Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 135/2012
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

StVM 18/2012

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

Esityksessä palkansaajan, työnantajan, yrityksen osaomistajan ja valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksujen määrät ehdotetaan pidettäviksi samoina kuin vuonna 2012.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,60 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta.

Yliopiston työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan korotettavaksi. Se olisi 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

1.1 Työttömyysturvan rahoitus

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998), jäljempänä rahoituslaki, mukaan työttömyysturvan rahoituksesta vastaavat valtio, työnantajat ja palkansaajat pakollisilla työttömyysvakuutusmaksuilla sekä työttömyyskassat jäsenmaksuilla. Palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksut tilitetään työttömyysvakuutusrahastoon, joka vastaa työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavista osuuksista ja etuuksista. Työttömyyskassojen maksamista ansiosidonnaisista etuuksista — työttömyyspäivärahoista ja vuorottelukorvausten menoista valtio kustantaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden. Valtio ei osallistu lomautusajalta, sääesteen ajalta eikä lisäpäiviltä maksettujen etuuksien rahoitukseen. Pääsäännöstä poiketen valtio on poikkeuksellisesti osallistunut lomautusajalta maksettujen etuuksien rahoitukseen peruspäivärahaa vastaavalla osuudella vuosina 2010 ja 2012 sekä osallistuu niiden rahoitukseen vielä vuonna 2013. Työttömyyskassan osuus kustakin ansioon suhteutetusta päivärahasta on 5,5 prosenttia. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole siitä vastuussa. Korotetun ansio-osan ja muutosturvan ansio-osan työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa kokonaan. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille työttömyyskassalain (603/1984) 26 §:n mukaista hallintokuluosuutta ja työttömyyskassalain 19 a §:n mukaista jäsenmaksujen tasausta.

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa myös työntekijän eläkelain (395/2006) 182 §:ssä tarkoitetun vakuutusmaksun suorittamisesta Eläketurvakeskukselle ja valtion eläkelain (1295/2006) 133 §:ssä tarkoitetun maksun suorittamisesta valtion eläkerahastolle työttömyys- ja koulutusajalta sekä palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisen määrän suorittamisesta. Lisäksi työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa aikuiskoulutustuesta annetussa laissa (1276/2000) tarkoitetun aikuiskoulutustuen ansio-osan ja hallintokulut, Koulutusrahastosta annetussa laissa (1306/2002) tarkoitetut hallintokulut ja ammattitutkintostipendit muiden kuin valtioon virka- tai työsuhteessa olevien henkilöiden osalta. Rahoituslain 23 §:n mukaan työttömyysvakuutusrahasto tilittää Kansaneläkelaitokselle palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kertymästä työttömyysturvan peruspäivärahan rahoitukseen määrän, joka keskimäärin vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien palkansaajien osuutta työttömyysvakuutusmaksuista kertyvää määrää.

1.2 Suhdannepuskuri

Työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten tasaamiseksi rahastossa on suhdannepuskuri. Sen varojen tai velkojen enimmäismäärää koskeva ennuste työttömyysvakuutusmaksuja määrättäessä voi olla enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruinen. Työttömyysvakuutusmaksut voidaan tasaisen maksukehityksen turvaamiseksi kerran kolmen vuoden aikana määrätä siten, että puskurin varojen enimmäismäärä ennusteen mukaan ylittyy.

Suhdannepuskurissa oli vuoden 2012 alussa varoja 293 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa niitä arvioidaan olevan 550 miljoonaa euroa. Puskurin enimmäiskooksi arvioidaan 1 245 miljoonaa euroa vuonna 2013.

1.3 Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusrahaston menot rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla sekä niistä saatavilla sijoitustoiminnan tuotoilla ja tarvittaessa lainanotolla. Rahoituslain 2 §:n mukaan työnantajan on suoritettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu, jotka maksut on määrättävä siten, että rahasto voi suoriutua sen vastattavana olevien työttömyysetuuksien rahoituksesta ja muista lakisääteisistä menoistaan.

Rahoituslain 12 §:n 1 momentin mukaan työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaan on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, on velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun. Maksuvelvollisuus on myös soveltuvin osin valtion liikelaitoksella. Rahoituslain 15 §:ssä säädetään palkansaajan vakuutusmaksuvelvollisuudesta. Sen mukaan työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelusuhteessa olevat henkilöt, joita koskee työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/1990) nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu tapaturmasuoja, ovat velvolliset suorittamaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun.

Rahoituslain 18 §:n 1 momentin mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 on 0,60 prosenttia palkasta. Lain mukaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2012 se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 936 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta. Työnantajien ja palkansaajien osuus etuuksien rahoituksesta on laissa määritelty siten, että työttömyysvakuutusmaksujen muutokset jakautuvat tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kesken.

