Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 173/2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

LiVM 18/2013

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan ajokorttilain opetuslupasäännöksiä muutettaviksi. Laista kumottaisiin säännökset opetuslupaopetukseen valmistavasta yhteisopetuksesta ja muusta autokoulussa annettavasta opetuksesta perusvaiheen aikana. Opetuslupaopettaja voisi antaa kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä olevan opetuksen. Muutoksilla kohtuullistettaisiin opetusluvalla suoritettavan ajokortin kustannuksia ja poistettaisiin opetuksen saatavuudesta muodostuneet esteet opetuslupavaihtoehdon valinnassa.

Opetuslupamenettelyä kehitettäisiin lisäämällä opettajan kokeen vaativuutta ja tarkistamalla opetusajoneuvojen hyväksymistä koskevia vaatimuksia. Opetusluvalla opetettavien määrää rajoitettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Kuljettajaopetuksen antamisesta opetusluvalla säädetään ajokorttilain (386/2011) 4 luvussa. Lain 39 §:n mukaan opetusluvan myöntämisen edellytyksenä on 25 vuoden vähimmäisikä, mopo-opetuksessa 21 vuotta, sekä vaatimukset opetuksen luokkaa vastaavasta ajokortista, opetettavia asioita koskevan opettajan kokeen suorittamisesta, sopivuudesta opetustehtävään henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta ja opetusajoneuvon hyväksymisestä opetusajoneuvoksi. B-luokassa opetuslupa kattaa kuljettajantutkintoon pääsemisen edellyttämän opetuksen pimeällä ja liukkaalla ajamisen opetusta lukuun ottamatta. Luvan voimassaolo päättyy, kun kuljettajantutkinto on suoritettu. Ajokortin saamisen jälkeistä harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetusta varten on haettava eri lupa ja hakijalla on lisäksi oltava ajokorttilain mukainen liikenneopettajakelpoisuus. Tiukemmalla opettajan kelpoisuusvaatimuksella varmistetaan opetuksen antaminen sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Opetuslupa myönnetään luvassa määrätyn oppilaan opettamista varten ja sen voimassaoloaika ja myöntämisajankohta määräytyvät suoritettavan ajokortin luokan mukaan. B-luokassa määräajat ovat muita pitemmät. B-luokan opetuslupa voidaan myöntää vuotta ennen ajokortti-iän saavuttamista ja lupa on voimassa kaksi vuotta. Muu opetuslupa voidaan myöntää korkeintaan vuotta ennen ajokortti-iän saavuttamista ja lupa on voimassa yhdeksän kuukautta. Opettajankoe on luokkakohtainen ja voimassa kolme vuotta. Henkilöllä samanaikaisesti voimassa olevien opetuslupien määrä on rajattu kahteen.

Ajokorttilain 35 §:ssä säädetään kuljettajaopetuksen tavoitteista ja pykälän 2 ja 3 momentissa moottoripyörän ja AM-luokan ajokorttia varten annettavan opetuslupaopetuksen erityisistä tavoitteista, joihin pyritään opettajan ja opetettavan yhteisopetuksella autokoulussa. Auton B-luokan ajokorttia varten annettavan opetuksen yhteisopetusvaatimuksista säädetään 41 §:ssä. Ennen opetuksen aloittamista opettajan on osallistuttava yhdessä opetettavan kanssa opetusta ohjaavaan ja turvallisuuskysymyksiä käsittelevään koulutukseen autokoulussa. Oppimisen ja ajotaidon edistymistä seurataan autokoulussa tapahtuvalla arviointikäynnillä. Opetuksen määristä ja sisällöistä säädetään tarkemmin ajokorteista annetulla valtioneuvoston asetuksella (423/2011). Mainitun asetuksen 16 §:n mukaan yhteisopetuksen määrä on 3 tuntia teoriaopetusta ja 1 tunti ajo-opetusta. AM-luokassa yhteisopetuksen määrä on 1 tunti teoriaopetusta, joka kattaa mopoa ja kevyttä nelipyörää varten annettavan opetuksen, vaikka kummatkin ajo-oikeudet on muuten suoritettava erikseen. Moottoripyöräopetuksessa yhteisopetuksen määrä on 2 tuntia teoriaopetusta. Lisäksi B-luokan perusvaiheen opetukseen sisältyvä pimeällä ja liukkaalla ajamisen opetus on suoritettava autokoulussa. Henkilö, jolla on ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa, voi antaa opetusluvalla opetuksen, joka muuten olisi annettava autokoulussa.

Opetuslupaopetuksen opetusvaatimusten tavoitteena on kehittää opetuslupaopetusta yhdenmukaisesti ammattiopetuksen kanssa ammattiopetukseen tukeutuen. Vastaavia malleja on käytössä muissakin maissa. Koulutusvaatimusten tarvetta puoltavat myös opetuslupaperusteissa tapahtuneet muutokset. Uudistuksen yhteydessä opetusluvan myöntäminen vapautettiin tarkoituksenmukaisuusharkinnasta ja perheenjäsenyysvaatimuksesta.

Lakiesitystä vuonna 2010 valmisteltaessa opetuslupaopetuksen koulutusvaatimusten arvioitiin nostavan perusvaiheen ajokorttikustannuksia keskimäärin noin 350–400 eurolla opetusvaatimusten vuoksi. Käytännössä koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat olleet huomattavasti suuremmat. Autokoulut hinnoittelevat antamansa opetuksen erilaisina paketteina, mutta mainittujen opetuskokonaisuuksien kohdalla hinnat ovat vaihdelleet keskimäärin 395–900 euron välillä. Liikenteen turvallisuusviraston mukaan opetuslupaopetuksessa ajokortin kustannukset ovat 785–1 610 euron luokkaa, kun ne ennen 19.1.2013 olivat 270–520 euron luokkaa. Autokouluopetuksen hinta määräytyy markkinoilla. Opetusta antavat autokoululuvalla toimivat autokoulut, jotka hinnoittelevat antamansa koulutuksen.

B-luokassa ajokortin saamisen jälkeinen koulutus annetaan ammattiopetuksessa, vaikka perusvaiheen opetus on saatu opetusluvalla. Tämän tarkoituksena on varmistaa opetuksen antaminen sen tavoitteiden mukaisesti. Kuljettajakoulutusuudistuksen yhteydessä koulutuksen vaiheistusta muutettiin ja aiempi toinen vaihe korvattiin harjoitteluvaiheella ja syventävällä vaiheella.

