Edilexissä on huoltokatko torstaina 17.6.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 15/2012
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

YmVM 1/2012

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä toukokuuta 2012 voimaan tulevan jätelain eräiden velvoitteiden siirtymäaikoja koskevia säännöksiä. Samalla lakiin tehtäisiin eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Jätelain säätämisen yhteydessä säädetyn ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettaisiin. Muutos koskisi vireillä olevien ympäristölupahakemusten käsittelyssä sovellettavaa lakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti jätelain kanssa.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012. Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2013 kuitenkin siten, että käytöstä poistettavien pakkausten 49 §:n mukainen vastaanotto on järjestettävä vasta 1 päivästä toukokuuta 2014. Myös eräitä muita tuottajavastuuseen ja juomapakkausten palautusjärjestelmään liittyviä säännöksiä sovelletaan eri ajankohdista alkaen.

Jätelain säätämisen jälkeen on todettu, että lain vaiheittain alkava soveltaminen edellyttää lain siirtymäsäännösten täydentämistä ja täsmentämistä eräiden velvoitteiden osalta. Siirtymäsäännöksiin ehdotettavilla muutoksilla pyritään yhdenmukaistamaan ja selkiyttämään eri toimijoiden velvollisuuksien voimaantuloa ja siten varmistamaan lain johdonmukainen soveltaminen. Ehdotuksen mukaan juomapakkausten palautusjärjestelmää koskevia säännöksiä sovellettaisiin 1 päivästä toukokuuta 2013 ja pakkausten tuottajavastuuta koskevia säännöksiä, mukaan lukien tähän liittyvä säännös kiinteistön haltijan oikeudesta järjestää erilliskerätyn pakkausjätteen kuljetus, vasta 1 päivästä toukokuuta 2014. Siirtymäsäännös annettaisiin myös eräistä kirjanpitovelvollisuutta ja tietojenantovelvollisuutta koskevista velvoitteista, jotta vältyttäisiin kesken tilikautta tehtäviltä muutoksilta.

Siirtymäsäännösten tarkistamisen ohella lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.

Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (647/2011) voimaantulosäännöksessä säädetään lain yleisen voimaantulon lisäksi lain 30 a §:n mukaisten lupien raukeamisesta samoin kuin lain vakuuksia koskevien säännösten soveltamisesta.

3 §.Soveltamisalan rajaukset. Viittaus sivutuoteasetukseksi kutsuttuun EY-asetukseen muutettaisiin suomenkielisessä jätelain 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1069/2009.

42 §.Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Pykälän 1 momentissa viitataan nykyisin virheellisesti 40 §:n 1 momenttiin. Viittauksen tulisi olla 41 §:n 1 momenttiin, joka koskee jätteen luovuttamista kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan.

129 §.Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Pykälän 2 momentista poistettaisiin ensimmäinen lause. Jollei tässä laissa muuta johdu, noudatettaisiin uhkasakon asettamisessa ja maksettavaksi tuomitsemisessa sekä teettämisuhanja keskeyttämisuhan asettamisessa ja määräämisessä täytäntöön pantavaksi, mitä uhkasakkolaissa (1113/1993) säädetään.

Tuomitun uhkasakon täytäntöönpanosta ja muuntorangaistuksesta säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa (672/2002).

149 §.Aikaisempien säännösten soveltaminen. Pykälässä ehdotetaan korjattavaksi lain eduskuntakäsittelyn aikana syntynyt tekninen virhe, jonka seurauksena hallituksen esitykseen 199/2010 vp sisältynyt 4 momentti jäi pois laista. Nykyinen 5 momentti on päällekkäinen 4 momentin kanssa ja siten tarpeeton.

152 §.Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi kokonaan, koska momenttien keskinäiseen järjestykseen ehdotetaan muutoksia. Pykälän 1, 6, 7, 8 ja 9 momentti säilyisivät sisällöllisesti ennallaan. Pykälän keskeisin muutos olisi se, että pakkausten jätehuoltoa koskevat säännökset tulisivat sovellettavaksi samanaikaisesti vasta 1 päivänä toukokuuta 2014 panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään kuuluvia juomapakkauksia lukuun ottamatta. Useiden momenttien kieliasua ehdotetaan parannettavaksi.

Pykälän 1 momentti säilyisi sisällöllisesti muutoin ennallaan, mutta säännöksessä mainittu toiminnan harjoittaja ehdotetaan korvattavaksi jätteen haltijalla, koska 41 §:ssä, johon säännöksessä viitataan, säädetään jätteen haltijan velvollisuuksista.