Rahoituslain 18 §:n 5 momentin mukaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 1 936 500 euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa ilmaistuna täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 1 936 500 euroa. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2012 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 936 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.

Yliopistoille on vuoden 2012 alusta voimaan tulleella lainmuutoksella (1332/2011) säädetty oma työttömyysvakuutusmaksunsa. Sitä koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ( HE 87/2011 vp) mukaan yliopiston työttömyysvakuutusmaksua on esitetty yleistä työttömyysvakuutusmaksua alhaisemmaksi, koska yliopistolain voimaanpanosta annetun lain (559/2009) 11 §:n mukaan ennen vuotta 1980 syntyneet työntekijät jäävät valtion eläketurvan piiriin eikä heidän osaltaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksua käytetä työttömyysajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2012 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 936 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,20 prosenttia palkasta.

Rahoituslain 18 §:n 6 momentin mukaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentit vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Työttömyysvakuutusrahaston tulee tehdä seuraavan vuoden maksuja koskeva esitys sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä.

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksujen määrät. Palkansaajan, työnantajan, yrityksen osaomistajien ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen määrät ehdotetaan pidettäviksi vuoden 2012 tasoisina ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksun porrastuksessa käytettävää palkkasummarajaa ehdotetaan muutettavaksi palkkakertoimen muutosta vastaavasti. Palkkakerroin vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella työntekijän eläkelain (395/2006) 100 § nojalla kunkin vuoden marraskuun 1. päivään mennessä, kun syyskuun vuosineljänneksen pistelukujen muutokset ovat käytettävissä. Tästä syystä esityksessä ehdotettava palkkasummaraja tulee tarkennettavaksi esityksen eduskuntakäsittelyn aikana. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan korotettavaksi. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta.

Esityksen tavoitteena on työttömyysvakuutusrahaston rahoituksen turvaaminen sekä työttömyysvakuutusmaksujen pitäminen riittävällä ja suhdanteittain vakaalla tasolla. Työmarkkinajärjestöjen raamisopimukseen Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta koskevaan kannanottoon liittyen hallitus on vuosina 2012—2013 sitoutunut rahoittamaan lomautusajalta maksettavien päivärahojen osalta peruspäivärahaa vastaavan osuuden. Hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2012 alusta myös peruspäivärahan määrää korotettiin 100 eurolla kuukaudessa. Edellä mainittujen muutosten yhteisvaikutuksena työttömyysvakuutusrahaston rahoitusasema vahvistuu edellä mainittujen johdosta vuosittain noin 200 miljoonalla eurolla vuosina 2012 ja 2013. Palkansaajan, työnantajan ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen määrät ehdotetaan kuitenkin pidettäväksi ennallaan vuonna 2013, koska varautumista ennakoitua huonompaan talous- ja työllisyystilanteeseen on nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa pidettävä perusteltuna. Koska työntekijän eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus on lisääntynyt, ehdotetaan yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua korotettavaksi muutosta vastaavasti.

3 Esityksen vaikutukset

Työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan, joka on tehty valtiovarainministeriön talousennusteilla, työttömyysvakuutusrahaston rahoitusaseman arvioidaan nykyisellä työttömyysvakuutusmaksutasolla vahvistuvan vuonna 2013 180 miljoonalla eurolla. Vahvistuminen johtuu suurelta osin valtion osallistumisesta rahoitukseen aiempaa suuremmalla osuudella. Suhdannepuskurin vahvistaminen nykyisessä taloustilanteessa parantaa varautumista mahdolliseen suhdanteen heikkenemiseen. Varautumista ennakoitua huonompaan talous- ja työllisyystilanteeseen on nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa pidettävä perusteltuna siten, että palkansaajan, työnantajan ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen määrät pidetään ennallaan vuonna 2013. Suhdannepuskurin varojen arvioidaan olevan noin 720 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopussa. Työnantajan maksuja arvioidaan kertyvän noin 1 710 miljoonaa euroa ja palkansaajan maksuja noin 460 miljoonaa euroa. Koska maksu ei muutu, esityksellä ei ole olennaista vaikutusta valtion tai kuntien verotuloihin.

Yliopistojen henkilökunnasta työntekijän eläkelain piiriin kuuluvien on osuus noussut vuonna 2012. Kun vuosina 2009—2011 työntekijän eläkelain piiriin kuului noin 13 prosenttia yliopistojen henkilökunnasta, tarkistettu osuus on noussut 17 prosenttiin yliopistojen palkkasummasta. Yliopistot maksavat työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja vuonna 2013 arviolta yhteensä noin 31,9 miljoonaa euroa. Kun yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua korotetaan, maksavat yliopistot työttömyysvakuutusmaksuja vuonna 2013 yhteensä noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012. Jos maksussa ei huomioitaisi valtion eläkelain piirissä vakuutettujen osuutta, maksujen määrä olisi noin 11,4 miljoonaa euroa korkeampi.

