Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 130/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Eduskunnalle annettua hallituksen esitystä vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta ehdotetaan täydennettäväksi.

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia korotettaisiin ja poistumaprosenttia alennettaisiin aiemmassa esityksessä ehdotetuista määristä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että vuoden 2012 valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotuloveroasteikon ylintä marginaaliveroprosenttia alennettaisiin 0,25 prosenttiyksiköllä.

Esityksessä ehdotetaan yhteisöverokannan alentamista aikaisemmin esitetyn yhden prosenttiyksikön lisäksi puolella prosenttiyksiköllä, jolloin yhteisöverokanta laskisi nykyisestä 26 prosentista 24,5 prosenttiin.

Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamiin osinkoihin, korkoihin ja rojalteihin sovellettava lähdeverokanta esitetään alennettavaksi aikaisemmin esitetyn 25 prosentin sijasta 24,5 prosenttiin. Samoin rajoitetusti verovelvollisen yhteisön verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä verotettavaan tuloon sovellettava yhteisöverokanta ehdotetaan alennettavaksi aikaisemmin esitetyn 25 prosentin sijasta 24,5 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisten yhteisöjen muun muassa sijoitusomaisuusosakkeista saamiin osinkotuloihin eräissä tilanteissa sovellettava lähdeverokanta esitetään alennettavaksi aikaisemmin esitetyn 18,75 prosentin sijasta 18,38 prosenttiin.

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisöverokannan alentamisen kuntien verotuloja pienentävä vaikutus kompensoitaisiin korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta aiemmin esitetyn 0,88 prosenttiyksikön sijasta 1,35 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin vastaavalla määrällä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että seurakuntien osuutta yhteisöverotuotoista korotettaisiin 0,11 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin vastaavasti. Tällä kompensoitaisiin aikaisemmassa esityksessä ja tässä esityksessä ehdotettu yhteisöverokannan yhteensä 1,5 prosenttiyksikön alentamisesta johtuva seurakuntien yhteisöverotuloja pienentävä vaikutus. Tämän lisäksi seurakuntien osuutta yhteisöveron tuotoista korotettaisiin väliaikaisesti 0,04 prosenttiyksiköllä verovuonna 2012 alentaen valtion osuutta vastaavalla määrällä. Tällä kompensoitaisiin niin sanotussa raamisopimuksessa mainitusta palkansaajille maksettavasta kertakorvauksesta seurakunnille aiheutuvat työnantajan kustannukset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa. Rajoitetusti verovelvollisen saamaan tuloon sovellettavia muutettuja verokantoja sovellettaisiin tuloon, joka saadaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.


PERUSTELUT

1 Ehdotetut muutokset

Vakaat, ennustettavat ja toimivat työmarkkinat ovat kilpailukyvyn edellytys. Hallitus toimii tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamiseksi ja on hallitusohjelman linjaamalla tavalla valmis tukemaan työmarkkinaratkaisun syntyä kilpailukykyä sekä työllisyyttä ja ostovoiman parantamista tukevin toimin. Tämän johdosta hallitus on valmis ansiotulon verotusta keventämällä kompensoimaan palkansaajien työeläkemaksujen vuoden 2012 noususta 0,2 prosenttiyksikön suuruisen osuuden sekä alentamaan yhteisöveron verokantaa aiemmin esitetyn lisäksi 0,5 prosenttiyksiköllä 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

Eduskunnalle lokakuussa 2011 annetussa hallituksen esityksessä vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta (HE 50/2011 vp) työn verotusta ehdotettiin lievennettäväksi siten, että palkkatulon verotus ei kiristyisi vuoteen 2011 verrattuna, kun otetaan huomioon sen hetkinen arvio inflaatiosta ja keskimääräisestä ansiotason noususta. Lievennys esitettiin toteutettavaksi korottamalla valtion tuloveroasteikon tulorajoja ja kasvattamalla työtulovähennystä. Lisäksi esityksessä ehdotettiin työtulovähennyksen ja perusvähennyksen kasvattamista pieniä ansiotuloja saavien verotuksen keventämiseksi.

Edellä mainittujen valtion progressiiviseen ansiotulojen veroasteikkoon, työtulovähennykseen ja perusvähennykseen ehdotettujen muutosten arvioitiin alentavan tuloverojen tuottoa yhteensä noin 800 miljoonalla eurolla, josta valtion osuuden arvioitiin olevan noin 415 miljoonaa, kuntien noin 342 miljoonaa, seurakuntien noin 21 miljoonaa ja Kansaneläkelaitoksen osuuden noin 22 miljoonaa euroa.

