Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 15/2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettu laki.

Lakia muutettaisiin siten, että merituulivoimalan kokeiluhanke voitaisiin hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka siihen investointia varten on myönnetty valtiontukea.

Lakia täydennettäisiin siten, että sähkön tuottajan olisi ennakkoon mahdollista varmistaa etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmän tuulivoimaloiden 2 500 megavolttiampeerin kokonaiskapasiteettiin.

Lakiin sisältyvää muutoksenhakujärjestelmää muutettaisiin siten, että oikaisuvaatimusjärjestelmän soveltamista laajennetaan ja valituslupa otetaan käyttöön.

Lisäksi lakiin tehtäisiin joitakin lähinnä Euroopan unionin valtiontukisääntelyyn liittyviä teknisluonteisia täydennyksiä ja muutoksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2014. Merituulivoiman kokeiluhankkeeseen liittyvät muutokset tulisivat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.


YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

Euroopan unionissa (jäljempänä EU) on sitouduttu vuoteen 2020 mennessä lisäämään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/28/EY on tarkennettu kullekin jäsenvaltiolle oma sitova uusiutuvan energian tavoitteensa. Suomelle on asetettu sitovaksi tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuus energian kokonaisloppukulutuksesta 38 prosenttiin vuonna 2020.

EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin linjauksiin ja velvoitteisiin perustuvan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (VNS 6/2008 vp), jäljempänä ilmasto- ja energiastrategia, mukaan Suomelle EU:ssa asetetun uusiutuvan energian tavoitteeseen pyritään muun muassa lisäämällä tuulivoiman vuosituotantoa 6 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. Strategian päivityksessä (VNS 2/2013 vp) asetetaan tuulivoimalle 9 terawattitunnin tavoite vuonna 2025. Tuulivoiman 6 terawattitunnin tavoite merkitsee noin 2 500 megavolttiampeeria tuulivoimakapasiteettia ja arviolta runsasta 800 tuulivoimalaa. Vastaavasti 9 terawattitunnin tavoite merkitsee noin 3 750 megavolttiampeeria tuulivoimakapasiteettia ja arviolta runsasta 1 200 tuulivoimalaa.

2 Nykytila

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa (1396/2010), jäljempänä tuotantotukilaki, säädetään syöttötariffijärjestelmästä, johon voidaan hyväksyä säädetyt edellytykset täyttävät tuulivoimalat, biokaasuvoimalat, metsähakevoimalat ja puupolttoainevoimalat. Syöttötariffijärjestelmässä sähkön tuottajalle, jonka voimalaitos on hyväksytty järjestelmään, maksetaan enintään kahdentoista vuoden ajan kolmen kuukauden sähkön markkinahinnan taikka päästöoikeuden markkinahinnan ja turpeen veron mukaan muuttuvaa tukea (syöttötariffi).

Syöttötariffijärjestelmään voidaan tuotantotukilain 6 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla hyväksyä tuulivoimaloita, kunnes järjestelmään hyväksyttyjen tuulivoimaloiden generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 2 500 megavolttiampeeria (jäljempänä tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti). Syöttötariffijärjestelmään helmikuussa 2014 hyväksyttyjen tuulivoimaloiden generaattorien yhteenlaskettu nimellisteho oli noin 380 megavolttiampeeria eli noin 15 prosenttia syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävästä tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista. Tuulivoimaloita koskevia ennakkoilmoituksia oli helmikuussa 2014 tehty yhteensä noin 280 megavolttiampeerin nimellistehosta.

Ilmasto- ja energiastrategian päivityksen linjauksessa 47 on todettu: Valmistellaan säädösmuutos, joka selkeyttää tuulivoimalle varatun kiintiön 2 500 megavolttiampeeria jakoon liittyvää menettelyä. Asia oli esillä myös tuotantotukilain eduskuntakäsittelyn yhteydessä (TaVM 30/2010 vp, YmVL 20/2010 vp). Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman terveen kilpailun ohjelmaa koskevan 2.4 kohdan toimeenpanoon osalta on todettu: Tuulivoimainvestointeihin liittyvän epävarmuuden poistamiseksi valmistellaan ilmasto- ja energiastrategian linjauksen 47 mukainen säädösmuutos, joka selkeyttää tuulivoimalle varatun kiintiön 2 500 megavolttiampeeria jakoon liittyvää menettelyä.

Tuotantotukilain 9 §:n 1 kohdan nojalla tuulivoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vain, jos se ei ole saanut valtiontukea. Tavoitehinnan taso on tuotantotukilain 23 §:ssä säädetty ottaen huomioon, ettei tuulivoimala voi saada muuta valtiontukea ja ettei 25 §:n mukainen syöttötariffi ylitä sallittua valtiontuen enimmäismäärää.

Tuotantotukilain mukainen tuulivoimalla tuotetun sähkön tukitaso on määritelty siten, että se on riittävä maatuulivoimalle. Merituulivoimalan kustannusarvio on noin kaksinkertainen verrattuna maatuulivoimalaan, mutta hankekohtaiset erot voivat olla varsin suuret. Merituulivoimalan kustannustasoon vaikuttaa muun muassa etäisyys rannasta, merenpohja, syvyys ja jääolosuhteet. Merituulivoimalan ylimääräiset kustannukset maatuulivoimalaan nähden muodostuvat etenkin meriperustuksista ja sähkönsiirtokaapelista. Merituulivoimaloiden korkeampi huipunkäyttöaika kompensoi osin ylimääräisiä kustannuksia.

Merituulivoimalan ylimääräisiä kustannuksia maatuulivoimalaan nähden on tarkoitus kattaa valtionavustuslain (688/2001) nojalla investointeja varten myönnettävällä energiatuella. Energiatuki on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää enintään valtiontalousarvioon otetun valtuusmäärärahan mukaan. Valtion vuoden 2014 talousarvioon on varattu merituulivoimalan kokeiluhanketta varten myöntämisvaltuutta 20 miljoonaa euroa. Tarkoitus on, että hanke saisi myös tuotantotukilain mukaisen syöttötariffin. Ilmasto- ja energiastrategian päivityksen linjauksessa 46 on todettu: Valmistellaan vuonna 2013 merituulivoimalan kokeiluhankkeen edellyttämät säädösmuutokset ja tuettavan hankkeen valintamenettelyn periaatteet.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti kesäkuussa 2013 merituulivoimalan kokeiluhankkeeseen varatun 20 miljoonan euron energiatuen haun. Kuusi yritystä osallistuu yhteensä yhdeksällä eri hankkeella hakumenettelyyn. Päätös tuen myöntämisestä on tarkoitus tehdä viimeistään joulukuussa 2014. Lisätietoa asiasta on työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa (http://www.tem.fi/energia/energiatuki/merituulivoiman_demonstraatiotuki).

Tuotantotukilain 55 §:ssä säädetään muutoksenhausta Energiaviraston päätöksiin. Oikaisuvaatimusmenettelyä sovelletaan osaan Energiaviraston päätöksistä. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei edellytä valituslupaa.

Energiamarkkinavirasto muuttui Energiavirastoksi 1 päivänä tammikuuta 2014. Energiavirastosta annetun lain (870/2013) 8 §:n 3 momentin nojalla lain tultua voimaan, mitä muualla säädetään Energiamarkkinavirastosta, koskee Energiavirastoa.

