Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 132/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä

StVM 18/2011

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annettua hallituksen esitystä siten, että vuodelle 2012 ehdotettuja työttömyysvakuutusmaksujen korotuksia ei toteuteta ja maksut säädetään tämän esityksen mukaisesti.

Täydentävän esityksen tarkoituksena on hallituksen antaman sitoumuksen mukaisesti tukea työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta.

Esitys liittyy vuoden 2012 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.


PERUSTELUT

1 Esityksen tavoitteet ja ehdotetut muutokset

Eduskunnalle on annettu lokakuussa 2011 hallituksen esitys työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta ( HE 87/2011 vp), jossa ehdotettiin säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2012.

Esityksen antamisen jälkeen hallitus on sitoutunut tukemaan kokoavaa ja kattavaa työmarkkinaratkaisun syntyä kilpailukykyä sekä työllisyyden ja ostovoiman parantamista tukevin toimin muun muassa siten, että valtio osallistuu kahden vuoden määräaikaisella järjestelyllä ansioturvan lomautuspäivärahojen rahoitukseen peruspäivärahaa vastaavalla osuudella. Hallituksen kannanoton mukainen esitys valtion osallistumisesta lomautuspäivärahojen kustannuksiin samoin kuin peruspäivärahan korotus 120 eurolla vähentävät ansioturvassa työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavaa osuutta ennusteen mukaan lähes 200 miljoonaa euroa.

Hallitus on kannanotossaan 13 lokakuuta 2011 työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimukseen Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamiseksi sitoutunut peruuttamaan hallituksen esityksen palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen 0,2 prosenttiyksikön korotuksesta vuonna 2012, mikäli kokoava ja kattava työmarkkinaratkaisu toteutuu. Hallitus on arvioinut raamisopimuksen kattavuuden riittäväksi ja antaa sitoumuksensa toteuttamiseksi tämän täydentävän esityksen.

Edellä esitetty muutos edellyttää eduskunnalle aiemmin annetun hallituksen esityksen tarkistamista työttömyysvakuutusmaksujen määrien osalta. Muilta osin aiemmin annettu hallituksen esitys säilyisi sisällöltään ennallaan.

2 Esityksen vaikutukset

Valtiovarainministeriön vuoden 2012 tulo- ja menoarvion perusteena käytetyn talousennusteen pohjalta lasketun arvion mukaan työttömyysvakuutusrahaston tulos olisi noin 80 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jos maksuja ei koroteta. Varat vuoden 2012 lopussa olisivat noin 360 miljoonaa euroa.

Kun maksut pidetään vuoden 2011 tasolla, työnantajan työllistämiskustannukset eivät lisäänny eivätkä palkansaajan nettoansiot työttömyysvakuutusmaksuista johtuen pienene. Erityisesti kuntien talouteen maksun korottamisella olisi ollut suuri merkitys. Koska palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut vähennetään verotuksessa veronalaisista ansioista, maksun korottaminen olisi alentanut kuntien verotuloja kun samalla työnantajan työttömyysvakuutusmaksun korottaminen olisi lisännyt menoja.

Kun yliopistoille säädetään oma työttömyysvakuutusmaksu, maksavat yliopistot työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja vuonna 2012 yhteensä noin 29 miljoonaa euroa. Jos erillistä maksua ei säädettäisi, maksujen määrä olisi noin 13 miljoonaa euroa korkeampi.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhdessä keskeisten työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Valmistelussa on kuultu työttömyysvakuutusrahastoa.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys on perustuslain 71 §:ssä tarkoitettu täydentävä esitys. Esitys tulee käsitellä yhdessä Eduskunnalle aiemmin annetun työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen ( HE 87/2011 vp) kanssa.

5 Voimaantulo

Täydentävään esitykseen sisältyvät muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012, kuten Eduskunnalle aikaisemmin annetussa hallituksen esityksessä on esitetty.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §, sellaisena kuin se on laissa 1026/2010, seuraavasti:


18 §
Työttömyysvakuutusmaksujen määrä

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 on 0,60 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2012 se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 936 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta.


Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 on 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.


Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 on 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 1 936 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta.


Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 1 936 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,20 prosenttia palkasta.


Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen muutosten on jakauduttava tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan keskimääräisessä maksussa otetaan huomioon myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 1 936 500 euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa ilmaistuna täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 1 936 500 euroa. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin aina vähintään 0,10 prosenttia palkasta.


Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentit säädetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Työttömyysvakuutusrahaston tulee tehdä seuraavan vuoden maksuja koskeva esitys sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain voimaantulon edellyttämiin toimiin.Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.