Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 71/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Finanssivalvonnasta annettua lakia, Suomen Pankista annettua lakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua lakia, arvopaperimarkkinalakia, eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia.

Esityksen mukaan Finanssivalvonnan olisi tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa sekä annettava niille tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot. Tieto eräistä luvista ja muista päätöksistä olisi toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille samalla, kun lupa tai päätös annetaan. Finanssivalvonta voisi saattaa Euroopan talousalueeseen kuuluvan toisen valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa syntyneen erimielisyyden Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Valtiovarainministeriön olisi annettava eräitä Suomen arvopaperimarkkinajärjestelmää koskevia tietoja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Esitys liittyy Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toimeenpanoon. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan valvontaviranomaista koskevan direktiivin säännökset.

Luottolaitostoiminnasta annettua lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että talletuspankkien vakuusrahastojen velvollisuudesta saada sääntömuutoksilleen valtiovarainministeriön vahvistus luovuttaisiin ja vakuusrahastojen käytettävissä olevia tukimuotoja laajennettaisiin koskemaan tuen kohteena olevien pankkien osakkeiden ja osuuksien hankintaa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivin mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

1.1 Omnibus I direktiivi ja Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

Direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen), Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta 24 päivänä marraskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU, jäljempänä omnibus I direktiivi, julkaistiin Euroopan unionin, jäljempänä EU, virallisessa lehdessä 15 päivänä joulukuuta 2010 ja tuli voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sanotusta julkaisupäivästä. Direktiivin säännösten edellyttämät säädökset ja määräykset on saatettava voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.

Omnibus I direktiivin säätäminen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toimeenpanoa. Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toiminta käynnistyi vuoden 2011 alusta, kun sitä koskevat seuraavat Euroopan unionin asetukset tulivat voimaan:

1) Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, jäljempänä Euroopan pankkivalvonta-asetus,

2) Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, jäljempänä Euroopan arvopaperimarkkinavalvonta-asetus,

3) Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, jäljempänä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvonta-asetus, ja

4) finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, jäljempänä Euroopan järjestelmäriskikomitea-asetus.

Euroopan pankkivalvonta-asetuksesta, Euroopan arvopaperimarkkinavalvonta-asetuksesta ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvonta-asetuksesta käytetään tässä esityksessä yhteisesti nimitystä Euroopan finanssivalvonta-asetukset.

Finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008) sopeutettiin Euroopan finanssivalvonta-asetuksiin ja Euroopan järjestelmäriskikomitea-asetukseen vuoden 2011 maaliskuussa voimaan tulleella lailla Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (194/2011). Lainmuutosta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 287/2010) on tarkemmin selostettu Euroopan finanssivalvonta-asetuksia ja Euroopan järjestelmäriskikomitea-asetusta.

Omnibus I direktiivillä muutetaan sen otsikossa mainittuja seuraavia finanssimarkkinoita koskevia direktiivejä:

1) selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, jäljempänä selvitysdirektiivi,

2) finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, jäljempänä finanssikonglomeraattidirektiivi,

3) sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY, jäljempänä markkinoiden väärinkäyttödirektiivi,

4) ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, jäljempänä lisäeläkedirektiivi,

5) arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, jäljempänä esitedirektiivi,

6) rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/39/EY, jäljempänä rahoitusvälineiden markkinat –direktiivi,

7) arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, jäljempänä avoimuusdirektiivi,

8) rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, jäljempänä rahanpesudirektiivi,

9) luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY, jäljempänä luottolaitosdirektiivi,

10) sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY, jäljempänä omien varojen direktiivi ja

11) siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, jäljempänä sijoitusrahastodirektiivi.

Omnibus I direktiivin aiheuttamat muutokset sektorikohtaisiin direktiiveihin jakaantuvat pääasiassa seuraavan tyyppisiin ryhmiin.

Ensinnäkin (Asiaryhmä 1) Euroopan valvontaviranomaisille annetaan tehtäväksi valmistella kussakin direktiivissä säännellyissä tapauksissa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi tai teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi. Euroopan komissio, jäljempänä komissio, hyväksyy tekniset standardit asetuksella tai päätöksellä. Tekniset sääntelystandardit ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, ja tekniset täytäntöönpanostandardit ovat puolestaan sopimuksen 291 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä. Teknisten standardien hyväksymismenettelystä säädetään Euroopan finanssivalvonta-asetusten 10—15 artikloissa. Eräissä omnibus I direktiivillä muutetuissa edellä mainittujen direktiivien säännöksissä Euroopan valvontaviranomaiselle on asetettu määräaika, esimerkiksi 1 päivä tammikuuta 2014, johon mennessä luonnos on toimitettava komission hyväksyttäväksi. Toisissa direktiivien säännöksissä Euroopan valvontaviranomaiselle annetaan oikeus valmistella luonnos tekniseksi standardiksi ilman määräaikaa. Teknisellä sääntelystandardilla voidaan esimerkiksi yksilöidä ne tiedot, jotka valvottavan on tietyssä tapauksessa annettava valvontaviranomaiselle, tai määritellä tietty valvontamenettely eri viranomaisten käytäntöjen lähentämiseksi. Teknisellä täytäntöönpanostandardilla voidaan esimerkiksi saada aikaan valvonnassa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita tai malleja.

Toiseksi (Asiaryhmä 2) direktiivissä määritellään, milloin kansallisten valvontaviranomaisten on annettava tekemästään päätöksestä tai muusta asiasta tieto asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle ja miten kansallisten valvontaviranomaisten on oltava yhteistyössä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Esimerkiksi toimiluvan myöntämistä koskeva päätös tai päätös hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä voidaan velvoittaa antamaan tiedoksi Euroopan valvontaviranomaiselle.

Kolmanneksi (Asiaryhmä 3) omnibus I direktiivissä yksilöidään sellaiset kansallisten valvontaviranomaisten erimielisyyksiä koskevat asiat, jotka voidaan saattaa Euroopan valvontaviranomaisten käsiteltäviksi Euroopan finanssivalvonta-asetusten 19 artiklassa tarkoitetussa sovittelumenettelyssä. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun jäsenvaltion valvontaviranomainen kieltäytyy antamista hallussaan olevaa toisen jäsenvaltion valvontaviranomaisen tarvitsemaa tietoa tälle toiselle viranomaiselle tai hylkää toisen jäsenvaltion valvontaviranomaisen yhteistyöpyynnön.

Neljänneksi (Asiaryhmä 4) direktiivissä annetaan Euroopan valvontaviranomaisille ja niiden yhteiskomitealle tehtäväksi laatia ja julkistaa tietoja tai luetteloita taikka annetaan niille tai komissiolle muita tehtäviä. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi velvollisuus julkaista luettelo eri jäsenvaltioissa tietyn direktiivin perusteella annetuista toimiluvista tai luettelo finanssiryhmittymien valvontaa koordinoivista jäsenvaltioiden valvontaviranomaisista.

Seuraavassa todetaan asiaryhmittäin ne pääasialliset muutokset, jotka omnibus I direktiivillä on tehty kuhunkin sektorikohtaiseen direktiiviin.

1. Selvitysdirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 1 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 2

Selvitysdirektiivissä tarkoitetun maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta on ilmoitettava Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (1 kohta).

Selvitysdirektiivissä tarkoitetuista selvitysjärjestelmistä ja niiden ylläpitäjistä on ilmoitettava komission asemesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (2 kohta).

Toimivaltaisille viranomaisille asetetaan velvollisuus tehdä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja toimittaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (3 kohta).

2. Finanssikonglomeraattidirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 2 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, jotka koskevat finanssikonglomeraattidirektiivin 2 artiklan 11 (omistusyhteys) kohdan ja 17 kohdan (toimivaltaiset viranomaiset) sekä 3 artiklan 5 kohdan (vaihtoehtoiset parametrit) soveltamista (15 kohta).

Asiaryhmä 2

Koordinoivan viranomaisen on ilmoitettava finanssiryhmittymän syntymisestä ja lakkaamisesta komission asemesta Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle (1 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa ja toimitettava Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle sen tarvitsemat tiedot (8 kohta).

Asiaryhmä 3

Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, joka koskee Euroopan talousalueen ulkopuolella olevassa valtiossa, jäljempänä kolmas maa, suoritettavan lisävalvonnan vastaavuutta, asian voi saattaa Euroopan valvontaviranomaisten käsiteltäväksi (11 kohdan b alakohta).

Asiaryhmä 4

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea julkaisee internet sivuillaan finanssiryhmittymien valvontaa koordinoivien kansallisten viranomaisten nimet (5 kohta).

3. Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 3 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia direktiivin nojalla komission antamien eräiden säädösten soveltamisesta (1—3 kohta) sekä tietojenvaihtoa ja rajat ylittäviä tarkastuksia koskevista menettelyistä ja lomakkeista (6 kohdan c alakohta).

Asiaryhmä 2

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle on ilmoitettava tiedot direktiivin perusteella määrätyistä seuraamuksista (4 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (5 kohta).

Asiaryhmä 3

Toimivaltainen viranomainen voi saattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi tilanteen, jossa toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kieltäytyy toimittamasta tarvittavia tietoja ensiksi mainitulle viranomaiselle tai kieltäytyy tarkastuksen suorittamista koskevasta yhteistyöstä (6 kohdan a ja b alakohta).

4. Lisäeläkedirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 4 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia eräiden valvontaviranomaiselle toimitettavien asiakirjojen muodosta ja asiakirjoja koskevista lomakkeista (2 kohdan b alakohta).

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen laatii 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia menettelyistä, lomakkeista ja malleista, jotka koskevat valvontaviranomaisten rajat ylittävää valvontayhteistyötä (5 kohta).

Asiaryhmä 2

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle on ilmoitettava lisäeläkelaitoksen rekisteröinnistä, lisäeläkelaitokselle annetusta luvasta harjoittaa rajat ylittävää toimintaa ja lisäeläkelaitoksen toiminnan kieltävästä päätöksestä (1 ja 3 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa ja toimitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (6 kohdan b alakohta)

5. Esitedirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 5 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään esitteen julkistamisvelvollisuudesta myönnettävät poikkeukset (1 kohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia komission eräiden delegoitujen säädösten soveltamisesta (2 kohta), esitteiden täydennystä vaativien tilanteiden määrittelemisestä (7 kohta) ja valvontaviranomaisten yhteistyössä vaihdettavista tiedoista (11 kohdan c alakohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia komission eräiden delegoitujen säädösten soveltamisesta (3 ja 4 kohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia menettelyistä, lomakkeista ja malleista, jotka koskevat ilmoitusta esitteen hyväksymisen siirrosta, ilmoittamista esitettä koskevasta hyväksymistodistuksesta, esitteen kopiota, esitteen täydennystä ja tiivistelmän käännöstä (5 kohdan b alakohta ja 9 kohta) tai jotka koskevat valvontaviranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa (11 kohdan c alakohta).

Asiaryhmä 2

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle on ilmoitettava esitteen ja sen mahdollisen täydennyksen hyväksymisestä (5 kohdan a alakohta) ja esitteen hyväksymistä koskevan hakemuksen siirrosta (5 kohdan b alakohta).

Toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että sen hyväksymät esitteet ovat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen saatavilla (6 kohdan a alakohta). Kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava esitettä koskevasta hyväksymistodistuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle samanaikaisesti, kun siitä ilmoitetaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle (9 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (10 kohdan a alakohta).

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai arvopapereita yleisölle tarjoavan rahoituslaitoksen säännösten vastaisesta toiminnasta ja vastaanottavan jäsenvaltion mahdollisista toimenpiteistä myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (12 kohta).

Asiaryhmä 3

Toimivaltainen viranomainen voi saattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi tilanteen, jossa toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kieltäytyy toimittamasta tarvittavia tietoja ensiksi mainitulle viranomaiselle tai kieltäytyy muusta yhteistyöstä (11 kohdan a alakohta).

Asiaryhmä 4

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa internet sivuillaan luettelon hyväksytyistä esitteistä ja hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden tai säänneltyjen markkinoiden internetsivuilla julkistettuihin esitteisiin vähintään 12 kuukauden ajan (6 kohdan b alakohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on oikeus osallistua paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin, kun vähintään kaksi toimivaltaista viranomaista suorittaa tarkastuksen (10 kohdan c alakohta).

6. Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 6 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään toimivaltaisille viranomaisille toimitettavat tiedot sijoituspalveluyrityksen toimintasuunnitelmasta ja toimiluvan saamisen koskevien muiden vaatimusten täyttämisestä (2 kohta), sijoituspalveluyrityksen johdosta ja omistajista (2 kohta) sekä sivuliikkeen perustamisesta ja palvelun tarjoamisesta yli rajan (11 kohdan b alakohta ja 12 kohta) tai joissa määritellään sijoituspalveluyrityksen omistusosuuden hankinnan yhteydessä toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat tiedot (4 kohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia menettelyistä, lomakkeista ja malleista, jotka koskevat tietojen vaihtoa valvontaviranomaisten yhteistyössä (22 kohdan b alakohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia lomakkeista, malleista ja menettelyistä, jotka liittyvät sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen tai sijoituspalveluyrityksen johtoa koskeviin ilmoituksiin (2 kohta), sivuliikkeen perustamista tai rajat ylittävän toiminnan aloittamista koskeviin ilmoituksiin (11 kohdan b alakohta ja 12 kohta) taikka sijoituspalveluyrityksen omistusosuuden hankinnan valvontaa koskevaan toimivaltaisten viranomaisten väliseen kuulemismenettelyyn (4 kohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia menettelyistä, lomakkeista ja malleista, jotka koskevat valvontaviranomaisten yhteistyötä säänneltyjen markkinoiden valvonnassa (21 kohdan c alakohta), yhteistyötä tarkastusten ja muiden valvontatoimenpiteiden yhteydessä (22 kohdan b alakohta), valvontaviranomaisten tietojenvaihtoa (23 kohdan a alakohta) tai valvontaviranomaisten välistä kuulemista, kun sijoituspalveluyritykselle myönnetään toimilupa (26 kohta).

Asiaryhmä 2

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle on:

- ilmoitettava sijoituspalveluyrityksen toimiluvan myöntämisestä ja toimiluvan peruuttamisesta (1 ja 3 kohta) sekä arvopaperipörssin toimiluvan peruuttamisesta (13 kohta)

- ilmoitettava niistä yleisistä vaikeuksista, joita sijoituspalveluyrityksillä on kolmansissa maissa sijoittautumisen tai palvelujen tarjoamisen yhteydessä (5 kohdan a alakohta)

- ilmoitettava päätöksestä keskeyttää tai kieltää kaupankäynti arvopaperilla (14 kohta);

- toimitettava luettelo arvopaperien säännellyistä markkinoista (16 kohta)

- ilmoitettava direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset ja niiden yhteysviranomainen, viranomaisten tehtäväjako sekä tehtävien siirtoa koskevat järjestelyt (17 kohta a ja b alakohta sekä 21 kohdan a alakohta)

- ilmoitettava tiedot direktiivin perusteella määrätyistä seuraamuksista (18 ja 27 kohta);

- ilmoitettava jäsenvaltioissa käytössä olevista tuomioistuinten ulkopuolisista valitus- ja oikeussuojamenettelyistä (19 kohta)

- ilmoitettava jäsenvaltiossa valvonnan piiriin kuulumattoman toimijan toisessa jäsenvaltiossa harjoittamasta direktiivin vastaisesta toiminnasta (21 kohdan b alakohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (28 kohta).

