Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 82/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan lentoliikenteen päästökaupasta annettuun lakiin tehtäväksi toukokuun alusta 2011 voimaan tulleesta päästökauppalaista johtuvat tekniset muutokset sekä eräitä tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Euroopan unionin lentoasemilta lähtevät ja niille saapuvat lennot tulevat päästökaupan piiriin vuoden 2012 alussa. Euroopan lentoliikenteessä alkaa silloin ensimmäinen, vuoden kestävä päästökauppakausi. Toinen päästökauppakausi kattaa vuodet 2013-2020 ja on samanpituinen kuin Euroopan unionin päästökauppaan kuuluvien laitosten päästökauppakausi.

Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010) tuli Suomessa voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010. Lailla pantiin täytäntöön direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/101/EY.

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täytäntöönpanosta vuoden 2012 alusta säädetään Suomessa toukokuun alusta 2011 voimaan tulleella päästökauppalailla (311/2011), jolla kumottiin vanha päästökauppalaki (683/2004). Lentoliikenteen päästökauppalaissa viitataan kumottuun päästökauppalakiin. Viittaukset ehdotetaan korjattaviksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisiksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesta standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä annettu komission asetus (EU) N:o 920/2010, jäljempänä rekisteriasetus, on tullut voimaan lokakuussa 2010. Asetuksen soveltaminen alkaa pääosin vuoden 2012 alussa. Asetuksesta aiheutuu muutostarpeita lentoliikenteen päästökauppalakiin.

Ensimmäisellä, vuoden 2012 kestävällä päästökauppakaudella ei vielä jaeta päästöoikeuksia erityisvarantoon. Voimassa olevan lain säännökset korjataan tämän asiantilan mukaisiksi.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä muitakaan vaikutuksia, sillä ehdotetut muutokset ovat lähinnä teknisiä.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. Työn aikana on keskusteltu keskeisten ministeriöiden, virastojen ja Suomessa toimivien lentoyhtiöiden edustajien kanssa. Esityksestä on pyydetty oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön, Energiamarkkinaviraston, Liikenteen turvallisuusviraston, lentoliikennepolitiikan neuvottelukunnan, ilmatilahallinnan neuvottelukunnan, Finnair Oyj:n, Blue1 Oy:n, Finncomm Airlinesin, Air Finlandin ja Suomen Luonnonsuojeluliiton lausunnot.

Liikenteen turvallisuusvirasto, Energiamarkkinavirasto, Finavia Oyj, Blue1 Oy, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö ovat antaneet lausunnon esityksestä. Energiamarkkinavirasto on kuvannut päästökaupasta johtuvia uusia tehtäviään ja tehnyt muutamia tarkistusehdotuksia, jotka on valmistelun jatkuessa tehty säädöstekstiin. Valtiovarainministeriön lausunnossa kiinnitetään huomiota lentoliikenteen päästökaupan vaikutuksiin ja edellytetään, että Liikenteen turvallisuusviraston ja Energiamarkkinaviraston mahdolliset lisäresurssitarpeet hoidetaan hallinnonalojen kehysten puitteissa tarvittaessa resursseja uudelleen kohdentamalla.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

5 §.Päästökauppakaudet ja lentoliikenteen päästöoikeuksien jako. Ensimmäisellä, vuoden 2012 kestävällä päästökauppakaudella ei vielä jaeta päästöoikeuksia erityisvarantoon. Säännöksen 3 momenttiin tehdään asiasta johtuva korjaus.

9 §.Lentoliikenteen päästöoikeuksien erityisvaranto. Säännöksen 1 momentin alkuun tehdään vastaava tarkistus kuin 5 §:n 3 momenttiin.