2.2 EU:n lainsäädäntö

Euroopan komissio on hyväksynyt tuulivoimaloiden ja biokaasuvoimaloiden tukiohjelman päätöksellä SA.31107 (2011/N) sekä metsähakevoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden tukiohjelman päätöksellä SA.31204 (2011/N).

Tuulivoimaloiden ja biokaasuvoimaloiden tukiohjelmaa koskevassa Euroopan komission päätöksessä todetaan, että tuki ei saa kasautua muun valtiontuen kanssa ja että voimalaitosta ei hyväksytä syöttötariffijärjestelmään, jos se on saanut muuta valtiontukea. Myös jatkossa noudatetaan tukiohjelmaa komission päätöksen mukaisesti, eikä tuulivoimalaa tai biokaasuvoimalaa hyväksytä syöttötariffijärjestelmään, jos se on saanut muuta valtiontukea.

Merituulivoimalan kokeiluhanke voitaisiin tuotantotukilakiin ehdotetun muutoksen nojalla hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka siihen investointia varten on myönnetty valtiontukea. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa merituulivoimalan kokeiluhankkeen toteuttaminen, ja tällaisia kokeiluhankkeita arvioidaan tarvittavan 1—4 riittävän kokemuksen keräämiseksi merituulivoimalan laajempaan rakentamiseen Suomen oloissa. Muutos ei kuitenkaan tarkoittaisi, että Euroopan komission hyväksymää tukiohjelmaa muutettaisiin. Komissio arvioisi ja hyväksyisi erikseen tapauskohtaisesti merituulivoimalan kokeiluhankkeen energiatuen tai muun investointiin myönnetyn valtiontuen ja tuotantotuen soveltuvuuden yhteismarkkinoille.

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut ilmoitusmenettelyn merituulivoimalan kokeiluhankkeelle myönnettävien tukien (energiatuki ja tuotantotuki) EU:n valtiontukisääntelyn mukaisuuden arvioimiseksi. Arviointi sisältää myös energiatuen ja tuotantotuen kasaantumisen hyväksyttävyyden arvioinnin. Energiatukeen varattu 20 miljoonaa euroa ylittää yksityiskohtaisesti arvioitavan tuen kynnysarvon, joka ympäristönsuojelulle annettujen yhteisön suuntaviivojen (2008/C 82/01), jäljempänä ympäristötuen suuntaviivat, on 7,5 miljoonaa euroa. Merituulivoimalan kokeiluhankkeeseen liittyvät täsmälliset laskelmat on mahdollista toimittaa Euroopan komissiolle, kun energiatuen hakumenettely on saatettu päätökseen eli viimeistään vuoden 2014 lopussa. Kyseisen merituulivoimalan kokeiluhankkeen hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään ja syöttötariffin maksaminen kyseisessä voimalassa tuotetusta sähköstä perustuisi komission kokeiluhanketta koskevaan erilliseen päätökseen eikä tukiohjelmaa koskevaan päätökseen SA.31107 (2011/N). Hallintomenettelyiden kustannustehokkuuden takia ja säädösteknisistä syistä merituulivoimalan kokeiluhankkeelle maksettavaan syöttötariffiin sovellettaisiin tuotantotukilain säännöksiä ja menettelyitä vastaavasti kuin muille syöttötariffijärjestelmään hyväksytyille tuulivoimaloille maksettavaan syöttötariffiin. Vastaavalla tavalla on tarkoitus toimia, jos myöhemmin päätetään uuden merituulivoimalan kokeiluhankkeen tukemisesta.

Tuulivoimaloiden, biokaasuvoimaloiden, metsähakevoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden tukiohjelmia koskevissa päätöksissä on edellytetty, että tuesta tehdään erillinen ilmoitus Euroopan komissiolle, jos uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuotannon kapasiteetti voimalaitoksessa on yli 125 megawattia. Velvoite perustuu ympäristötuen suuntaviivojen 5.1 kohtaan. EU:n valtiontukiuudistus on vireillä, ja mahdollisesti mainittua kynnysarvoa muutetaan.

Sähkön tuottajalle varattava mahdollisuus hakea Energiavirastolta valmisteilla olevalle tuulivoimalalle kiintiön vahvistamista tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista on muodollis-hallinnollinen muutos, jonka ei katsota vaikuttavan Euroopan komission päätöksessä SA.31107 (2011/N) tukiohjelman soveltuvuudesta yhteismarkkinoille tehtyyn arviointiin.

2.3 Nykytilan arviointi

Merituulivoimaloiden kustannustaso on maatuulivoimaa korkeampi. Toisaalta merituulivoimaloilla on korkeampi huipunkäyttöaika ja vastaavasti maatuulivoimaa parempi tuotto. Merituulivoimalan kokeiluhankkeeseen liittyy lisäksi erityisiä riskejä, jotka nostavat kustannustasoa ja voivat pienentää tuottoa. Merituulivoimalan rakentamiseen, käyttöön ja huoltoon Suomen oloihin liittyvien kokemusten keräämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi on vireillä merituulivoimalan kokeiluhanketta koskevan tuen haku. Tuotantotukilain 23 §:ssä säädetyssä tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tavoitehinnassa ei ole otettu huomioon merituulivoimaloiden ylimääräisiä kustannuksia.

Tuulivoimalahankkeen toteuttaminen vie yleensä useita vuosia. Elokuun 2013 loppuun mennessä Suomessa oli julkaistu tuulivoimalahankkeita noin 11 000 megawatin edestä, joista kuitenkin vain osa toteutuu muun muassa muihin alueiden käyttötarpeisiin, tuulivoimalan melu- ja muihin vaikutuksiin sekä tuuliolosuhteisiin liittyvistä syistä. Syöttötariffijärjestelmään voidaan tuotantotukilain 6 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla hyväksyä tuulivoimaloita, kunnes järjestelmään hyväksyttyjen tuulivoimaloiden generaattorien yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 2 500 megavolttiampeeria. Tuulivoimalahankkeiden pitkäjänteiselle suunnittelulle aiheutuu epävarmuutta varsinkin tulevina vuosina, kun investoijalla ei ole tietoa siitä, voidaanko tuulivoimala hyväksyä syöttötariffijärjestelmän mukaiseen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin. Asia on tullut esille myös hallituksen rakennepoliittisen ohjelmaan sisältyvän terveen kilpailun ohjelman yhteydessä.

Syöttötariffi sekä sen korotuksena maksettava lämpöpreemio ja kaasutinpreemio ovat valtiontukea. Tukiin liittyvien päätösten ja niiden toimeenpanon sekä valvonnan tulee täyttää EU:n valtiontukisääntelyyn perustuvat vaatimukset. Pääosin informatiivista syistä sääntelyä on tarpeen täydentää ja selkeyttää.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

3.1 Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa merituulivoimalan kokeiluhankkeen hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään, vaikka hankkeelle olisi myönnetty myös energiatukea tai muuta valtiontukea maatuulivoimaan nähden ylimääräisten kustannusten kattamiseksi.