Asiaryhmä 3

Toimivaltainen viranomainen voi saattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi tilanteen, jossa toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kieltäytyy toimittamasta tarvittavia tietoja ensiksi mainitulle viranomaiselle tai hylkää tarkastuksen suorittamista koskevan pyynnön (24 kohta), sekä seuraamusten määräämistä koskevan viranomaisten välisen erimielisyyden (27 kohdan b ja c alakohta).

Asiaryhmä 4

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen:

- laatii luettelon kaikista EU:n alueella toimiluvan saaneista sijoituspalveluyrityksistä (1 kohta)

- julkaisee internet sivuillaan luettelon kolmansien maiden markkinoista, joita pidetään EU:n säänneltyjä markkinoita vastaavina (7 kohta)

- julkaisee internetsivuillaan viitteet tai hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten internetsivuillaan pitämiin sidonnaisasiamiehiä koskeviin rekistereihin (8 kohta)

- julkaisee internet sivuillaan luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja niiden yhteysviranomaisista (17 kohdan c alakohta ja 21 kohdan a alakohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on oikeus osallistua valvontakollegioihin ja vähintään kahden jäsenvaltion yhdessä suorittamaan tarkastukseen (22 kohdan b alakohta).

7. Avoimuusdirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 7 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia lomakkeista, malleista ja menettelyistä, joita käytetään ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle ja toimivaltaisille viranomaisille huomattavista omistusosuuksista (4 kohdan b alakohta ja 5 kohdan b alakohta).

Asiaryhmä 2

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle on:

- ilmoitettava kolmannessa maassa olevalle liikkeeseenlaskijalle myönnetystä poikkeuksesta julkistaa kotivaltionsa sääntelyn mukaisesti osavuosikatsaus, johdon osavuotinen selvitys, tilinpäätös ja toimintakertomus, tilinpäätöstiedote sekä liputusilmoituksen tiedot (12 kohdan a alakohta)

- ilmoitettava direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja viranomaisten tehtävien siirtoa koskevat järjestelyt (13 kohta)

- vastaanottavan valtion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitettava rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan ja omistajan sekä eräiden muiden henkilöiden säännöstenvastaisesta toiminnasta samoin kuin niistä toimenpiteistä, joihin tämä viranomainen on asian johdosta ryhtynyt (15 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (14 kohdan a alakohta).

Asiaryhmä 3

Toimivaltainen viranomainen voi saattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi tilanteen, jossa toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kieltäytyy yhteistyöstä (14 kohdan a alakohta).

Direktiivissä on edellä mainittuihin asiaryhmiin luokiteltavissa olevien säännösten lisäksi säännöksiä, joissa tarkennetaan komission valtuuksia antaa delegoituja säädöksiä, sekä säännöksiä säädösvallan siirron peruuttamisesta ja delegoitujen säädösten vastustamisesta.

8. Rahanpesudirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 8 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään luotto- ja rahoituslaitosten kolmansissa maissa sijaitsevilta tytäryhtiöiltä ja sivuliikkeiltä eräissä tapauksissa vaadittavat toimenpiteet (4 kohdan b alakohta) tai joissa määritellään näille tytäryhtiöille ja sivuliikkeille tehtävien eräiden ilmoitusten vähimmäissisältö (5 kohta).

Asiaryhmä 2

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan valvontaviranomaisille, jos ne katsovat kolmannen maan täyttävät direktiivin vaatimukset, sekä eräistä muista kolmansia maita koskevista tilanteista (1—3 kohta ja 4 kohdan a alakohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa ja toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille niiden tarvitsemat tiedot (6 kohta).

Direktiivissä on edellä mainittuihin asiaryhmiin luokiteltavissa olevien säännösten lisäksi säännöksiä, joissa tarkennetaan komission valtuuksia antaa delegoituja säädöksiä, sekä säännöksiä säädösvallan siirron peruuttamisesta ja delegoitujen säädösten vastustamisesta.

9. Luottolaitosdirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 9 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia:

- joissa määritellään toimivaltaisille viranomaisille toimitettavat tiedot luottolaitoksen toimintasuunnitelmasta, toimiluvan saamisen koskevien muiden vaatimusten täyttämisestä ja luottolaitoksen omistajista (1 kohdan b alakohta ja 5 kohta)

- joissa määritellään luottolaitosten päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien vaatimukset (6 kohta), valvontakollegioiden toiminnan yleiset edellytykset (15 kohdan b alakohta) tai toimivaltaisten viranomaisten menettelyt riskiarvioiden laatimisessa (30 kohta)

- sellaisten arviointimenetelmien määrittelemisestä, joita noudattaen toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luottolaitoksille luvan käyttää sisäisten luottoluokitusten menetelmää (23 kohta) tai luottolaitosten omiin operatiivisten riskien mittaamismenetelmiin perustuvia kehittyneitä menetelmiä (25 kohta)

- yhteistä päätöstä vaativien eräiden lupamenettelyjen soveltamisesta luottolaitosten konsolidoidussa valvonnassa (32 kohdan c alakohta)

- valvontakollegioiden toiminnan yleisten edellytysten määrittelemisestä (35 kohdan b alakohta).

Euroopan pankkiviranomainen laatii ja toimittaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 komission hyväksyttäviksi teknisten sääntelystandardien luonnoksia:

- joissa määritellään toimivaltaisille viranomaisille annettavat tiedot luottolaitoksen sivuliikkeen perustamisesta ja palvelujen tarjoamisesta yli rajan (7—9 kohta), sekamuotoisiin rahoitusvälineisiin sovellettavat vaatimukset (20 kohdan b alakohta) ja eräät asiakasriskejä koskevat poikkeukset ja vaatimukset (26 kohta)

- luottoluokituksessa käytettävien arviointimenetelmien määrittelemisestä (22 ja 24 kohta)

- arvopaperistettujen omaisuuserien luottoriskin siirron valvontaa koskevien käytäntöjen lähentämisestä (29 kohta).

Euroopan pankkiviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia:

- lomakkeista, malleista ja menettelyistä, jotka koskevat luottolaitoksen toimilupahakemuksia tai ilmoituksia luottolaitoksen omistajista (1 kohdan b alakohta), jotka liittyvät luottolaitoksen omistusosuuden hankinnan valvontaa koskevaan toimivaltaisten viranomaisten väliseen kuulemismenettelyyn (5 kohta) tai joissa määritellään valvontakollegioiden operatiivinen toiminta (15 kohdan b alakohta)

- yhteistä päätöstä vaativien eräiden menettelyjen soveltamisesta luottolaitosten konsolidoidussa valvonnassa (32 kohdan d alakohta).

Euroopan pankkiviranomainen laatii ja toimittaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 komission hyväksyttäviksi teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia luottolaitosten vakavaraisuusraportoinnin ja suuria riskikeskittymiä koskevan raportoinnin yhtenäisen muodon, jaksotuksen ja määräpäivien käyttöön ottamisesta sekä laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia raportoinnissa sovellettaviksi tietotekniikkaratkaisuiksi (21 ja 27 kohta).

