Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 353/2014
Hallituksen esitys eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annettua lakia, kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettua lakia, kalastuslakia, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettua lakia. Muutokset liittyvät kalataloushallinnon vähenevien resurssien johdosta toteutettavaan tehtävien uudelleen organisointiin.

Merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annettua lakia muutettaisiin siten, että toimivaltaisena rekisterinpitäjänä toimisi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueella. Lisäksi laissa maa- ja metsätalousministeriölle säädettyjä toimeenpanotehtäviä siirrettäisiin hoidettavaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettua lakia muutettaisiin siten, että laissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät hoidettaisiin Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sijasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Kalastuslakia muutettaisiin saimaannorpan suojelusopimusten osalta siten, että Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sijasta toimivalta sopimusten tekemiseen olisi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettua lakia täsmennettäisiin eräiden tehtävien delegointia koskevien säännösten osalta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuoden 2014 alussa kalataloushallinnon kehittämisen hankeryhmän, joka arvioi kalataloushallinnon tehtävät sekä keskus- että aluehallinnossa. Syksyllä 2014 maa- ja metsä-talousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla organisointivaihtoehdoista tehdyn arvioinnin perusteella toimivimmaksi vaihtoehdoksi todettiin kalataloustehtävien keskittäminen kolmeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen eli Varsinais-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Lappiin. Nämä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat vuoden 2015 alusta lukien kala-talousasioita myös muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla. Keskittäminen on toteutettu valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1392/2014).

Kalataloustehtävien keskittämisellä pyritään vastaamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenosäästöistä sekä kalataloushenkilöstön nopeasta eläkkeelle siirtymisestä johtuviin muutoksiin. Keskittäminen toteutetaan asiakaspalvelua ja toimipaikkaverkostoa muuttamatta kalatalouden ydinpalvelut turvaten. Henkilöstön työskentelypaikat eri elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa säilyvät ennallaan. Keskittämisen myötä siirrytään suurempiin ja toimialueeltaan laajempiin yksiköihin, mikä mahdollistaisi tehtävien hoidon pienemmillä henkilöstöresursseilla.

Merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010, jäljempänä kalastusalusrekisterilaki) säädetään niistä menettelytavoista ja edellytyksistä, joilla suomalaiset kalastusalukset ja vesiviljelyalukset rekisteröidään kalastusalusrekisteriin. Laissa on myös säännökset alusten poistamisesta rekisteristä, rekisteriin merkittävistä tiedoista ja niiden luovuttamisesta ja poistamisesta rekisteristä. Euroopan unionin lainsäädäntö rajoittaa jäsenvaltioiden rekistereissä olevien alusten määrää ja kalastuskapasiteettia sekä velvoittaa jäsenvaltioita pitämään kalastusalusrekisteriä jäsenvaltion lipun alla merialueilla purjehtivista kalastusaluksista.

Kalastusalusrekisterilain 4 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriö sekä rannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimivat rekisterinpitäjinä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset päättävät rekisteröintiluvista ja huolehtivat rekisterimerkintöjen tekemisestä. Ministeriö hallinnoi rekisteritilaa ja vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta. Lain 13 §:n 3 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on käytettävissä olevan rekisteritilan riittävyyden varmistamiseksi ennen rekisteröintiluvan myöntämistä pyydettävä ja saatava rekisteritilaa hallinnoivalta maa- ja metsätalousministeriöltä vahvistus rekisteritilan käytölle.

Kalastusalusrekisterilain 4 § esitetään kumottavaksi ja siinä olevat säännökset siirrettäisiin tarpeellisilta osin muutettuina rekisteröintimenettelyä koskevan 2 luvun 5 §:ään. Kalastusalusrekisterilain 5 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että toimivaltaiseksi rekisterinpitäjäksi koko Suomessa määriteltäisiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka hoitaisi kaikkien kalastusalusten rekisteröintiluvat ja muut rekisteröintiin liittyvät tehtävät. Lisäksi pykälää muutettaisiin siten, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hallinnoisi Suomen käytettävissä olevaa rekisteritilaa maa- ja metsätalousministeriön sijasta. Muutos keventäisi ja tehostaisi rekisterinpitoon liittyvää hallintotyötä, kun vastuu rekisteröinnistä olisi yhdellä viranomaistaholla.

Myös tietojen luovutusta koskevaa 27 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että ainoastaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättäisi kalastusalusrekisteriin merkittyjen tietojen luovuttamisesta. Voimassa olevassa laissa sekä maa- ja metsätalousministeriöllä että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on toimivaltaa päättää tietojen luovutuksista.