Esityksen tavoitteena on myös lisätä ennakkoon varmuutta suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden hyväksymisestä syöttötariffijärjestelmän mukaiseen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin sekä siten edistää tuulivoimaloiden pitkäjänteistä suunnittelua ja tervettä kilpailua.

Esityksen tavoitteena on lisäksi selkeyttää ja täydentää sääntelyä EU:n valtiontukisääntelyn kannalta tarpeellisella tavalla.

3.2 Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan, että merituulivoimalan kokeiluhanke voitaisiin hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka siihen investointia varten on myönnetty valtiontukea, esimerkiksi energiatukea. Muutos koskisi yksittäisiä merituulivoimalan kokeiluhankkeita, joita arvioidaan nyt vireillä olevan haun perusteella valittavan hankkeen lisäksi tarvittavan noin 2—4.

Esityksen nojalla olisi ennakkoon mahdollista varmistaa etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmän mukaiseen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin. Sähkön tuottaja voisi hakea Energiavirastolta valmisteilla olevalle tuulivoimalalle kiintiön vahvistamista tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista. Energiaviraston päätös (jäljempänä kiintiöpäätös) olisi voimassa kaksi vuotta, kuitenkin enintään 30 päivään kesäkuuta 2020, ja se koskisi yksilöityä, suunnitteilla olevaa tuulivoimalaa. Jos kiintiöpäätöksen nojalla haetaan sen voimassaoloaikana tuulivoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään, olisi sähkön tuottajalla etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin. Kiintiöpäätöksessä tarkoitettu tuulivoimala olisi mahdollista toteuttaa useammassa vaiheessa päätöksen voimassaolon aikana.

Esityksessä ehdotetaan myös täydentäviä säännöksiä syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevaan päätökseen, kun kyseessä on kaasutinpreemio tai merituulivoimalan kokeiluhanke taikka tuen ansiosta voimalaitoksen uusiutuvan sähköenergian tuotantokapasiteetti ylittää yksityiskohtaisen valtiontukiarvioinnin kynnysarvon. Päätös olisi mahdollista tehdä ehdollisena ennen kuin Euroopan komission hyväksyntä on saatu.

Esityksessä ehdotetaan, että Energiavirasto voisi luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tuotantotukilaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan saamiaan tietoja työ- ja elinkeinoministeriölle, kun kyse on EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvästä tai muusta Suomen jäsenyyteen EU:ssa liittyvästä velvoitteesta.

Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus oikaisuvaatimusjärjestelmän laajentamiseksi ja valitusluvan käyttöön ottamiseksi.

4 Esityksen vaikutukset

4.1 Vaikutukset sähkön tuottajille

Tuulivoimaloita suunnittelevat sähkön tuottajat voisivat esityksen mukaan ennakkoon varmistaa etuoikeuden saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmän mukaiseen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin. Tämä vähentäisi suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden toteuttamiseen liittyviä epävarmuuksia investoijan kannalta sekä edistäisi tuulivoimaloiden pitkäjänteistä suunnittelua ja tervettä kilpailua. Sähkön tuottajalle aiheutuvat kustannukset olisivat Energiaviraston päätösmaksuja.

Sähkön tuottajalla ei olisi ennakolta velvollisuutta varmistaa etuoikeutta syöttötariffijärjestelmän mukaiseen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin. Vuosina 2014 ja 2015 rakennettavien tuulivoimaloiden osalta tähän ei arvioida juurikaan olevan tarvetta.

Merituulivoimalan kokeiluhanke voitaisiin esityksen mukaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka se olisi saanut muuta valtiontukea. Tämä mahdollistaisi merituulivoimalan ylimääräisten kustannusten huomioon ottamisen merituulivoimalan kokeiluhankkeelle maksettavassa valtiontuessa, joka koostuisi investointituesta (lähinnä energiatuki) ja tuotantotuesta (syöttötariffi). Investointi merituulivoimaloihin edellyttää ainakin vielä nykyisin syöttötariffia täydentävää tukea.

4.2 Vaikutukset Energiavirastoon

Energiaviraston uutena tehtävänä olisi esityksen mukaan tehdä kiintiöpäätökset ja näiden päätösten muutokset sekä hyväksyä niitä koskevat siirrot. Energiaviraston tulisi syöttötariffijärjestelmän mukaisessa tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetin hallinnassa ottaa huomioon myös kiintiöpäätökset. Tehtävien hoitaminen aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia, mutta asia on hoidettavissa uudelleen kohdennuksella.

Vuonna 2014 arvioidaan tulevan enintään muutamia kiintiöpäätöksiä koskevia hakemuksia. Henkilöresursseja tarvitaan lähinnä ohjeistuksen kehittämiseen ja ohjaukseen. Lisäksi Energiaviraston tietojärjestelmä on päivitettävä. Vuodesta 2015 alkaen kiintiöpäätöksiä ja näiden päätösten muutoksia arvioidaan tehtävän vuosittain noin 15—25. Henkilöresurssitarpeeksi arvioidaan noin 0,5 henkilötyövuotta, ja tämä on hoidettavissa tehtävien uudelleen järjestelyllä.

4.3 Muut vaikutukset

Syöttötariffijärjestelmä on keskeinen Suomelle EU:ssa vuodelle 2020 asetetun uusiutuvan energian tavoitteen kannalta. Suomi pyrkii tähän tavoitteeseen muun muassa lisäämällä tuulivoiman vuosituotantoa 6 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimaa koskevan tavoitteen toteutumista edistää tuulivoimaloiden toteuttamiseen liittyvien epävarmuuksien vähentäminen investoijan kannalta. Tuulivoimatavoitteen kannalta on myös hyödyllistä, että edistetään tuulivoimaloiden pitkäjänteistä suunnittelua ja tervettä kilpailua.

Ilmasto- ja energiastrategian päivityksen mukainen 9 terawattitunnin tuulivoiman tavoite vuodelle 2025 edellyttänee merituulivoimaloiden laajempaa käyttöönottoa etenkin 2020-luvulla. Merituulivoimalan kokeiluhankkeella pyritään saamaan hyödyllisiä kokemuksia ja osaamista tätä tavoitetta silmällä pitäen. Esitetty muutos, jonka nojalla merituulivoimalan kokeiluhankkeelle voitaisiin maksaa syöttötariffin lisäksi muuta valtiontukea, mahdollistaa tällaisen yksittäisen hankkeen toteuttamisen.

5 Asian valmistelu

5.1 Esitysluonnoksen valmistelu

Esitysluonnos on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Esityksellä toimeenpannaan ilmasto- ja energiastrategian päivityksen linjaukset 46 ja 47 sekä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman terveen kilpailun ohjelmaa koskevaa 2.4 kohtaa. Esitys on myös merkityksellinen ilmasto- ja energiastrategian päivityksen linjauksen 44 kannalta. Valmistelun aikana on kuultu Energiavirastoa, Energiateollisuus ry:tä ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry:tä.

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot oikeusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosastolta, Energiavirastolta, Energiateollisuus ry:ltä ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry:ltä. Lausuntopyyntö lähetettiin 22 päivänä tammikuuta 2014, ja lausuntoaika päättyi 10 päivänä helmikuuta 2014. Oikeusministeriö, Energiavirasto, Energiateollisuus ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry sekä Haminan Energia Oy antoivat lausuntonsa, ja niistä on laadittu tiivistelmä (www.tem.fi/energia/uusiutuvat_energialahteet/uusiutuvan_energian_syottotariffi/lausuntopyynto_1_2014).

