Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 160/2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

TyVM 5/2014

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen kuuluisi ylimpänä viranomaisena sosiaali- ja terveysministeriölle ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriölle. Ehdotus vastaa työttömyysturvajärjestelmässä omaksuttua ministeriöiden välistä työnjakoa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaalla oleva saa työstä poissaolon ajalta vuorottelukorvausta.

Vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut voimassa vuoden 1996 alusta. Vuorottelukorvausten maksamiseen tarkoitettu valtion osuus on aina ollut valtion talous- ja menoarviossa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan menomomentilla.

Vuorotteluvapaajärjestelmä muistuttaa monella tapaa työttömyysturvajärjestelmää. Vuorotteluvapaajärjestelmän keskeinen sisältö määräytyy monelta osin samojen säännösten perusteella kuin työttömyysturvajärjestelmäkin. Tämä näkyy muun muassa siinä, että vuorotteluvapaalaissa on viittauksia työttömyysturvalakiin (1290/2002), työttömyyskassalakiin (603/1984) ja työttömyysetuuksien rahoittamisesta annettuun lakiin (555/1998).

Vuorotteluvapaa-asioita käsitellään työ- ja elinkeinotoimistoissa, työttömyyskassoissa ja Kansaneläkelaitoksessa. Eri toimijoiden keskinäinen tehtävänjako noudattaa samoja periaatteita kuin työttömyysturva-asioissa. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassoja ja Kansaneläkelaitosta sitovia lausuntoja vuorotteluvapaan työvoimapoliittisista edellytyksistä, kuten esimerkiksi vuorotteluvapaasijaisen kelpoisuudesta, vuorotteluvapaan edellytyksenä olevasta riittävän pitkästä työssäolosta ja palvelussuhteesta sekä yritystoiminnan vaikutuksesta oikeuteen saada vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen suuruuden määritteleminen, sen maksaminen ja eräät muut tehtävät kuuluvat taas työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle.

Vuorottelukorvaus lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin työttömyyskorvaus. Vuorottelukorvauksen täysi määrä on henkilön työhistorian pituudesta riippuen 70 tai 80 prosenttia siitä työttömyyskorvauksesta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömyyden perusteella. Myös muun muassa vuorottelukorvauksen hakemiseen ja maksamiseen sovelletaan työttömyysturvalain työttömyysetuuden hakemista ja maksamista koskevia säännöksiä.

Työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanon johtamista, ohjaamista ja kehittämistä koskevat tehtävät on jaettu sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken siten, että toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta tehtävistä vastaa ylimpänä viranomaisena sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yhdenmukaisen käytännön aikaansaamiseksi työttömyysetuuksissa yleiset ohjeet. Ohjeet valmistelee Finanssivalvonta. Työ- ja elinkeinotoimistojen ohjauksesta vastaa puolestaan työ- ja elinkeinoministeriö ja sen alainen hallinto.

Työttömyysturvajärjestelmästä poiketen sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole vuorotteluvapaaseen liittyviä tehtäviä, vaan työ- ja elinkeinoministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää toimeenpanoa myös siltä osin kuin kyse on asioista, jotka vuorotteluvapaalain mukaan kuuluvat työttömyyskassoille tai Kansaneläkelaitokselle. Tältä osin nykyistä tilannetta ei voida kaikilta osin pitää tyydyttävänä. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole sellaista erityisosaamista, mitä esimerkiksi vuorottelukorvauksen perusteena olevan työttömyysetuuden laskeminen edellyttää. Näin ollen myös sen mahdollisuudet ohjeistaa ja neuvoa työttömyyskassoja vuorottelukorvauksen laskemiseen ja maksamiseen liittyvissä kysymyksissä ovat toisinaan osoittautuneet riittämättömiksi. Tällaisissa tilanteissa työ- ja elinkeinoministeriö on joutunut kääntymään sosiaali- ja terveysministeriön puoleen tai ohjaamaan neuvoja kaipaavan työttömyyskassan selvittämään asiaa sosiaali- ja terveysministeriöstä.

2 Ehdotetut muutokset

Vuorotteluvapaan toimeenpanoelimistä säädetään vuorotteluvapaalain (1305/2002) 23 §:ssä. Sen mukaan vuorotteluvapaan toimeenpanoa ohjaa, johtaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena työ- ja elinkeinoministeriö. Nyt tuota säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että vastuu vuorotteluvapaan toimeenpanon ohjaamisesta, johtamisesta ja kehittämisestä jaettaisiin työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kesken. Jatkossa vastuu toimeenpanon kehittämisestä jakautuisi samalla tavoin kuin mitä työttömyysturvajärjestelmän osalta on säädetty työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:ssä työttömyysturvan toimeenpanosta. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaisi, johtaisi ja kehittäisi vuorotteluvapaan toimeenpanoa siltä osin kuin kyse on vuorotteluvapaalain mukaan työ- ja elinkeinotoimiston toimivaltaan kuuluvista asioista ja sosiaali- ja terveysministeriö työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaisi työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle annettavista ohjeista. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaisi alaiselleen hallinnolle annettavasta ohjeistuksesta.

3 Esityksen vaikutukset

Esityksen arvioidaan vähäisessä määrin lisäävän sosiaali- ja terveysministeriön työtä sille tulevan uuden tehtävän myötä. Vastaavasti työ- ja elinkeinoministeriön työmäärä vähenee.

Esityksellä ei arvioida olevan muita vaikutuksia.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vuorotteluvapaalain (1305/2002) 23 §, sellaisena kuin se on laissa 1127/2007, seuraavasti:


23 §
Toimeenpanoelimet

Vuorotteluvapaan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen valvonnan osalta on voimassa, mitä työttömyysturvalaissa ja työttömyyskassalaissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2014

Pääministeri
ALEXANDER STUBB

Työministeri
Lauri Ihalainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.