykytila

Maistraatit rekisterihallinnon viranomaisina

Maistraatit ovat valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion paikallisia hallintoviranomaisia. Maistraattien organisaatiosta ja tehtävistä säädetään rekisterihallintolaissa (166/1996) ja rekisterihallintoasetuksessa (248/1996). Maistraatit toimivat väestökirjanpidon sekä muun rekisterihallinnon paikallisviranomaisina. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien toimialueista. Valtiovarainministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien sijaintipaikasta ja maistraattien yksiköistä. Ahvenanmaan maakunnassa rekisterihallinnon paikallisviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Rekisterihallintoasetuksen 4 §:n mukaan maistraatin tehtävänä on vastata toimialueensa väestötiedoista ja hoitaa muita sille kuuluvia väestökirjanpitotehtäviä sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään. Maistraatti voi lisäksi huolehtia muista rekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä sekä hoitaa yleishallinto- ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään. Tarkemmat säännökset maistraattien eri tehtävistä ja toimivallasta sisältyvät erikseen kutakin tehtävää koskevaan erityislakiin.

Maistraattien toimivalta määräytyy pääsääntöisesti alueellisten toimialueiden mukaan. Maistraattien välisistä toimivallan siirroista on säädetty laissa olevien valtuutussäännösten nojalla valtiovarainministeriön asetuksella. Erityislakeihin sisältyy myös säännöksiä, joissa määritellään toimivaltainen maistraatti silloin, kun muutoin toimivaltaista viranomaista ei ole tai kun tehtävän luonteen vuoksi tehtävä on tarkoituksenmukaista keskittää valtakunnalliseksi yhteen tai useampaan maistraattiin. Sääntely on kuitenkin näiltä osin epäjohdonmukaista, sillä osassa näitä säännöksiä on lain tasolla nimetty toimivaltainen maistraatti ja osassa on lain tasolla säädetty valtuutus ministeriön asetuksen tasolla annettaviin säännöksiin toimivaltaisesta viranomaisesta.

Muutettaviksi ehdotetuissa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009), kuolleeksi julistamisesta annetussa laissa (127/2005), holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999), edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa (648/2007) sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisessa annetussa laissa (563/2002) toimivaltainen maistraatti on nimetty lain tasoisissa säännöksissä.

Toimivaltaista maistraattia koskevia valtuutussäännöksiä erityislaeissa on esimerkiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (80 §:n 6 momentti) ja nimilaissa (694/1985, 14 §:n 1 momentti). Laeissa olevien valtuutussäännösten nojalla on annettu valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä (1351/2011).

2 Ehdotetut muutokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 80 §:n 9 momenttia, kuolleeksi julistamisesta annetun lain 14 §:ää, holhoustoimesta annetun lain 46 §:ää, edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 25 §:ää ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 3 §:ää siten, että lain tasolla ei enää säädettäisi toimivaltaisesta maistraatista, vaan säännökset toimivaltaisista maistraateista siirrettäisiin valtiovarainministeriön asetuksella annettavaksi.

Muutokset tehtäisiin niin, että lakeihin sisältyisivät tarkkarajaiset säännökset siitä, milloin ministeriön asetuksella voitaisiin säätää toimivaltaisesta maistraatista. Lisäksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 3 §:ää muutettaisiin ajantasaiseksi niin, että siinä viitattaisiin Ahvenanmaan valtionvirastoon aiemman lääninhallituksen sijasta.

3 Esityksen vaikutukset

Toimivaltaisesta maistraatista voitaisiin jatkossa säätää säännönmukaisesti kaikilta osin valtiovarainministeriön asetuksella, mikä selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi sääntelyä. Muutokset edellyttävät toimivaltaisesta maistraatista annettavia säännöksiä valtiovarainministeriön asetuksella. Maistraattien välistä toimivallan jakoa koskevat säännökset ehdotetaan koottavaksi yhteen valtiovarainministeriön asetukseen, joka tulee voimaan samaan aikaan tässä ehdotuksessa muutettavien lakien kanssa.

Esityksellä ei ole taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia.

4 Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Ehdotuksesta on pyydetty lausunto maistraateilta, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköltä, oikeusministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolta, Väestörekisterikeskukselta, Uudenmaan liitolta, Uudenmaan maakunnan alueen kunnilta, Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ltä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ltä ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:ltä.

Saatujen lausuntojen johdosta ehdotukseen tehtiin tarkennuksia sen selventämiseksi, että kyse on nimenomaisesti alueellisesti toimivien maistraattien välisestä toimivallanjaosta, ei tehtävien siirtämisestä muille viranomaisille. Lisäksi ehdotuksesta tarkennettiin terminologiaa lausuntojen perusteella.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt ehdotuksiin sisältyvien muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvien lakien osalta asianomaisten ministeriöiden esittelyluvan. Lait on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä.

5 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

6 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Säännöksen perustelujen mukaan yleisillä perusteilla tarkoitetaan lähinnä yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia tehtäviä ja toimivaltuuksia. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla.

Perustuslakivaliokunta on useissa eri lausunnoissaan ottanut kantaa siihen, että etenkin perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä toimivaltaisen viranomaisen tulee ilmetä laista yksiselitteisesti (PeVL 18/2004 ja PeVL 21/2001) tai muuten täsmällisesti (PeVL 47/2001) tai että ainakin viranomaisten toimivaltasuhteiden lähtökohdat (PeVL 45/2001) sekä toimivallan siirtämisen edellytykset ilmenevät laista riittävän täsmällisesti (PeVL 17/2004 ja PeVL 7/2001). Perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä on kohdistettu vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta (esim. PeVL 1/2004 vp).