Sähkön tuottajia edustavat lausunnonantajat pitivät esitystä perusteltuna ja tarpeellisena. Kaikissa lausunnoissa ehdotettiin muutoksia säännösehdotusten ja niiden perusteluiden yksityiskohtiin. Pääosin muutokset on otettu huomioon.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

5 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohdassa korjattaisiin lakiviittaus 1 päivänä syyskuuta 2013 voimaan tulleeseen sähkömarkkinalakiin (588/2013) ja 11 kohdassa lakiviittaus 1 päivänä toukokuuta 2011 voimaan tulleeseen päästökauppalakiin (311/2011).

Pykälän 12 kohtaan sisältyvää sähkön tuottajan määritelmää täydennettäisiin. Sähkön tuottajalla tarkoitettaisiin myös luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistelee voimalaitoksen rakentamista. Lisäys selventäisi nykytilaa, esimerkiksi 14 ja 17 §:n tilanteissa sähkön tuottajalla ei vielä varsinaisesti ole hallussaan voimalaitosta, vaan se on vasta valmisteluvaiheessa. Vastaava koskee myös 17 a—17 d §:n mukaista tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin liittyvä sääntelyä.

6 §. Syöttötariffijärjestelmä. Pykälän 2 momentin 2 kohdan nojalla syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä tuulivoimaloita, kunnes järjestelmään hyväksyttyjen tuulivoimaloiden generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetin (2 500 megavolttiampeeria). Pykälän 3 momenttia täydennettäisiin ottaen huomioon 17 a—17 d §:n mukainen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin liittyvä sääntely.

Pykälän 3 momentin täydennyksen mukaan syöttötariffijärjestelmään ei olisi mahdollista hyväksyä tuulivoimaloita siltä osin kuin Energiavirasto on tehnyt kiintiöpäätöksen 17 b §:n nojalla. Etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmään olisi sähkön tuottajalla, joka on hakenut hyväksymistä 14 §:ssä säädetyllä tavalla ja 17 b §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa sellaiselle tuulivoimalalle, jolle on 17 b §:n nojalla vahvistettu kiintiö syöttötariffijärjestelmän tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista.

Pykälän 3 momentin mukaan muutoin etuoikeus saada voimalaitos hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmään olisi edelleen sillä sähkön tuottajalla, joka on ensimmäisenä hakenut hyväksymistä 14 §:ssä säädetyllä tavalla. Sähkön tuottaja voisi myös edelleen hakea suoraan tuulivoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään, eikä 17 b §:n mukaista kiintiöpäätöstä edellytettäisi.

9 §. Tuulivoimalan hyväksymisen erityiset edellytykset. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin merituulivoimalan kokeiluhanketta koskevasta poikkeuksesta. Tällainen kokeiluhanke voitaisiin 1 momentin 1 kohdasta poiketen hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka siihen investointia varten on myönnetty valtiontukea, esimerkiksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtionneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaista energiatukea. Muutos mahdollistaisi merituulivoimalan kokeiluhankkeen korkeamman kustannustason huomioon ottamisen valtiontuessa.

Pykälään ehdotettu muutos ei tarkoittaisi, että Euroopan komission hyväksymää tukiohjelmaa SA.31107(2011/N) muutettaisiin. Komissio arvioisi ja hyväksyisi erikseen tapauskohtaisesti merituulivoimalan kokeiluhankkeen energiatuen ja tuotantotuen soveltuvuuden yhteismarkkinoille. Asiaa on selostettu tarkemmin yleisperustelujen kohdassa 2.2.

15 §. Hyväksymispäätös. Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, joka on tarpeen EU:n valtiontukisääntelyn kannalta. Jos hyväksymispäätös koskisi kaasutinpreemiota tai merituulivoimalaa taikka voimalaitosta, jonka uusiutuvan sähköenergian tuotantokapasiteetti ylittää tuotantotuen ansiosta yksityiskohtaisen valtiontukiarvioinnin kynnysarvon, olisi päätös mahdollista tehdä, kun Euroopan komissio on hyväksynyt sähkön tuottajalle maksettavan tuen soveltuvan yhteismarkkinoille. Hyväksymispäätös voitaisiin kuitenkin tehdä ehdollisena ennen komission hyväksymistä. Uusi 3 momentti ei vaikuta jo tehtyihin hyväksymispäätöksiin. Komission tulkinta asiassa on tiukentunut. Pykälän 3 momentin 2 kohta liittyy 9 §:n 2 momenttiin.

Pykälän 3 momentti voisi myös tulla sovellettavaksi, vaikka voimalaitos ei alun perin ole ylittänyt 3 kohdassa tarkoitettua kynnysarvoa. Jos sähkön tuottaja hakee 19 §:n nojalla hyväksymispäätöksen muuttamista siten, että vuosituotannon määrä ylittäisi 3 kohdassa tarkoitetun kynnysarvon, tulisi 3 momentti sovellettavaksi. Tällöin päätös olisi mahdollista tehdä, kun Euroopan komissio on hyväksynyt sähkön tuottajalle maksettavan tuen soveltuvan yhteismarkkinoille, tai sitä ennen ehdollisena.

Ympäristötuen suuntaviivojen nojalla uusiutuvan sähköenergian tuotantoon myönnettävä tuotantotuki edellyttää yksityiskohtaista valtiontukiarviointia, kun uusiutuvan sähköenergian tuotantokapasiteetti on tuen ansiosta yli 125 megawattia. Komissio on valtiontukipäätöksissään SA.31107 (2011/N) ja SA.31204 (2011/N) myös erikseen edellyttänyt tätä.

Toistaiseksi syöttötariffijärjestelmän ei ole hyväksytty voimalaitoksia, joiden uusiutuvan sähköenergian tuotantokapasiteetti on tuen ansiosta yli 125 megawattia. EU:n valtiontukiuudistus on vireillä, ja mahdollisesti mainittua kynnysarvoa muutetaan.

Pykälän uusi 4 momentti sisältäisi asetuksenantovaltuuden. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin kynnysarvosta voimassaolevien valtiontukisuuntaviivojen mukaisesti.

16 §. Oikeus syöttötariffiin. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin selvennys, joka liittyy 15 §:n 3 momentin nojalla tehtyyn ehdolliseen hyväksymispäätökseen. Sähkön tuottajan oikeus syöttötariffiin alkaisi Euroopan komission tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille koskevaa hyväksymistä seuraavasta tariffijaksosta.

17 a §. Hakemus kiintiön vahvistamiseksi tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista. Pykälän 1 momentin nojalla sähkön tuottajalla olisi mahdollisuus hakea Energiavirastolta suunnitteilla olevalle tuulivoimalalle kiintiön vahvistamista tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista (kiintiöpäätös). Velvollisuutta tähän ei kuitenkaan ole. Syöttötariffijärjestelmää koskeva hakemus olisi edelleen mahdollista tehdä myös ilman että tuulivoimalaa koskeva kiintiöpäätös olisi tehty.