10 §.Huutokaupalla myytävät lentoliikenteen päästöoikeudet. Päästökauppalain 6 luvussa on säännökset huutokaupalla myytävistä päästöoikeuksista ja huutokauppamenettelystä, huutokaupanpitäjästä, huutokauppatarkkailijasta ja huutokauppaan osallistumisoikeudesta. Säännökset soveltuvat myös ilma-aluksen käyttäjiin. Siksi lentoliikenteen päästökauppalaissa nykyisin olevat viranomaistehtäviä, liikenne- ja viestintäministeriön asetuksenantovaltuutta ja huutokauppatulojen tuloutusta koskevat säännökset voidaan poistaa. Ehdotetussa säännöksessä olisi huutokauppojen osalta ainoastaan viittaus päästökauppalain 6 lukuun.

12 §.Todentaja. Säännöksen 1 momentissa oleva lakiviittaus korjattaisiin voimassa olevaa päästökauppalakia koskevaksi. Koska päästökauppalaissa tarkoitetut todentajan tehtävät on muotoiltu eri tavalla kuin aikaisemmassa laissa, todentajien tehtäviä ja velvollisuuksia koskeva luettelo muutetaan ehdotetussa laissa nykyisen päästökauppalain mukaiseksi.

15 §.Rekisteri. Pykälän ensimmäisessä virkkeessä oleva viittaus päästökauppalain 42 §:ssä tarkoitettuun kansalliseen rekisteriin korjattaisiin viittaukseksi voimassa olevan päästökauppalain 46 §:ään. Päästökauppalaissa käytetään termiä rekisteri.

19 §, Velvoite palauttaa päästöoikeuksia, lentoliikenteen päästöoikeuksia ja hankeyksiköitä sekä näiden mitätöiminen. Rekisteriasetuksen 46 artiklan mukaan ilma-aluksen käyttäjän on palautettava päästöoikeudet kauden 2008–2012 osalta pyytämällä unionin rekisteriä siirtämään tietty määrä kauden 2008–2012 päästöoikeuksia asianomaisen ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustililtä unionin mitätöintitilille. Päästökauppadirektiivin 12 artiklan 2 a kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilma-aluksen käyttäjän palauttamat päästöoikeudet mitätöidään palautuksen jälkeen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 1 momentin viimeisen lauseen sanamuoto muutettaisiin direktiivin sanamuodon mukaiseksi, koska Energiamarkkinavirasto ei erikseen mitätöi päästöoikeuksia.

Rekisteriasetuksen 48 artiklassa säädetään Kioton yksiköihin kuuluvien sertifioitujen päästövähennysten (CER) ja päästövähennysyksiköiden (ERU) palauttamisesta. Jotta ilma-aluksen käyttäjä voisi palauttaa näitä Kioton yksiköitä direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan mukaisesti, sen on pyydettävä unionin rekisteriä siirtämään tietty määrä kauden 2008–2012 CER:ejä ja ERU:itä asianomaiselta ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustililtä unionin rekisterissä olevalle ilmailun palautustilille. Kyseisen artiklan 7 kohdan mukaan kyse on rekisterin automaattisesta prosessista. Säännöksen 2 momentin viimeisen lauseen nykyinen sanamuoto ei vastaa täysin rekisteriasetusta ja se ehdotetaan poistettavaksi.

Rekisteriasetuksen 58 artiklassa säädetään yksiköiden poistoista. Säännöksen 3 momentinsanamuoto ”siirretään jäsenvaltioiden poistotileille” ehdotetaan muutettavaksi rekisteriasetuksen mukaiseksi.

24 §.Seuraamukset. Ylitysmaksujen täytäntöönpanoa koskeva viittaus muutettaisiin päästökauppalain 69 §:ää koskevaksi.

25 §.Viranomaisten maksulliset suoritteet. Kansallista rekisteriä koskeva maininta muutetaan rekisteriä koskevaksi vastaavasti kuin 15 §:ssä.

2 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2012 alusta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain (34/2010) 5 §:n 3 momentti, 9 §:n 1 momentin johdantokappale, 10 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentti, 15 ja 19 §, 24 §:n 2 momentti ja 26 §:n 1 momentti seuraavasti:


5 §
Päästökauppakaudet ja lentoliikenteen päästöoikeuksien kokonaismäärä

Edellä 2 momentissa tarkoitetuilla päästökauppakausilla myönnettävien lentoliikenteen päästöoikeuksien kokonaismäärästä siirretään kullakin päästökauppakaudella kolme prosenttia 9 §:ssä tarkoitettuun erityisvarantoon.