Uudistuksen yhteydessä liitettiin opetuslupaopetukseen vaatimuksia opetuksesta myös autokoulussa ja autokoulussa annettavan koulutukseen ajo-opetusvaatimuksia lisättiin. Opetuslupaopetuksessa ei aiemmin ollut opetusvaatimuksia, kun taas autokouluopetusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Autokouluopetuksen määrän lisäys sijoittuu sekä tutkintoa edeltävään perusvaiheen että ajokortin saamisen jälkeisen harjoitteluvaiheen opetukseen ja harjoitteluvaiheen 1 tunti teoriaopetusta siirrettiin perusvaiheen opetuksesta. Syventävän vaiheen opetus annetaan kaikille ammattiopetuksessa ja se vastaa määrältään aiempaa toisen vaiheen opetusta.

Uudistuksen yhteydessä arvioitiin lisäopetusvaatimusten kustannuksia, ei ajokortin hankkimisen kokonaiskustannuksia. Ajokorttikustannuksia aiheutuu koulutusvaatimusten ohella ajokortin hakemiseen tarvittavista valokuvista, todistuksista, B-luokassa opettajan ajohallintalaitteista ja viranomaismaksuista. Kustannusten lisäys kuljettajaopetuksen kokonaismäärään lisätystä neljästä ajo-opetustunnista arvioitiin 240 euroksi autokouluopetuksessa. Harjoitteluvaiheen kustannukset arvioitiin 120 euroksi. Syventävän vaiheen kustannuksia ei arvioitu erikseen, koska aiempaa toista vaihetta vastaavaan opetukseen ei ehdotettu muutoksia. Kun perusvaiheen opetuskustannukset arvioitiin aiemmin autokouluopetuksessa 1 600–1 800 euroksi, muutosten arvioitiin nostavan ne keskimäärin 1 900–2 100 euroon. Liikenteen turvallisuusviraston mukaan ajokortin hankkimisen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan autokouluopetuksessa 1 700–3 100 euron luokkaa kun ne ennen 19.1.2013 olivat noin 1 800–2 260 euron luokkaa.

Laajan kansalaispalautteen mukaan opetuslupavaihtoehdon käyttöä on käytännössä rajoittanut se, ettei opetuksen aloittamisen edellyttämää yhteisopetusta ole ollut kaikin paikoin tarjolla ainakaan kohtuullisella etäisyydellä. Vaikka suuri osa autokouluista tarjoaa esimerkiksi B-luokan opetusta, kansalaispalautteen mukaan ongelmia esiintyy yhä käytännössä. Suomen Autokoululiitto ry:n teettämän asiakaskyselyn mukaan yhteisopetusta ei koettu kovin hyödylliseksi (keskiarvo 2.73 asteikolla 2 = ei kovin hyödyllinen, 3 = hyödyllinen ja 4 = erittäin hyödyllinen) ja opetuksen katsottiin tukevan opetuslupaopetusta vain tyydyttävästi (keskiarvo 2.95 asteikolla 2 = tyydyttävästi, 3 = hyvin ja 4 = erinomaisesti).

Samoja ongelmia yhteisopetuksen saatavuudessa on ollut mopo-opetuksessa. Lisäksi mopo-opetuksen kohdalla on arvosteltu vaatimusta opetusajoneuvon muutoskatsastuksesta, mitä on pidetty pelkkänä rahastuksena, koska ajoneuvoon ei vaadita mitään toimenpiteitä tehtäviksi eikä sen liikennekelpoisuuttakaan mitenkään toimenpiteen yhteydessä tarkasteta. Mopo-opetuksessa yhteisopetustunnin kustannus on ollut keskimäärin 100 euron luokkaa. Mopon muutoskatsastuksen hinta on 60 euroa. Tyytymättömyyttä on yleensä herättänyt myös yhteisopetuksen vaatimus siitä, että opettajan on esimerkiksi useampaa lastaan opettaessaan käytävä opetus erikseen kaikkien kanssa.

Ennen 19.1.2013 opetuslupia myönnettäessä noudatettiin tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja opetuslupaopetuksen osuus oli keskimäärin 10–20 % ajokortin suorittajista. Myönnettyjen opetuslupien määrät kasvoivat ennen uudistuksen voimaantuloa, minkä on osaltaan katsottu heijastuvan vuoden 2013 lupien määrissä. Esimerkiksi vuoden 2012 joulukuussa myönnettiin kaksinkertainen määrä opetuslupia vuoden 2011 joulukuuhun verraten. Tammikuussa 2013 myönnetyistä luvista 59 myönnettiin ajokorttilain voimaantulon jälkeen. Mopokortin koulutusvaatimukset tulivat voimaan kesäkuun alusta 2011. Opetus voidaan antaa opetusluvalla.

Myönnettyjen opetuslupien määrät ovat kaikissa luokissa, ellei toisin todeta:

Vuonna 2010 9 515

Vuonna 2011 10 353

Vuonna 2012 12 875

Vuonna 2013 4 238 (tilanne 17.9 mennessä)

Joulukuussa 2012 1 465

Joulukuussa 2011 745

Tammikuussa 2013 1 400

Tammikuussa 2012 701

Helmikuussa 2013 456

Helmikuussa 2012 794

Maaliskuu 2013 487

Maaliskuu 2012 1 087

Huhtikuu 2013 661

Huhtikuu 2012 1 067

Huhtikuu 2011 871

Huhtikuu 2010 836

Luokissa B, A1 ja A2 ajokorttilain voimaantulon 19.1.2013 jälkeen myönnettyjen lupien määrät:

Tammikuu 59

Helmikuu 438

Maaliskuu 470

Huhtikuu 642

Toukokuu 638

Kesäkuu 537

Heinäkuu 620

Elokuu 543

Syyskuu 291 (tilanne 17.9 mennessä)

2 Ehdotetut muutokset

Ajokorttikustannusten kohtuullistamiseksi opetuslupaopetuksessa ja opetuslupavaihtoehdon valintaa rajoittaneiden autokouluopetuksen saatavuuteen liittyneiden esteiden poistamiseksi ehdotetaan opetuslupaopetukseen liitetyt autokouluopetusta perusvaiheen opetuksessa koskevat vaatimukset ajokorttilain 4 luvusta kumottaviksi. Muutosten johdosta opetuslupaopetuksesta muodostuisi todellinen vaihtoehto autokouluopetukselle, mikä se saadun kansalaispalautteen perusteella ei enää ole. Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetukseen ei ehdoteta muutoksia. Liikenne- ja viestintäministeriön tarkoituksena on käynnistää selvitystyö, jonka yhteydessä arvioidaan myös ajokortin suoritusvaatimusten muutostarpeita laajemmin. Selvitystyön tulosten arvioidaan olevan käytettävissä vuonna 2014.