Aikaisemmassa esityksessä ehdotettiin verovuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaksi progressiivista ansiotulon tuloveroasteikkoa, jota on vuoden 2011 asteikkoon verrattuna lievennetty korottamalla asteikon kaikkia tulorajoja noin 3 prosentilla. Tässä esityksessä ehdotetaan lisäksi tuloveroasteikon ylintä marginaaliveroprosenttia alennettavaksi 30 prosentista 29,75 prosenttiin.

Lokakuussa 2011 annetun hallituksen esityksen mukaan tuloverolaissa (1535/1992) säädetyn työtulovähennyksen enimmäismäärää ehdotettiin korotettavaksi nykyisestä 740 eurosta 900 euroon ja vähennyksen kertymäprosenttia ehdotettiin korotettavaksi 5,9 prosentista 6,9 prosenttiin. Tässä esityksessä ehdotetaan tuloverolain 125 §:ssä säädettyä työtulovähennystä muutettavaksi siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärä korottuisi nykyisestä 740 eurosta 945 euroon, vähennyksen kertymäprosentti korottuisi 5,9 prosentista 7,1 prosenttiin ja vähennyksen poistumaprosentti alenisi 1,2 prosentista 1,1 prosenttiin.

Seuraavaan taulukkoon on koottu tuloveroperusteisiin lokakuussa annetussa esityksessä sekä tässä esityksessä valtion progressiiviseen tuloveroasteikkoon, työtulovähennykseen ja perusvähennykseen tehtyjen muutosehdotusten yhteisvaikutukset eri tulotasoilla olevien, alle 53-vuotiaiden palkansaajien veroasteisiin. Taulukon luvuissa on mukana valtion tulovero, keskimääräinen kunnallisvero, keskimääräinen kirkollisvero, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sekä työntekijän työeläkevakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Laskelmassa on käytetty vuoden 2011 keskimääräisiä kunnallis- ja kirkollisveroprosentteja sekä palkansaajamaksuja. Aikaisemmassa esityksessä ehdotettujen muutosten jälkeen, kun otetaan huomioon ansiotason nousu, palkkatulon veroaste pysyisi keskimäärin vuoden 2011 tasolla ja lisäksi pienten ansiotulojen verotuksen keventämiseksi lokakuussa ehdotettu työtulovähennyksen ja perusvähennyksen kasvattaminen keventäisi pienituloisten palkansaajien verotusta. Tässä esityksessä ehdotetuilla muutoksilla kompensoitaisiin lisäksi palkansaajien työ-eläkevakuutusmaksun noususta 0,2 prosent-tiyksikön suuruinen osuus. Työeläkevakuu-tusmaksun 0,2 prosenttiyksikön nousu ei efektiivisesti korota veroastetta saman verran vaan vähemmän, koska maksu on verotuk-sessa vähennyskelpoinen. Vähennyskelpoi-suuden vaikutus on riippuvainen tulotasosta, ja lisäksi verotuksen rakenteesta johtuen kompensaatio vaihtelee hieman tulotasoit-tain.

Palkkatulon veroaste, %

  2011 veroperusteet 2012 veroperusteet   Muutos %-yksikköä   Veron muutos euroa vuodessa
Palkkatulo euroa
vuodessa
  HE 50 Tämä esitys HE 50 Tämä esitys (verrattuna HE 50) HE 50 Tämä esitys (verrattuna HE 50)
5 000 6,12 6,12 6,12 0 0 0 0
10 000 10,37 8,05 7,90 -2,32 -0,15 -232 -15
20 000 19,38 17,92 17,7 -1,46 -0,22 -292 -44
30 000 25,70 24,80 24,65 -0,90 -0,15 -270 -45
40 000 30,44 29,77 29,64 -0,67 -0,13 -268 -52
50 000 34,06 33,41 33,29 -0,65 -0,12 -325 -60
60 000 36,52 35,99 35,87 -0,53 -0,12 -318 -72
70 000 38,28 37,82 37,71 -0,46 -0,11 -322 -77
80 000 40,27 39,65 39,52 -0,62 -0,13 -496 -104
90 000 42,11 41,56 41,41 -0,55 -0,15 -495 -135
100 000 43,47 43,02 42,86 -0,45 -0,16 -450 -160
110 000 44,49 44,18 44,01 -0,31 -0,17 -341 -187
120 000 45,33 45,05 44,96 -0,28 -0,09 -336 -108

Vastaavasti lokakuussa annetussa hallituksen esityksessä ehdotettiin yhteisöverokannan alentamista 26 prosentista 25 prosenttiin. Tässä esityksessä esitetään tuloverolain 124 §:n 2 momentissa säädettyä yhteisöverokantaa alennettavaksi vielä 0,5 prosenttiyksiköllä verrattuna eduskunnassa käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen, jolloin tämä esitys mukaan lukien yhteisöverokantaa alennettaisiin 26 prosentista 24,5 prosenttiin.

