Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 126/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

TaVM 8/2011

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä osin, kuin säännös koskee JHTT-tilintarkastajan valitsemista HTM-tilintarkastajan sijasta tarkastamaan sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että säätiön tai ehdotuksen mukaiset edellytykset täyttävän yhteisön tilintarkastajaksi voitaisiin vielä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle tilikaudelle valita HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotettu muutos

Tilintarkastuslaki (459/2007) tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007. Se on yleislaki, johon on koottu muun muassa tilintarkastusvelvollisuutta, tilintarkastuksen sisältöä sekä tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskevat säännökset. Tilintarkastuslailla on myös saatettu voimaan tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660 ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, jäljempänä tilintarkastusdirektiivi.

Tilintarkastuslain tilintarkastajajärjestelmä rakentuu kahdelle tilintarkastajakategorialle, HTM- ja KHT-tilintarkastajat ja näitä vastaavat tilintarkastusyhteisöt. HTM-tilintarkastajalla ja -yhteisöllä tarkoitetaan kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymää tilintarkastajaa ja -yhteisöä sekä KHT-tilintarkastajalla ja -yhteisöllä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymää tilintarkastajaa ja -yhteisöä.

Kolmannesta tilintarkastajakategoriasta säännellään laissa julkishallinnon ja -talou-den tilintarkastajista (467/1999), jäljempänä JHTT-laki, joka sisältää säännökset julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajasta (JHTT-tilintarkastaja) sekä vastaavasta tilintarkastusyhteisöstä (JHTT-yhteisö). JHTT-laki muodostaa säädöspohjan toiselle tilintarkastajajärjestelmälle sisältäen säännökset JHTT-tilintarkastajien ja -yhteisöjen hyväksymisestä ja valvonnasta. JHTT-lakiin ei ole sisällytetty tilintarkastusta koskevaa Euroopan unionin sääntelyä tilintarkastuslakia vastaavalla tavalla. Rekisterissä oli marraskuun 2011 alussa 220 JHTT-tilintarkastajaa, joista 63:lla oli myös tilintarkastuslain mukainen pätevyys.

Voimassa olevan tilintarkastuslain 7 §:n mukaan JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö voidaan valita HTM- tai KHT-tilintarkastajan tai -yhteisön lisäksi tarkastamaan sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Tästä on kuitenkin lain siirtymäsäännöksen mukaan mahdollisuus poiketa. Tilintarkastuslain 57 §:n 4 momentin mukaan 7 §:n estämättä voidaan tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastajan sijasta valita JHTT-tilintarkastaja edellä mainituissa yhteisöissä tai säätiöissä, kuitenkin enintään 31 päivänä joulukuuta 2012 päättyväksi toimikaudeksi. KHT-tilintarkastajan valintavelvollisuudesta ei ole säädetty vastaavaa poikkeusmahdollisuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen. Uudistusta valmistellaan ministeriön asettamassa työryhmässä siitä lähtökohdasta, että kaikkien edellä mainittujen kolmen tilintarkastajakategorian mukaisilla tilintarkastajilla olisi tulevaisuudessa yhteinen perustutkinto.

Tilintarkastuslain 57 §:n 4 momentin siirtymäajan päättyessä JHTT-tilintarkastajat menettävät kelpoisuutensa toimia kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön tilintarkastajana HTM-tilintarkastajan sijasta ja voivat toimia ainoastaan näiden rinnalla. Koska valmisteilla on koko järjestelmän uudistaminen, esityksessä ehdotetaan, että JHTT-tilintarkastajan kelpoisuutta jatkettaisiin säätiöiden ja ehdotuksen mukaisten yhteisöjen osalta.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa tilintarkastajajärjestelmän uudistamisen valmistelu siten, että vältyttäisiin tilanteelta, jossa JHTT-tilintarkastajien toimintakelpoisuutta rajoitettaisiin juuri ennen järjestelmän kokonaisuudistusta. Uudistuksen yhteydessä tulevat ratkaistavaksi myös tilintarkastuslain ja JHTT-lain mukaisten järjestelmien yhdenmukaistamiseen liittyvät säännökset.

Ehdotetulla muutoksella jatketaan 57 §:n 4 momentin siirtymäaikaa säätiöiden ja ehdotuksen mukaisten yhteisöjen osalta. Voimassa olevaan 4 momenttiin verrattuna osakeyhtiöille ja tietyille henkilöyhtiöille ehdotetaan säädettäväksi lisäedellytyksiä, joiden tulee täyttyä, jotta tilintarkastajaksi voidaan HTM-tilintarkastajan sijasta valita JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusdirektiivi ja yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annettu neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY edellyttävät tilintarkastusta niissä osakeyhtiöissä ja tietyissä henkilöyhtiöissä, jotka ylittävät kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta: taseen loppusumma 4 400 000 euroa, liikevaihto 8 800 000 euroa, henkilöstö tilikauden aikana keskimäärin 50. Siirtymäsäännökseen ehdotetuilla lisäedellytyksillä pyritään varmistumaan edellä mainittujen direktiivien noudattamisesta.

