Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 181/2013
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 105/2013 vp) täydentämisestä

VaVM 22/2013

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Eduskunnalle annettua hallituksen esitystä vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi ehdotetaan täydennettäväksi.

Vuoden 2014 valtionverotuksessa sovellettavaa progressiivista ansiotuloveroasteikkoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuloveroasteikon tulorajoja, lukuun ottamatta ylintä tulorajaa, korotettaisiin noin 1,5 prosentilla.

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja poistumaprosenttia korotettaisiin aiemmassa esityksessä ehdotetuista määristä.

Kunnallisverotuksen perusvähennystä muutettaisiin siten, että perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin ja poistumaprosenttia alennettaisiin aiemmassa esityksessä ehdotetuista määristä.

Tuloverolaista ehdotetaan kumottavaksi säännös, jonka mukaan Verohallinto vahvistaa erikseen verosta vapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän 15 000 ajokilometriä ylittävälle osalle. Vastaavat muutokset tehtäisiin elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin, maatilatalouden tuloverolakiin sekä ennakkoperintälakiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta, ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.


PERUSTELUT

1 Ehdotetut muutokset

1.1 Yleistä

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät 30 päivänä elokuuta 2013 neuvottelutulokseen keskitetystä työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Sopimuksen päämääränä on talouden kääntäminen terveelle kasvu-uralle lisäämällä työllisyyttä, tukemalla kaikkien palkansaajien ostovoimaa ja ansiokehitystä tasapuolisesti sekä parantaa yritysten menestymismahdollisuuksia globaalissa kilpailussa.

Vakaat, ennustettavat ja toimivat työmarkkinat ovat kilpailukyvyn edellytys. Hallitus toimii tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamiseksi ja on hallitusohjelman linjaamalla tavalla valmis tukemaan työmarkkinaratkaisun syntyä kilpailukykyä sekä työllisyyttä ja ostovoiman parantamista tukevin toimin. Edellä mainitun työmarkkinaratkaisun saavutettua riittävän kattavuuden, hallitus ehdottaa muutettavaksi vuoden 2014 talousarvioesityksen yhteydessä 16 päivänä syyskuuta 2013 annettua hallituksen esitystä vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi ( HE 105/2013 vp).

1.2 Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki ja tuloverolaki

Vuonna 2012 sopiessaan valtiontalouden kehyksistä valtion tulojen lisäämiseksi hallitus luopui hallitusohjelmassa mainituista inflaation ja ansiotason nousun verotusta kiristävän vaikutuksen kompensaatioista vuosina 2013 ja 2014. Sen johdosta vuotta 2014 koskevaan progressiiviseen tuloveroasteikkoon ei ehdotettu muutoksia vuonna 2013 sovellettavaan asteikkoon verrattuna. Työmarkkinaratkaisuun liittyen esityksessä ehdotetaan verovuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaksi progressiivista ansiotulon tuloveroasteikkoa, jota on vuoden 2013 asteikkoon verrattuna lievennetty korottamalla asteikon tulorajoja, pois lukien ylin tuloraja, 1,5 prosentilla.

Syyskuussa 2013 annetun hallituksen esityksen ( HE 105/2013 vp) mukaan tuloverolaissa (1535/1992) säädetyn työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin nykyisestä 970 eurosta 1 000 euroon ja vähennyksen kertymäprosenttia ehdotettiin korotettavaksi 7,3 prosentista 7,4 prosenttiin. Tässä esityksessä ehdotetaan tuloverolain 125 §:ssä säädettyä työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettavaksi nykyisestä 970 eurosta 1 010 euroon, vähennyksen kertymäprosenttia korotettaisiin 7,3 prosentista 7,4 prosenttiin ja poistumaprosenttia korotettaisiin 1,1 prosentista 1,15 prosenttiin.