Pykälän 2 momentin mukaan tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua sovellettaisiin pakkauksia lukuun ottamatta yhden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Pakkauksiin 6 lukua sovellettaisiin juomapakkauksia lukuun ottamatta kahden vuoden kuluttua lain voimantulosta. Nykyisin pakkauksia koskeva siirtymäaika koskee vain lain 49 §:n mukaisesti järjestettävää pakkauksen vastaanottoa.

Juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluviin pakkauksiin sovellettaisiin 7 lukua yhden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Nykyisin juomapakkausten palautusjärjestelmää koskee yhden vuoden siirtymäaika vain lain 70 §:ssä säädetyn merkintävelvollisuuden osalta. Juomapakkaukseen, joka ei kuulu laissa tarkoitettuun juomapakkausten palautusjärjestelmään, sovellettaisiin pakkausten tuottajavastuuta koskevaa yleistä kahden vuoden siirtymäaikaa.

Pykälän 3 momentti olisi uusi. Jätelain 41 §:n 3 momentin mukaan kiinteistön haltija voi 1 momentin estämättä järjestää erilliskerätyn pakkausjätteen kuljetuksen, jos pakkausjätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Säännös tekee kiinteistönhaltijalle mahdolliseksi järjestää kiinteistön asukkaille ja yhteisöille kiinteistökohtainen pakkausjätteen keräys. Säännöstä sovellettaisiin yhdenmukaisesti pakkausten tuottajavastuun soveltamista koskevien säännösten kanssa kahden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Pykälän 4 momentti olisi sisällöltään pääosin samanlainen kuin nykyinen 152 §:n 4 momentti. Momentin muutokset johtuvat 2 momenttiin ehdotetuista muutoksista.

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan koottaviksi kaikki tuottajayhteisön, tuottajan ja juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hyväksymistä tuottajarekisteriin koskevat siirtymäsäännökset. Siihen sisältyisi myös nykyisen 152 §:n 6 momentin vuoden 1993 jätelain mukaiseen tuottajatiedostoon merkittynä olevaa tuottajayhteisöä ja tuottajaa koskeva säännös. Ehdotuksen mukaan tuottajayhteisön ja juomapakkauksen palautusjärjestelmän ylläpitäjän olisi tehtävä 101 §:n mukainen hakemus tuottajarekisteriin merkitsemiseksi yhden vuoden sekä tuottajan ja pakkausten tuottajayhteisön vastaava hakemus kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Määräajat koskisivat sekä lain voimaantulon jälkeen perustettavaa tuottajayhteisöä, tuottajaa ja juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjää että nykyisen lain tuottajatiedostoon merkittynä olevaa tuottajayhteisöä, tuottajaa ja juomapakkauksen palautusjärjestelmän ylläpitäjää. Tuottajatiedostoon merkittynä olevaan tuottajayhteisöön, tuottajaan ja juomapakkaustenpalautusjärjestelmän ylläpitäjään sovellettaisiin vuoden 1993 jätelain säännöksiä siihen asti kunnes asianomainen on hyväksytty tuottajarekisteriin.

Pykälän 10 momentti olisi uusi. Sen mukaan lain 44 §:n mukainen kunnan tai 43 §:n mukaisen yhtiön velvollisuus eritellä kirjanpidossa muu kuin kunnan velvollisuudeksi säädetty jätehuolto ja jätteen kuljettajan velvollisuus antaa vastaanottajalle tiedot jätteen alkuperästä tulisi sovellettavaksi tämän lain voimaan tulon jälkeen alkavan uuden tilikauden alusta. Kirjanpitoa ei siten olisi tarpeen muuttaa kesken tilikauden.

Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttaminen. Lakiteknisistä syistä voimaantulosäännös uusittaisiin kokonaan, vaikka asialliset muutokset koskisivat vain 2 ja 3 momenttia. Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (647/2011) voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että lain voimaan tullessa vireillä olevat ympäristönsuojelulain lupahakemukset käsiteltäisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Jätteen käsittelytoiminnalta vaadittavaa vakuutta koskevia ympäristönsuojelulain 43 a – 43 c §:iä sovellettaisiin kuitenkin myös vireillä olevissa lupahakemuksissa, koska vakuudet ovat tärkeitä turvattaessa asianmukainen jätehuolto kaikissa olosuhteissa. Säännös koskisi jätteitä ja jätehuoltoa koskevien määräysten antamista sekä jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä että muita toimintoja koskevissa lupapäätöksissä. Ilman ehdotettua siirtymäaikaa vireillä olevat lupahakemukset olisi jätelain voimaantulon jälkeen käsiteltävä uudelleen, mikä lisäisi tarpeettomasti hallinnollista kuormaa. Voimassaolevassa voimaantulosäännöksessä säädetään lain 30 a §:ssä tarkoitettuun toimintaan myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että myös näitä toimintoja koskevat lupahakemukset raukeaisivat, koska niiden käsittelyä ei ole tarpeen jatkaa.

