Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 69/2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

TaVM 21/2013

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia.

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen ja toimitusjohtajan nimitysmenettelyä muutettaisiin. Valtioneuvosto nimittäisi Huoltovarmuusneuvoston ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Valtioneuvosto ottaisi myös Huoltovarmuuskeskukselle toimitusjohtajan.

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen toimikausi pidennettäisiin kolmeksi vuodeksi. Huoltovarmuusneuvosto nimitettäisiin enintään kolmen vuoden toimikaudeksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2013.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Suomen huoltovarmuusorganisaatio uudistettiin vuonna 2008. Uusi organisaatio muodostettiin Huoltovarmuuskeskuksesta, sen yhteyteen perustetusta Huoltovarmuusneuvostosta sekä pysyvinä yhteistoimintaeliminä komitean tapaan toimivista huoltovarmuussektoreista ja pooleista.

Huoltovarmuuskeskusta koskevat säännökset sisältyvät huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun lakiin (1390/1992) ja Huoltovarmuuskeskuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (455/2008). Lisäksi Huoltovarmuuskeskuksen tehtävistä on säädetty useassa muussakin säädöksessä.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan huoltovarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa varten on Huoltovarmuuskeskus, jonka toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Voimassa olevassa laissa ei ole tarkempia säännöksiä Huoltovarmuuskeskuksen oikeudellisesta asemasta. Huoltovarmuuskeskuksen aseman määrittelyn kannalta merkitystä on kuitenkin sillä, että lain 4—10 §:t ovat Huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset -väliotsikon alla. Lain 5 §:ssä mainittu Huoltovarmuuskeskus kuuluu näin ollen lain mukaan huoltovarmuudesta vastaaviin viranomaisiin.

Valtion keskushallintoon voi perustuslain 119 §:n 1 momentin mukaan kuulua valtioneuvoston ja ministeriöiden lisäksi virastoja, laitoksia ja muita toimielimiä.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perustelujen mukaan ( HE 105/1992 vp s. 10) Huoltovarmuuskeskus on asiantuntijaviranomainen sekä tiettyjä operatiivisia tehtäviä ja varmuusvarastointia toteuttava valtion laitos. Lain perustelujen mukaan Huoltovarmuuskeskus määritellään siis oikeudelliselta asemaltaan valtion laitokseksi. Kun Huoltovarmuuskeskuksen päätöksentekoa ja hallintoa uudistettiin huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (225/2008), Huoltovarmuuskeskuksen oikeudellista asemaa koskevaa sääntelyä ei muutettu.

Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta kuuluvat lain 5 §:n 2 momentin mukaan työ- ja elinkeinoministeriölle. Huoltovarmuuskeskus on siten hallinnollisesti työ- ja elinkeinoministeriön alainen. Huoltovarmuuskeskus tekee vuosittain tulossopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lain 10 §:n mukaan Huoltovarmuuskeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa, viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa toimialaansa koskevissa asioissa. Vaikkei pykälän perustelujen ( HE 105/1992 vp s. 10) mukaan Huoltovarmuuskeskus ole itsenäinen oikeussubjekti, se voi esiintyä asianosaisena omaa toimialaansa koskevissa kysymyksissä.

Edellä olevan perusteella Huoltovarmuuskeskus ei ole itsenäinen oikeussubjekti vaan valtion toimielin. Huoltovarmuuskeskus on asemaltaan valtion keskushallintoon kuuluva valtion laitos, jota voidaan pitää myös valtion viranomaisena.

Voimassa olevan lain 7 §:n 1 momentin mukaan Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina vähintään 9 ja enintään 11 jäsentä, joista vähintään 4 edustaa elinkeinoelämää. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kahden vuoden toimikausi on osoittautunut käytännössä varsin lyhyeksi. Lain 7 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Toimikauden pidentämisellä pyritään luomaan edellytykset pitkäjänteiselle hallitustyöskentelylle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut 16 päivänä tammikuuta 2012 päivitetyn johtokuntatyösuosituksen. Suosituksessa selkeytetään johtokuntatyön roolia ja vastuita suhteessa tulosohjaukseen ja yksiköiden operatiiviseen johtamiseen. Ehdotettu Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen toimikauden muutos on johtokuntatyösuosituksen mukainen.