Tuloverolain 106 §:ssä säädettyä kunnallisverotuksen perusvähennystä on syyskuussa annetussa esityksessä ehdotettu korotettavaksi 2 880 eurosta 2 910 euroon. Tässä esityksessä ehdotetaan, että perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 30 euron sijasta 50 euroa ja poistumaprosenttia alennettaisiin 1 prosentilla, jolloin perusvähennyksen enimmäismäärä nousisi 2 930 euroon ja poistumaprosentti alenisi 19 prosenttiin. Perusvähennys tulisi täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 2 930 euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 5 400 euron vuosituloilla ja eläketuloa saavalla noin 10 800 euron vuosituloilla. Perusvähennyksen vaikutus ulottuisi päivärahatulon saajalla noin 18 300 euron vuosituloille, palkkatulonsaajalla noin 23 700 euron vuosituloille ja eläketulonsaajalle noin 20 700 euron vuosituloille.

Seuraavaan taulukkoon on koottu tuloveroperusteisiin syyskuussa annetussa esityksessä sekä tässä esityksessä valtion progressiiviseen tuloveroasteikkoon, työtulovähennykseen ja perusvähennykseen tehtyjen muutosehdotusten yhteisvaikutukset eri tulotasoilla olevien, alle 53-vuotiaiden palkansaajien veroasteisiin. Taulukon luvuissa on mukana valtion tulovero, keskimääräinen kunnallisvero, keskimääräinen kirkollisvero, yleisradiovero, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sekä työntekijän työeläkevakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Laskelmassa on käytetty vuoden 2013 keskimääräisiä kunnallis- ja kirkollisveroprosentteja sekä palkansaajamaksuja. Ehdotettujen muutosten jälkeen, kun otetaan huomioon ansiotason nousu, palkkatulon veroaste pysyisi keskimäärin vuoden 2013 tasolla ja lisäksi pienten ansiotulojen verotuksen keventämiseksi ehdotettu työtulovähennyksen ja perusvähennyksen kasvattaminen keventäisi pienituloisten palkansaajien verotusta.

Palkkatulon veroaste, %

        
Palkkatulo, €/v. Vuoden 2013 perusteet Vuoden 2014 perusteet (vain tämä esitys) Veroasteen muutos, %-yks Veron muutos, €/v.
Tämä esitys (verrattuna HE 105) Tämä esitys verrattuna nykytilaan Tämä esitys (verrattuna HE 105) Tämä esitys verrattuna nykytilaan
5 000 6,49 6,49 0 0 0 0
10 000 8,70 8,44 -0,11 -0,26 -11,00 -26,00
20 000 18,71 18,25 -0,27 -0,46 -54,00 -92,00
30 000 25,57 25,25 -0,22 -0,32 -66,00 -96,00
40 000 30,48 30,24 -0,16 -0,24 -64,00 -96,00
50 000 34,07 33,84 -0,17 -0,23 -85,00 -115,00
60 000 36,61 36,43 -0,13 -0,18 -78,00 -108,00
70 000 38,43 38,28 -0,11 -0,15 -77,00 -105,00
80 000 40,19 39,96 -0,19 -0,23 -152,00 -184,00
90 000 42,07 41,86 -0,17 -0,21 -153,00 -189,00
100 000 43,50 43,33 -0,14 -0,17 -140,00 -170,00
110 000 44,69 44,53 -0,13 -0,16 -143,00 -176,00
120 000 45,79 45,65 -0,11 -0,14 -132,00 -168,00

1.3 Kilometrikorvaukset

Tuloverolain 73 §:n 2 momentin verovapaata kilometrikorvausta koskevaa säännöstä muutettiin ( HE 88/2012 vp) vuonna 2012 vaiheittain siten, että vuoden 2013 alusta alkaen Verohallinto vähentää verosta vapaan kilometrikorvauksen yleistä määrää vahvistettaessa yksityisajojen osuutena 5 prosenttia Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta enimmäismäärästä. Vuoden 2014 alusta alkaen Verohallinto tulisi erikseen vahvistamaan verosta vapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän 15 000 kilometrin ylittävälle osalle. Siltä osin kuin työntekijän ajokilometrit ylittävät 15 000 kilometriä, Verohallinto vahvistaa verosta vapaaksi määräksi 55 prosenttia Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta kilometrikorvauksen enimmäismäärästä.