2 Esityksen vaikutukset

Edellä kuvatuilla 3, 42, 129 ja 149 §:n muutoksilla oikaistaisiin lakiin tulleet virheelliset muotoilut.

Edellä kuvatuilla 152 §:n muutoksilla yhtenäistettäisiin pakkausten tuottajavastuun uusien säännösten voimaantuloa koskevia säännöksiä ja selvennettäisiin juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän vastuuta koskevia säännöksiä. Muutoksilla varmistettaisiin pakkauksia koskevien säännösten johdonmukainen soveltaminen. Pakkausten tuottajille ja pakkausten tuottajien tuottajayhteisöille ehdotettava kahden vuoden siirtymäaika on tarpeen tuottajavastuun laajenemisen vuoksi. Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjää koskevien säännösten soveltamisen lykkääminen vuodella antaisi järjestelmän ylläpitäjälle nykyisiin säännöksiin verrattuna lisäaikaa uusiin velvoitteisiin varautumiselle. Kiinteistönhaltijan oikeus järjestää kiinteistöllä pakkausten erilliskeräys siirtyisi vuodella, mikä on tarpeen säännöksen voimaantulon yhtenäistämiseksi muiden pakkauksia koskevien säännösten voimaantulon kanssa. Jätelain 44 §:n mukainen velvollisuus eriyttää kirjanpidossa kunnan velvollisuudeksi säädetty jätehuolto muusta jätehuollosta tulisi voimaan vasta uuden tilikauden alusta, mikä on tarkoituksenmukaista kustannusten kannalta. Säännöksen soveltaminen siirtyisi enimmillään yhden vuoden, useimmiten vain vuoden 2013 alkuun, jolloin kuntien ja useiden yritysten tilikausi alkaa.

Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen ehdotettu vireillä olevia lupahakemuksia koskeva säännös helpottaisi luvan hakijan ja lupaviranomaisen hallinnollista taakkaa. Jätelain uudet säännökset otettaisiin huomioon pääosin siinä vaiheessa, kun lupa tulee muusta syystä tarkastettavaksi.

3 Asian valmistelu

Lakiesitykset on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä. Seuraaville viranomaisille ja yhteisöille on annettu tilaisuus antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi: oikeusministeriö, Suomen ympäristökeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, aluehallintovirastot, Vaasan hallinto-oikeus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Jätelaitosyhdistys, Kuntaliitto, Päivittäistavarakauppa ry, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR, Suomen Kaupan Liitto, Suomen Pakkausyhdistys, Suomen Palautuspakkaus Oy ja Ympäristöyritysten Liitto. Ehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön laintarkastusyksikössä.

4 Voimaantulo

Lakiesitykset ehdotetaan tuleviksi voimaan samaan aikaan kuin jätelaki eli 1 päivänä toukokuuta 2012.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki jätelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan jätelain (646/2011) 3 §:n 1 momentin 6 kohdan suomenkielinen sanamuoto, 42 §:n 1 momentti, 129 §:n 2 momentti, 149 §:n 5 momentti ja 152 § seuraavasti:


3 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin jätteisiin:


6) eläimistä saataviin sivutuotteisiin siltä osin kuin niistä säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus), mukaan lukien sivutuoteasetuksen soveltamisalaan kuuluva lanta ja käsitellyt tuotteet; lakia sovelletaan kuitenkin sellaisiin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu poltettaviksi, kaatopaikalle sijoitettaviksi tai käytettäviksi biologisessa käsittelylaitoksessa;



42 §
Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Kunta voi jätteen haltijan hakemuksesta päättää, että 32 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun jätteen jätehuolto 41 §:n 1 momentista poiketen voidaan järjestää 4 luvun mukaisesti, jos näin järjestetty jätehuolto on perusteltua kiinteistön muun jätehuollon järjestämiseksi ja johtaa etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta parempaan lopputulokseen eikä siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Päätös tehdään määräajaksi enintään viideksi vuodeksi.



129 §
Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka

Jollei tästä laista muuta johdu, uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.


149 §
Aikaisempien säännösten soveltaminen

Kunta, joka on ennen 1 päivää kesäkuuta 2007 järjestänyt teollisuus-, palvelu- tai muussa elinkeinotoiminnassa syntyvän, asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavan jätteen kuljetuksen vuoden 1993 jätelain 10 §:n 1 momentin mukaisesti muuta yhteisöä tai yksityistä yrittäjää käyttäen, voi jatkaa järjestelyä asianomaisen yhteisön tai yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen voimassaolon ajan, kuitenkin enintään 31 päivään toukokuuta 2012.