Euroopan pankkiviranomainen laatii ja toimittaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 komission hyväksyttäviksi teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia:

- lomakkeista, malleista ja menettelyistä, jotka koskevat ilmoituksia sivuliikkeen perustamisesta ja palvelujen tarjoamisesta yli rajan (8 ja 9 kohta)

- luottolaitosdirektiivin 144 artiklan perusteella toimivaltaisten viranomaisten julkistettavien tietojen muodon, sisällön, rakenteen ja vuotuisen julkistamispäivän määrittämisestä (39 kohta)

- luottolaitosdirektiivin liitteiden eräiden säännösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamisesta (40 kohta).

Asiaryhmä 2

Euroopan pankkiviranomaiselle on:

- ilmoitettava luottolaitoksen toimiluvan myöntämistä koskevat säännökset ja määräykset (1 kohta)

- ilmoitettava kotimaiselle luottolaitokselle ja kolmannen maan luottolaitokselle myönnetystä toimiluvasta (3 ja 12 kohta) sekä toimiluvan peruuttamista koskevasta päätöksestä (4 kohta)

- ilmoitettava isäntävaltion toimivaltaisen viranomaisen suorittamista kiireellisistä valvontatoimenpiteistä (10 kohta)

- ilmoitettava tiedot päätöksistä, joissa on kielletty luottolaitoksen sivuliikkeen perustaminen toiseen jäsenvaltioon tai joissa isäntävaltion toimivaltainen viranomainen on kohdistanut valvontatoimenpiteitä ulkomaiseen luottolaitokseen (11 kohta)

- ilmoitettava valvontayhteistyötä koskevat sopimukset (31 ja 34 kohta)

- konsolidoidusta valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen ja keskuspankin ilmoitettava kriisitilanteen olemassaolosta (33 kohta)

- toimitettava luettelo rahoitusalan omistusyhteisöistä (37 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa ja toimitettava Euroopan pankkiviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (36 kohdan a alakohta).

Asiaryhmä 3

Toimivaltainen viranomainen voi saattaa Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi:

- tilanteen, jossa toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kieltäytyy tietojen vaihdosta tai muusta yhteistyöstä (14 kohta ja 36 kohdan b alakohta)

- erimielisyyden, joka koskee luottolaitoksen sivuliikkeen nimeämistä merkittäväksi (15 kohdan a alakohta), konsolidoidun valvonnan suorittamista (32 kohdan a alakohta) tai tässä valvonnassa tehtäviä eräitä päätöksiä (32 kohdan b ja d alakohta)

Asiaryhmä 4

Euroopan pankkiviranomainen:

- julkaisee internet sivuillaan jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden luottolaitosten toiminimet (3 kohta)

- antaa vuosittain komissiolle kertomuksen siitä, miten toimivaltaiset viranomaiset ovat noudattaneet luottolaitosdirektiivin 122 a artiklan säännöksiä siirrettyyn luottoriskiin liittyvästä vastuusta (29 kohta) - osallistuu luottolaitosten valvontakollegioiden toimintaan (35 kohdan a alakohta).

10. Omien varojen direktiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 10 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan pankkiviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään arviointimenetelmät, joilla toimivaltaiset viranomaiset sallivat direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvian laitosten käyttää sisäisiä malleja pääomavaatimusten laskennassa (1 kohta).

Asiaryhmä 2

Euroopan pankkiviranomaiselle on ilmoitettava, jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella konsolidoituja pääomavaatimuksia (2 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa ja toimitettava Euroopan pankkiviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (5 kohta)

11. Sijoitusrahastodirektiivi (viittaukset omnibus I direktiivin 11 artiklan kohtiin)

Asiaryhmä 1

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään:

- toimivaltaisille viranomaisille toimitettavat tiedot yhteissijoitusyrityksen toimiluvan hakemista varten (1 kohta)

- toimivaltaisille viranomaisille toimitettavat tiedot rahastoyhtiön toimintasuunnitelmasta, toimiluvan saamisen koskevien muiden vaatimusten täyttämisestä, läheisistä sidoksista ja rahastoyhtiön omistajista (3 ja 5 kohta)

- toimivaltaisille viranomaisille toimitettavat tiedot sijoitusyhtiön toimintasuunnitelmasta, toimiluvan saamisen koskevien muiden vaatimusten täyttämisestä ja läheisistä sidoksista (13 kohta)

- tiedot tarjousesitteen, vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen sisällöstä sekä asiakirjojen muodosta (24 kohta)

- toisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille annettavat tiedot luvan saamiseksi tämän toisen jäsenvaltion alueelle perustettavaa yhteissijoitusyritystä varten (10 kohta)

- yhteissijoitusyritysten luotonottoa koskevat tarkemmat vaatimukset (28 kohta) - yhteissijoitusyritysten osuuksien takaisinostoa tai lunastamista koskevat eräät tarkemmat vaatimukset (29 kohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia lomakkeista, malleista ja menettelyistä, jotka:

- koskevat rahastoyhtiön toimilupahakemuksia tai ilmoituksia rahastoyhtiön omistajista (3 kohdan c alakohta)

- jotka liittyvät rahastoyhtiöiden omistusosuuden hankinnan valvontaa koskevaan toimivaltaisten viranomaisten väliseen kuulemismenettelyyn (5 kohta)

- joissa määritellään toimivaltaisille viranomaisille annettavat tiedot rahastoyhtiön sivuliikkeen perustamisesta ja palvelujen tarjoamisesta yli rajan (9 ja 10 kohta)

- jotka koskevat sijoitusyhtiön toimilupahakemuksia tai ilmoituksia sijoitusyhtiön omistajista (13 kohta)

- joissa määritellään yhteissijoitusyritysten osuuksien markkinoinnin aloittamista toisessa jäsenvaltiossa koskevien ilmoitusten ja todistusten muoto ja sisältö sekä viranomaisten tietojenvaihto koskevat vaatimukset (30 kohta).

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia:

- rahastoyhtiöiden hallintoa, sisäistä valvontaa, eturistiriitatilanteiden hallintaa ja käytännesääntöjä koskevien komission delegoitujen säädösten soveltamisesta (6 kohdan b alakohta ja 7 artiklan b kohta)

- yhteissijoitusyritysten sulautumista koskevien tietojen sisältöä, muotoa ja antamistapaa koskevien komission delegoitujen säädösten soveltamisesta (16 kohdan b alakohta)

- yhteissijoitusyritysten sijoitustoimintaa koskevien komission delegoitujen säädösten soveltamisesta (17 kohta)

- rahastoyhtiöiden riskienhallintamenettelyjä, vakioimattomien johdannaissopimusten arvonmääritystä ja johdannaissopimusten käytön valvontaa varten annettavia tietoja koskevien komission delegoitujen säädösten soveltamisesta (18 kohdan c alakohta)

- master- ja feeder-yhteissijoitusyrityksiä koskevien komission eräiden delegoitujen säädösten soveltamisesta (20 artiklan b alakohta, 21 artiklan b alakohta ja 23 kohdan b alakohta)

- sijoittajille annettavia avaintietoja koskevien komission delegoitujen säädösten soveltamisesta (26 kohdan b kohta)

- paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskevien viranomaisten yhteisten menettelyjen määrittelemisestä (32 kohdan b alakohta)

- toimivaltaisten viranomaisten välisten sekä niiden ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen välisten tietojenvaihtoa koskevien menettelyjen määrittelemisestä (35 kohta).