Pykälän 1 momentin nojalla etuoikeus saada tuulivoimalalle kiintiö vahvistettua tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista olisi sillä sähkön tuottajalla, joka on ensimmäisenä hakenut kiintiöpäätöstä 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hakemuksen edellytyksistä ja sisällöstä. Hakemuksen tulisi koskea yksilöityä, suunnitteilla olevaa tuulivoimalaa sellaisena kuin se on määritelty lain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa. Tällainen tuulivoimala voi sisältää yhden tai useamman tuuliturbiinin, joilla tuotetaan sähköä yhdessä tai useammassa saman verkonhaltijan mittariin kytketyssä generaattorissa.

Pykälän 2 momentin nojalla hakemus olisi mahdollista tehdä, kun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan vaadittavaa lupaa ja sähkömarkkinalain mukaista sopimusta koskevat ehdot on täytetty. Tuulivoimalan turbiineja koskevien maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen rakennuslupien tai toimenpidelupien tulisi olla lainvoimaisia. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole määritelty tuulivoimalaa. Pykälässä tuulivoimalalla tarkoitettaisiin 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa määriteltyä voimalaitosta. Lisäksi vaadittaisiin, että sähköverkonhaltijan kanssa on tehty sähkömarkkinalaissa tarkoitettu, tuulivoimalan liittämisen sähköverkkoon mahdollistava sopimus. Ennen sopimuksen allekirjoittamista jakeluverkkoyhtiön tulisi varmistaa Fingrid Oyj:ltä, että sähkön tuottaja pääsee kantaverkkoon. Ennen varsinaista sopimusta saatetaan tehdä esisopimus, mutta tällainen esisopimus ei olisi lainkohdassa tarkoitettu sopimus.

Pykälän 2 momentin nojalla hakemuksessa tulisi esittää selvitykset sähkön tuottajasta, tuulivoimalasta ja sen generaattorien nimellistehosta, investoinnin toteuttamisaikataulusta sekä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat muut tiedot. Hakemuksessa ei kuitenkaan olisi tarpeen esittää esimerkiksi 13 tai 17 §:ssä tarkoitettuja tietoja.

Käytännössä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat myönnetään tuulivoimalan turbiinille, vaikka mainitussa laissa käytetään käsitettä tuulivoimala, ja sähkömarkkinalain mukainen sopimus tehdään yhdelle tuotantotukilaissa tarkoitetulle tuulivoimalalle tai useamman tällaisen tuulivoimalan kokonaisuudelle (tuulipuistolle). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa luvissa ei aina ole yksilöity generaattorien nimellistehoa. Sähkömarkkinalain mukainen sopimus sisältää yleensä tiedon generaattorien yhteenlasketusta nimellistehosta tai tiedon verkkoon liitettävästä enimmäistehosta. Sähkön tuottajan hakemuksessa ilmoittaman tuulivoimalan nimellistehon tulee olla johdonmukainen sen kanssa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista luvista ja sähkömarkkinalain mukaisesta sopimuksesta ilmenee. Useasta turbiinista muodostuva tuulivoimala (tuulipuisto) toteutetaan usein vaiheittain, jolloin muun muassa tätä koskeva aikataulu tulisi esittää hakemuksessa.

Pykälän 3 momentin nojalla olisi mahdollista tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä kiintiöpäätöstä koskevasta hakemuksesta valtioneuvoston asetuksella.

17 b §. Tuulivoimalaa koskeva kiintiöpäätös. Energiavirasto tekisi pykälän 1 momentin nojalla kiintiöpäätöksen, jos maankäyttö- ja rakennuslain mukaistaa lupaa ja sähkömarkkinalain mukaista sopimusta koskevat sekä muut 17 a §:ssä säädetyt edellytykset on täytetty eikä hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä estettä (esimerkiksi tuulivoimalan generaattoreiden yhteenlasketun nimellistehon tulee olla vähintään 500 kilovolttiampeeria). Kiintiöpäätöksen ei liity 15 §:n mukaisen syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevan päätöksen myöntämisen edellytysten tai 17 §:n mukaisen ennakkotiedon arviointi.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kiintiöpäätöksen sisällöstä. Kiintiöpäätös koskisi yksilöityä, valmisteilla olevaa tuulivoimalaa. Kiintiöpäätöksessä olisi oltava tiedot tuulivoimalasta ja sen generaattoreiden yhteenlasketusta nimellistehosta sekä tuulivoimalan sijoituspaikasta siten että valmisteilla oleva tuulivoimala on riittävästi ja asianmukaisesti yksilöity. Kiintiöpäätöksen mukaisen tuulivoimalan tulisi koskea samaa voimalaitosta, josta tehdään 13 §:n mukaan ennakkoilmoitus, 14 §:n mukaan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskeva hakemus, 15 §:n mukaan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskeva päätös ja annetaan 17 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto. Kiintiöpäätöksessä tulisi myös olla tiedot sähkön tuottajasta, joka 17 c §:n nojalla voisi tarvittaessa siirtää kiintiöpäätöksen toiselle sähkön tuottajalle.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 5 luvun nojalla Energiaviraston olisi varmistettava, että syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevista hakemuksista ja päätöksistä, ennakkoilmoituksista sekä kiintiöpäätöksiä koskevista hakemuksista ja kiintiöpäätöksistä on saatavissa asianmukaisesti tietoa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hakemuksen hylkäämisestä. Hylkääminen voisi perustua vain erittäin painaviin perusteluihin taikka tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetin rajoituksiin.

Pykälän 2 momentin nojalla kiintiöpäätöstä koskeva hakemus olisi hylättävä, jos on painavia perusteluita epäillä, että sähkön tuottajalla ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan tehdä hakemusta syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten. Sähkön tuottaja voisi kuitenkin tehdä uuden muutetun hakemuksen kiintiön vahvistamiseksi tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista.

Pykälän 2 momentin nojalla hakemus olisi myös hylättävä, jos tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti on täynnä ottaen huomioon syöttötariffijärjestelmän hyväksymistä koskevat hakemukset ja hyväksymispäätökset sekä kiintiöpäätökset. Jos haettu kapasiteetti ylittää osittain tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetin, hakemus olisi hylättävä siltä osin kuin se ylittää käytettävissä olevan nimellistehon tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista. Jos tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista myöhemmin osa vapautuu, voi sähkön tuottaja uudestaan hakea tuulivoimalalle kiintiön vahvistamista tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista.

Pykälän 3 momentin nojalla kiintiöpäätös olisi voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, kuitenkin enintään 30 päivään kesäkuuta 2020. Säilyttääkseen kiintiöpäätökseen perustuvan etuoikeuden sähkön tuottajan olisi haettava tuulivoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään 14 §:ssä säädetyllä tavalla ennen kiintiöpäätöksen voimassaolon päättymistä. Etuoikeuden voimassaolo päättyisi, kun Energiavirasto on 15 §:n nojalla hyväksynyt kiintiöpäätöksessä tarkoitetun tuulivoiman syöttötariffijärjestelmään taikka osittain tai kokonaan hylännyt syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevan hakemuksen.

