Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 23/2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

VaVM 2/2014

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia ja polttoainemaksusta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion edun valvonta Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa verotuksessa siirrettäisiin Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköltä Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehelle. Samalla autoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Verohallinnon tehtävänä olevaa autoverotuksen yleistä johtamista ja valvontaa koskeva säännös poistettaisiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Autoverotuksessa toimivaltaisia viranomaisia ovat Tulli ja Liikenteen turvallisuusvirasto. Nämä virastot huolehtivat autoveron valvonnasta ja hoitavat muut autoverotukseen liittyvät tehtävät. Autoverolain (1482/1994) 54 §:n mukaan ennen ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä tai käyttöönottoa toimitettava verotus kuuluu Tullin tehtäviin, kun taas Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton jälkeen ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muutoksen vuoksi toimitettavasta autoverotuksesta. Autoverolain 54 §:n 3 momentin mukaan autoverotuksen yleinen johtaminen ja valvonta kuuluvat Tullille. Verohallinto huolehtii kuitenkin Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevan autoverotuksen yleisestä johtamisesta ja valvonnasta. Nykyisin Verohallinto ei käytännössä kuitenkaan toteuta sille säädettyä johto- ja valvontatehtävää, vaan Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa sen tehtäväalaan kuuluvan verotuksen johtamisesta.

Autoverolain 54 §:n 3 momenttiin sisältyvä säännös on menettänyt merkityksensä ja se ehdotetaan kumottavaksi. Koska pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään tyhjentävästi Tullin ja Liikenteen turvallisuusviraston autoverotukseen liittyvät tehtävät, erillinen säännös tehtävien yleisestä johtamisesta ja valvonnasta ei enää ole tarpeellinen.

Valtion edun valvonnasta autoverotuksessa säädetään autoverolain 55 §:ssä. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävään kuuluvan ajoneuvoverotuksen ja polttoainemaksun kantamisen osalta valtion edun valvontaa koskevat säännökset sisältyvät ajoneuvoverolain (1281/2003) 53 §:ään ja polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 26 §:ään. Mainittujen säännösten mukaan valtion edun valvonta Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa verotuksessa kuuluu Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle.

Koska mainitut verot eivät kuulu Verohallinnon tehtäväalaan, ei ole tarkoituksenmukaista, että Verohallintoon kuuluva Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö hoitaa veronsaajan edunvalvonnan tehtävää. Käytännössä on menetelty siten, että Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut valitusmenettelyssä lausunnon, johon oikeudenvalvontayksikkö on vastineessaan usein tukeutunut.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevan verotuksen valtion edun valvonta ehdotetaan säädettäväksi Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehelle.

Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtaja määräisi yhden tai useamman viraston virkamiehen toimimaan veroasiamiehenä joko pää- tai sivutoimisesti.

Veroasiamiehen tehtävänä olisi valvoa valtion oikeutta verotuksessa ja käyttää valtion puhevaltaa verotuksessa ja muutoksenhaussa.

Tämä edellyttäisi autoverolain, ajoneuvoverolain ja polttoainemaksusta annetun lain niiden säännösten muuttamista, joissa mainitaan valtion edunvalvojana toimiva viranomainen Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviin kuuluvassa verotuksessa. Tullin tehtäviin kuuluvan verotuksen osalta valtion edunvalvonta säilyisi tulliasiamiehellä.

2 Esityksen vaikutukset

Veronsaajan edunvalvonnan muutoksilla ei olisi merkittäviä verovelvollisiin kohdistuvia vaikutuksia. Todennäköisesti verotuksen oikaisu- ja muutoksenhakumenettely kokonaisuutena jossain määrin nopeutuisi ja asiantuntemus edunvalvonnassa lisääntyisi.

Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Oikeudenvalvonnan tehtävien siirtäminen ei tapausmäärien vähäisyyden vuoksi aiheuta määräraha- tai henkilöstövaikutuksia tehtävät luovuttavassa tai vastaanottavassa virastossa. Tehtävien tarkoituksenmukaisella järjestämisellä saavutettaisiin vähäisiä kustannussäästöjä.

Ehdotettu muutos selkeyttäisi Verohallinnon ja Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväjakoa verotustehtävissä siten, että kumpikin virasto hoitaisi sille säädetyt asiakokonaisuudet.