Lain 13 §:n 3 momentti, jossa säädetään rekisterinpitäjinä toimivien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten velvollisuudesta pyytää ministeriöltä rekisteritilaa koskeva vahvistus, esitetään kumottavaksi. Myös lain 17 §:n 3 momentti, jossa velvoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tekemään rekisteristä poistamista koskevat päätökset ministeriön antamien määräysten mukaisesti, esitetään kumottavaksi. Ministeriöllä ei ole tarvetta tällaisten määräysten antamiseen enää jatkossa, kun rekisterinpito keskitetään esityksen mukaisesti yhteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012, jäljempänä vakuutustukilaki) perusteella maksetaan valtion varoista kaupallisille kalastajille tukea vahingoista, jotka ovat aiheutuneet pyydyksille, kalastusvälineille tai enintään 12 metrin pituisille aluksille Suomen aluevesillä tai ta-lousvyöhykkeellä. Vakuutustukilaissa säädetään tuen maksamisen edellytyksistä sekä menettelystä, jota tuen maksamisessa noudatetaan. Lisäksi vakuutustukilaissa säädetään kalastusvakuutuslaitoksista, jotka välittävät tuen vakuutuksenottajalle osana maksettavaa vakuutuskorvausta. Vakuutustukilain mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää hakijan hyväksymisestä laissa tarkoitetuksi kalastusvakuutuslaitokseksi sekä ohjaa ja valvoo kalastusvakuutuslaitosten tehtävien hoitamista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myös päättää tukien takaisinperinnästä.

Vakuutustukilain 19 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sijasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus olisi toimivaltainen hoitamaan vakuutustukilain mukaisia tehtäviä kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueella. Vakuutustukilain 20 §:ssä säädetään muutoksenhausta kalastusvakuutuslaitoksen vakuutustukilain nojalla tekemiin päätöksiin. Säännöstä esitetään muutettavaksi siten, että oikaisuvaatimus kalastusvakuutuslaitoksen päätökseen tulisi tehdä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sijasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi oikaisuvaatimusmenettelyn osalta säännöstä esitetään muutettavaksi siten, että menettelyssä noudatettaisiin sitä koskevia hallintolain yleissäännöksiä.

Esitetyt muutokset liittyvät edellä selostettuun kalataloushallinnon uudelleen organisointiin, jonka mukaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi myös Satakunnan, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kalatalouteen liittyvät tehtävät.

Kalastuslain 37 b §:ssä säädetään Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivallasta tehdä kalastusoikeuden haltijoiden kanssa sopimuksia saimaannorppakannan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja suotuisan suojelutason saavuttamiseksi. Käytännössä sopimuksissa sovitaan tarvittavien kalastusrajoitusten asettamisesta osakaskuntien toimesta. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että toimivalta olisi jatkossa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella, joka hoitaa oman toimialueensa lisäksi myös Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueiden kalatalousasiat.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa (1093/2014) nimetään yhteisölainsäädännön edellyttämällä tavalla muun muassa hallintoviranomaisen ja välittävän toimielimen tehtäviä Suomessa hoitavat viranomaiset. Lain 4 §:n 1 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö toimii niin sanotun yleisasetuksen (eli Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maata-lousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013) 123 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna hallintoviranomaisena, ja 8 §:n 1 momentin mukaan elin-keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimivat yleisasetuksen 123 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuina välittävinä toimieliminä.

Pykälän 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi siirtää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien toimenpiteiden valvontaan, toimintaohjelman seurantaan ja raportointiin sekä tiedottamiseen ja sähköiseen tietojärjestelmään liittyviä hallintoviranomaisen tehtäviä sekä toimintaohjelmaan liittyviä koulutus- ja ohjaustehtäviä välittäville toimielimille. Säännöstä esitetään täsmennettäväksi siten, että kyseisten tehtävien siirrosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Käytännössä on tarkoitus keskittää yhteen kalatalousasioita hoitavaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ainakin tiedottamiseen liittyviä tehtäviä sekä eräitä nykyisin ministeriössä hoidettuja koordinointitehtäviä.

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014) säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta valvonnasta ja seuraamuksista. Lain 4 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriö valvoo, ohjaa ja koordinoi yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaa ja vastaa neuvoston valvonta-asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä. Muista valvontaviranomaisista ja niiden tehtävistä säädetään lain 5–9 §:ssä.

Lain 4 §:ään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaan liittyvien ohjaus- ja koordinointitehtävien siirtämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Uudella momentilla on tarkoitus mahdollistaa se, että käytännön EU-kalastuksenvalvonnan ohjaus- ja koordinaatiotehtäviä voidaan keskittää yhteen kalatalousasioita hoitavaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tehtävien hoidon tehostamiseksi ja kustannushyötyjen saavuttamiseksi.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia valtion talousarvioon.

Merellä toimivien kalastus- ja vesiviljely-alusten rekisteröinnistä annettuun lakiin tehtävät muutokset on otettu huomioon vuoden 2015 talousarviossa. Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muutoksella mahdollistetaan valvonnan ohjaus- ja koordinaatiotehtävien siirtäminen maa- ja metsätalousministeriöstä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetukseen liittyvien mahdollisten resurssisiirtojen vaikutukset valtion talousarvioon otetaan huomioon niitä valmisteltaessa. Muilta osin ehdotuksella ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon.