Ajokorttilain 35 §:n 2 ja 3 momentin, 41 §:n ja 43 §:n 2 momentin säännökset yhteisopetuksesta ja vaikeissa olosuhteissa ajamisen opetuksesta autokoulussa kumottaisiin. Opetusluvan saaja voisi aiempaan tapaan antaa kuljettajantutkintoon pääsemiseksi vaadittavan perusvaiheen opetuksen. Estettä opetuspalvelujen ostamiseen autokoulusta ei olisi. Muutosten johdosta 41 § kumottaisiin ja osia sen 2 ja 5 momentista siirrettäisiin ehdotettuun 43 §:ään. Muuten ehdotettuun 42, lakiin lisättävään uuteen 42 a ja 43 §:ään koottaisiin säännökset nykyisestä 42 ja 43 §:stä. Ehdotettuun 42§:ään koottaisiin opetusluvan myöntämiseen liittyvät säännökset, 42 a §:ään opetusluvan voimassaoloa koskevat säännökset ja 43 §:ään opetuslupaopetuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset ja 43 §:n otsikko muutettaisiin. Ehdotettuihin muutoksiin liittyen ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) yhteisopetusta koskevat 13 ja 16 § tultaisiin kumoamaan.

Opetuslupaopettajan vaatimuksiin ei ehdoteta muutoksia. Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetusta opetusluvalla antavalta vaadittaisiin edelleen 39 §:n 3 momentissa säädetty ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa, millä varmistetaan opetuksen antaminen opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sama vaatimus koskisi edelleen opetusta moottoripyörän luokan korottamiseksi lähinnä ylempään luokkaan alemmassa luokassa saadun kokemuksen perusteella, koska tällöin ei vaadita kuljettajantutkintoa.

Lain 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua opettajan koetta opetettavista asioista kehitettäisiin opetuksen ohjaukseen ja turvallisuusseikkojen huomioon ottamiseen liittyvillä aiheilla. Opettajan kokeeseen lisättäisiin kysymyksiä ja kokeen arvostelua kiristettäisiin. Koemenettelyllä parannettaisiin ja laajennettaisiin opetuslupaopettajan näkemystä liikenneopetuksesta. Lisäksi opetuslupaopetuksen antamisen edellytyksiä parannettaisiin internet-sivuja kehittämällä. Mainitun pykälän 4 momentissa olevaan opettajan kokeen kolmen vuoden voimassaoloaikaan ei ehdoteta muutoksia.

Valvonnan edellytysten pysyttämiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi ehdotetaan opetuslupa 42 §:n 1 momentissa edelleen myönnettäväksi nimetyn henkilön opettamista varten. Opetuslupa olisi edelleen luokkasidonnainen opetuksen erojen vuoksi. Luvassa yksilöitäisiin luokka ja AM-luokassa myös ajoneuvotyyppi, jonka opetusta varten lupaa on haettu ja jonka osalta hakija on osoittanut täyttävänsä vaatimukset. Opetuslupaopettajan koe on edelleen luokka- ja ajoneuvoryhmäkohtainen sikäli kuin se koskee AM-luokkaa. Harmaan talouden ja luvattoman autokoulutoiminnan ehkäisemiseksi ehdotetaan mainitussa momentissa opetusluvalla opetettavien määrää rajoitettavaksi, mikä korvaisi nykyisin 42 §:n 2 momentissa olevan rajoituksen enintään kahdesta samanaikaisesti voimassa olevasta luvasta. Opetuslupien määrä rajattaisiin enintään kuuteen kolmessa vuodessa, mikä kattaisi useimmissa tapauksissa opetustarpeet. Rajoitus voisi esimerkiksi useampilapsisessa perheessä estää opetuksen antamisen, jos vaikkapa mopon, moottoripyörän ja auton ajokortteja suoritettaisiin useampia lyhyin väliajoin. Rajoituksesta ehdotetaan voitavan poiketa, jos kysymys olisi perhe- tai huoltajuussuhteesta opettajan ja opetettavan välillä. Vanhempi tai isovanhempi voisi saada luvan ilman vaatimusta huoltajuudesta. Rajoitukset huomioitaisiin lupahakemuksia käsiteltäessä. Myönnettyä lupaa ei voisi uusia ilman pätevää syytä. Määrää koskevaa rajoitusta ei sovellettaisi 42 a §:n 4 momentissa tarkoitettuun myönnetyn luvan uusimiseen. Muulta osin 42 § vastaisi asiallisesti nykyisiä säännöksiä.

Ajokorttilain 42 a §:ään sisältyisivät opetusluvan voimassaoloa koskevat säännökset. B-luokan luvan myöntämistä koskeva 1 momentti olisi asiallisesti ennallaan. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan sisällytettäväksi harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuslupaa koskeva säännös, joka korvaisi nykyisen 43 §:n 4 momentissa olevan syventävän vaiheen opetusluvan myöntämistä koskevan säännöksen. Sen mukaan harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuslupa myönnettäisiin samalla luvalla ja syventävän vaiheen opetuksen aloittamiseen sovellettaisiin 38 §:n 2 momentin säännöksiä kolmen kuukauden määräajasta, joka vastaisi nykyistä säännöstä syventävän vaiheen opetusluvan aikaisimmasta mahdollisesta myöntämisajankohdasta. Tämän opetusluvan voimassaoloajaksi ehdotetaan yksi vuosi. Ajokorttilain 38 §:n 2 momenttiin sisältyisi myös vaatimus harjoitteluvaiheen suorittamisesta ennen syventävää vaihetta. 42 a §:n 3 momenttiin sisällytettäisiin vastaava säännös kuin mikä koskee B-luokan opetusluvan voimassaolon päättymistä. Opetuslupa annetaan määräajaksi opetuksen antamista varten, mutta sen voimassaolo päättyy, kun opetustehtävä on saatettu päätökseen. B-luokassa voimassaolo päättyy, kun kuljettajantutkinnon ajokoe on suoritettu. Säännös olisi asiallisesti ennallaan. AM-luokassa opetusluvan voimassaolo päättyisi vastaavasti mopon käsittelykokeen tai kevyen nelipyörän ajokokeen suorittamiseen. Säännöksessä huomioitaisiin myös ne tapaukset, jolloin ajokortin saamiseksi ei vaadittaisi tutkintoa, kuten esimerkiksi korotettaessa moottoripyöräluokkaa opetuksella tai harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksessa. Opetus on annettu silloin, kun siitä on annettu opetustodistus. Muulta osin säännökset vastaisivat asiallisesti voimassa olevaan 42 ja 43 §:ään sisältyviä säännöksiä.

