Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 65/2013
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan niiden muutosten huomioon ottamiseksi, joita verotuksen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta annettu neuvoston direktiivi edellyttää.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakeja sovellettaisiin 1 päivästä heinäkuuta 2013.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Neuvoston 13 päivänä toukokuuta 2013 antamalla direktiivillä 2013/13/EU (EUVL 141/30, 28.5.2013) tiettyjen verotuksen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta (1 artikla) on muutettu seuraavia direktiivejä, joihin Suomen verolainsäädännössä on viitattu:

— eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2003/49/EY, jäljempänä korkorojaltidirektiivi,

— eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2009/133/EY, jäljempänä fuusiodirektiivi, ja

— eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2011/96/EU, jäljempänä emotytäryhtiödirektiivi.

Muutoksilla on näihin direktiiveihin ja niiden liitteisiin lisätty ne Kroatian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat samanlaiset kuin muiden jäsenmaiden vastaavat yhtiöt, ja direktiivien soveltamisalaan kuuluvat Kroatian verot.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 §:n 6 momentissa viitataan emotytäryhtiödirektiiviin ja 3 c §:ssä korkorojaltidirektiivin. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:n 1 kohdassa ja tuloverolain (1535/1992) 33 c § 1 momentin 1 kohdassa viitataan emotytäryhtiödirektiiviin.

Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) 3 §:n 5 momentissa viitataan korkorojaltidirektiivin 6 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiin, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston direktiivillä 2004/76/EY. Säännösten mukaan siirtymäkauden saaneista jäsenmaista (Taekki, Kreikka, Espanja, Latvia, Liettua, Puola, Portugali ja Slovakia) toiseen jäsenmaahan maksetusta korosta tai rojaltista kannettu lähdevero on hyvitettävä tässä toisessa jäsenmaassa. Näitä säännöksiä ei muuteta, joten lainsäädännön muuttaminen tältä osin ei ole tarpeen.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4 Voimaantulo

Direktiivi tulee voimaan (3 artikla) Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että mainittu sopimus tulee voimaan. Sopimus tulee sen 3 artiklan 3 kohdan mukaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013, jos kaikki ratifioimiskirjat on tallennettu ennen kyseistä päivää. Tämänhetkisen tiedon mukaan Kroatia ja kaikki jäsenmaat ovat jo ratifioineet sopimuksen, mutta muutama jäsenmaa ei ole vielä tallettanut ratifioimiskirjaansa.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian. Niitä sovellettaisiin 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 33 c §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 383/2012, seuraavasti:

33 c §
Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko

Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on veronalaista tuloa siten kuin 33 a ja 33 b §:ssä säädetään, jos:

1) yhteisö on eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2011/96/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2013/13/EU, 2 artiklassa tarkoitettu yhtiö; taiTämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä heinäkuuta 2013.


2.

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se laissa 382/2012, seuraavasti:

6 a §

Yhteisön saama osinko ei ole veronalaista tuloa. Osingosta on kuitenkin 2 momentissa säädetyin poikkeuksin veronalaista tuloa 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 25 prosenttia, jos:

1) osinko on saatu sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, eikä osinkoa jakava yhteisö ole ulkomainen eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2011/96/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2013/13/EU, 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö, jonka osakepääomasta osingonsaaja omistaa osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään kymmenen prosenttia;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä heinäkuuta 2013.


3.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 §:n 6 momentti ja 3 c §,

sellaisena kuin ne ovat, 3 §:n 6 momentti laissa 381/2012 ja 3 c § laissa 1282/2003, seuraavasti:

3 §

Lähdeveroa ei ole suoritettava eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2011/96/EU, jäljempänä emo- ja tytäryhtiödirektiivi, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2013/13/EU, 2 artiklassa tarkoitetulle yhtiölle maksettavasta osingosta, jos yhtiö omistaa välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta.

3 c §

Edellä 3 b §:ssä mainitulla toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta olevalla yhtiöllä tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä antaman direktiivin (2003/49/EY), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2013/13/EU, liitteessä mainittua yhtiötä, jota koskee, ilman oikeutta verovapauteen, direktiivin 3 artiklan a kohdan iii alakohdassa tarkoitettu vero ja jonka kotipaikka kyseessä olevan jäsenvaltion verolainsäädännön mukaan on tässä jäsenvaltiossa ja jonka verotuksellisen kotipaikan ei katsota tämän jäsenvaltion kolmannen valtion kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tekemän sopimuksen mukaan olevan yhteisön ulkopuolella.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä heinäkuuta 2013.


Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.