Samoin lokakuussa annetussa hallituksen esityksessä ehdotettiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978, lähdeverolaki) muuttamista siten, että kansallisen yhteisöverokannan muutos huomioitaisiin eräisiin rajoitetusti verovelvollisille maksettaviin suorituksiin sovellettavissa verokannoissa. Tuolloin lähdeverokantaa ehdotettiin alennettavaksi 26 prosentista 25 prosenttiin rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettavista sellaisista osingosta, korosta ja rojalteista, joiden ei katsota kuuluvan lähdeverolain 15 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla rajoitetusti verovelvollisen yhteisön Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan. Tässä esityksessä kansalliseen yhteisöverokantaan esitettyä 0,5 prosenttiyksikön lisäalennusta vastaavasti ehdotetaan, että lähdeveron määrä olisi 24,5 prosenttia rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettavista osingosta, korosta ja rojalteista, mikäli näiden ei katsota kuuluvan rajoitetusti verovelvollisen yhteisön Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan. Lähdeveron määrä olisi 24,5 prosenttia myös muusta sellaisesta lähdeverolain 3 §:ssä tarkoitetusta, rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettavasta suorituksesta, josta perittävän veron suuruudesta toisaalla ei toisin säädetä. Sääntelyä sovellettaisiin sekä Euroopan talousalueelle että sen ulkopuolelle sijoittautuneisiin Suomessa rajoitetusti verovelvollisiin yhteisöihin. Asiasta säädettäisiin lähdeverolain 7 §:n 2 kohdassa.

Lähdeverolain 7 §:n 3 kohdassa säädetään lähdeveron suuruudeksi 19,5 prosenttia, kun osinko maksetaan Euroopan talousalueella sijaitsevalle, rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle lainkohdassa tarkemmin säädetyt edellytykset täyttävän osakeomistuksen perusteella. Lokakuussa annetussa hallituksen esityksessä ehdotettiin, että yhteisöverokannan alennusta vastaava suhteellinen alennus tehtäisiin edellä mainittuun lähdeverokantaan alentamalla verokanta 18,75 prosenttiin. Tässä esityksessä aiemmin esitetty 0,5 prosenttiyksikön lisäalennus kansalliseen yhteisöverokantaan ehdotetaan huomioitavaksi alentamalla mainittu 19,5 prosentin verokanta 18,38 prosenttiin.

Lähdeverolain 15 §:n 3 momentissa säädettyä, rajoitetusti verovelvollisen yhteisön tuloihin sovellettavaa yhteisön tuloverokantaa ehdotetaan alennettavaksi kansallisen yhteisöverokannan lisäalennusta vastaavasti aiemmin esitetyn lisäksi puolella prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin. Samoin muutos ehdotetaan tehtäväksi 15 §:n 3 momentissa säädettyyn verokantaan, jota sovelletaan 3 §:ssä tarkoitettuihin tuloihin, kun rajoitetusti verovelvollinen yhteisö on harjoittanut liikettä tai ammattia Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta.

Lokakuussa 2011 annetussa hallituksen esityksessä ehdotettiin verontilityslain (532/1998) 12 §:ssä säädettyjä veronsaajaryhmien jako-osuuksia muutettavaksi siten, että valtion jako-osuus olisi 75,38 prosenttia, kuntien jako-osuus 22,87 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 1,75 prosenttia yhteisöverosta. Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisättäisiin tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus olisi 92,8920 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,1080 prosenttia.

Samassa esityksessä ehdotettiin korotettavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta 5 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4 prosenttiyksiköllä väliaikaisesti verovuosiksi 2012 ja 2013 alentaen vastaavasti valtion jako-osuutta. Valtion jako-osuus olisi siten 69,98 prosenttia, kuntien jako-osuus 27,87 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,15 prosenttia yhteisöverosta. Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin esitettiin lisättäväksi tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus olisi 92,8381 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,1619 prosenttia. Muutosesityksen johdosta verontilityslakiin ehdotettiin lisättäväksi uusi 12 a §.