Lain 43 § ehdotetaan koskemaan opetuslupaopetuksen toteuttamista ja pykälän otsikko muutettavaksi tämän mukaisesti. Pykälän 1 momentin mukaan opetuksen sisältöön ja ajoneuvon kuljettajaan ajo-opetuksessa sovellettaisiin autokouluopetusta koskevia säännöksiä, mikä vastaa nykyiseen 41 §:n 2 momenttiin sisältyvää säännöstä. Opetuksen aloittamiseen sovellettaisiin autokouluopetuksen aloittamista koskevia 38 §:n säännöksiä, mikä vastaa mm. nykyistä mopo-opetusta 41 §:n 3 momentissa koskevaa säännöstä. Ajo-opetusta liikenteessä voitaisiin edelleen antaa vasta opetettavan täytettyä 15 vuotta myös mopo-opetuksessa.

Ajokorttilain 43 §:n 2 momenttiin sisältyisivät säännökset ajo-opetukseen käytettävästä ajoneuvosta, mikä vastaa moottoripyöriä ja AM-luokkaa koskevia säännöksiä 41 §:n 3 momentissa. Ajo-opetus olisi annettava suoritettavan ajo-oikeuden luokkaa ja AM-luokassa ajoneuvon tyyppiä vastaavalla ajoneuvolla eli sen luokan ajoneuvolla, jonka ajokortin suorittamisesta on kysymys. AM-luokassa opetus olisi annettava mopolla tai kevyellä nelipyörällä siitä riippuen, kumman ajoneuvotyypin ajo-oikeutta haetaan. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan opetuksessa olisi käytettävä opetusajoneuvoksi hyväksyttyä ajoneuvoa, jos tällainen hyväksyminen 39 §:n 1 momentin 5 kohdan tai 40 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan vaaditaan. Koska harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksessa käytettävässä ajoneuvossa ei vaadita ajohallintalaitteita opettajaa varten, rajoitettaisiin 39 §:n 1 momentin 5 kohta koskemaan vain perusvaiheen opetusta. 43 §:n 2 momentin säännös korvaisi 42 §:n 4 momentissa olevan säännöksen opetusajoneuvon merkitsemisestä lupaan, koska ajoneuvon tarkempaa yksilöimistä luvassa ei pidetä tarpeellisena.

Lisäksi ehdotetaan opetukseen käytettävän ajoneuvon hyväksymistä koskevia vaatimuksia muutettaviksi. Ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) muutoskatsastusta koskevan 25 §:n i kohdan mukaan vaaditaan muutoskatsastus, kun ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kuljettajaopetukseen. Tämän mukaisesti on opetusajoneuvojen vaatimuksena ajokorttisäännöksissä ollut, että ajoneuvo on hyväksyttävä opetusajoneuvoksi muutoskatsastuksessa. Säännös velvoittaa esimerkiksi mopon hyväksymiseen muutoskatsastuksessa, vaikka ajoneuvoon ei tehdä mitään muutoksia eikä sitä muutenkaan tarkasteta.

Opetuslupaopetuksessa käytettävän ajoneuvon hyväksymistä koskeva vaatimus ehdotetaan asetettavaksi siten, että ajoneuvon hyväksyminen opetusajoneuvoksi vaaditaan vain silloin, kun opetusajoneuvoon vaaditaan sen rakenteeseen tai toimintaan vaikuttavia muutoksia. Sen johdosta, että ajoneuvo on varustettava opetusajoneuvon tunnuksella eli tasasivuisella kolmiolla ja vastaavalla kyltillä, joka autokouluajoneuvoissa vaaditaan, ei olisi tarpeen vaatia erityistä muutoskatsastuksella tapahtuvaa hyväksymistä. Ajokorttilain 39 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan edellytyksenä B-luokan opetusluvan myöntämiselle on, että opetuslupaopetuksessa käytettävä ajoneuvo on hyväksytty opetusajoneuvoksi muutoskatsastuksessa. Vastaava vaatimus ehdotetaan asetettavaksi muiden luokkien opetuslupaopetuksessa käytettäville ajoneuvoille ajokorttilain 40 §:n 1 momenttiin lisättävässä 6 kohdassa, jos ajoneuvoon vaaditaan opettajan ajohallintalaitteet. Vastaavan muutoksen olisi perusteltua koskea myös autokouluissa käytössä olevien kouluajoneuvojen hyväksymistä. Vaikka autokoulutoiminnassa on kysymys ammattimaisesta toiminnasta, myös autokoulujen kouluajoneuvojen muutoskatsastusvelvollisuudesta voitaisiin edellä mainituin edellytyksin luopua.