Suomelle EU:ssa asetettu uusiutuvan energian tavoite edellyttää, että uusiutuvan osuus energian loppukulutuksesta on 38 prosenttia vuonna 2020. Syöttötariffijärjestelmän keskeinen tavoite on varmistaa tämän tavoitteen saavuttaminen. Lisäksi on otettava huomioon, että Euroopan komission päätöksen SA 31107 (2011/N) mukaan syöttötariffijärjestelmän voimassaolo päättyy 1 päivänä huhtikuuta 2021 eli syöttötariffijärjestelmän hyväksymisen on oltava lainvoimainen viimeistään mainittuna päivänä. Ottaen huomioon mainittu uusiutuvan energian tavoite ja komission päätökseen sisältyvä määräaika kiintiöpäätösten voimassaoloa olisi rajoitettava 30 päivään kesäkuuta 2020.

17 c §. Kiintiöpäätöksen muuttaminen ja siirto sekä ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin sähkön tuottajan velvollisuudesta ilmoittaa Energiavirastolle, jos tuulivoimalan generaattorien yhteenlaskettu nimellisteho alenee kiintiöpäätöksen mukaiseen nimellistehoon verrattuna. Ilmoitus olisi tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sähkön tuottajan sitovan päätöksen, tilauksen tai muun vastaavan toimenpiteen perusteella nimellisteho on tarkentunut kiintiöpäätökseen verrattuna alemmaksi. Energiaviraston olisi muutettava kiintiöpäätöstä vastaamaan alentunutta nimellistehoa. Käytännössä kiintiöpäätös perustuu sähkön tuottajan omaan ilmoitukseen. Säännös on tarpeen muiden sähkön tuottajien etujen turvaamiseksi ja tarpeettomien varausten poistamiseksi tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista.

Pykälän 2 momentissa otettaisiin huomioon, että useammasta tuuliturbiinista muodostuva tuulivoimala (tuulipuisto) voidaan toteuttaa vaiheittain, ja vastaavasti hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään tapahtuisi useammassa vaiheessa. Kiintiöpäätös pysyisi voimassa, mutta Energiavirasto muuttaisi sähkön tuottajaa kuulematta kiintiöpäätöstä alentamalla generaattorien yhteenlaskettua nimellistehoa vastaamaan sitä, mitä syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevan päätöksen mukaisesti hyväksytään syöttötariffijärjestelmään.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kiintiöpäätöksen siirtämisestä. Kiintiöpäätös koskisi yksilöityä, suunnitteilla olevaa tuulivoimalaa, eikä sitä voisi siirtää toiselle suunnitteilla olevalle tuulivoimalalle. Sen sijaan kiintiöpäätös olisi mahdollista kokonaisuudessaan siirtää toiselle sähkön tuottajalle, jolle suunnitteilla olevan tuulivoimalan jatkokehittäminen siirretään. Energiaviraston olisi siirrettävä kiintiöpäätös toiselle sähkön tuottajalle, jos kiintiöpäätöksessä mainittu sähkön tuottaja tekee asiasta kirjallisen ilmoituksen sekä toimittaa tarpeelliset tiedot siirron saajasta ja tämän suostumuksen siirtoon Energiavirastolle.

Pykälän 4 momentissa tarkennettaisiin, että kiintiöpäätöksen muuttamisesta ja siirrosta tehdyt päätökset eivät muuttaisi 17 b §:n nojalla annetun kiintiöpäätöksen voimassaoloa.

Pykälän 5 momentti sisältäisi nimellistehon muutokseen ja kiintiöpäätöksen siirtoon liittyviä ilmoituksia koskevan asetuksenantovaltuuden.

17 d §. Kiintiöpäätöksen peruuttaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kiintiöpäätöksen peruuttamisesta Energiaviraston harkintaan perustuen. Energiaviraston olisi harkittava kiintiöpäätöksen peruuttamista 1 kohdan nojalla, jos 17 a §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa tai sen liitteissä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet päätökseen tai siihen liittyvään harkintaan. Keskeisiä tietoja harkinnan kannalta ovat 17 a §:ssä edellytetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa sekä sähkömarkkinalain mukainen sopimus. Energiaviraston olisi 2 kohdan nojalla myös harkittava kiintiöpäätöksen peruuttamista, jos sähkön tuottaja on olennaisella tavalla laiminlyönyt 17 c §:n 1 momentin mukaisen ilmoitusvelvollisuuden tai antanut ilmoituksessa olennaisesti virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin voidaan katsoa olevan olennaista, kun esimerkiksi määräajan noudattamista koskevaa velvollisuutta on olennaisesti rikottu. Olennaisesti virheellisten tai puutteellisten tietojen antamisesta ilmoituksessa voidaan katsoa olevan kyseessä, kun esimerkiksi nimellistehoa koskevat tiedot ovat olennaisesti virheellisiä tai puutteellisia. Energiaviraston tulisi kuitenkin 2 kohdan tilanteissa ensin antaa asianomaiselle sähkön tuottajalle huomautukset ja varoitukset, ja vasta sitten ryhtyä kiintiöpäätöksen peruuttamiseen, jos mainitut toimenpiteet eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen

Pykälän 2 momentin nojalla Energiaviraston olisi päätettävä, että kiintiöpäätös peruutetaan, jos sähkön tuottaja tekee asiaa koskevan hakemuksen. Tällainen tilanne voisi esimerkiksi tulla kysymykseen, jos sähkön tuottaja päättää olla rakentamatta tuulivoimalan esimerkiksi sen vuoksi, että investointikustannukset ylittävät odotettavissa olevat tuotot.

44 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälän 2 kohta liittyy keskeisesti EU:n valtiontukisääntelyn valvontaan, ja vastuutaho asiassa on työ- ja elinkeinoministeriö. Pykälän 2 kohtaa muutettaisiin vastaavasti. Euroopan komissio on päätöksissään SA.31107 (2011/N) ja SA.31204 (2011/N) velvoittanut seuraamaan tukitasoon vaikuttavia muuttujia vuosittain ja mukauttamaan tarvittaessa tukea.

55 §. Muutoksenhaku Energiaviraston päätökseen. Oikaisuvaatimusta koskevan päätöksentekomenettelyn uudistamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 226/2009 vp) mukaan tavoitteena on lisätä oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöalaa ja merkitystä hallinnollisten riitaisuuksien ratkaisussa. Tämä parantaisi edellytyksiä pitää hallinnollisen oikeusturvan painopiste mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, millä olisi laajempia koko jälkikäteisen oikeusturvajärjestelmän toimivuuteen ulottuvia vaikutuksia. Oikaisuvaatimusjärjestelmän laajentamista tulisi arvioida hallinnonalakohtaisesti. Oikeusministeriössä on vireillä hanke oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmän laajentamiseksi. Yhdenmukaisesti tämän hankkeen kanssa muutettaisiin muutoksenhakua koskevaa 55 §:ää.

Pykälän 1 momentin mukaan Energiaviraston tämän lain nojalla tekemiin päätöksiin ei pääsääntöisesti saisi hakea muutosta valittamalla ja oikaisuvaatimusjärjestelmän soveltamisalaa laajennettaisiin nykyisestä. Energiaviraston 15, 17 ja 17 b §:ssä, 18 §:n 2 momentissa sekä 28, 39 ja 54 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla, vaan ensin olisi haettava oikaisua Energiavirastolta. Oikaisuvaatimuksen käyttöä mainittujen päätösten osalta voidaan perustella asianosaisen oikeusturvan parantamisella sekä pyrkimyksellä sovittaa yhteen nopea ja tehokas viranomaistoiminta tehokkaaseen oikeusturvaan. Asianosainen voi esittää asiaan vaikuttavaa lisäselvitystä, ja asia käsiteltäisiin Energiavirastossa valitusta kevyemmässä menettelyssä.