Asiaryhmä 2

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle on:

- ilmoitettava rahastoyhtiöille myönnetyistä toimiluvista (2 kohta)

- ilmoitettava niistä yleisistä vaikeuksista, joita yhteissijoitusyrityksillä on osuuksien markkinoinnissa kolmansissa maissa (4 kohta)

- ilmoitettava tiedot päätöksistä, joissa on kielletty rahastoyhtiön sivuliikkeen perustaminen toiseen jäsenvaltioon tai hylätty rahastoyhtiön hakemus perustaa yhteissijoitusyritys toiseen jäsenvaltioon tai joissa isäntävaltion toimivaltainen viranomainen on kohdistanut valvontatoimenpiteitä ulkomaiseen rahastoyhtiöön tai yhteissijoitusyritykseen (11 kohdan c alakohta ja 36 kohdan b alakohta)

- ilmoitettava sijoitusyhtiöille myönnetyistä eräistä poikkeuksista (14 kohta)

- toimitettava luettelo sijoitusrahastodirektiivin 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen joukkovelkakirjalainojen luokista sekä liikkeeseenlaskijoista (19 kohta) ja

- ilmoitettava niiden sijoitusrahastodirektiivin 103 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten nimet, joille voidaan antaa salassapitovelvollisuuden alaisia tietoja (34 kohta).

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen tarvitsemat tiedot (32 kohdan a alakohta).

Asiaryhmä 3

Toimivaltainen viranomainen voi saattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi toimivaltaisten viranomaisten välisen seuraamusten määräämistä koskevan erimielisyyden (11 kohdan a alakohta ja 36 artiklan a kohta) sekä tilanteen, jossa toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kieltäytyy toimittamasta tarvittavia tietoja ensiksi mainitulle viranomaiselle tai hylkää tarkastuksen suorittamista koskevan pyynnön (32 kohdan b alakohta).

Asiaryhmä 4

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa internet sivuillaan luettelon toimiluvan saaneista rahastoyhtiöistä (2 kohta).

Direktiivissä on edellä mainittuihin asiaryhmiin luokiteltavissa olevien säännösten lisäksi säännöksiä, joissa tarkennetaan komission valtuuksia antaa delegoituja säädöksiä, sekä säännöksiä säädösvallan siirron peruuttamisesta ja delegoitujen säädösten vastustamisesta.

1.2 Suomen lainsäädäntö

1.2.1 Laki Finanssivalvonnasta

Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa finanssimarkkinoilla toimivien toimintaa sekä edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista.

Finanssivalvonta kuuluu Euroopan finanssivalvonta-asetuksissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitea-asetuksessa tarkoitettuun Euroopan finanssivalvontajärjestelmään, jonka tarkoituksena on EU:n finanssijärjestelmän valvonnan varmistaminen.

Tehtäviään suorittaessaan Finanssivalvonnan on otettava huomioon Euroopan valvontaviranomaisten päätökset, ohjeet ja suositukset, Euroopan järjestelmäriskikomitean suositukset sekä teknisiä standardeja sisältävät komission säädökset, jotka komissio antaa sille Euroopan finanssivalvonta-asetuksissa säädetyn toimivallan nojalla.

Finanssivalvonta myöntää toimilupia finanssimarkkinoilla toimiville ja rekisteröi finanssimarkkinoilla toimivia sekä valvoo, että nämä noudattavat finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Finanssivalvonta valvoo rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskua ja niillä tapahtuvaa kaupankäyntiä. Finanssivalvonta muun muassa antaa finanssimarkkinoiden toimintaa koskevia määräyksiä sen mukaan kuin laissa erikseen säädetään ja suorittaa muut sille laissa säädetyt tehtävät.

Finanssivalvonnan valvontavaltuuksiin kuuluvat muun muassa oikeus saada valvottavilta ja muilta finanssimarkkinoilta toimivilta tiedot ja selvitykset, joita Finanssivalvonta tarvitsee sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Finanssivalvonnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tarkastettavakseen valvottavan ja muun finanssimarkkinoilla toimivan toimipaikassa tämän toimintaa ja hallintoa koskevat asiakirjat ja muut tallenteet sekä tietojärjestelmät siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Finanssivalvonnalle laissa säädetyn valvontatehtävän hoitamiseksi.

Finanssivalvonnan yleisiin toimivaltuuksiin kuuluu muun muassa oikeus kieltää valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan tekemän päätöksen taikka valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan suunnitteleman toimenpiteen toteutus sekä oikeus velvoittaa valvottava tai muu finanssimarkkinoilla toimiva lopettamaan toiminnassaan soveltamansa menettelyn, jos päätös, toimenpide tai menettely on lainvastaisen taikka toimiluvan ehtojen tai valvottavaa tai muuta finanssimarkkinoilla toimivaa koskevien sääntöjen vastainen.

Valvontaa suorittaessaan Finanssivalvonnalla on käytössään hallinnollisia seuraamuksia. Näitä ovat uhkasakko, rikemaksu, julkinen huomautus ja julkinen varoitus. Julkinen huomautus julkistetaan Finanssivalvonnan päättämällä tavalla. Jos virhe tai laiminlyönti on vähäinen, Finanssivalvonta voi päättää, että huomautusta ei julkisteta.

Finanssivalvonnan on toimittava yhteistyössä muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden, jäljempänä ETA-valtio, toimivaltaisten finanssivalvontaviranomaisten, jäljempänä ulkomainen ETA-valvontaviranomainen, kanssa. Finanssivalvonnan on kiinnitettävä asianmukaista huomiota myös päätöstensä mahdolliseen vaikutukseen rahoitusjärjestelmän vakauteen muissa ETA-valtioissa erityisesti kriisitilanteissa.

Finanssivalvonnan on toimitettava ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille kaikki hallussaan olevat valvonnan kannalta olennaiset tiedot, jotka voivat helpottaa näiden viranomaisten harjoittamaa valvontaa. Tiedot on toimitettava vähintään siinä laajuudessa kuin kutakin valvottavaa koskevissa direktiiveissä edellytetään.

Finanssivalvonta voi kieltäytyä valvontayhteistyöstä ulkomaisen ETA-valvonta-viranomaisen kanssa vain laissa säädetyissä tapauksissa. Ensinnäkin tämä on mahdollista, jos yhteistyö vaarantaisi Suomen itsemääräämisoikeuden, turvallisuuden tai yleisen järjestyksen. Toiseksi yhteistyöstä voidaan kieltäytyä, jos yhteistyöpyyntö koskee henkilöä, jota koskeva yhteistyöpyynnössä tarkoitettua asiaa koskeva oikeudenkäynti on vireillä Suomessa. Lisäksi Finanssivalvonta voi kieltäytyä yhteistyöstä, jos Suomessa on annettu lainvoimainen päätös, joka koskee yhteistyöpyynnön kohteena olevaa henkilöä ja tekoa. Finanssivalvonnan on ilmoitettava kieltäytymisestä ja sen perusteista pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

Finanssivalvonnan on perustettava valvontakollegio luottolaitoksen valvontaa varten, jos Finanssivalvonta vastaa luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta ja jos konsolidointiryhmään kuuluu toisessa ETA-valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos tai ryhmään kuuluva luottolaitos on perustanut toiseen ETA-valtioon merkittävän sivuliikkeen. Lisäksi valvontakollegio on perustettava, jos suomalainen luottolaitos, joka ei kuulu konsolidoidun valvonnan piiriin, on perustanut toiseen ETA-valtioon merkittävän sivuliikkeen. Valvontakollegion tehtävänä on helpottaa valvontaviranomaisten yhteistoimintaa asianomaisten luottolaitosten ja sivuliikkeiden valvonnassa.