Voimassa olevan lain 7 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet nimittää Huoltovarmuusneuvostoa kuultuaan työ- ja elinkeinoministeriö. Hallituksen nimitysmenettelyä muutettaisiin siten, että valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvoston ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Ehdotettu hallituksen nimitysmenettelyn muutos on myös valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 6 §:n 2 kohdan mukainen. Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee mainitun kohdan mukaan keskushallinnon virastojen ja laitosten johtokuntien jäsenten määräämistä koskevat asiat.

Voimassa olevan lain 7 §:n 2 momentin toisen virkkeen mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vastuuseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) säädetään hallituksen vastuusta. Nykyisen viittaussäännöksen ulottuvuudesta on ollut epäselvyyttä.

Vuonna 2002 säädetyn valtion liikelaitoksista annetun lain 16 §:ssä säädettiin ainoastaan liikelaitoksen hallituksen jäsenten vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Valtion liikelaitoksista annetun lain on korvannut uusi laki valtion liikelaitoksista (1062/2010). Voimassa olevan lain 15 §:ssä säädetään aikaisemman lain mukaisesti vain liikelaitoksen hallituksen jäsenten vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 7 §:n 2 momentin toista virkettä ehdotetaan muutettavaksi niin, että hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa säädetään hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Viittaussäännös ei kuitenkaan merkitse, että hallituksen jäsenen vastuu rajoittuisi ainoastaan vahingonkorvausvastuuseen.

Rikosoikeudellisen virkavastuun kohteena olevat henkilöt määritellään rikoslain (39/1889) 40 luvun 11 ja 12 §:ssä. Rikoslain 40 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tämän luvun virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön. Julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan rikoslain 40 luvun 11 §:n 2 kohdan mukaan 1 kohdassa mainitun julkisyhteisön tai laitoksen toimielimen, kuten valtioneuvoston, kunnanhallituksen, lautakunnan, johtokunnan, komitean, toimikunnan ja neuvottelukunnan, jäsentä sekä muuta mainitun julkisyhteisön tai laitoksen luottamushenkilöä.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan hallitus on Huoltovarmuuskeskuksen toimielin, ja Huoltovarmuuskeskus on, kuten edellä on selostettu, valtion laitos. Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäsen on näin ollen valtion laitoksen toimielimen jäsen, joka on rikoslain 40 luvun 11 §:n 2 kohdan mukaan julkista luottamustehtävää hoitava henkilö. Hallituksen jäseneen sovelletaan rikoslain 40 lukuun sisältyviä virkamiestä koskevia virkarikossäännöksiä.

Voimassa olevan lain 8 § sisältää luettelon Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen tehtävistä. Pykälää muutettaisiin lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan hallituksen tehtävänä on nimittää toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien tulosyksiköiden päälliköt. Ehdotettu muutos on edellä mainitun työ- ja elinkeinoministeriön johtokuntatyösuosituksen mukainen. Säännös ehdotetaan lisättäväksi pykälän uudeksi 3 kohdaksi, jolloin nykyiset 3—7 kohdat siirtyisivät 4—8 kohdiksi. Ehdotettuun 7 kohtaan tehtäisiin myös lakitekninen tarkistus.

Voimassa olevan lain 8 a §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Huoltovarmuuskeskukselle toimitusjohtajan. Pykälän perusteluista ( HE 152/2007 vp s. 12) käy ilmi, että Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan palvelussuhde on työsopimussuhde. Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 2 momentin mukaan työ- ja elinkeinoministeriö tekee toimitusjohtajan kanssa sopimuksen, jossa määritellään toimitusjohtajan palkka- ja muut etuudet.

Toimitusjohtajan nimitysmenettelyä ehdotetaan muutettavaksi. Lain 8 a §:ää muutettaisiin siten, että valtioneuvosto ottaa Huoltovarmuuskeskukselle työsopimussuhteisen toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajaa koskee rikoslain 40 luvun 12 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan tämän luvun 1—3, 5 ja 14 §:ää sovelletaan, viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta, myös julkisyhteisön työntekijään.