Opetuksessa käytettävien ajoneuvojen varustelusta opettajaa varten säädetään ajokorttilain 48 §:ään sisältyvän valtuuden nojalla ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (423/2011). Mainitun asetuksen 24 §:ssä säädetään kouluajoneuvojen hyväksymisvaatimuksesta. Myös mainittua säännöstä sekä ajoneuvojen hyväksymisestä annettua valtioneuvoston asetusta pitäisi tässä yhteydessä muuttaa. Ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n mukaan opetuslupaopetuksessa vaatimus opettajan ajohallintalaitteista ei edellytä erillistä opettajan kytkinpoljinta jarrupolkimen lisäksi kuten autokouluopetuksessa vaaditaan. Opettajan ajohallintalaitteet vaaditaan B-luokan auton, kevyen nelipyörän ja C1- tai C-luokan ajokorttia varten annettavassa ajo-opetuksessa. Linja-autossa ja E-luokan kuorma-autovetoisessa ajoneuvoyhdistelmässä ei erillisiä ajohallintalaitteita vaadita, jos opetettavalla on C-luokan ajo-oikeus. Opettajan erillinen jarru tai jarrupoljin vaaditaan myös moottoripyörään, jos opettaja on mukana ajoneuvossa ajo-opetuksen aikana. Edellä mainitun 1 momentin 6 kohdan lisäyksen johdosta myös momentin 5 kohtaa olisi muutettava säädösteknisistä syistä. Ajoneuvojen hyväksynnästä annettuun valtioneuvoston asetukseen myöhemmin erikseen valmisteltavan muutoksen mukaan muutoskatsastus edellytettäisiin vain, kun ajoneuvoa ryhdytään käyttämään ajo-opetukseen tekemällä siihen muutoksia. Ajohallintalaitteiden poistaminen ei siten edellyttäisi muutoskatsastusta.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta ja sitä sovellettaisiin voimaantulon jälkeen myönnettyihin opetuslupiin. Sen lisäksi lakia sovellettaisiin myös ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti myönnettyihin opetuslupiin niin, että B-luokan perusvaiheen opetuksessa ei voimaantulon jälkeen vaadittaisi yhteisopetusta opetuksen aloittamiseksi ja opetuksen edistymisen arviointikäyntiä autokoulussa. B-luokassa opetuslupaopettaja voisi antaa kaiken kuljettajantutkintoon pääsemisen edellyttämän opetuksen. Myöskään AM-luokan tai moottoripyörän ajo-oikeuden suorittamista varten annetuissa opetusluvissa ei opetusta autokoulussa vaadittaisi opetuksen aloittamiseksi. Opetusajossa voitaisiin tämän lain voimaan tultua käyttää myös muuta kuin lupaan merkittyä ajoneuvoa edellyttäen, että se täyttäisi tämän lain vaatimukset. Esimerkiksi B-luokan opetuksessa ajoneuvon olisi oltava opetusajoneuvoksi hyväksytty muutoskatsastuksessa. Opetusajoneuvoksi hyväksyminen näkyisi ajoneuvon rekisteritiedoissa ja se voitaisiin osoittaa ajoneuvon rekisteröintitodistuksella. Opetuslupaopettajan kokeen muutoksista riippumatta ennen tämän lain voimaantuloa suoritettu opettajan koe olisi voimassa säädetyn ajan, kolme vuotta.

3 Esityksen vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset

Perusvaiheen opetuslupaopetuksesta poistuisivat autokouluopetuksesta aiheutuvat kustannukset. Säästön arvioidaan olevan keskimäärin 650 euron luokkaa, mikä vastaa myös Suomen Autokoululiitto ry:n tekemän selvityksen tulosta jäsenautokoulujen perimän hinnan keskiarvosta ja mediaanista. Lisäksi jäisivät pois opetukseen osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset. Opetukseen liittyviä kustannuksia aiheutuisi edelleen perusvaiheen liukkaalla ajamisen rataopetukseen liittyvistä ratamaksuista, joiden suuruus vaihtelee radan mukaan ollen noin 50–100 euroa. Jos ajoharjoitteluratasäätiön lausunnon mukainen ratakouluttajan koulutus vaaditaan myös opetuslupaopettajalta, lisäisi se rataopetuksen kustannuksia myös perusvaiheessa. Opettajan jarrupoljin ja sen asentaminen B-luokan autoon maksaa 50–400 euroa ja tällaisen ajoneuvon hyväksyminen opetusajoneuvoksi muutoskatsastuksessa 50–100 euroa. Opetuksessa voitaisiin käyttää opetuksen luokkaa vastaavaa opetusajoneuvoksi hyväksyttyä ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei enää yksilöitäisi opetusluvassa. Muutoskatsastus jäisi pois mopoilta ja pääsääntöisesti myös moottoripyöriltä, koska opettajan mukanaolo moottoripyörässä on harvinaista. Mopo-opetuksessa säästö olisi 100 euroa yhteisopetuksesta ja 60 euroa ajoneuvon muutoskatsastuksesta luopumisesta.

Opetusluvalla annettavaan opetukseen sisältyisivät edelleen normaalit ajokortin hankkimiskulut opetusluvasta (30 euroa tai 50 euroa, jos opettajia on kaksi), oppilaan ajokorttiluvasta (60 euroa), lääkärinlausunnosta (keskimäärin 100 euroa) ellei hakijalla olisi kouluterveydenhuollosta saatavaa nuorison terveystodistusta, josta ei peritä maksua, valokuvista (noin 20 euroa), jollei niitä löydy valmiiksi rekisteristä esimerkiksi passin tai alemman luokan ajokortin myöntämisen johdosta ja kuljettajantutkinnosta (87 euroa). Mopo-opetuksessa tutkintokustannukset ovat 28 euroa teoriakokeesta ja 25 euroa käsittelykokeesta.

Harjoitteluvaiheesta ja syventävästä vaiheesta aiheutuisi edelleen kustannuksia kaikille B-luokan ajokortin suorittajille, koska kaikissa tapauksissa opetus olisi annettava ammattiopetuksessa, joko autokoulussa tai opetusluvalla, jos sen haltijalla on liikenneopettajalupa. Esitykseen ei sisälly näiden vaiheiden opetusta koskevia muutosehdotuksia. Harjoitteluvaiheen opetuksen hinta vuonna 2013 on ollut keskimäärin 180–250 euroa ja syventävän vaiheen 210–460 euroa.

Nimenomaiset koulutusvaatimukset eivät enää olisi esteenä opetuslupavaihtoehdon valinnalle ja opetuksen antamiselle. Opetuslupaopettajan kokeen hinta säilynee 28 eurossa. Kokeella on viranomaisen vahvistama hinta, joka on sama koko maassa.