Finanssivalvonta voi siirtää päätösvaltaa ja tarkastustehtäviä ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle ja vastaavasti ottaa vastaan ulkomaiselta ETA-valvontaviranomaiselta sille kuuluvaa päätösvaltaa ja tarkastustehtäviä siten kuin laissa tarkemmin säädetään. Finanssivalvonta voi siirtää vain sellaista päätösvaltaa ja sellaisia tarkastustehtäviä, jotka ovat tarpeen rajat ylittävää toimintaa harjoittavan valvottavan tai ryhmittymän tehokasta valvontaa varten.

Finanssivalvonnalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tietoja laissa mainittujen Suomen viranomaisten lisäksi muun muassa ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille, Euroopan valvontaviranomaisille, Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja toisen ETA-valtion keskuspankille.

1.2.2 Laki Suomen Pankista

Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan Suomen Pankilla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa tietoja rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle sekä muita kuin tilastotarkoituksiin saatuja tietoja muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. Tilastotarkoituksiin saatuja tietoja pankilla on oikeus luovuttaa muulle viranomaiselle tilastotarkoituksiin, jos viranomaisella on lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja. EU:n lainsäädännössä säädetään Suomen Pankin oikeudesta antaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviä koskevia tietoja.

1.2.3 Laki luottolaitostoiminnasta

Luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007), jäljempänä luottolaitoslaki, mukaan Finanssivalvonta antaa hakemuksesta toimiluvan luottolaitokselle. Finanssivalvonnan on ilmoitettava myöntämästään toimiluvasta muun muassa komissiolle.

Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään siitä, milloin Finanssivalvonta voi peruuttaa luottolaitoksen toimiluvan. Laki ei velvoita Finanssivalvontaa ilmoittamaan toimiluvan peruuttamisesta komissiolle eikä muullekaan EU:n toimielimelle. Sama koskee tilannetta, jossa Finanssivalvonta on luottolaitoslain mukaan kieltäytynyt tekemästä ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle ilmoitusta luottolaitoksen sivuliikkeen perustamisesta tähän ETA-valtioon.

Jos luottolaitos kuuluu sellaiseen konsolidointiryhmään, johon ei sovelleta Suomen lakia, luottolaitoksen toimiluvan edellytyksenä on, että ulkomaan viranomaisella on riittävä toimivalta valvoa koko konsolidointiryhmää luottolaitoslaissa säädettyä vastaavalla tavalla tai että luottolaitoksen kuuluminen tällaiseen konsolidointiryhmään ei muuten vaaranna luottolaitoksen toiminnan vakautta. Edellä sanottua sovelletaan vastaavasti muuhun kuin rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 6 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään.

Finanssivalvonta valvoo luottolaitoslain 5 luvun säännösten noudattamista yhteistyössä sellaisten ulkomaisten luottolaitosten tai ulkomaisten sijoituspalveluyritysten valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa, jotka valvovat luottolaitoksen kanssa samaan lain 73 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tai ulkomaiseen konsolidointiryhmään kuuluvia yrityksiä.

Luottolaitoslain 77 §:ssä säädetään kehittyneiden menetelmien soveltamisesta konsolidointiryhmässä. Finanssivalvonta voi hyväksyä konsolidointiryhmän emoyrityksen sekä sen kaikkien tytärluottolaitosten ja tytärsijoituspalveluyritysten yhteisestä hakemuksesta lain 59 ja 62—64 §:ssä tarkoitetun menetelmän käyttämisen yhtenäisesti koko konsolidointiryhmässä. Tämä edellyttää, että menetelmä täyttää sille luottolaitoslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Lisäksi edellytetään, etteivät muut konsolidointiryhmän yrityksiä valvovat ulkomaiset ETA-valvontaviranomaiset yhdessä vastusta hakemusta.

Talletuspankkien vakuusrahastojen sääntelyn osalta nykyisen lain 115 §:n mukaan valtiovarainministeriön on vahvistettava vakuusrahaston säännöt. Lain 119 §:n mukaan vakuusrahasto voi myöntää jäsenpankilleen tukea avustuksena, avustuslainana, takauksena tai pääomalainana.

1.2.4 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) mukaan Finanssivalvonta antaa hakemuksesta toimiluvan sijoituspalveluyritykselle. Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään Finanssivalvonnan oikeudesta peruuttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupa. Laki ei velvoita Finanssivalvontaa ilmoittamaan sijoituspalveluyritykselle annetusta toimiluvasta eikä luvan peruuttamisesta komissiolle tai muullekaan EU:n toimielimelle.

Jos sijoituspalveluyritys kuuluu sellaiseen konsolidointiryhmään, johon lain 10 §:n nojalla ei sovelleta Suomen lakia, sijoituspalveluyrityksen toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että ulkomaan viranomaisella on riittävä toimivalta valvoa koko konsolidointiryhmää sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa säädettyä vastaavalla tavalla tai että sijoituspalveluyrityksen kuuluminen tällaiseen konsolidointiryhmään ei muuten vaaranna sijoituspalveluyrityksen toiminnan vakautta. Edellä sanottua sovelletaan vastaavasti sellaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään, johon mainitun lain 6 §:n nojalla ei sovelleta Suomen lakia.

1.2.5 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan Finanssivalvonnan on ilmoitettava muun muassa komissiolle päätöksestään, jossa se katsoo ryhmittymän kuuluvan tai lakanneen kuulumasta lain soveltamisalan piiriin.

Lain mukaan ryhmittymän emoyrityksellä on oltava ryhmittymän tehokkaan riskienhallinnan mahdollistava luotettava hallinto sekä ryhmittymän toimintaan nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.

1.2.6 Arvopaperimarkkinalaki

Arvopaperimarkkinalain (495/1989) mukaan Finanssivalvonta on toimivaltainen ottamaan käsiteltäväkseen hakemuksen arvopapereita koskevan esitteen hyväksymisestä, jos arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi tai jos toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen on pyytänyt sitä ottamaan esitteen hyväksymisen käsiteltäväkseen ja Finanssivalvonta on siihen suostunut.

Esitteen hyväksymisen sijaan Finanssivalvonta voi päättää hakemuksen käsittelyn siirtämisestä toisen ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Päätös voidaan tehdä, jos hakija pyytää käsittelyn siirtoa tai jos liikkeeseenlaskun olosuhteista johtuu, että tarjouksella tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisella on merkittävä liittymä toiseen ETA-valtioon, ja vastaanottavan valtion toimivaltainen viranomainen suostuu siirtoon.

Finanssivalvonnan hyväksymä esite on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään silloin, kun se julkistetaan. Finanssivalvonnan on julkaistava sähköisen tietoverkon kotisivuillaan viimeisen 12 kuukauden aikana hyväksymänsä esitteet tai luettelo niistä.

Muussa ETA-valtiossa hyväksytty esite ja sen täydennykset ovat voimassa Suomessa ja ne on annettava yleisön saataville täällä, jos arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on muu kuin Suomi ja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Suomessa ja kyseisen muun valtion toimivaltainen viranomainen on toimittanut Finanssivalvonnalle jäljennökset esitteestä ja sen täydennyksestä sekä todistuksen siitä, että ne on laadittu esitedirektiivin mukaisesti.

Jos arvopapereita on tarkoitus tarjota yleisölle tai hakea otettavaksi julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä tai useammassa ETA-valtiossa, Finanssivalvonnan on toimitettava hakijan pyynnöstä asianomaisen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle todistus siitä, että hyväksytty esite ja sen täydennykset on laadittu esitedirektiivin mukaisesti, sekä jäljennös esitteestä ja sen täydennyksistä.

Arvopaperimarkkinalaki ei sisällä Finanssivalvonnalle velvollisuutta ilmoittaa esitteen hyväksymisestä eikä hyväksymistä koskevasta todistuksesta komissiolle tai muulle EU:n toimielimelle.