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisöverokannan 0,5 prosenttiyksikön alentamisesta johtuva kuntien verotuloja pienentävä vaikutus kompensoitaisiin korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta aiemmin esitetyn 0,88 prosenttiyksikön sijasta 1,35 prosenttiyksiköllä ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että yhteisöverokannan yhteensä 1,5 prosenttiyksikön alentamisesta aiheutuva verotulojen menetys kompensoitaisiin myös seurakunnille korottamalla seurakuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 0,11 prosenttiyksiköllä ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Kompensaatiossa otetaan siten huomioon sekä aiemmassa hallituksen esityksessä ehdotettu että tässä esityksessä ehdotettu yhteisöverokannan alentaminen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että raamisopimukseen sisältyvästä palkansaajille maksettavasta kertakorvauksesta seurakunnille työnantajina aiheutuvat kustannukset kompensoitaisiin korottamalla seurakuntien yhteisövero-osuutta 0,04 prosenttiyksiköllä vuodelle 2012 ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti.

Näiden muutosten vuoksi verontilityslain 12 §:ssä säädettyjä yhteisöveron pysyviä jako-osuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion jako-osuus olisi 74,80 prosenttia, kuntien jako-osuus 23,34 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 1,86 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero olisi 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta. Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus olisi 92,6190 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3810 prosenttia.

Mukaan lukien määräaikaisina säädettävät jako-osuuksien korotukset kunnille ja seurakunnille sekä raamisopimukseen liittyvä verovuodelle 2012 kohdistuva kertakompensaatio seurakunnille verovuodelle 2012 valtion jako-osuus olisi 69,36 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,34 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,30 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero olisi 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta. Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus olisi 92,4935 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,5065 prosenttia. Asiasta säädettäisiin uudessa verontilityslain 12 a §:ssä. Samoin edellä mainituilla perusteilla verovuodelle 2013 valtion jako-osuus olisi väliaikaisesti 69,40 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,34 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,26 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero olisi 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta. Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus olisi 92,6144 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3856 prosenttia. Verovuoden 2013 jako-osuuksista säädettäisiin uudessa verontilityslain 12 b §:ssä.

Lokakuussa 2011 annetussa hallituksen esityksessä ehdotettiin tehtäväksi yhteisöverokannan alentamisesta ja veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksien muutoksista johtuvat vastaavat muutokset tuloverolain 124 §:n 3 momenttiin, jossa säädetään osittain verovapaan yhteisön, tiekunnan ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentista sekä yhteisön ja yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentista. Esityksessä ehdotettiin myös lisättäväksi uusi väliaikainen tuloverolain 124 a §, joka olisi voimassa verovuosina 2012 ja 2013, kuten kuntien yhteisöveron jako-osuuden väliaikainen korotus.

Esityksessä ehdotetaan jo aiemmin kuvattujen muutosten johdosta muutettavaksi tuloverolain 124 §:n 3 momenttia siten, että kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 6,1724 prosentista 6,1740 prosenttiin ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 5,7174 prosentista 5,7183 prosenttiin. Vastaavalla tavalla mukaan lukien määräaikaisina säädettävät jako-osuuksien korotukset kunnille ja seurakunnille sekä raamisopimukseen liittyvä verovuodelle 2012 kohdistuva kertakompensaatio seurakunnille verovuonna 2012 kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosentti olisi 7,5068 prosenttia ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosentti olisi 6,9433 prosenttia. Asiasta säädettäisiin uudessa määräaikaisessa tuloverolain 124 a §:ssä. Samoin edellä mainituilla perusteilla kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosentti verovuonna 2013 olisi 7,4970 prosenttia ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosentti olisi 6,9433 prosenttia. Verovuoden 2013 tuloveroprosentista säädettäisiin uudessa määräaikaisessa tuloverolain 124 b §:ssä, jolloin hallituksen esityksessä 50/2011 vp ehdotettu uusi tuloverolain 124 b § siirtyisi uudeksi tuloverolain 124 c §:ksi.

Edellä mainitut muutokset edellyttävät eduskunnalle aiemmin annetun hallituksen esityksen tarkistamista vuoden 2012 tuloveroasteikkolain 1 §:n, tuloverolain 124, 124 a, 124 b ja 125 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 §:n ja 15 §:n sekä verontilityslain 12 ja 12 a §:n osalta sekä tarkistamista sen osalta, että tuloverolakiin lisättäisiin uusi 124 c § sekä verontilityslakiin uusi 12 b §.