Pykälän 2 momentin nojalla oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ja Energiaviraston 17 d §:n 1 momentin, 20 §:n, 42 §:n 2 momentin ja 46 §:n nojalla tekemään päätökseen haettaisiin muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Energiaviraston 17 d §:n 1 momentin nojalla kiintiöpäätöksen peruuttamista, 20 §:n nojalla syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevan päätöksen peruuttamista tai 42 §:n 2 momentin nojalla todentajan hyväksymistä koskevan päätöksen peruuttamista koskeviin päätöksiin taikka 46 §:n nojalla rikkomuksen tai laiminlyönnin johdosta antamiin kieltoja tai määräyksiä koskeviin päätöksiin oikaisuvaatimusta ei oikeusturvanäkökohtien takia voida pitää soveltuvana, koska se hidastaisi pääsyä tuomioistuimeen.

Pykälän 2 momentin nojalla Energiaviraston 17 c §:n, 17 d §:n 2 momentin, 18 §:n 3 momentin, 19 ja 21 §:n, 42 §:n 1 momentin sekä 49 ja 51 §:n nojalla tekemään päätökseen sekä päätökseen, jolla Energiavirasto on päättänyt olla antamatta 17 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon tai 17 b §:ssä tarkoitetun kiintiöpäätöksen, ei saisi hakea muutosta valittamalla. Toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten selvittämisen 17 §:n nojalla tai kiintiön vahvistamisen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista 17 b §:n nojalla voi tarvittaessa saattaa uudestaan vireille päivitetyin tiedoin. Ennakkotieto ja kiintiöpäätös eivät ole edellytyksiä syöttötariffijärjestelmään hyväksymiselle. Vasta lainvoimainen kiintiöpäätös varmistaisi etuoikeuden tulla hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmään. Muiden mainittujen pykälien osalta ei arvioida olevan tarvetta muutoksenhakuun.

Pykälän 2 momentin nojalla hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 1 momentissa tarkoitettua Energiaviraston päätöstä, saisi hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Ylintä oikeusastetta edeltäviä oikeussuojakeinoja voidaan näissä asiaryhmissä asian laatu huomioon ottaen pitää riittävinä. Lisäksi on otettava huomioon, että kyseisiin asiaryhmiin sovellettaisiin 1 momentin nojalla oikaisuvaatimusjärjestelmää.

2 Tarkemmat säännökset

Ehdotetun 15 §:n 4 momentin, 17 a §:n 3 momentin ja 17 c §:n 5 momentin nojalla olisi tarkoitus täydentää uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua valtioneuvoston asetusta (1397/2010).

Ehdotetun 15 §:n 4 momentin nojalla säädettäisiin 15 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kynnysarvosta sen mukaisesti kuin EU:n valtiontukisääntelyssä edellytetään. Ehdotetun 17 a §:n 3 momentin nojalla on tarkoitus tarvittaessa antaa kiintiöpäätöstä koskevaan hakemukseen liittyviä tarkempia säännöksiä. Ehdotetun 17 c §:n 5 momentin nojalla on tarkoitus tarvittaessa antaa sähkön tuottajan kiintiöpäätökseen ja sen siirtoon liittyviä ilmoituksia koskevia tarkempia säännöksiä.

3 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2014. Merituulivoimalan kokeiluhanketta koskeva 9 §:n 2 momentti ja 15 §:n 3 momentin 2 kohta tulisivat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Kyseiset lainkohdat olisi mahdollista saattaa voimaan, kun merituulivoimalan kokeiluhankkeelle maksettavien tukien yhteensovittamista koskeva periaate olisi varmistunut valtiontukikäsittelyssä.

4 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään ja sitä kautta oikeuden syntyminen syöttötariffiin perustaa sähkön tuottajille perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuuden suojan piiriin kuuluvan varallisuusarvoisen edun (PeVL 37/2010 vp). Tällä edulla on myös kytkentöjä perustuslain 18 §:ssä turvattuun elinkeinovapauteen.

Ehdotetun 17 b §:n nojalla sähkön tuottaja voisi ennakolta varmistaa etuoikeuden saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmän mukaiseen tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteettiin, eikä Energiavirastolla ole asiassa tarkoituksenmukaisuuteen liittyvää harkintaa. Ehdotetun 17 b §:n nojalla kiintiöpäätökseen perustuva etuoikeus olisi voimassa, jos syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskeva hakemus tehdään sen voimassaoloaikana. Kiintiöpäätös vähentäisi suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden toteuttamiseen liittyviä epävarmuuksia investoijan kannalta sekä edistäisi tuulivoimaloiden pitkäjänteistä suunnittelua ja tervettä kilpailua. Kiintiöpäätöksen peruuttaminen on ehdotetussa 17 d §:ssä sidottu vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin, mikä vastaa elinkeinoluvan peruuttamisen hyväksyttävyyttä koskevaa käytäntöä. Sääntelyn hyväksyttävyyden arvioinnin kannalta merkitystä on myös, että kiintiöpäätöksen peruuttamista koskevaan päätökseen saisi 55 §:n nojalla hakea muutosta. Ehdotettua sääntelyä voidaan oikeusturvan kannalta pitää riittävänä sekä katsoa sen olevan sopusoinnussa perustuslain 15 §:n 1 momentin omaisuuden suojan yleislausekkeen ja elinkeinovapautta turvaavan perustuslain 18 §:n kanssa.

Edellä esitetyn perusteella lakiehdotus voitaneen hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 5 §:n 1, 11 ja 12 kohta, 6 §:n 3 momentti, 16 §:n 1 momentti, 44 §:n johdantokappale ja 2 kohta, 55 §:n otsikko ja 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 momentti laissa 1426/2011, sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, 15 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 17 a—17 d § seuraavasti:

5 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) verkonhaltijalla sähkömarkkinalaissa (588/2013) tarkoitettua verkonhaltijaa;


11) päästöoikeudella päästökauppalaissa (311/2011) tarkoitettua päästöoikeutta;

12) sähkön tuottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa on voimalaitos tai joka valmistelee voimalaitoksen rakentamista.

6 §
Syöttötariffijärjestelmä

Etuoikeus saada voimalaitos hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmään on sillä sähkön tuottajalla, joka on ensimmäisenä hakenut hyväksymistä 14 §:ssä säädetyllä tavalla. Jos tuulivoimalalle on kuitenkin 17 b §:n nojalla annetulla päätöksellä vahvistettu kiintiö syöttötariffijärjestelmän 2 momentin 2 kohdan mukaisesta enimmäismäärästä (tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti), sovelletaan, mitä etuoikeudesta 17 b §:n 3 momentissa säädetään.

9 §
Tuulivoimalan hyväksymisen erityiset edellytykset

Merituulivoimalan kokeiluhanke voidaan kuitenkin hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, vaikka siihen investointia varten on myönnetty valtiontukea.

