Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 171/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

StVM 23/2012

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että vuoden 2013 helmikuun 1 päivästä sovellettavat lääkekorvauksia koskevat säännökset tulevat voimaan vasta 1 päivänä helmikuuta 2013.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Sairausvakuutuslain (1223/2004) perusteella lääkkeestä maksetaan korvauksena kiinteä prosenttiosuus lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Peruskorvauksen määrä on 42 prosenttia peruskorvattavaksi hyväksyttyjen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden sekä perusvoiteiden kustannuksista. Alempi erityiskorvaus on 72 prosenttia alemman erityiskorvausluokan lääkkeiden sekä kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista. Annosjakelusta perittävästä palkkiosta korvataan 42 prosenttia. Jos yhden viikon hoitoaikaa vastaavien lääkkeiden jakelusta perittävä palkkio on suurempi kuin 3 euroa, korvaus suoritetaan 3 euron suuruisen palkkion määrästä.

Vuoden 2013 tammikuun 1 päivänä voimaan tulevan sairausvakuutuslain muutoksen (622/2012) mukaan lääkkeestä vakuutetulle maksettavaa peruskorvausta alennetaan 42 prosentista 35 prosenttiin ja alempaa erityiskorvausta alennetaan 72 prosentista 65 prosenttiin. Myös annosjakelusta perittävästä palkkiosta korvataan jatkossa 35 prosenttia, mutta samalla palkkion enimmäiseuromäärä korotetaan 3,60 euroon.

Näitä muutoksia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2013 voimaan tulevan lain mukaan 1 päivästä helmikuuta 2013 niihin kustannuksiin, jotka syntyvät 1 päivänä helmikuuta 2013 tai sen jälkeen.

Jotta tammikuussa 2013 olisivat voimassa edelleen ne lääkevalmisteen peruskorvausta ja alempaa erityiskorvausta koskevat korvausprosentit, jotka ovat voimassa vuonna 2012, sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että helmikuun alusta 2013 sovellettavat lääkekorvauksia koskevat muutokset tulevat voimaan vasta 1 päivänä helmikuuta 2013. Muilta osin voimaantulosäännös säilyisi ennallaan.

2 Esityksen vaikutukset

Esitys on sisällöltään lainsäädäntötekninen eikä sillä sen vuoksi ole taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia tai vaikutuksia potilaan asemaan.

3 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotuks

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (622/2012) voimaantulosäännöksen 1 ja 2 momentti seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Sen 5 luvun 4 §, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 7 § ja 10 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä helmikuuta 2013.

Lain 3 luvun 4 §:n 1 momenttia ja 5 §:ää sekä 4 luvun 7 §:ää sovelletaan niiden kustannusten korvaamiseen, jotka syntyvät 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen. Lain 5 luvun 4 §:ää, 5 §:n 2 ja 3 momenttia, 7 §:ää ja 10 §:n 3 momenttia sovelletaan niihin kustannuksiin, jotka syntyvät 1 päivänä helmikuuta 2013 tai sen jälkeen. Voimaantulosäännöksen 6 momenttia sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2012.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
JUTTA URPILAINEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.