Finanssivalvonnan on julkistettava ja toimitettava tiedoksi muiden ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kaupankäynnin keskeyttämispäätös ja 7 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu markkinaoikeuden päätös kieltää kaupankäynti arvopaperilla.

Arvopaperimarkkinalain mukaan valtiovarainministeriö myöntää hakemuksesta toimiluvan arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen. Laissa säädetyissä tapauksissa ministeriö voi peruuttaa arvopaperipörssin toimiluvan. Laki ei velvoita ministeriötä ilmoittamaan näistä päätöksistä EU:n toimielimille.

Valtiovarainministeriö ylläpitää rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin mukaisesti luetteloa arvopaperien säännellyistä markkinoista, joille on arvopaperimarkkinalain perusteella vahvistettu säännöt. Luettelo on annettava tiedoksi komissiolle.

1.2.7 Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista

Eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain (1084/1999) mukaan selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta päättäneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on välittömästi ilmoitettava päätöksestään valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriön on viipymättä ilmoitettava päätöksestä kyseisen selvitysjärjestelmän ylläpitäjälle ja muiden ETA-valtioiden komissiolle ilmoittamille asianomaisille viranomaisille. Laki ei velvoita ilmoittamaan päätöksestä EU:n toimielimelle.

Valtiovarainministeriön on yksilöitävä ja ilmoitettava komissiolle ne selvitysdirektiivin soveltamisalaan kuuluvat selvitysjärjestelmät, joihin sovelletaan Suomen lakia, sekä järjestelmien ylläpitäjät.

Valtiovarainministeriön on niin ikään ilmoitettava komissiolle, mille Suomen viranomaiselle muun ETA-valtion on lähetettävä ilmoitus selvitysdirektiivin soveltamisalaan kuuluvan selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta tuossa toisessa ETA-valtiossa.

1.2.8 Eläkesäätiölaki ja vakuutuskassalaki

Lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden sääntöjen vahvistaminen ja rekisteröinti on eläkesäätiölain (1774/1995) mukaan Finanssivalvonnan tehtävänä. Vakuutuskassalain (1164/1992) mukaan Finanssivalvonta vahvistaa lisäeläketoimintaa harjoittavien eläkekassojen säännöt ja rekisteröi eläkekassat. Finanssivalvonta antaa eläkesäätiöille ja eläkekasoille luvan harjoittaa lisäeläketoimintaa toisen ETA-valtion alueella. Eläkesäätiölaissa, vakuutuskassalaissa ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitetuissa tapauksissa Finanssivalvonta voi määrätä eläkesäätiön tai eläkekassan selvitystilaan ja purettavaksi. Laki ei velvoita Finanssivalvontaa ilmoittamaan näistä päätöksistä komissiolle tai muullekaan EU:n toimielimelle.

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

2.1 Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

Esityksen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädännössä voimaan omnibus I direktiivin edellyttämät muutokset. Siltä osin, kuin omnibus I direktiivillä muutetaan sijoitusrahastodirektiiviä, kansallinen voimaan saattaminen tehtäisiin kuitenkin erikseen samassa yhteydessä, kun sijoitusrahastolaki (48/1999) sopeutetaan sijoitusrahastodirektiiviin. Selvitettäessä jäljempänä tässä esityksessä omnibus I direktiivin aiheuttamia muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön huomioon ei enää oteta omnibus I direktiivin 11 artiklaa, jolla muutetaan sijoitusrahastodirektiiviä.

Omnibus I direktiivin 13 artiklassa on pyritty yksilöimään säännökset, joiden edellyttämä kansallinen lainsäädäntö on saatettava voimaan määräajassa, viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. Artikla ei kuitenkaan ole sisällöltään täysin tarkka ja johdonmukainen. Tämän vuoksi tarvetta muuttaa Suomen lainsäädäntöä on tarkasteltava ottamalla myös huomioon omnibus I direktiivin kunkin säännöksen kohde ja tarkoitus. Seuraavassa pääasiallisia muutostarpeita arvioidaan edellä jaksossa 1.1. selostettujen asiaryhmien mukaisesti.

Asiaryhmä 1

Omnibus I direktiivi sisältää suuren määrän säännöksiä, joiden mukaan Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia tai niiden on laadittava komission hyväksyttäviksi teknisten sääntelystandardien ja teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia. Pelkästään luottolaitosdirektiivissä on yli 20 valtuutta teknisen standardin laatimisesta. Komission asetuksella tai päätöksellä hyväksytyt tekniset standardit ovat sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Teknisiä standardeja koskevat omnibus I direktiivin säännökset eivät edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön, koska kysymyksessä on EU:n toimielimille osoitettu tehtävä. Kansalliseen lainsäädäntöön olisi kuitenkin syytä harkita lisättäväksi informatiivisia viittauksia siihen, että teknisiä standardeja on noudatettava Suomen lainsäädännön ohella.

Asiaryhmä 2

Omnibus I direktiivi sisältää säännöksiä siitä, että Euroopan valvontaviranomaisille on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen erinäisistä päätöksistä, kuten direktiivin soveltamisalaan kuuluville valvottaville annetuista toimiluvista ja valvottavien rekisteröinneistä sekä toimiluvan peruuttamisesta ja valvottavan toiminnan määräämisestä lakkaamaan. Niin ikään on ilmoitettava esitteen ja sen täydennyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä sekä päätöksestä keskeyttää tai kieltää kaupankäynti arvopaperilla. Eräissä tapauksissa Euroopan valvontaviranomaisille on ilmoitettava toimivaltaisen viranomaisen päätöksistä, joilla valvottaville tai ulkomaisille toimijoille on määrätty hallinnollisia seuraamuksia. Muita ilmoitettavia seikkoja ovat esimerkiksi toimiluvan myöntämistä koskevat vaatimukset, luettelo arvopaperien säännellyistä markkinoista sekä toimivaltaisen viranomaisen päätökset rahoitus- ja vakuutusryhmittymien syntymisestä. Edellä mainitut vaatimukset eivät kuitenkaan koske kaikkia finanssimarkkinoiden osa-alueita. Omnibus I direktiivissä edellytettyjen ilmoitusten tekemisestä on tarpeellista säätää asianomaista finanssimarkkinoiden toimintaa tai asianomaisia toimijoita koskevassa laissa taikka Finanssivalvonnasta annetussa laissa.

Omnibus I direktiivi edellyttää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa ja toimittavat Euroopan valvontaviranomaisille niiden pyytämät tiedot. Omnibus I direktiivin säännökset täydentävät Euroopan finanssivalvonta-asetuksen säännöksiä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteistyöstä. Omnibus I direktiivin viranomaisyhteistyötä koskevat säännökset olisi lisättävä ensi sijassa Finanssivalvonnasta annettuun lakiin.

Asiaryhmä 3

Omnibus I direktiivissä on määritelty tilanteita, joissa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi saattaa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa syntyneen erimielisyyden Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Erimielisyys voi johtua esimerkiksi siitä, ettei viranomainen toimita toiselle viranomaiselle sen pyytämiä valvontatietoja tai että viranomainen hylkää toisen viranomaisen pyynnön yhteisen tarkastuksen suorittamisesta. Finanssivalvonnan mahdollisuudesta saattaa ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen kanssa syntynyt erimielisyys Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi tulisi säätää joko Finanssivalvonnasta annetussa laissa tai muussa finanssimarkkinoita koskevassa laissa, jos erimielisyys koskee siinä säänneltyä tilannetta tai menettelyä.