15 §
Hyväksymispäätös

Hyväksymispäätös voidaan 1 momentista poiketen tehdä vasta, kun Euroopan komissio on hyväksynyt sähkön tuottajalle maksettavan tuen soveltuvan yhteismarkkinoille, tai sitä ennen ehdollisena, jos kyse on:

1) kaasutinpreemiosta;

2) merituulivoimalan kokeiluhankkeesta; tai

3) voimalaitoksesta, jonka uusiutuvan sähköenergian tuotantokapasiteetti ylittää tuotantotuen ansiosta yksityiskohtaisen valtiontukiarvioinnin kynnysarvon.

Tarkempia säännöksiä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta sähköenergian tuotantokapasiteetista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

16 §
Oikeus syöttötariffiin

Syöttötariffi maksetaan kolmen kuukauden aikana (tariffijakso) tuotetusta sähkön määrästä. Sähkön tuottajan oikeus syöttötariffiin alkaa hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavasta tariffijaksosta. Jos hyväksymispäätös on 15 §:n 3 momentin nojalla ehdollinen, sähkön tuottajan oikeus syöttötariffiin alkaa Euroopan komission tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille koskevaa hyväksymistä seuraavasta tariffijaksosta.


17 a §
Hakemus kiintiön vahvistamiseksi tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista

Sähkön tuottaja voi hakea Energiavirastolta suunnitteilla olevalle tuulivoimalalle kiintiön vahvistamista tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista (kiintiöpäätös). Etuoikeus kiintiöpäätökseen on sillä sähkön tuottajalla, joka on ensimmäisenä tehnyt hakemuksen 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Hakemuksen voi tehdä, kun tuulivoimalan turbiineja koskevat maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetut rakennusluvat tai toimenpideluvat ovat lainvoimaisia ja sähköverkonhaltijan kanssa on tehty sähkömarkkinalaissa tarkoitettu, tuulivoimalan liittämisen sähköverkkoon mahdollistava sopimus. Hakemuksessa on esitettävä selvitykset sähkön tuottajasta, tuulivoimalasta ja sen generaattorien nimellistehosta, investoinnin toteuttamisaikataulusta sekä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat muut tiedot.

Tarkempia säännöksiä kiintiöpäätöstä koskevasta hakemuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 b §
Tuulivoimalaa koskeva kiintiöpäätös

Energiavirasto tekee kiintiöpäätöksen, jos hakemus täyttää 17 a §:ssä säädetyt edellytykset eikä hyväksymiselle ole tässä laissa säädetty estettä. Kiintiöpäätöksessä on oltava tiedot sähkön tuottajasta, tuulivoimalasta ja sen generaattoreiden yhteenlasketusta nimellistehosta sekä tuulivoimalan sijoituspaikasta.

Energiaviraston on hylättävä kiintiöpäätöstä koskeva hakemus, jos on painavia perusteluita epäillä, että tuulivoimalan tuuliturbiinien suuren määrän takia tai muista syistä sähkön tuottajalla ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan tehdä hakemusta syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten. Energiaviraston on myös hylättävä hakemus siltä osin kuin se ylittää syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevien hakemusten ja hyväksymistä koskevien päätösten sekä kiintiöpäätösten nojalla käytettävissä olevan nimellistehon tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista.

Kiintiöpäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, kuitenkin enintään 30 päivään kesäkuuta 2020. Jos lainvoiman saaneen kiintiöpäätöksen nojalla haetaan sen voimassaoloaikana tuulivoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään 14 §:ssä säädetyllä tavalla, sähkön tuottajalla on etuoikeus saada tuulivoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmään.

17 c §
Kiintiöpäätöksen muuttaminen ja siirto sekä ilmoitusvelvollisuus

Sähkön tuottajan on ilmoitettava Energiavirastolle, jos tuulivoimalan generaattorien yhteenlaskettu nimellisteho alenee kiintiöpäätöksen mukaiseen nimellistehoon verrattuna. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tuulivoimalaa koskeva sitova päätös, tilaus tai muu vastaava toimenpide on tehty. Energiaviraston on muutettava kiintiöpäätös vastaamaan alentunutta nimellistehoa.

Jos kiintiöpäätöksessä tarkoitettu tuulivoimala toteutetaan useammassa vaiheessa, Energiaviraston on sähkön tuottajaa kuulematta muutettava kiintiöpäätöstä alentamalla generaattorien yhteenlaskettua nimellistehoa vastaamaan sitä, mitä syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevan päätöksen mukaisesti hyväksytään syöttötariffijärjestelmään.

Energiaviraston on siirrettävä kiintiöpäätös toiselle sähkön tuottajalle, jos kiintiöpäätöksessä mainittu sähkön tuottaja tekee asiasta kirjallisen ilmoituksen sekä toimittaa tarpeelliset tiedot siirron saajasta ja tämän suostumuksen siirtoon Energiavirastolle.

Kiintiöpäätöksen muuttamisesta ja siirrosta tehty päätös on voimassa 17 b §:n nojalla annetun kiintiöpäätöksen voimassaolon mukaisesti.

Tarkempia säännöksiä nimellistehon muutosta ja siirron saajaa koskevista ilmoituksista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 d §
Kiintiöpäätöksen peruuttaminen

Energiavirasto voi peruuttaa kiintiöpäätöksen, jos:

1) hakemuksessa tai sen liitteissä on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet päätökseen tai siihen liittyvään harkintaan; taikka

2) sähkön tuottaja on olennaisella tavalla laiminlyönyt 17 c §:n 1 momentin mukaisen ilmoitusvelvollisuuden tai antanut ilmoituksessa olennaisesti virheellisiä tai puutteellisia tietoja eivätkä asianomaiselle sähkön tuottajalle annetut huomautukset ja varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

Energiaviraston on päätettävä, että kiintiöpäätös peruutetaan, jos sähkön tuottaja tekee asiaa koskevan hakemuksen.

44 §
Tietojen luovuttaminen

Energiavirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan saamiaan tietoja:


2) työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavaksi edelleen toimivaltaiselle Euroopan unionin toimielimelle tai unionin muulle elimelle, jos Euroopan unionin lainsäädännössä tai muussa Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa liittyvässä velvoitteessa sitä edellytetään.

55 §
Muutoksenhaku Energiaviraston päätökseen

Energiaviraston 15, 17 ja 17 b §:ssä, 18 §:n 2 momentissa sekä 28, 39 ja 54 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ja muuhun tämän lain nojalla annettuun Energiaviraston päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Energiaviraston 17 c §:ssä, 17 d §:n 2 momentissa, 18 §:n 3 momentissa, 19 ja 21 §:ssä, 42 §:n 1 momentissa sekä 49 ja 51 §:ssä tarkoitettuun päätökseen sekä päätökseen, jolla Energiavirasto on päättänyt olla antamatta 17 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon tai 17 b §:ssä tarkoitetun kiintiöpäätöksen, ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 1 momentissa tarkoitettua Energiaviraston päätöstä, saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lain 9 §:n 2 momentti ja 15 §:n 3 momentin 2 kohta tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.


Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
JUTTA URPILAINEN

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.