Edellä mainitun muutoksen tarkoituksena oli rajoittaa palkansaajalle maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten perusteella maksettua ylikompensaatiota vaiheittain. Aiemmin palkansaajan yksityisajojen osuutta ei otettu lainkaan huomioon verosta vapaata korvaustasoa määriteltäessä. Ylikompensaatiota muodostuu myös työajojen ylittäessä 15 000 kilometriä, sillä kiinteiden kustannusten osuus on tullut jo täysimääräisesti korvatuksi kyseisellä kilometrimäärällä. Tämän ylittävältä kilometrimäärältä palkansaajalle ei muodostu työmatkasta kiinteiden kustannusten osalta työnantajan maksamaa verosta vapaata korvausta vastaavaa kustannusta.

Osana työmarkkinaratkaisun tukemista hallitus linjasi, että kilometrikorvauksen vuodelle 2014 aiottu lisäkiristys perutaan. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan, että 15 000 ajokilometriä ylittävälle osalle erikseen vahvistettavasta kilometrikorvauksesta luovuttaisiin. Verovapaata kilometrikorvausta koskeva väliaikainen, vuonna 2013 sovellettava tuloverolain 73 §:n 2 momentti säädettäisiin pysyväksi, jolloin kaikilta osin verosta vapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärää vahvistettaessa otettaisiin huomioon yksityisajojen osuutena 5 prosenttia Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta määrästä.

15 000 ajokilometrin rajan poistuessa tuloverolain 73 §:n 3 momentti, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n 4 momentti, maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n 4 momentti ja ennakkoperintälain 9 §:n 6 momentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomina. Jatkossa myös yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan sekä maatalouden harjoittajan lisävähennys laskettaisiin kaikilta osin Verohallinnon vahvistaman yleisen korvaustason perusteella.

2 Esityksen vaikutukset

2.1 Taloudelliset vaikutukset

Tässä esityksessä ehdotetun valtion ansiotuloveroasteikon muutoksen arvioidaan vähentävän verotuottoa vuositasolla noin 130 miljoonalla eurolla, työtulovähennyksen muutoksen noin 11 miljoonalla eurolla ja perusvähennyksen noin 30 miljoonalla eurolla eli yhteensä noin 171 miljoonalla eurolla syyskuussa annetussa hallituksen esityksessä olevan verotuottovaikutuksen lisäksi. Ansiotuloveroasteikon muutoksen osalta valtion osuus olisi 111 miljoonaa euroa, kuntien osuus olisi noin 17 miljoonaa euroa, seurakuntien osuus noin 1 miljoona euroa ja Kansaneläkelaitoksen osuus noin 1 miljoona euroa. Työtulovähennyksen muutoksen osalta valtion osuus olisi 4 miljoonaa euroa, kuntien osuus 6 miljoonaa euroa, seurakuntien osuus 0,5 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen osuus 0,5 miljoonaa euroa. Perusvähennyksen muutoksen osalta kuntien osuus olisi noin 27 miljoonaa euroa, seurakuntien osuus noin 1 miljoona euroa ja Kansaneläkelaitoksen osuus noin 2 miljoona euroa. Hallitusohjelman mukaisesti kunnille aiheutuva verotulomenetys yhteensä 50 miljoonaa euroa kompensoidaan täysmääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kompensaatiosta on tarkoitus antaa erillinen esitys.

Hallituksen esityksessä ( HE 88/2012 vp) kilometrikorvauksia koskevan muutoksen arvioitiin vuonna 2014 lisäävän verotuottoja noin 25 miljoonalla eurolla. Tästä verotuottojen lisäyksestä arvioitiin noin 15 miljoonaa euroa kertyvän ansiotuloverotuksen lisäyksenä ja noin 10 miljoonaa euroa yhteisöverotuksen lisäyksenä. Ehdotetun yhteisöverokannan muutoksen johdosta, yhteisöverotuksen verotuottojen lisäys alenisi noin 8,2 miljoonaan euroon. Tällä perusteella verotuottojen lisäyksen arvioidaan jakautuvan veronsaajien kesken siten, että valtion osuus olisi noin 12,7 miljoonaa euroa, kuntien osuus noin 8,8 miljoonaa euroa, seurakuntien osuus noin 0,7 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen osuus noin 1 miljoona euroa.

