Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 8/2012
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain 8 §:n muuttamisesta

VaVM 3/2012

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain 8 §:ää, jossa säädetään pakettiautojen veron osuudesta tehtävästä vähennyksestä. Pakettiautosta suoritettavan veron vähimmäismäärä muutettaisiin nykyisestä 12,2 prosentista vastaamaan yleistä autoverolaissa säädettyä vähimmäismäärä, joka on viisi prosenttia 1 päivänä huhtikuuta 2012 voimaan tulevan lainmuutoksen jälkeen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012. Lakia sovellettaisiin pakettiautoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1 päivänä huhtikuuta 2012 tai sen jälkeen.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Autovero on ajoneuvon arvoon perustuva kertaluonteinen vero, joka kannetaan uudesta ja käytettynä maahan tuotavasta henkilöautosta (M1-luokka), pakettiautosta (N1-luokka) ja sellaisesta muusta autosta, jonka oma massa on alle 1 875 kilogrammaa, moottoripyörästä (L3- ja L4-luokka) sekä muusta L-luokkaan luettavasta ajoneuvosta, kun se rekisteröidään tai otetaan käyttöön Suomessa ensimmäisen kerran. Autoverosta säädetään autoverolaissa (1482/1994).

Autoveron verotusarvo on ajoneuvon yleinen vähittäismyyntiarvo eli hinta, joka yhdestä samanlaisesta ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa myytäessä se verollisena Suomen markkinoilla kuluttajan asemassa olevalle ostajalle sinä ajankohtana, jona ajoneuvo ilmoitetaan tai olisi pitänyt ilmoittaa verotettavaksi.

Autovero on muutettu ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuvaksi henkilöautoilla vuonna 2008 ja pakettiautoilla vuonna 2009. Veron osuus eli veroprosentin suuruus määräytyy joko auton hiilidioksidipäästön tai kokonaismassan perusteella. Hiilidioksidipäästönä käytetään auton valmistajan EU-tyyppihyväksynnän yhteydessä ilmoittamaa, yhdistettyä kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta vastaavaa hiilidioksidipäästöä (grammaa kilometrillä). Jos ajoneuvolle ei ole määritetty EU-lainsäädännön mukaista hiilidioksidipäästöä tai se ei ole tiedossa, veroprosentti määräytyy ajoneuvon kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella.

Autoverolain verotaulukkoon on hyväksytty autoverolain muuttamisesta annetulla lailla 1316/2011 muutos, joka tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2012. Muutoksessa verotaulukon rakennetta muutetaan veron ohjausvaikutuksen parantamiseksi. Lisäksi verotasoon tehdään keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen alenemisen tuottovaikutuksen korjaamiseksi ja ohjausvaikutuksen tehostamiseksi tarvittavat muutokset. Alin veron osuus lasketaan 12,2 prosentista viiteen prosenttiin ja ylin veron osuus nostetaan 48,8 prosentista 50 prosenttiin. Veron osuus laskee autoilla, joiden päästö on alle 110 grammaa kilometrillä ja nousee autoilla, joiden päästö on yli 110 grammaa kilometrillä.

Autoverolakiin tulevat muutokset koskevat sekä henkilöautoja että pakettiautoja, koska niiden vero määräytyy saman verotaulukon mukaan. Pakettiautoilla verotaulukon mukaan määräytyvästä veroprosentista vähennetään kuitenkin lain liitteen taulukon 2 mukainen määrä, jos pakettiauto täyttää autoverolain 8 §:ssä säädetyt vähennyksen edellytykset. Lainmuutoksen 1316/2011 yhteydessä korotetaan myös pakettiautojen veroprosentista tehtävän vähennyksen määrää kolmella prosenttiyksiköllä kaikissa painoluokissa. Korotuksella leikataan noin puolet yleisestä autoveron tason korotuksesta sen varmistamiseksi, ettei veronkorotus olisi liian ankara suurikokoisille, tavarankuljetukseen tarkoitetuille pakettiautoille. Veroprosentista tehtävän vähennyksen määrä on lain voimaantulon jälkeen 9,8–21,7 prosenttiyksikköä.