Julkisyhteisön työntekijällä tarkoitetaan rikoslain 40 luvun 11 §:n 3 kohdan mukaan henkilöä, joka on työsopimussuhteessa 1 kohdassa mainittuun julkisyhteisöön. Julkisyhteisönä mainitaan 11 §:n 1 kohdassa muun muassa valtio. Koska Huoltovarmuuskeskus ei ole itsenäinen oikeussubjekti vaan valtion toimielin, on sen toimitusjohtaja työsopimussuhteessa valtioon. Toimitusjohtaja on siten rikosoikeudellisen virkavastuun kannalta arvioituna rikoslain 40 luvun 11 §:n 3 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisön työntekijä.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan tehtävät on lueteltu voimassa olevan lain 8 b §:ssä. Pykälän 3 kohdan mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on ottaa Huoltovarmuuskeskuksen henkilökunta. Kohtaa muutettaisiin 8 §:ssä ehdotetun hallituksen tehtävää koskevan muutoksen johdosta niin, että toimitusjohtajan tehtävänä on nimittää muut kuin 8 §:n 3 kohdassa tarkoitetut virkamiehet ja ottaa työsopimussuhteinen henkilökunta.

Voimassa olevan lain 8 b §:n 4 kohdan mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön hallituksen ja Huoltovarmuusneuvoston päätettävät asiat lukuun ottamatta toimitusjohtajan nimittämistä. Koska toimitusjohtajan nimittäminen ei kuulu hallituksen tai Huoltovarmuusneuvoston päätettäviin asioihin, lain 8 b §:n 4 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistetaan sanat ”lukuun ottamatta toimitusjohtajan nimittämistä”.

Lain 8 c §:ssä säädetään Huoltovarmuusneuvostosta. Huoltovarmuusneuvostoon kutsutaan jäseniksi elinkeinoelämän, hallinnon ja kolmannen sektorin edustajia siten, että kokoonpano noudattaa huoltovarmuuden kannalta keskeisiä toimijoita.

Voimassa olevan lain 8 c §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä edustavat elinkeinoelämää. Huoltovarmuusneuvosto tekee työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotuksen hallituksen jäseniksi.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvoston jäsenet enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta. Huoltovarmuusneuvoston toimikauden lyhentämisellä pyritään tukemaan mahdollisuutta reagoida toimintaympäristön muutoksiin nykyistä nopeammin. Lisäksi momentista poistettaisiin nykyinen kolmas virke. Muutos johtuu siitä, että Huoltovarmuusneuvoston ehdotuksesta hallituksen jäseniksi säädettäisiin 7 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä.

2 Esityksen vaikutukset

Ehdotetuilla muutoksilla selkeytettäisiin Huoltovarmuuskeskuksen tulosohjausta ja strategista johtamista.

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutuksia valtiontalouteen.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Hallituksen esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot oikeusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä ja Huoltovarmuuskeskukselta. Näistä lausunnon antoi oikeusministeriö.

Lausunnolla olleessa esitysluonnoksessa ehdotettiin, että lakiin lisättäisiin selvyyden vuoksi säännökset siitä, että Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäseneen ja toimitusjohtajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Viittaussäännösten osalta oikeusministeriö lausui, että rikosoikeudellista virkavastuuta sovelletaan ilman erityistä mainintaakin. Koska säännökset olisivat vain selventäviä, viittaus virkavastuusäännöksiin ei ole tarpeen. Lausunnon johdosta lakiehdotuksesta poistettiin viittaukset virkavastuusäännöksiin.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan syksyllä 2013.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 7, 8 ja 8 a—8 c §, sellaisina kuin ne ovat laissa 225/2008, seuraavasti:


7 §

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina vähintään 9 ja enintään 11 jäsentä, joista vähintään 4 edustaa elinkeinoelämää. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.


Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvoston ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1062/2010) säädetään hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuudesta.


Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa hallituksen palkkiot.


8 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa;

2) ohjata sektoreiden ja poolien toimintaa;

3) nimittää toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien tulosyksiköiden päälliköt;

4) nimittää sektorien jäsenet ja hyväksyä yhteistyöosapuolien kanssa tehtävät poolisopimukset;

5) huolehtia huoltovarmuusrahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;

6) päättää Huoltovarmuuskeskuksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta;

7) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus;

8) vastata Huoltovarmuuskeskuksen kirjanpidon ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.


8 a §

Valtioneuvosto ottaa Huoltovarmuuskeskukselle työsopimussuhteisen toimitusjohtajan.


8 b §

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti;

2) antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi;

3) nimittää muut kuin 8 §:n 3 kohdassa tarkoitetut virkamiehet ja ottaa työsopimussuhteinen henkilökunta;

4) valmistella ja panna täytäntöön hallituksen ja Huoltovarmuusneuvoston päätettävät asiat;

5) toimia Huoltovarmuusneuvoston pääsihteerinä.


8 c §

Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.


Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Työministeri
Lauri Ihalainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.