9 §
Lentoliikenteen päästöoikeuksien erityisvaranto

Kullakin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla päästökauppakaudella siirretään kolme prosenttia mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta lentoliikenteen päästöoikeuksien kokonaismäärästä erityisvarantoon sellaisia ilma-alusten käyttäjiä varten:10 §
Huutokaupalla myytävät lentoliikenteen päästöoikeudet

Lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokauppaan sovelletaan päästökauppalain (311/2011) 6 luvun säännöksiä.


12 §
Todentaja

Ilma-aluksen käyttäjän on käytettävä 7 §:n 1 momentissa ja 9 §:n 3 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa ilmoitettujen tonnikilometritietojen sekä 11 §:n 2 momentin mukaisen selvityksen todentamisessa todentajaa, jolla on ilmailualan tuntemusta. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy todentajan noudattaen päästökauppalain 61 ja 62 §:n säännöksiä. Todentamistehtävien suorittamiseen, todentajan velvollisuuteen ilmoittaa toimintansa muutoksista ja todentajan hyväksymisen peruuttamiseen sovelletaan päästökauppalain 58, 63 ja 64 §:n säännöksiä.15 §
Rekisteri

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla ilma-aluksen käyttäjillä on päästöoikeustili päästökauppalain 46 §:ssä tarkoitetussa rekisterissä.


19 §
Velvoite palauttaa päästöoikeuksia, lentoliikenteen päästöoikeuksia ja hankeyksiköitä sekä näiden mitätöiminen

Kunkin vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä kukin ilma-aluksen käyttäjä palauttaa rekisteriin kustakin ilma-aluksesta edellisenä kalenterivuonna aiheutuneita ja 11 §:n mukaisesti todennettuja kokonaispäästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia. Määräaikaan ei sovelleta säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (150/1930) 5 §:n säännöksiä. Energiamarkkinaviraston on huolehdittava siitä, että palautetut päästöoikeudet mitätöidään.


Ilma-aluksen käyttäjä voi käyttää 1 momentissa säädetyn velvoitteensa täyttämiseen hanketoiminnoista saatuja sertifioituja päästövähennyksiä ja päästövähennysyksiköitä.


Energiamarkkinavirasto huolehtii siitä, että ilma-alusten käyttäjien palauttamat päästöoikeudet, sertifioidut päästövähennykset ja päästövähennysyksiköt poistetaan Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden osalta ainoastaan siltä osin kuin nämä päästöoikeudet, sertifioidut päästövähennykset ja päästövähennysyksiköt vastaavat Suomen kansallisiin kokonaispäästömääriin sisältyviä päästöjä.


24 §
Seuraamukset

Jollei ilma-aluksen käyttäjä kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä palauta edeltävän vuoden päästöjään vastaavaa määrää päästöoikeuksia, Liikenteen turvallisuusvirasto määrää ilma-aluksen käyttäjän maksamaan valtiolle lentoliikenteen päästöoikeuden ylitysmaksun. Maksu on 100 euroa kutakin sellaista aiheutunutta hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohti, jonka osalta ilma-aluksen käyttäjä ei ole palauttanut päästöoikeuksia. Ylitysmaksun täytäntöönpanoon sovelletaan päästökauppalain 69 §:n säännöksiä.26 §
Viranomaisten maksulliset suoritteet

Liikenteen turvallisuusvirastolla ja Energiamarkkinavirastolla on oikeus periä tämän lain mukaisen luvan, ilmoituksen, hyväksymisen tai muun asian käsittelystä maksu. Energiamarkkinavirastolla on lisäksi oikeus periä maksu tehtävistä, jotka koskevat rekisterin tilien ylläpitoa.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.