Vähennyksen saaminen edellyttää, että kyseessä on N1-luokkaan kuuluva pakettiauto, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla ja että ajoneuvon kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa. Lisäksi ajoneuvon kokonaismassan ja oman massan välisen erotuksen (kantavuus) on oltava vähintään 680, mutta alle 1 000 kilogrammaa ja tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärän enintään 0,05 taikka kantavuuden vähintään 1 000 kilogrammaa ja tehon ja kokonaismassan osamäärän enintään 0,06. Vähennyksen tarkoituksena on ottaa huomioon tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen kuljetuskyky verotusta kohtuullistavana tekijänä. Ilman vähennystä pakettiautojen kysyntä saattaisi kohdistua kuljetustarpeeseen nähden liian pieniin, kevyemmin verotettuihin pakettiautoihin tai tarpeettoman suuriin, kuorma-autoluokkaan kuuluviin ajoneuvoihin, jotka ovat autoverotuksen ulkopuolella.

Autoverolain muutoksessa 1316/2011 autoveron alin veron osuus lasketaan nykyisestä 12,2 prosentista viiteen prosenttiin. Lainmuutoksen yhteydessä ei ole kuitenkaan muutettu autoverolain 8 §:ää, jonka 4 momentissa säädetään vähennykseen oikeutetusta pakettiautosta suoritettavan veron vähimmäismäärästä. Mainitun säännöksen mukaan veroprosentista tehtävästä vähennyksestä huolimatta pakettiautosta on aina suoritettava veroa vähintään 12,2 prosenttia verotusarvosta. Tällä hetkellä Suomessa ei ole tiettävästi myytävänä pakettiautoja, joiden veroprosentti olisi vähennyksen jälkeen alle 12,2 prosenttia, kun veron määrä lasketaan lain 1316/2011 verotaulukon mukaan. Pakettiautojen teknisen kehityksen myötä tällaisia autoja voi kuitenkin tulla verotettavaksi tulevaisuudessa. Sähkökäyttöisten pakettiautojen veron osuutena käytetään autoverolaissa säädettyä alinta veron osuutta sähköautoja koskevan säännöksen perusteella.

Esityksen tavoitteena on muuttaa vähennykseen oikeutettujen pakettiautojen vähimmäisveroprosentti yhdenmukaiseksi autoverolain yleisen vähimmäisveroprosentin kanssa. Vähimmäisveroprosentti ehdotetaan alennettavaksi 12,2 prosentista samaksi kuin lain liitteen verotaulukon 1 alin veron osuus. Liitteen mukainen veron vähimmäismäärä on 1 päivänä huhtikuuta 2012 voimaan tulevan lainmuutoksen jälkeen viisi prosenttia.

2 Esityksen vaikutukset

Ehdotetulla muutoksella ei olisi merkittäviä valtiontaloudellisia tai muita vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Tullihallituksen kanssa.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012. Jos laki tulisi voimaan ehdotettuna ajankohtana, siihen liittyvät tietojärjestelmämuutokset voitaisiin tehdä Tullissa muiden käynnissä olevien tietojärjestelmämuutosten yhteydessä.

Lakia sovellettaisiin ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1 päivänä huhtikuuta 2012 tai myöhemmin, jotta pakettiautoihin sovellettava vähimmäisveroprosentti vastaisi kaikissa tilanteissa autoverolain yleistä vähimmäisveroprosenttia. Veron määräytymispäivällä tarkoitetaan sitä ajankohtaa, jonka mukaan veron perusteet määräytyvät, eli käytännössä veroilmoituksen antamisen ajankohtaa taikka ajoneuvon rekisteröinnin tai käyttöönoton ajankohtaa. Tarkoituksena olisi, että Tulli oikaisisi viranomaisaloitteisesti niiden pakettiautojen verotukset, joiden veron määräytymispäivä on 1 päivänä huhtikuuta tai sen jälkeen mutta ennen lain voimaantuloa, ja joiden veron osuus on pienempi kuin 12,2 prosenttia. Todennäköisesti oikaistavia verotuspäätöksiä ei kuitenkaan tule, koska nykyisten pakettiautojen veroprosentit eivät alita vähennyksen jälkeenkään 12,2 prosenttia.

Lakiehdotus

Laki autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (1482/1994) 8 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 5/2009, seuraavasti:


8 §

Veron osuus on kuitenkin vähintään liitteen verotaulukon 1 alin veron osuus.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1 päivänä huhtikuuta 2012 tai myöhemmin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.