Opetuslupien määrän rajaaminen enintään kuuteen lupaan kolmen vuoden aikana rajaisi opetusluvan käyttöä nykyisestä, mutta olisi riittävä kattamaan yksityisopetuksen tarpeet. Rajoituksella pyritään estämään harmaata taloutta ja luvattoman autokoulutoiminnan harjoittamista. Voimassa olevien säännösten mukaan henkilöllä voi olla kaksi lupaa samanaikaisesti voimassa, mikä ei ole rajoittanut uuden luvan hakemista uudelle opetettavalle edellisen luvan voimassaolon päätyttyä oppilaan suoritettua hyväksytysti kuljettajantutkinnon. Säännöksiin sisältyvä mahdollisuus poiketa sukulaisuus- tai huoltajuusperustein rajoituksesta kohtuullistaisi useampilapsisten perheiden tilannetta suoritettaessa useampia kortteja eri luokissa. Opettajan koe olisi voimassa kolme vuotta.

Opetusajoneuvon hyväksymisestä luopuminen mopojen ja moottoripyörien kohdalla, koska opettajan ajohallintalaitteita ei vaadita, säästäisi 60 euroa. Muutosten ei arvioida heikentävän liikenneturvallisuutta, koska tarkastuksia ei ole aikaisemminkaan tehty. Opettajan ajohallintalaitevaatimus muissa kuin kaksipyöräisissä ajoneuvoissa ehdotetaan edelleen pysytettäväksi opetusajon turvallisuuden vuoksi, jotta opetusajossa kuljettajaksi katsottavalla opettajalla olisi myös edelleen mahdollisuus puuttua ajoneuvon kulkuun. Opetusajoneuvoa ei enää yksilöitäisi esimerkiksi rekisterinumeron perusteella luvassa, mikä mahdollistaisi useamman ajoneuvon käytön opetuksessa. Edellytyksenä olisi, että ajoneuvo täyttäisi säädetyt vaatimukset. Ajoneuvon hyväksyminen opetusajoneuvoksi muutoskatsastuksessa näkyisi ajoneuvon rekisteritiedoissa ja rekisteröintitodistuksessa.

B-luokan kuljettajakoulutusuudistuksen liikenneturvallisuusvaikutuksista ei ole näyttöä, sillä uudistusta koskevan seurannan tuloksia on saatavissa vasta vuoden 2014 aikana. Aiempien säännösten voimassa ollessa suoritetun opettajankokeen hyväksymisen voimassaoloaikansa puitteissa ei arvioida vaikuttavan opetukseen niin, että se heikentäisi liikenneturvallisuutta.

Uudistuksen voimaantulon jälkeisen lupamäärän laskun arvioidaan olevan seurausta myös uudistusta edeltäneestä opetuslupien määrän kasvusta. Lupia haettiin poikkeuksellisen paljon juuri ennen uudistusta.

Liikenneturvallisuusvaikutukset

Hallituksen esityksessä (212/2010) ajokorttilainsäädännön muutoksilla ja kuljettajakoulutuksen uudistamisella arvioitiin kokonaisuutena olevan liikenneturvallisuutta parantavia vaikutuksia. Sen sijaan arvioissa ei eritelty opetuslupamuutosten vaikutuksia. Opetuslupamuutosten tarkoituksena oli kehittää opetusprosessia yhdistämällä autokouluopetuksen ja opetuslupaopetuksen vahvuudet. Autokouluopetuksen vahvuutena pidettiin ammattimaista opettamista ja opetuslupaopetuksen vahvuutena suurta ajoharjoittelun määrää.

Esitettyjen muutosten ei arvioida heikentävän liikenneturvallisuutta. Opetuslupaprosessin tukemiseksi lisätään opetuslupaopettajan kokeen vaativuutta. Lisäksi opetuslupaopetuksen ohjaamiseksi parannetaan opetuslupaopettajia palvelevaa Liikenteen turvallisuusviraston internet-sivustoa.

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Opetuslupaopettajan kokeen vaativuuden lisääminen ja internet-sivujen kehittäminen edellyttävät Liikenteen turvallisuusviraston toimenpiteitä. Muutostyöt ovat kertaluonteisia ja osin olemassa olevien tehtävien kehittämistyötä. Henkilötyövuosina arvioiden lisätyö on vähäinen.

Yritysvaikutukset

Opetuslupavaatimuksista luopumisella olisi vaikutuksia niille autokouluille, joissa on lisäinvestoinneilla varauduttu opetuksen antamiseen ja koulutettu henkilökuntaa uuteen opetusmalliin oletuksella, että uusi liikemalli tuo heille jatkossakin opetuskysyntää. Esitys saattaa heikentää näiden investointien kannattavuutta ja työtilannetta ennakoidusta. Suomen Autokoululiitto ry:n lausunnon mukaan äkillisestä lainsäädännön muutoksesta aiheutuu huomattavia menetyksiä yksityisille autokouluille sekä liitolle satojen tuhansien eurojen kustannukset. Liitto on järjestänyt kuljettajakoulutusuudistukseen liittyvää koulutusta sekä tuottanut mm. erilaista opetusmateriaalia ja verkko-ohjelmia. Uuden lainsäädännön mukaisia oppikirjoja on valmistettu 30 000 painos. Yrityskohtaisesti kustannuksia on aiheutunut lähes 400 opetusta antavalle autokoululle.

Ajokortin hinta on keskeinen tekijä ajokortin suorittamistapaa harkittaessa. Korkea hinta voi muodostua esteeksi ajokortin hankinnalle, joka Suomen maantieteellisesti hajanaisessa yhteiskunnassa saattaa estää muun muassa työllistymisen ja muun välttämättömän liikkumisen. Opetuslupa on aiemmin mahdollistanut hinnaltaan selkeästi edullisemman tavan ajokortin perusopetuksen antamiseen. Markkinoilla määräytyneet hinnat ylittivät kuitenkin huomattavasti sen, mitä pidettiin kohtuullisena opetusluvan opetusvaatimuksista säädettäessä. Tästä syystä on yhteiskunnallisesti perusteltua palauttaa tilanne tältä osin lakimuutosta edeltäneeseen tilanteeseen poistamalla autokoulussa annettavaa opetusta koskevat vaatimukset. Opetuksen määristä tinkimällä voitaisiin madaltaa opetuskustannuksia, mutta siitä aiheutuisi joka tapauksessa uusia kustannuksia esimerkiksi opetusmateriaalin muutostarpeista johtuen. Vaikka esitetyt muutokset voivat aiheuttaa ennakoimattomuuden vuoksi haittaa autokoulualan yrityksille ja liitolle, autokouluopetusta selkeästi edullisemman opetuslupajärjestelmän hyödyt ovat kuitenkin yhteiskunnallisesti suuremmat.