Palkansaajamaksun tuotosta tilitetään vuonna 2013 13,2 % Kansaneläkelaitokselle peruspäivärahojen rahoitukseen, joka vastaa kassaan kuulumattomien osuutta palkansaajamaksun tuotosta. Ehdotetulla maksulla peruspäivärahojen rahoitukseen tilitetään vuonna 2013 arviolta 61 milj. euroa, joka vähentää valtionosuutta peruspäivärahaan täysimääräisesti.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun määrällä on vaikutusta sairausvakuutuslain, työttömyysturvalain ja tapaturmavakuutuslain mukaisiin päivärahoihin, koska etuuden perusteena olevista ansioista vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän eläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä.

4 Asian valmistelu

Rahoituslain 18 §:n 6 momentin mukaan työttömyysvakuutusrahaston tulee tehdä seuraavan vuoden maksuja koskeva esitys sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä.

Esityksessä ehdotetut työttömyysvakuutusmaksut ovat työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaiset. Valtion liikelaitosten ja yliopistojen työttömyysvakuutusmaksut on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Esityksestä pyydettiin lausunnot valtiovarainministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, yliopistoilta, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry:ltä, Suomen Yrittäjiltä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:ltä, AKAVA ry:ltä ja työttömyysvakuutusrahastolta.

Työmarkkinajärjestöt, Suomen Yrittäjät ja työttömyysvakuutusrahasto suhtautuivat esitykseen myönteisesti. Niiden lausunnoissa tuotiin esiin, että talouden epävarman tilanteen vuoksi on syytä varautua työttömyyden voimakkaaseenkin kasvuun ja turvata työttömyysetuuksien rahoitus pitämällä työnantajan ja palkansaajan maksut ennallaan. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja työttömyysvakuutusrahasto kiinnittivät huomiota myös yliopistojen työttömyysvakuutusmaksuun. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry piti jatkossakin tärkeänä, että yliopistojen alennettua maksua korotetaan sitä mukaan, kun työntekijän eläkelain piirissä olevien työntekijöiden piiri kasvaa. Työttömyysvakuutusrahaston mukaan yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun ylemmän maksuprosentin alemmalle määrällä ei ehkä enää olisi perusteita.

Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun korotusta on kritisoitu Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Oulun yliopiston, Teatterikorkeakoulun, Suomen yliopistot ry:n, Aalto-yliopiston, Åbo Akademin, Tampereen teknillisen yliopiston ja Sivistystyönantajat ry:n antamissa lausunnoissa. Lausunnoissa on tuotu esiin, että yliopistojen rahoitusasema on huononemassa vuoden 2013 aikana. Työttömyysvakuutusmaksujen korotus heikentäisi yliopistojen taloutta entisestään ja vaikeuttaisi yliopistojen selviytymistä perustehtävästään. Jos yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua korotetaan, yliopistojen tulisi saada maksun määrää vastaava pysyvä lisäys vuotuiseen valtion budjettirahoitukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suhtautunut esitykseen myönteisesti. Ministeriön lausunnon mukaan hallitusohjelman mukaisesti yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu korvataan yliopistoille täysimääräisesti vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2012 talousarviossa yliopistojen valtionrahoitukseen tehty lisäys työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteella riittää kattamaan vuodelle 2013 korotuksen jälkeen arvioidun yliopistojen maksuvelvoitteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää ehdotettua muutosta perusteltuna ja puoltaa tätä ottaen huomioon, että vuoden 2013 korotuksen jälkeen yliopistojen arvioitu maksuvelvoite ei ylitä vuoden 2012 talousarvion työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteella huomioon otettua määrärahalisäystä.

Valtiovarainministeriön mukaan esitys palkansaajien, työnantajien, yrityksen omistajien ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen pitämiseksi ennallaan vuonna 2013 on perusteltu esityksessä todetuin perustein. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna määrätty yleistä työttömyysvakuutusmaksutasoa alhaisemmaksi. Valtiovarainministeriön mukaan yliopistojen henkilöstön eläkerakenteen muutos huomioon ottaen työttömyysvakuutusmaksun korotus lähemmäksi työnantajien yleistä työttömyysvakuutusmaksujen tasoa on perusteltu. Valtion kehyspäätöksessä 2012—2015 on varauduttu yliopistojen työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen korvaamiseen täysimääräisesti vuodesta 2012 lähtien.