2 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Tässä esityksessä ehdotetun valtion ansiotuloveroasteikon muutoksen arvioidaan vähentävän verotuottoa vuositasolla noin 8 miljoonalla eurolla ja työtulovähennyksen muutoksen noin 112 miljoonalla eurolla eli yhteensä noin 120 miljoonalla eurolla lokakuussa annetussa hallituksen esityksessä olevan verotuottovaikutuksen lisäksi. Ansiotuloveroasteikon muutoksen osalta valtion osuus olisi 8 miljoonaa euroa. Työtulovähennyksen muutoksen osalta valtion osuus olisi 72 miljoonaa euroa, kuntien osuus 36 miljoonaa euroa, seurakuntien osuus 2 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen osuus 2 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti kunnille aiheutuva verotulomenetys yhteensä 36 miljoonaa euroa kompensoidaan täysmääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kompensaatiosta on tarkoitus antaa erillinen esitys.

Yhteisöverokannan alentaminen 0,5 prosenttiyksiköllä vähentää yhteisöveron tuottoa vuositasolla yhteensä noin 102 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus olisi noin 78 miljoonaa euroa, kuntien noin 22 miljoonaa euroa ja seurakuntien noin 2 miljoonaa euroa. Kun otetaan lisäksi huomioon lokakuussa esitetty yhden prosenttiyksikön yhteisöverokannan alentaminen, vähentää yhteisöverokannan muuttaminen yhteensä 1,5 prosenttiyksiköllä yhteisöveron tuottoa noin 306 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus olisi noin 234 miljoonaa euroa, kuntien noin 67 miljoonaa euroa ja seurakuntien noin 5 miljoonaa euroa. Verotulomenetys kuitenkin kompensoidaan kunnille ja seurakunnille korottamalla yhteisöveron jako-osuutta tätä menetystä vastaavalla määrällä. Siten verotulomenetys yhteisöverokannan alentamisesta koituu kokonaisuudessaan valtiolle. Kompensaation osuus on laskettu yhteenlasketun yhteisöverokannan alentamisen mukaisesti ja arvio verotuottovaikutuksista on laskettu hallituksen esityksen antamisajankohdan mukaisen yhteisöveron maksuunpanoarvion mukaisena.

Raamisopimukseen sisältyvästä palkansaajille maksettavasta kertakorvauksesta seurakunnille työnantajina aiheutuvan kustannuksen kompensointi yhteisöveron kautta lisää seurakuntien yhteisöverotuottoa 2 miljoonalla eurolla vuonna 2012 ja vähentää valtion yhteisöverotuottoa saman verran.

Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön tuloon sovellettavaan lähdeverokantaan sekä verotusmenettelyn lain mukaisessa järjestyksessä verotettavaan tuloon sovellettavaan yhteisön tuloverokantaan ehdotetuilla 0,5 prosenttiyksikön suuruisilla lisäalennuksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia verotuottoon.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4 Tarve antaa täydentävä hallituksen esitys

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 13 päivänä marraskuuta 2011 tehdyn raamisopimuksen perusteella tehdyt alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset täyttävät ne vaatimukset, jotka hallitus on omasta puolestaan asettanut neuvottelutulokselle. Siihen liittyen hallitus on lupautunut antamaan eduskunnalle esitykset tarvittavista lain muutoksista.

5 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys on perustuslain 71 §:ssä tarkoitettu täydentävä esitys, joka liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. Esitys tulee käsitellä yhdessä eduskunnalle aiemmin annetun vuoden 2012 tuloveroasteikkolain sekä eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) kanssa.

6 Voimaantulo

Täydentävään esitykseen sisältyvät muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 eli samanaikaisesti eduskunnalle annetun hallituksen esitykseen sisältyvien säännösten kanssa ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 toimitettavassa verotuksessa. Yhteisöveron jako-osuutta koskevia väliaikaisia säännöksiä sovellettaisiin verovuosien 2012 ja 2013 verotuksessa sekä näiltä vuosilta tehtäviin yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin ja säännökset olisivat voimassa kunkin vuoden loppuun. Rajoitetusti verovelvollisen saamaan tuloon sovellettavia muutettuja verokantoja sovellettaisiin tuloon, joka saadaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
16 100—23 900 8 6,5
23 900—39 100 515 17,5
39 100—70 300 3 175 21,5
70 300— 9 883 29,75
2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


2.

Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 ja 3 momentti sekä 125 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 124 §:n 2 momentti laissa 716/2004 ja 3 momentti laissa 1365/2009 ja 125 §:n 2 momentti laissa 1410/2010, sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 124 a ja 124 b § sekä uusi 124 c § seuraavasti:

124 §
Veron määräytyminen

Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30 prosenttia (pääomatulon tuloveroprosentti). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 50 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 32 prosenttia (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti). Yhteisön tuloveroprosentti on 24,5. Yhteisetuuden tuloveroprosentti on 28. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa (532/1998).

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,1740. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,7183.


124 a §
Veron määräytyminen verovuonna 2012

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa säädetään, 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,5068. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 6,9433.

124 b §
Veron määräytyminen verovuonna 2013

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa säädetään, 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,4970. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 6,9433.

124 c §
Vähämerkityksisestä tuesta annetun komission asetuksen soveltaminen

Tämän lain 55 §:n mukaisena metsävähennyksenä sekä yhteisetuuksille pääomatulon tuloveroprosenttia ja pääomatulon korotettua tuloveroprosenttia alhaisemman verokannan muodossa myönnettävään tukeen sovelletaan perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 1998/2006, jäljempänä de minimis -asetus. Verotuksen kautta myönnettävän de minimis -tuen määrä ei saa ylittää 200 000 euroa verovuonna. Tuensaajan saamien kaikkien de minimis -tukien yhteismäärä ei saa ylittää 200 000 euron määrää verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettavaa tuloa verovuonna tai sitä kahtena edeltävänä verovuonna saaneiden verovelvollisten 1 momentissa tarkoitettu tukimäärä ei saa ylittää 192 500 euroa verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Tuen myöntämisajankohtana pidetään verotuksen valmistumisajankohtaa. Valtiontuen määräksi katsotaan se määrä, joka ilman tukitoimenpidettä olisi määrätty veron määräksi, ja tosiasiallisesti määrätyn veron erotus.

125 §
Työtulovähennys

Vähennys on 7,1 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 945 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,1 prosentilla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähennyksiä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa.

Lain 124 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012 ja sitä sovelletaan vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa.

Lain 124 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013 ja sitä sovelletaan vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa.


3.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 7 §:n 2 ja 3 kohta sekä 15 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 2 ja 3 kohta laissa 814/2008 sekä 15 §:n 3 momentti laissa 1226/2006, seuraavasti:

7 §

Lähdevero tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle. Lähdevero on:


2) 24,5 prosenttia rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettavasta osingosta, korosta ja rojaltista sekä muusta 3 §:ssä tarkoitetusta suorituksesta, jonka osalta ei muualla toisin säädetä;

3) 18,38 prosenttia osingosta, jos osingonsaaja on 3 §:n 5 momentissa tarkoitettu rajoitetusti verovelvollinen yhteisö; ja

a) osinkoa jakavan yhteisön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen eikä osingonsaaja ole emo- ja tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu yhtiö, joka omistaa osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta; tai

b) osinkoa jakava yhteisö on tuloverolain 33 a §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisesti noteerattu yhtiö ja osingonsaaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhteisö, joka omistaa osinkoa jaettaessa välittömästi alle kymmenen prosenttia osinkoa jakavan yhteisön osakepääomasta;


15 §

Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön on suoritettava Suomesta saadusta muusta kuin 3 §:ssä tarkoitetusta tulosta yhteisön tuloveroa 24,5 prosenttia. Jos rajoitetusti verovelvollinen yhteisö on harjoittanut liikettä tai ammattia Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta, on myös 3 §:ssä tarkoitetusta tulosta suoritettava yhteisön tuloveroa 24,5 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan tuloon, joka saadaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.


4.

Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 §, sellaisena kuin se on laissa 1364/2009, ja

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 12 a ja 12 b § seuraavasti:

12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 74,80 prosenttia, kuntien jako-osuus 23,34 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 1,86 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,6190 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3810 prosenttia.

12 a §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 2012

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, valtion jako-osuus on 69,36 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,34 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,30 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,4935 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,5065 prosenttia.

12 b §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 2013

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, valtion jako-osuus on 69,40 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,34 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,26 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,6144 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3856 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2012 yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin.

Lain 12 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012 ja sitä sovelletaan verovuoden 2012 yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin.

Lain 12 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013 ja sitä sovelletaan verovuoden 2013 yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.