3 Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä Verohallinnon ja Liikenteen turvallisuusviraston yhteisen esityksen pohjalta. Esityksestä on pyydetty lausunnot liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tullilta ja Ahvenanmaan maakunnalta. Laajemmalti kuulemista ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska esityksen vaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja ne koskevat yksinomaan viranomaisten välistä tehtäväjakoa ja ovat omiaan parantamaan verovelvollisten oikeusturvaa.

4 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan autoverolain (1482/1994) 54 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 971/2012, sekä

muutetaan 55 §:n 1 momentti, 69 §:n 3 momentti ja 70 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 971/2012, seuraavasti:


55 §

Valtion etua valvoo 54 §:n 1 momentissa tarkoitetussa verotuksessa Tullin tulliasiamies. Lisäksi valtion edunvalvontaan sovelletaan mitä Tullin hallinnosta annetussa laissa (960/2012) säädetään. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa autoverotuksessa valtion etua valvoo Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamies.69 §

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tullin oikeudenvalvontayksikön ja Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 30 päivää päätöksen tekemisestä.70 §

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa sille viranomaiselle, jonka päätöksestä valitetaan. Päätöksen tehneen viranomaisen on annettava valituksen johdosta lausunto. Viranomaisen on varattava valituksen ja lausunnon johdosta valtion edunvalvojan tekemästä valituksesta verovelvolliselle ja muulle asianosaiselle sekä verovelvollisen ja muun asianosaisen tekemästä valituksesta valtion edunvalvojalle tilaisuus vastineen antamiseen. Tarvittaessa muutoksenhakijalle on varattava tilaisuus myös vastaselityksen antamiseen. Valituskirjelmä vastineineen, vastaselityksineen ja lausuntoineen sekä asian käsittelyssä syntyneet muut asiakirjat on viipymättä lähetettävä hallinto-oikeudelle. Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 34 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, verovelvollisen ja muun asianosaisen tekemä valitus voidaan ratkaista kuulematta Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiestä, jos veron määrä voi valituksen johdosta muuttua enintään 6 000 euroa, eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevassa valtion edun valvontaa koskevassa asiassa, jossa Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on asianosaisena, puhevaltaa käyttää Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamies.2.

Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 50 §:n 4 momentti ja 53 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 50 §:n 4 momentti laissa 890/2012 ja 53 §:n 1 momentti laissa 972/2012, seuraavasti:


50 §
Valitus hallinto-oikeuteen

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 34 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, verovelvollisen ja muun asianosaisen tekemä valitus voidaan ratkaista kuulematta Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiestä, jos veron määrä voi valituksen johdosta muuttua enintään 6 000 euroa, eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä.


53 §
Valtion edunvalvonta

Valtion etua valvoo muutoksenhakua ja oikaisua koskevissa asioissa Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamies. Edellä 38 §:ssä tarkoitettua kiinteää tai kulutusveroa koskevissa asioissa valtion etua valvoo Tullin tulliasiamies.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevassa valtion edun valvontaa koskevassa asiassa, jossa Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on asianosaisena, puhevaltaa käyttää Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamies.3.

Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 20 §:n 3 momentti, 23 §:n 1 ja 4 momentti sekä 26 §, sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 3 momentti laissa 1326/2009, 23 §:n 1 momentti ja 26 § laissa 250/2008 sekä 23 §:n 4 momentti laissa 891/2012, seuraavasti:


20 §
Polttoainemaksun oikaisu veronsaajan hyväksi

Maksuvelvollisella tai Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehellä on oikeus hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta oikaisua sen päätökseen 23 §:ssä säädetyssä ajassa.


23 §
Valitus hallinto-oikeuteen

Veronkantoviranomaisen tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on verovelvollisella tai muulla asianomaisella sekä valtion puolesta Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehellä.Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 34 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, verovelvollisen ja muun asianosaisen tekemä valitus voidaan ratkaista kuulematta Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiestä, jos veron määrä voi valituksen johdosta muuttua enintään 6 000 euroa, eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä.


26 §
Valtion puhevallan käyttäminen

Valtion puolesta puhevaltaa muutoksenhakua ja oikaisua koskevissa asioissa käyttää Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamies.


Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiestä kuullaan ja päätös annetaan tiedoksi siten, että veroasiamiehelle varataan tilaisuus tutustua päätökseen ja sen perusteena oleviin asiakirjoihin.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevassa valtion edun valvontaa koskevassa asiassa, jossa Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on asianosaisena, puhevaltaa käyttää Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamies.Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.