Ministeriöille voidaan antaa asetuksenantovaltaa asiassa, joka ei yhteiskunnallisen tai poliittisen merkityksensä vuoksi edellytä perustuslain 67 §:ssä tarkoitetusti valtioneuvoston yleisistunnon ratkaisua.

Maistraattien tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, jonka vuoksi niitä koskevista yleisistä perusteista on säädettävä lailla. Maistraattien keskinäisestä toimivallanjaosta on maistraattien tehtäviä koskevissa erityislaeissa nykyisin säädetty siten, että toimivalta määräytyy pääsääntöisesti alueellisesti eli sillä perusteella, minkä maistraatin toimialueella esimerkiksi hakijan tai ilmoitusvelvollisen kotikunta tai väestökirjanpitokunta on. Tässä hallituksen esityksessä on kysymys rekisterihallinnon sisäisestä järjestelystä, jossa tiettyjä laeissa säädettyjä maistraatille kuuluvia tehtäviä on muutoin toimivaltaisen maistraatin puuttuessa tai tehtävän luonteen vuoksi keskitettävä yhteen tai muutamaan maistraattiin. Asetuksella ei voida siirtää tehtäviä pois maistraattien toimivallasta. Kyseessä on näin ollen valtiovarainministeriön omaa toimialaa koskevasta poliittisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykseltään vähäisemmästä asiasta.

Lakeihin ehdotetaan tarkkarajaisia ja täsmällisiä valtuussäännöksiä, joiden nojalla valtiovarainministeriön asetuksella säädettäisiin siitä, mille maistraatille tai maistraateille niille lain nojalla säädetyn tehtävän hoitaminen kuuluisi tapauksissa, joissa muutoin toimivaltaista maistraattia ei ole. Edellä mainitun johdosta hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

—————

Lakiehdotukset

1.

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 80 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 80 §:n 9 momentti seuraavasti:

80 §
Siirtymäsäännökset

9. Väestötietojärjestelmän asiakirjoihin kuuluvat myös ennen vuotta 1971 pidetyt rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenluettelot. Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään siitä maistraatista, joka säilyttää asiakirjat ja päättää niissä olevien tietojen luovuttamisesta noudattaen 4 luvun säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.


2.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) 25 § seuraavasti:

25 §
Toimivaltainen viranomainen

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista haetaan siltä holhousviranomaiselta, jonka toimialueella valtuuttajalla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta.

Jos valtuuttajalla ei ole kotikuntaa Suomessa, valtuutuksen vahvistamista haetaan siltä holhousviranomaiselta, jonka toimialueella hän pääasiallisesti oleskelee.

Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään, mikä maistraatti on toimivaltainen vahvistamaan valtuutuksen tilanteissa, joissa 1 tai 2 momentin mukaista holhousviranomaista ei ole.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.


3.

Laki holhoustoimesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 46 § seuraavasti:

46 §

Holhousviranomaisen tulee valvoa edunvalvojan toimintaa. Valvonta kuuluu sille holhousviranomaiselle, jonka toimialueella edunvalvonnassa olevalla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta.

Jos edunvalvonnassa olevalla ei ole kotikuntaa Suomessa, valvonta kuuluu sille holhousviranomaiselle, jonka toimialueella hän pääasiallisesti oleskelee.

Jos edunvalvonta koskee poissa olevan tai tulevan omistajan oikeutta kuolinpesässä, valvonta kuuluu holhousviranomaiselle, joka 1 momentin mukaan olisi ollut toimivaltainen valvomaan perittävälle määrätyn edunvalvojan toimintaa. Jos jonkun etua on muutoin valvottava 10 §:n nojalla, toimivaltainen on se holhousviranomainen, jonka toimialueella edunvalvonnan tarve ilmenee.

Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään, mille maistraatille valvonta kuuluu tilanteissa, joissa 1—3 momentin mukaista holhousviranomaista ei ole.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.


4.

Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuolleeksi julistamisesta annetun lain (127/2005) 14 § seuraavasti:

14 §
Toimivaltainen maistraatti

Kuolleeksi julistamista koskevan asian käsittelee se maistraatti, jonka toimialueella henkilöllä on viimeksi ollut kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään, mikä maistraatti on toimivaltainen käsittelemään kuolleeksi julistamista koskevan asian tilanteissa, joissa 1 momentin mukaista maistraattia ei ole.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.


5.

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) 3 § seuraavasti:

3 §
Viranomaiset

Sukupuolen vahvistaa henkilön itsensä allekirjoittamasta hakemuksesta maistraatti, jonka alueella henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Kun maistraatti on vahvistanut henkilön sukupuolen 1 §:n mukaisesti, maistraatin on välittömästi tehtävä merkintä vahvistetusta sukupuolesta väestötietojärjestelmään.

Mitä 1 momentissa säädetään maistraatista, koskee Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastoa.

Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään, mikä maistraatti on toimivaltainen vahvistamaan sukupuolen tilanteissa, joissa hakijalla ei ole kotikuntaa eikä väestökirjanpitokuntaa Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.


Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Antti Rinne

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.