Ehdotetut muutokset koskevat tehtäväjakoa yhtäältä maa- ja metsätalousministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten välillä ja toisaalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten välillä. Viranomaistoimintoja pyritään tehostamaan asiakkaiden palveluiden ja kalataloutta koskevan lainsäädännön toimeenpanon turvaamiseksi sekä kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Esityksellä ei ole suoria vaikutuksia kaupallisen kalastuksen ja kalatalouden yritystoimintaan. Kalataloushallinnon organisaatiomuutoksella ja esitetyillä muutoksilla lainsäädäntöön pyritään hallintoa tehostamalla varmistamaan, että kalataloushallinto pystyy palvelemaan tulevaisuudessa kalatalouden asiakkaitaan mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunnot työ- ja elinkeinoministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, sisäministeriöltä, oikeusministeriöltä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Metsähallitukselta, Suomen Ammattikalastajaliitto ry:ltä, Suomen Sisävesiammattikalastajat ry:ltä, Kalatalouden Keskusliitto ry:ltä, Suomen Kalankasvattajaliitolta, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry:ltä, Suomen Kalakauppiasliitolta, Elintarvike-teollisuusliitto ETL:ltä, WWF Suomelta, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry:ltä, Kalastusvakuutusyhdistyksiltä sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen alueen kalastusalueilta.

Lausuntoja annettiin yksitoista kappaletta. Lausunnonantajilla ei ollut huomauttamista esitettyjen muutosten sisältöihin. Sisäministeriö, Suomen Kalakauppiasliitto ry ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitivät esitettyjä muutoksia kannatettavina. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus korosti, että kalastusvakuutusta koskevat tehtävät tulee jatkossakin hoitaa Vaasan toimipisteestä käsin, eikä siihen liittyviä maksatustehtäviä tule keskittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valtakunnalliseen kehittämis- ja hallintokeskukseen. Oikeusministeriön lausunnossa todettiin muutamia teknisluonteisia tarkistustarpeita, jotka toteutettiin esityksen jatkovalmistelussa.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Eduskunnassa on vireillä hallituksen esitys kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 192/2014). Esityksessä ehdotetaan, että tässä esityksessä muutettavaksi ehdotettu kalastuslaki kumotaan. Vireillä olevan kalastuslakiesityksen 60 § vastaa sisällöltään voimassa olevan kalastuslain nyt muutettavaksi esitettyä kalastuslain 37 b §:ää. Esitykset on tästä syystä sovitettava yhteen.

5 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 4 §, 13 §:n 3 momentti ja 17 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 5 ja 27 § seuraavasti:

5 §
Toimivaltainen rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen rekisterinpitäjä kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää alusten rekisteröinnistä ja rekisteristä poistamisesta, myöntää 12 ja 18 §:ssä tarkoitetut rekisteröintiluvat ja tekee kalastus- ja vesiviljelyaluksiin liittyvät merkinnät rekisteriin.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa rekisteriin tallettamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä hallinnoi rekisteritilaa ja tekee alusryhmien rekisteritilaa koskevat merkinnät rekisteriin.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta.

27 §
Tietojen luovutuksesta päättäminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää kalastusalusrekisteriin merkittyjen tietojen luovuttamisesta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


2.

Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) 19 § ja 20 §:n 1 momentti seuraavasti:

19 §
Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tässä laissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle säädettyjä tehtäviä hoitaa kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joiden toimialue rajautuu Suomen merialueen rannikkoon, antavat virka-apua toimialueillaan 11 §:n 3 momentissa tarkoitettujen vahinkotapahtumien toteamiseksi tehtävissä tarkastuksissa sekä 16 §:ssä tarkoitetuissa tarkastuksissa.

20 §
Muutoksenhaku

Kalastusvakuutuslaitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta siten kuin hallintolaissa säädetään. Jos samaa vahinkotapahtumaa koskeva asia on vireillä muussa valituselimessä tai tuomioistuimessa, oikaisuvaatimuksen käsittely on keskeytettävä kunnes edellä tarkoitettu asia on ratkaistu.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


3.

Laki kalastuslain 37 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastuslain (286/1982) 37 b §, sellaisena kuin se on laissa 697/2010, seuraavasti:

37 b §

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä vesialueen omistaja tai erityisen oikeuden haltija voivat tehdä saimaannorppakannan elinvoimaisena säilymiseksi ja saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi sopimuksen kalastuksen rajoittamisesta ja kieltämisestä tietyllä vesialueella. Sopimus voidaan tehdä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


4.

Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §
Hallintoviranomainen

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää toimintaohjelman toimenpiteiden valvontaan, seurantaan ja raportointiin sekä tiedottamiseen ja sähköiseen tietojärjestelmään liitty-vien hallintoviranomaisen tehtävien sekä toimintaohjelmaan liittyvien koulutus- ja ohjaustehtävien siirtämisestä 8 §:ssä tarkoitetuille välittäville toimielimille.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


5.

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §
Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen valvontaan liittyvien ohjaus- ja koordinointitehtävien siirtämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Pääministeri
ALEXANDER STUBB

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.