Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 100/2013
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi

StVM 9/2013

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä sosiaaliturvaa ja -vakuutusta koskevia lakeja. Esityksen mukaan lakien etuuksien ja korvauksien maksamista koskevia säännöksiä muutettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen mukaisiksi siten, että etuudet ja korvaukset voidaan maksaa Euroopan unionissa sijaitseville tileille.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 aikana.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta, jäljempänä SEPA-asetus, on Euroopan unionin jäsenmaissa sellaisenaan sovellettava säädös, joka on tullut voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2012. SEPA-lyhenne tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta (Single European Payments Area). SEPA-asetuksesta on sen valmisteluvaiheessa annettu eduskunnalle U-kirjelmä U 71/2010 vp.

SEPA-asetuksen 9 artiklassa säädetään maksujen käyttömahdollisuudesta. Asetuksen 9 artiklan mukaan maksaja, joka tekee tilisiirron maksunsaajalle, joka on unionissa sijaitsevan maksutilin haltija, ei saa yksilöidä jäsenvaltiota, jossa tuon maksutilin on sijaittava, jos maksutili on asetuksen 3 artiklan mukaisesti saavutettavissa. Asetuksen 9 artiklan mukaan myöskään maksunsaaja, joka hyväksyy tilisiirron tai käyttää suoraveloitusta periäkseen varoja maksajalta, joka on unionissa sijaitsevan maksutilin haltija, ei saa yksilöidä, missä jäsenvaltiossa tuon maksutilin on sijaittava, jos maksutili on asetuksen 3 artiklan mukaisesti saavutettavissa. Käytännössä SEPA-asetus siis edellyttää, että etuuksia ja korvauksia maksettaessa tulee hyväksyä Euroopan unionissa sijaitsevat tilit.

Suomen voimassa olevassa lainsäädännössä on useita sosiaaliturvaetuuksien ja korvausten maksamista koskevia kohtia, joiden mukaan etuus tai korvaus maksetaan maksunsaajan ilmoittamalle tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen. Tällaiset rajoitukset ovat ristiriidassa SEPA-asetuksen kanssa.

SEPA-asetus on jäsenmaissa sellaisenaan sovellettava säädös eikä sitä ole tarpeen saattaa erikseen voimaan Suomessa. SEPA-asetuksen kanssa ristiriidassa olevat säännökset tulee kuitenkin muuttaa asetuksen mukaisiksi.

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 47 §:n 3 momentti, asumistukilain (408/1975) 16 §:n 1 momentti, lapsilisälain (796/1992) 10 §:n 1 momentti, äitiysavustuslain (477/1993) 9 §:n 1 momentti, sotilasavustuslain (781/1993) 16 §:n 1 momentti, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 18 §:n 1 momentti, aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 19 §:n 4 momentti, työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 5 §:n 1 momentti, Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 7 §:n 2 momentti, sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 8 §, eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) 12 §, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 46 §:n 2 momentti, kansaneläkelain (568/2007) 64 §:n 1 momentti, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 23 §:n 1 momentti, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 25 §:n 1 momentti, elatustukilain (580/2008) 16 §:n 4 momentti ja takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 16 §:n 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että etuudet ja korvaukset voidaan maksaa SEPA-asetuksen edellyttämällä tavalla Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksen tarkoituksena on poistaa lainsäädännöstä SEPA-asetuksen kanssa ristiriidassa olevat rajoitukset tilin sijaintivaltiosta. Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunto Kansaneläkelaitokselta ja saatu lausunto on otettu huomioon pykäläehdotuksissa.

4 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2013 aikana.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki tapaturmavakuutuslain 47 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tapaturmavakuutuslain (608/1948) 47 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 723/2002, seuraavasti:


47 §

Korvaus maksetaan vakuutuslaitoksen kustannuksella korvauksensaajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Korvaus voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos korvauksensaaja esittää vakuutuslaitoksen hyväksymän syyn.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .2.

Laki asumistukilain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asumistukilain (408/1975) 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 755/1993, seuraavasti:


16 §

Asumistuki maksetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä tai toisena arkipäivänä ruokakunnan edustajan tai hänen valtuuttamansa ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Yksittäinen tukierä voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos tuensaaja esittää Kansaneläkelaitoksen hyväksymän erityisen syyn.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .3.

Laki lapsilisälain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lapsilisälain (796/1992) 10 §:n otsikko ja 1 momentti seuraavasti:


10 §
Maksutapa ja lapsilisäerän menettäminen

Lapsilisä maksetaan kalenterikuukausittain lapsilisän nostamiseen oikeutetun henkilön ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää maksupäivän.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .4.

Laki äitiysavustuslain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan äitiysavustuslain (477/1993) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 783/2002, seuraavasti:


9 §
Suoritustapa. Äitiysavustuksen tai tuen menettäminen

Rahana äitiysavustus ja tuki maksetaan siihen oikeutetun ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Avustukseen tai tukeen oikeutetun pyynnöstä se voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .5.

Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasavustuslain (781/1993) 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa (577/2007), seuraavasti:


16 §
Avustuksen maksaminen ja avustuserän menettäminen

Sotilasavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille etukäteen kuukausittain. Maksupäivä on kunkin kuukauden ensimmäinen tai toinen pankkipäivä. Reservin kertausharjoituksiin, vapaaehtoisiin harjoituksiin puolustusvoimissa tai täydennyspalvelukseen kutsutulle tai hänen omaiselleen avustus maksetaan jälkikäteen joko kuukausittain tai kertasuorituksena.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .6.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 18 §:n 1 momentti seuraavasti:


18 §
Maksutapa. Tukierän menettäminen

Tuki maksetaan hakijan, tai tuen saajan ollessa muu kuin hakija, saajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille jälkikäteen kuukausittain. Maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden viimeinen arkipäivä. Tuki voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos tuen hakija tai saaja esittää Kansaneläkelaitoksen hyväksymän erityisen syyn.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .7.

Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 19 §:n 4 momentti seuraavasti:


19 §
Aikuiskoulutustuen maksaminen

Aikuiskoulutustuki maksetaan kuukausittain siihen oikeutetun ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Jos tilille maksaminen ei ole mahdollista, tuki voidaan maksaa muullakin tavalla.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .8.

Laki työttömyysturvalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 5 §:n 1 momentti seuraavasti:


11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

5 §
Maksamistapa

Työttömyysetuudet maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa etuuteen oikeutetun ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Yksittäinen etuuserä voidaan maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos etuuden saaja esittää Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan hyväksymän erityisen syyn.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .9.

Laki Koulutusrahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 7 §:n 2 momentti seuraavasti:


7 §
Ammattitutkintostipendin hakeminen ja maksaminen

Ammattitutkintostipendiä koskeva hakemus on käsiteltävä ja myönnetty stipendi maksettava siihen oikeutetun ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille ilman aiheetonta viivytystä. Jos tilille maksaminen ei ole mahdollista, tuki voidaan maksaa muullakin tavoin.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .10.

Laki sairausvakuutuslain 15 luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 8 § seuraavasti:


15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

8 §
Korvauksien ja etuuksien maksaminen

Korvaukset ja etuudet maksetaan hakijan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos hakija esittää Kansaneläkelaitokselle erityisen syyn, etuus tai korvaus voidaan maksaa muullakin tavalla.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .11.

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) 12 §, sellaisena kuin se on laissa 574/2007, seuraavasti:


12 §
Eläketuen maksaminen

Eläketuki maksetaan kuukausittain saajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Lisäksi tuen maksamiseen sovelletaan kansaneläkelain 64 §:ää.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .12.

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 46 §:n 2 momentti seuraavasti:


46 §
Kuntoutusetuuden ja kuntoutusrahaetuuden maksaminen ja korvaaminen

Kuntoutusraha maksetaan kuntoutusjakson jälkeen etuuteen oikeutetun ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Yksittäinen etuuserä voidaan maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos etuuden saaja esittää hyväksyttävän erityisen syyn muulle maksutavalle. Ensimmäinen maksukausi käsittää 6 ensimmäistä arkipäivää kuntoutusrahaoikeuden alkamisesta ja kukin seuraava maksuerä 25 arkipäivää. Jos kuntoutus toteutetaan lyhyemmissä jaksoissa, maksukausi on toteutuneen jakson mittainen. Jos kuukaudelta maksettava erä olisi pienempi kuin 35 §:n mukaan päivää kohti laskettava vähimmäismäärä, kuntoutusrahaa ei makseta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .13.

Laki kansaneläkelain 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansaneläkelain (568/2007) 64 §:n 1 momentti seuraavasti:


64 §
Maksaminen

Etuus maksetaan kuukausittain etuudensaajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Etuus voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jollei tilille maksaminen ole mahdollista tai jos tuen hakija tai saaja esittää muulle maksutavalle erityisen syyn.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .14.

Laki vammaisetuuksista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 23 §:n 1 momentti seuraavasti:


23 §
Maksaminen

Vammaisetuus maksetaan kuukausittain etuudensaajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Etuus voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jollei tilille maksaminen ole mahdollista tai jos tuen hakija tai saaja esittää muulle maksutavalle erityisen syyn.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .15.

Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 25 §:n 1 momentti seuraavasti:


25 §
Maksaminen

Asumistuki maksetaan asumistuen saajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Asumistuki voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jollei tilille maksaminen ole mahdollista tai jos asumistuen hakija tai saaja esittää muulle maksutavalle erityisen syyn.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .16.

Laki elatustukilain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elatustukilain (580/2008) 16 §:n 4 momentti seuraavasti:


16 §
Maksupäivä ja maksutapa

Elatustuki maksetaan hakijan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos hakija esittää Kansaneläkelaitokselle erityisen syyn, elatustuki voidaan maksaa muullakin tavalla.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .17.

Laki takuueläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 16 §:n 1 momentti seuraavasti:


16 §
Maksaminen

Takuueläke maksetaan kuukausittain eläkkeensaajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Takuueläke voidaan maksaa muullakin tavalla, jollei tilille maksaminen ole mahdollista tai jos eläkkeen hakija tai saaja esittää muulle maksutavalle erityisen syyn.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2013

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.