5 Riippuvuus muista esityksistä

Eduskunnan käsiteltävänä on ollut hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ( HE 42/2012 vp; EV 70/2012), jossa on ehdotettu muutettavaksi myös työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:ä. Eduskunta on hyväksynyt lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu. Tämän hallituksenesityksen eduskuntakäsittelyssä on otettava huomioon edellä mainitun lain mahdollinen vahvistaminen.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

18 §. Työttömyysvakuutusmaksujen määrä. Pykälän 1 momentissa säädetään palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen määrästä. Ne ehdotetaan pysytettäviksi vuoden 2012 tasoisina. Maksun porrastuksessa käytettävää palkkasummarajaa muutettaisiin palkkakertoimen muutosta vastaavasti. Palkkasummaa tarkistettaessa perustana käytetään 1,5 miljoonan euron palkkasummaa, joka vastaa palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004. Vuoden 2013 palkkakertoimen arvioidaan olevan (1,328). Vuonna 2013 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,60 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia. Ehdotetulla työttömyysvakuutusmaksulla työttömyysvakuutusrahasto arvioi vuoden 2013 tuloksen olevan noin 180 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Rahaston suhdannepuskurissa olisi siten 2013 lopussa varoja noin 720 miljoonaa euroa. Suhdannepuskurin enimmäiskoko olisi noin 1,3 miljardia euroa.

Pykälän 2 momentissa säädetään yrityksen osaomistajan palkansaajamaksusta ja yrityksen osaomistajasta maksettavasta työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta. Lain 14 ja 16 §:n mukaan osaomistajien työttömyysvakuutusmaksut on määrättävä siten, että ne vastaavat niiden etuuksien rahoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettuja. Osaomistajien työttömyysvakuutusmaksuja määrättäessä ei siten oteta huomioon sitä rahoitusosuutta, joka työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille etuuksien rahoitukseen, eikä myöskään eläkkeiden rahoitukseen valtiokonttorille maksettavaa määrää. Osaomistajien työttömyysvakuutusmaksut ehdotetaan pysytettäviksi vuoden 2012 tasoisina. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2013 ehdotetaan siten 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettavaksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksuksi 0,80 prosenttia palkasta.

Pykälän 3 momentissa säädetään valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksusta. Voimassaolevan lain 12 §:n 2 momentissa säädetään, että velvollisuus työttömyysvakuutusmaksun maksamiseen on soveltuvin osin valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1062/2010). Maksun määrässä otetaan huomioon työttömyysvakuutusrahaston työttömyyskassoille ja Koulutusrahastolle maksamat rahoitusosuudet sekä työttömyysvakuutusrahaston hallintokulut. Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksu ehdotetaan pysytettäväksi vuoden 2012 tasoisena. Maksun porrastuksessa käytettävää palkkasummarajaa muutettaisiin palkkakertoimen muutosta vastaavasti. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2013 ehdotetaan 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta.

Pykälän 4 momentissa säädetään yliopistojen työttömyysvakuutusmaksusta. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2012 määrätty yleistä työttömyysvakuutusmaksua alhaisemmaksi. Sitä säädettäessä edellytettiin, että vuosittain maksua määrättäessä otetaan huomioon henkilöstörakenteen muutos ja että työntekijän eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden osuuden lisääntyessä vakuutusmaksua tulee muuttaa lähemmäksi työnantajien yleistä työttömyysvakuutusmaksua. Koska vuonna 2012 yliopistojen henkilökunnasta työntekijän eläkelain piiriin kuuluvien osuus on noussut ja koska yliopistojen maksamista työttömyysvakuutusmaksuista joudutaan nykyistä enemmän käyttämään työntekijän eläkelain mukaisten eläkkeiden rahoittamiseen, yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan korotettavaksi. Lisäksi maksun porrastuksessa käytettävää palkkasummarajaa muutettaisiin palkkakertoimen muutosta vastaavasti. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu olisi vuonna 2013 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta.

Pykälän 5 momentti vastaa voimassa olevan lain 4 momenttia sillä poikkeuksella, että palkkasummarajat on muutettu palkkakertoimen muutosta vastaavasti.

Pykälän 6 momentti vastaa voimassa olevan lain 6 momenttia.

2 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §, sellaisena kuin se on laissa 1332/2011, seuraavasti:


18 §
Työttömyysvakuutusmaksujen määrä

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2013 on 0,60 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2013 se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta.


Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2013 on 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.


Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2013 on 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta.


Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2013 on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 992 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta.


Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen muutosten on jakauduttava tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan keskimääräisessä maksussa otetaan huomioon myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 1 992 000 euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 1 992 000 euroa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkasta.


Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentit säädetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Työttömyysvakuutusrahaston tulee tehdä seuraavan vuoden maksuja koskeva esitys sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.