Autokoululiiton lausunnon mukaan muutoksesta aiheutuu 70 liikenneopettajan työttömyys ja erityisesti pienillä paikkakunnilla koulut harkitsevat toiminnan lakkauttamista kannattamattomana kysynnän hiipuessa. Käytännössä tämä johtaa Autokoululiiton mukaan autokoulupalvelujen saatavuuden heikkenemiseen.

Autokoululiiton lausunnossa on autokoulun ja asiakkaan välisestä opetussopimuksesta johtuviin kuluttajanäkökohtiin vedoten vaadittu voimaantulon lykkäämistä vuoden 2015 alkuun. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan voimassa olevat opetussopimukset eivät kuitenkaan olisi este muutosten toteuttamiselle, koska lain tavoitteena on parantaa kuluttajan asemaa.

Kouluajoneuvojen hyväksymisvaatimusten muutokset poistaisivat muutoskatsastusvelvollisuuden uusilta käyttöön otettavilta kaksipyöräisiltä kouluajoneuvoilta, millä olisi vaikutusta katsastustoimipaikoille. Koska kaksipyöräisissä opetuslupa- ja kouluajoneuvoissa ei vaadita ylimääräisiä ajohallintalaitteita, muutoskatsastusvaatimus opetuslupaa varten ei ole osoittautunut perustelluksi näille ajoneuvoille. Myös autokoulujen kaksipyöräisten kouluajoneuvojen muutoskatsastusvaatimus jäisi pois sitä mukaa kun kalustoa uusitaan. Kaksipyöräisten opetuslupa- ja kouluajoneuvojen hyväksymisvaatimusten poistuminen vähentäisi muutoskatsastuksia katsastustoimipaikoilla, mutta ei merkittävästi. Vuonna 2012 opetuslupaopetusta käytettiin moottoripyörän ajokortin saamiseksi noin 30 kertaa. Mopon ja kevyen nelipyörän opetukseen opetuslupia myönnettiin vuonna 2012 noin 700 kappaletta. Autokoulujen kouluajoneuvojen kohdalla jäisivät pois uuden kaluston käyttöönottoon liittyvät muutoskatsastukset sitä mukaa kun kalustoa uusitaan. Käytännössä aikaa ei ole käytetty näiden ajoneuvon tarkastamiseen, koska ajoneuvoihin ei vaadita ylimääräisiä ajohallintalaitteita.

4 Asian valmistelu

Lakiesitys on valmisteltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Liikenteen turvallisuusvirasto on selvittänyt autokoulussa annettavan opetuksen hintoja ja arvioinut esityksen vaikutuksia. Esityksessä on käytetty poliisilta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta saatuja tietoja myönnettyjen opetuslupien määristä.

Esitysluonnoksesta on pyydetty liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan jäsentahojen sekä Suomen Autokoululiitto ry:n ja katsastustoimialan lausunnot. Neuvottelukunta on liikenne- ja viestintäministeriön neuvoa-antava elin liikenneturvallisuusasioissa ja siinä ovat edustettuina keskeiset ministeriöt, keskusvirastot, Suomen Kuntaliitto, Liikennevakuutuskeskus ja Liikenneturva.

Lisäksi lausunnon antoivat Autoliitto ry., Jyväskylän liikenneopettajaopisto ja Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lausunnoissa kannatettiin yleisesti pikaisia toimenpiteitä, jos ongelmia havaitaan, mutta toisaalta Liikenneturvan, Liikennevakuutuskeskuksen, Autokoululiiton ja liikenneopettajaopiston lausunnoissa korostetaan, ettei liikenneturvallisuusvaikutuksista B-luokassa ole vielä näyttöä. Autokoululiiton lausunnossa vastustetaan yhteisopetusmallista luopumista, koska pitkään valmisteltu malli toteuttaa kotimaisia ja ulkomaisia kokemuksia ja joka on valmisteltu eri tahojen yksimielisellä kannatuksella. A-Katsastus Oy:n lausunnossa todetaan, että tutkintoja vastaanottavien kokemukset opetusluvalla opetuksen saaneista tukevat uusimuotoiselle koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tutkintoon tulevien menestys tutkinnossa on parantunut ja käsittelytaidon ohella on kiinnitetty huomiota muuhunkin.

Koska esityksessä ei ehdoteta palattavaksi perhemalliin, opettajan kokeen kehittämistä on kannatettu mm. opetussuunnitelmien tavoitteiden ja liikenneturvallisuusvaatimusten huomioimiseksi. Eräissä lausunnoissa on tosin korostettu, ettei opetusta voida korvata kuin osin kokeen kehittämisellä. Autoliiton mukaan tarvetta kokeen tiukentamiseen ei ole osoitettu, mutta sen lausunnossa samoin kuin eräissä muissakin lausunnoissa korostettiin, että kokeeseen valmistautuvan käytettävissä tulisi riittävän ajoissa olla kattavasti käytettävissä kokeeseen valmistautumista tukevaa aineistoa. Autokoululiiton mukaan opettajalta olisi vaadittava myös ajokoe.

Opetuksessa käytettävää ajoneuvoa koskevia ehdotuksia on pääosin kannatettu. Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry vastustaa kaksipyöräisten muutoskatsastusvaatimuksesta luopumista ja Autokoululiitto esittää opetuslupa-ajoneuvon varustelua vastaavin polkimin kuin kouluauton.

Autokoululiiton lausunnon mukaan opetuspalvelujen saatavuus on erinomainen ja liiton tekemän asiakaskyselyn perusteella tyytyväisyys opetukseen on ollut hyvä. Lausunnossa todetaan muutoksista aiheutuvan yritysten lopettamisia ja noin 70 liikenneopettajan työn loppumisen. Liitto ja autokouluyrittäjät ovat investoineet mm. uusiin tietokoneohjelmiin, opetusvälineisiin, liikenneopettajien kouluttamiseen ja oppimateriaaliin. Lausunnon mukaan liikenneturvallisuuden parantamisen sijaan esityksen perusteena on työn hinta, 70–80 euroa tunnissa, mikä vastaa normaalia palvelun hintaa Suomessa. Jos muutosta ei hylätä, Autokoululiiton mukaan muutos voisi tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2015 alusta. Kuluttaja-asiamiehen kannanoton mukaan voimassa oleva opetussopimus ei ole esteenä lainsäädännön muuttamiselle, kun sen tavoitteena on parantaa kuluttajan asemaa.