152 §
Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat

Edellä 32 §:n 1 momentin 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun jätteen haltijaan, joka vuoden 1993 jätelain mukaan ei ole velvollinen liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen, sovelletaan 41 §:n 1 momentissa säädettyä velvollisuutta luovuttaa jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan 1 päivästä kesäkuuta 2014, jollei 41 §:n 2 tai 3 momentista tai 42 §:stä muuta johdu.


Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua ja juomapakkauksia koskevaa 7 lukua sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2013. Muihin kuin 7 luvussa tarkoitettuihin pakkauksiin 6 lukua sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä toukokuuta 2014. Mainittuihin ajankohtiin asti sovelletaan vastaavia vuoden 1993 jätelain säännöksiä tuottajavastuusta.


Kiinteistön haltijan järjestämää pakkausjätteen erilliskeräystä koskevaa 41 §:n 3 momenttia sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2014.


Juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintöjä koskevaa 70 §:ää sovelletaan niihin juomapakkauksiin, jotka luovutetaan kulutukseen 1 päivästä toukokuuta 2013.


Tuottajan ja tuottajayhteisön sekä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantulosta 101 §:n mukainen hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. Tuottajayhteisön, joka huolehtii pakkausten tuottajille säädetyistä velvollisuuksista, on kuitenkin tehtävä mainittu hakemus kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Vuoden 1993 jätelain mukaiseen tuottajatiedostoon merkittynä olevan tuottajan on vastaavasti tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tuottajatiedostoon merkittyyn tuottajayhteisöön ja tuottajaan sovelletaan vuoden 1993 jätelain säännöksiä tuottajatiedostosta siihen asti, kun tuottajayhteisö ja tuottaja on merkitty tämän lain mukaiseen tuottajarekisteriin.


Painetun paperituotteen maahantuojan on tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.


Jos toiminta on tämän lain voimaan tullessa merkittynä vuoden 1993 jätelain mukaiseen jätetiedostoon, toiminnanharjoittajan on tehtävä 94 §:n mukainen hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Hakemus on kuitenkin tehtävä viimeistään silloin, kun vuoden 1993 jätelain mukainen ote jätetiedoston tiedoista on tarkistettava.


Tämän lain 100 §:n mukainen ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräyksestä, jota harjoitetaan lain voimaan tullessa, on tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantulosta.


Ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittajan, jonka on seurattava ja tarkkailtava järjestämäänsä jätehuoltoa 120 §:n 1 momentin mukaisesti tai laadittava mainitun pykälän 2 momentin mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma ja jolle on myönnetty ympäristölupa ennen tämän lain voimaantuloa, on tarkistettava järjestämänsä seuranta ja tarkkailu mainitun pykälän mukaiseksi sekä esitettävä tarkistukset tai suunnitelma lupaviranomaiselle vuoden kuluessa lain voimaantulosta.


Kunnan ja 43 §:n mukaisen yhtiön kirjanpitovelvollisuutta sekä jätteen kuljettajan velvollisuutta antaa vastaanottajalle tiedot jätteen alkuperästä koskevaa 44 §:ää sovelletaan asianomaisen kunnan tai yhtiön tämän lain voimaantulon jälkeen alkavan uuden tilikauden alusta, kuitenkin viimeistään 1 päivästä toukokuuta 2013.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .



2.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (647/2011) voimaantulosäännös seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat ympäristölupahakemukset käsitellään lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajalta vaadittavaan vakuuteen sovelletaan kuitenkin 43 a – 43 c §:ää.

Jos 30 a §:ssä tarkoitettuun toimintaan on ympäristölupa tämän lain tullessa voimaan, lupa raukeaa. Jos mainittua toimintaa varten on vireillä lupahakemus tämän lain tullessa voimaan, hakemuksen käsittely jää sillensä.

Jos toimintaan on myönnetty ympäristölupa ennen tämän lain voimaantuloa ja jos toimintaa varten asetettu vakuus ei ole 43 a – 43 c §:n mukainen, vakuutta koskevaa lupamääräystä on tarkistettava viimeistään, kun:

1) toiminnan ympäristölupa käsitellään toiminnan olennaisen muutoksen perusteella; tai

2) lupamääräykset tarkistetaan toiminnanharjoittajan 55 §:n mukaisen hakemuksen perusteella.

Lupaviranomaisen on tarkistettava vakuutta koskeva määräys tämän lain mukaiseksi myös, jos lupaa on tarpeen muuttaa tai jos lupaviranomaisen on annettava tarvittavat määräykset toimista toiminnan lopettamiseksi.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .



Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2012

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.