Vaihtoehtona ehdotetulle muutokselle olisi siirtymäsäännöksen 4 momentin muuttaminen siten, että siirtymäaikaa jatkettaisiin ilman lisäedellytyksiä paitsi säätiöiden myös kaikkien yhteisöjen osalta. Vaihtoehto jatkaisi sitä asiantilaa, että JHTT-tilintarkastajat ovat pitkään voineet tehdä tilintarkastuksia voimassaolevan 57 §:n 4 momentin mukaisissa yhteisöissä ja säätiöissä. Edellä mainitussa momentissa säädetty siirtymäajan kelpoisuus vastaa kumotun tilintarkastuslain (936/1994) 14 §:n säännöstä. Koska ehdotuksessa on pyritty varmistamaan direktiivien noudattaminen, ei tätä vaihtoehtoa kuitenkaan ehdotuksessa esitetä. On mahdollista, että ehdotus vaikuttaa joidenkin JHTT-tilintarkastajien toimintaan verrattuna siihen, että siirtymäaikaa jatkettaisiin ilman lisäedellytyksiä. Viimeisimpien saatavissa olevien tietojen perusteella, jotka ovat vuodelta 2009, alle 50 yritystä oli sellaisia, että ne olisivat ylittäneet nyt ehdotetut raja-arvot mutta alittaneet tilintarkastuslain 5 §:n raja-arvot, jotka velvoittavat valitsemaan KHT-tilintarkastajan tai -yhteisön.

Ehdotetun 57 §:n 4 momentin mukaan lain 7 §:n estämättä voidaan tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastajan sijasta valita JHTT-tilintarkastaja, kuitenkin enintään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvän tilikauden tilintarkastajaksi, sellaisessa yhteisössä tai säätiössä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Lisäedellytyksiä säädetään kuitenkin 1) osakeyhtiölle 2) avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jonka kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat osakeyhtiöitä ja 3) avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jonka kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat 1 tai 2 kohdassa mainittuja yhtiöitä. Näiden osalta edellytetään lisäksi, että sekä edeltävällä että tarkastettavalla tilikaudella enintään yksi seuraavista rajoista ylittyy: taseen loppusumma 4 400 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 8 800 000 euroa tai yhteisön palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Jos useampi kuin yksi edellä mainituista rajoista ylittyy tarkastettavalla, tarkastusta edeltävällä tai molemmilla tilikausilla, ei HMT-tilintarkastajan sijasta voida valita JHTT-tilintarkastajaa enää 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen päättyvälle tilikaudelle.

Edellä mainittujen rajojen ylittyminen vahvistuu tarkastettavalta tilikaudelta vasta tilinpäätöspäivänä. Yhteisössä olisi tästä johtuen käytännössä valittava tilikautta tarkastamaan tilintarkastuslain edellyttämä HTM- tai KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö, vaikka päättyneellä tilikaudella enintään yksi rajoista olisi ylittynyt, mikäli tarkastettavalla tilikaudella useamman rajan arvioidaan ylittyvän.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksen tavoitteena on voimassa olevan siirtymäsäännöksen 4 momentin siirtymäajan jatkaminen mahdollisimman samankaltaisena kuin voimassa olevassa siirtymäsäännöksessä. JHTT-tilintarkastajan olisi mahdollista säilyttää asiakassuhteensa ja ansaintamahdollisuutensa järjestelmäuudistuksen valmistelun ajan ainakin momentissa tarkoitetuissa säätiöissä ja ehdotuksen mukaisissa yhteisöissä.

Esityksellä on myös muita vaikutuksia. Jatketun siirtymäajan puitteissa ehdotetun momentin mukaiset säätiöt ja yhteisöt voivat niin valitessaan välttyä toisesta tilintarkastajasta aiheutuvista kustannuksista silloin, kun JHTT-tilintarkastaja voidaan valita HTM-tilintarkastajan sijasta, jos esimerkiksi kuntakonsernin muodostamasta kokonaisuudesta johtuen valitaan JHTT-tilintarkastaja, ja tällä ei ole lisäksi tilintarkastuslain mukaista pätevyyttä.

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta on tehnyt valmistelun aikana aloitteen siirtymäajan pidentämisestä.

Esityksestä ovat lausuneet oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, HTM-tilintarkastajat ry, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry, KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry, Kuntatarkastajat ry, Elinkeinoelämän keskusliitto sekä Audiator-yhtiöt. Lausuntoa pyydettiin myös Suomen Kuntaliitto ry:ltä.

Kaikki lausunnon antajat kannattavat siirtymäajan pidentämistä. Useat katsoivat, että ehdotettujen lisäedellytysten tulisi olla vaikutuksiltaan mahdollisimman suppeita ja tähän on ehdotuksessa pyritty. Siirtymäajan jatkamista nykyisen 4 momentin mukaisesti ilman lisäedellytyksiä ovat esittäneet Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry ja Kuntatarkastajat ry sekä Audiator-yhtiöt. HTM-tilintarkastajat ry on lisäksi katsonut, ettei näe lisäedellytysten ottamista siirtymäsäännökseen tässä vaiheessa välttämättömänä. Vaihtoehtoa 57 §:n 4 momentin siirtymäajan jatkamisesta voimassaolevan sisältöisenä on käsitelty tarkemmin edellä jaksossa 1.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012, nykyisen siirtymäsäännöksen ollessa voimassa enintään 31 päivänä joulukuuta 2012 päättyvän toimikauden tilintarkastajaa valittaessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tilintarkastuslain (459/2007) 57 §:n 4 momentti seuraavasti:


57 §
Siirtymäsäännökset

Tämän lain 7 §:n estämättä voidaan sellaisessa yhteisössä tai säätiössä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta, tilintarkastajaksi valita viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle tilikaudelle HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja, JHTT-tilintarkastaja voidaan kuitenkin valita 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen päättyvälle tilikaudelle edellä tässä momentissa tarkoitetussa yhteisössä, joka on osakeyhtiö taikka avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat osakeyhtiöitä tai sellaisia avoimia yhtiöitä tai kommandiittiyhtiöitä, joiden kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat osakeyhtiöitä, vain, jos enintään yksi seuraavista rajoista ylittyy sekä tarkastettavalla että sitä edeltäneellä tilikaudella:

1) taseen loppusumma on 4 400 000 euroa;

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 8 800 000 euroa;

3) yhteisön palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Lauri Ihalainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.