Tässä esityksessä ehdotetun kilometrikorvausten muutoksen arvioidaan vähentävän verotuottoja edellä mainituilla määrillä. Hallitusohjelman mukaisesti kunnille ja seurakunnille yhteisöverotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista aiheutuvat tuottomuutokset kompensoidaan nettomääräisesti verontilityslaissa (532/1998) säädettyjä jako-osuuksia muuttamalla. Ansio- ja pääomatuloverotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista aiheutuvat tuottomuutokset kompensoidaan kunnille nettomääräisesti. Verotulomenetys kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Kompensaatiosta on tarkoitus antaa erillinen esitys.

Kilometrikorvausta koskeva muutos kohdistuisi pääsääntöisesti niihin palkansaajiin, jotka ajavat työmatkoja yli 15 000 kilometriä vuodessa ja joille nämä matkat korvataan verovapaina kilometrikorvauksina. Hallituksen esityksen 88/2012 mukaan vuonna 2010 noin 38 000 yksityisen sektorin palkansaajaa ajoi työmatkoja vuoden aikana yli 15 000 kilometriä ja sai näistä ajoista verovapaita kilometrikorvauksia. Muutos vaikuttaisi myös elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun lisävähennyksen laskemiseen 15 000 ajokilometriä ylittävältä osalta.

2.2 Hallinnolliset vaikutukset

Kilometrikorvausta koskeva ehdotus vähentäisi jonkin verran korvauksen maksajien ja Verohallinnon hallinnollista työtä, koska 15 000 kilometrin rajan ylittymistä ei tarvitsisi seurata.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esitystä on käsitelty kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.

4 Tarve antaa täydentävä hallituksen esitys

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30 päivänä elokuuta 2013 tehdyn työllisyys- ja kasvusopimuksen perusteella tehdyt alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset täyttävät ne vaatimukset, jotka hallitus on omasta puolestaan asettanut neuvottelutulokselle. Siihen liittyen hallitus on lupautunut antamaan eduskunnalle esitykset tarvittavista lainmuutoksista.

5 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys on perustuslain 71 §:ssä tarkoitettu täydentävä esitys, joka liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Esitys tulee käsitellä yhdessä eduskunnalle aiemmin annetun vuoden 2014 tuloveroasteikkolain sekä eräiksi muiksi laeiksi ( HE 105/2013 vp) kanssa.

6 Voimaantulo

Täydentävään esitykseen sisältyvät muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 eli samanaikaisesti eduskunnalle annetun hallituksen esitykseen sisältyvien säännösten kanssa, ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

        
Verotettavaansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
16 300—24 300 8,00 6,50
24 300—39 700 528,00 17,50
39 700—71 400 3 223,00 21,50
71 400—100 000 10 038,50 29,75
100 000— 18 547,00 31,75


2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
2.

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tuloverolain (1535/1992) 73 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 787/2012, ja

muutetaan 73 §:n 2 momentti, 106 § ja 125 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 73 §:n 2 momentti laissa 787/2012 sekä 106 § ja 125 §:n 2 momentti laissa 785/2012, seuraavasti:


73 §
Verovapaiden korvausten perusteet ja määrä

Verohallinto vahvistaa työnantajalta työmatkasta saadun verovapaan päivärahan ja ateriakorvauksen määrän käyttäen perusteena Valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa matkakustannusten yhteismäärää. Kotimaan päivärahaa määrättäessä tästä yhteismäärästä vähennetään säästyneiden elantokustannusten osuutena 15 prosenttia. Näin laskettu määrä vähennetään matkakustannusten yhteismäärästä myös ulkomaan päivärahojen määriä vahvistettaessa. Verohallinto vahvistaa verovelvollisen omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta saaman verosta vapaan kilometrikorvauksen määrän käyttäen perusteena Valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa kilometrikorvauksen enimmäismäärää. Verosta vapaan kilometrikorvauksen määrää vahvistettaessa Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta määrästä vähennetään yksityisajojen osuutena 5 prosenttia.106 §
Kunnallisverotuksen perusvähennys

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 2 930 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 19 prosentilla yli menevän tulon määrästä.


125 §
Työtulovähennys

Vähennys on 7,4 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 010 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,15 prosentilla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähennyksiä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.3.

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n 4 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Tällä lailla kumotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 55 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 789/2012.


2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
4.

Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n 4 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Tällä lailla kumotaan maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 10 e §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 790/2012.


2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
5.

Laki ennakkoperintälain 9 §:n 6 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Tällä lailla kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 791/2012.


2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2013

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.