Autoliitto esittää riippumatonta tutkimusta ajohallintalaitteiden välttämättömyydestä sekä harjoitteluvaiheen hyödyllisyydestä ja kustannusvastaavuudesta. Sen mukaan teoriaopetusta olisi kehitettävä.

Ajoharjoitteluratasäätiön lausunnossa todetaan radanpitäjän asettamasta ajoharjoitteluradalla opetukseen ohjaavasta koulutusvaatimuksesta ja epäillään opetuslupaopettajien valmiutta maksaa 200 euron maksu perusvaiheen käynnistä radalla. Myös Autokoululiiton lausunnossa todetaan liikenneopettajilta vaadittavasta rataopetuskortista.

Lausunnoissa esitetyt kannanotot on pyritty ottamaan huomioon lakiehdotuksessa tai sen perusteluissa.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki ajokorttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ajokorttilain (386/2011) 35 §:n 2 ja 3 momentti ja 41 §,

sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 3 momentti ja 41 § laissa 1081/2012,

muutetaan 39 §:n 1 momentin 5 kohta, 40 §:n 1 momentin johdantokappale ja 5 kohta sekä 42 ja 43 §,

sellaisina kuin niistä ovat 40 §:n 1 momentin johdantokappale ja 5 kohta laissa 1081/2012, sekä

lisätään 40 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1081/2012, uusi 6 kohta ja lakiin uusi 42 a § seuraavasti:


39 §
B-luokan opetusluvan myöntämisen perusteet

Opetusluvan myöntämisen edellytyksenä B-luokan ajokorttia varten annettavaan kuljettajaopetukseen on, että:


5) perusvaiheen opetuksessa käytettävässä ajoneuvossa on tarvittavat ajohallintalaitteet opettajaa varten ja ajoneuvo on muutoskatsastuksessa hyväksytty opetusajoneuvoksi.40 §
Opetuslupaperusteet muuhun kuin B-luokan opetukseen

Muun kuin B-luokan opetusluvan myöntämiseen sovelletaan 39 §:n säännöksiä seuraavin poikkeuksin:


5) A1-, A2- tai A-luokan opetuslupaa 24 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun opetuksen antamiseksi hakevalla on oltava liikenneopettajalupa ja moottoripyörällä ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä muu kouluttajakoulutuksella tai sitä vastaavalla kokemuksella saavutettu kelpoisuus moottoripyöräkoulutuksen antamiseen;

6) 39 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu hyväksyminen opetusajoneuvoksi edellytetään vain, jos opetusajoneuvossa on oltava ajohallintalaitteet opettajaa varten.42 §
Opetusluvan myöntäminen

Opetusluvan myöntää poliisi. Lupaan on merkittävä luvanhaltija, opetettava sekä ajo-oikeuden luokka. AM-luokan opetuslupaan on lisäksi merkittävä ajoneuvotyyppi, jota koskevaan kuljettajaopetukseen lupa oikeuttaa.


Hakijalle voidaan myöntää enintään kuusi opetuslupaa kolmen vuoden aikana, ellei opettaja ole opetettavan vanhempi, isovanhempi, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus.


Opetuslupa saadaan myöntää kahdelle ja opetettavia saa olla kaksi, jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan tai opetettavien vanhempia, isovanhempia, huoltajia, lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia.


Opetuslupa saadaan myöntää kahdelle, jos he ovat 40 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa oppisopimussuhteessa olevia opettajia.


Jos opetuslupa myönnetään kahdelle, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka antaa opetustodistuksen.


42 a §
Opetusluvan voimassaolo

B-luokan opetuslupa lyhytaikaisen ajokortin suorittamista varten myönnetään kahdeksi vuodeksi ja aikaisintaan vuotta ennen kuin opetettava täyttää ajokortin saamisen vähimmäisiän. Luvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti B-luokan kuljettajantutkinnon.


Opetuslupa, joka oikeuttaa antamaan harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen, myönnetään yhdeksi vuodeksi. Opetusluvan voimassaolo päättyy kun opetus on annettu.


Muu opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää opetusajoneuvon luokkaa vastaavan ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Opetusluvan voimassaolo päättyy kun kuljettajantutkinto on suoritettu tai, jos kuljettajantutkintoa ei vaadita, kun opetus on annettu.


Uutta lupaa myönnetyn opetusluvan voimassaolon jatkamiseksi ei saa myöntää ilman pätevää syytä. Luvan myöntämiseen ei sovelleta 42 §:n 2 momentissa olevaa rajoitusta.


43 §
Opetuslupaopetuksen toteuttaminen

Opetuslupaopetuksen sisältöön ja ajoneuvon kuljettajaan sovelletaan opetusluvalla annettavassa opetuksessa, mitä autokouluopetuksesta säädetään. Opetuksen aloittamisesta on voimassa, mitä 38 §:ssä säädetään.


Ajo-opetuksessa on käytettävä siihen luokkaan ja AM-luokassa siihen ajoneuvotyyppiin kuuluvaa ajoneuvoa, jonka ajo-oikeutta varten opetus annetaan. Ajo-opetus on annettava muutoskatsastuksessa opetusajoneuvoksi hyväksytyllä ajoneuvolla, jos hyväksymistä 39 §:n 1 momentin 5 kohdan tai 40 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan edellytetään. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset opetuslupa-ajoneuvolle asetettavista vaatimuksista sekä muista opetuslupaan liittyvistä vaatimuksista.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyyn opetuslupaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Opetus saadaan kuitenkin aloittaa ilman autokoulussa annettavaa opetusta, B-luokan opetusluvalla opettajalta ja opetettavalta ei vaadita käyntiä autokoulussa opetuksen edistymisen arvioimiseksi ja B-luokan opetusluvan haltija saa antaa kaiken kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä olevan opetuksen.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyyn opetuslupaan merkityn ajoneuvon tai ajoneuvojen lisäksi tai sijasta saadaan tämän lain tultua voimaan käyttää muutakin ajoneuvoa, jos se täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset.

Ennen tämän lain voimaantuloa suoritettu 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu opetuslupaopettajan koe on voimassa mainitun pykälän 4 momentin mukaisesti.Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Pääministerin estyneenä ollessa, ulkoasiainministeri
ERKKI TUOMIOJA

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.