Asiaryhmä 4

Omnibus I direktiivissä on säädetty Euroopan valvontaviranomaisille ja komissiolle muitakin tehtäviä kuin sellaisia, jotka koskevat teknisten standardien laatimista tai hyväksymistä. Euroopan valvontaviranomaiset julkistavat internet sivuillaan esimerkiksi direktiivissä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimet ja direktiivissä tarkoitetun toimiluvan saaneiden valvottavien nimet. Tällaiset säännökset eivät edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Sama koskee direktiivissä komissiolle annettuja tehtäviä.

Eräissä tapauksissa omnibus I direktiivissä säädetään, että Euroopan valvontaviranomaisella on oikeus osallistua sellaiseen tarkastukseen, jonka suorittavat vähintään kahden jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset yhdessä. Tällaisesta Euroopan valvontaviranomaisen oikeudesta on tarpeellista selvyyden vuoksi lisätä säännökset Finanssivalvonnasta annettuun lakiin.

Muut esityksen tavoitteet

Esityksellä tarkoituksena on lisäksi eräiltä osin joustavoittaa talletuspankkien vapaaehtoisten vakuusrahastojen toimintaa erityisesti siltä osin kuin kyse on vakuusrahastojen sääntömuutosten valvonnasta ja niiden käytettävissä olevista tukimuodoista.

2.2 Keskeiset ehdotukset

2.2.1 Laki Finanssivalvonnasta

Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset siitä, että Finanssivalvonnan on tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa sekä toimitettava niille tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot. Yhteistyö määräytyisi tarkemmin Euroopan finanssivalvonta-asetusten ja finanssialan direktiivien perusteella.

Laissa mainittaisiin nimenomaisesti eräät ilmoitukset ja tiedot, jotka Finanssivalvonnan olisi direktiivissä säädetyssä tapauksessa toimitettava asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaisille. Tällaisia ovat:

- tieto julkistetusta seuraamuksesta

- vuosittain yhdistelmätiedot seuraamuksista

- ilmoitus ratkaisusuosituksia antavista elimistä

- rahoitusvälineiden markkina –direktiivin mukaiset ilmoitukset, jollei ilmoituksen tekeminen ole lain mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä

- kieltäytyminen valvontayhteistyöstä

- isäntävaltion toimivaltaisena viranomaisena toteutetut toimenpiteet säännösten vastaisen toiminnan lopettamiseksi

- tiedot luottolaitosten valvontakollegioiden toiminnasta.

Lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset Finanssivalvonnan oikeudesta saattaa ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen kanssa syntynyt erimielisyys Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Laissa todettaisiin, että Euroopan valvontaviranomaisella on oikeus osallistua Finanssivalvonnan suorittamaan tarkastukseen. Käytännössä tämä koskee sellaisia tarkastuksia, joissa on Finanssivalvonnan lisäksi mukana ulkomainen ETA-valvontaviranomainen.

Finanssivalvonnan tarkastustehtävien siirron rajoitukset ulotettaisiin koskemaan myös päätösvallan ja tarkastustehtävien siirtoa Euroopan valvontaviranomaisille.

2.2.2 Laki Suomen Pankista

Suomen Pankista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomen Pankin olisi ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle, Finanssivalvonnalle ja eräille ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille kriisitilanteen syntymisestä Suomessa. Ehdotus liittyy jäljempänä luottolaitoslakiin ehdotettavaan Finanssivalvonnan velvollisuuteen ilmoittaa kriisin syntymisestä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän asianomaisille osapuolille.

2.2.3 Laki luottolaitostoiminnasta

Luottolaitoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava tai toimitettava Euroopan pankkiviranomaiselle:

- päätös kotimaiselle luottolaitokselle ja kolmannen maan luottolaitoksen Suomessa olevalle sivuliikkeelle myönnetystä toimiluvasta ja toimiluvan peruuttamisesta

- toimiluvan myöntämistä koskevat vaatimukset

- luettelo luottolaitosten omistusyhteisöistä

- päätös kieltäytyä toimittamasta luottolaitoksen sivuliikkeen perustamista koskevaa ilmoitusta toisen ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Luottolaitosten konsolidointiryhmän valvontaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että niissä otetaan huomioon toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuus saattaa eräitä valvontapäätöksiä koskevat viranomaisten erimielisyydet Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäviksi. Kun Finanssivalvonta vastaa luottolaitoksen konsolidointiryhmän valvonnasta, Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava kriisitilanteen syntymisestä asianomaisille ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille, Euroopan pankkiviranomaiselle ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Lisäksi täsmennettäisiin säännöksiä toimiluvan myöntämisestä sellaiselle luottolaitokselle, jonka ylin emoyritys sijaitsee kolmannessa maassa.

Talletuspankkien vakuusrahastoja koskevia säännöksiä ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi siten, että laissa luovuttaisiin vakuusrahaston velvollisuudesta saattaa vakuusrahaston säännöt ja niiden muutokset valtiovarainministeriön vahvistettavaksi. Tällaiselle erityiselle vahvistamismenettelylle ei ole enää nähtävissä tarvetta, koska vakuusrahastot perustuvat nykyisen lain mukaan yksinomaan rahaston jäsenten vapaaehtoiseen sopimukseen ja säännöt vahvistavan viranomaisen toimivalta rajoittuisi joka tapauksessa ainoastaan sen toteamiseen, että sääntöjen sisältö vastaa lakisääteisiä minimivaatimuksia. Vakuusrahastojen sääntöjen lainmukaisuuden valvonta jäisi siten, kuten muukin Finanssivalvonnan valvottavien toiminnan lainmukaisuuden valvonta, Finanssivalvonnan valvontatoimintaa koskevien yleisten säännösten ja periaatteiden varaan.

Lisäksi vakuusrahastojen käytettävissä olevia tukimuotoja ehdotetaan laajennettavaksi siten, että vakuusrahasto voisi avustuksen, avustuslainan, takauksen ja pääomalainan myöntämisen lisäksi merkitä tuettavan jäsenpankin osakkeita ja osuuksia. Ehdotettu muutos vastaisi, mitä valtion vakuusrahaston käytettävissä olevista tukimuodoista on säädetty, eikä lain nykyiselle rajaukselle ole nähtävissä perusteita.

2.2.4 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle päätöksestä, jolla sijoituspalveluyritykselle on myönnetty toimilupa tai sijoituspalveluyrityksen toimilupa on peruutettu. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle olisi ilmoitettava sijoituspalveluyritysten kolmansissa maissa kohtaamista vaikeuksista. Lisäksi täsmennettäisiin säännöksiä toimiluvan myöntämisestä sellaiselle sijoituspalveluyritykselle, jonka ylin emoyritys sijaitsee kolmannessa maassa.

2.2.5 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava ryhmittymän syntymisestä tai lakkaamisesta myös Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitealla. Ryhmittymältä vaadittaisiin riittäviä järjestelyjä ja suunnitelmia ryhmittymän toiminnan mahdollista tervehdyttämistä tai purkamista varten.

2.2.6 Arvopaperimarkkinalaki

Arvopaperimarkkinalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle:

- esitteen ja sen täydennyksen hyväksymisestä

- esitteen hyväksymistä koskevasta todistuksesta

- esitteen hyväksymistä koskevan hakemuksen siirtämisestä toisen ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle

- kolmannessa maassa kotipaikan omaavalle liikkeeseenlaskijalle myönnetystä poikkeuksesta, joka oikeuttaa julkistamaan muun muassa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti.

Arvopaperimarkkinalakia ehdotetaan täydennettäviksi säännöksillä toimenpiteistä, joihin Finanssivalvonta voi vastaanottavan valtion toimivaltaisena viranomaisena ryhtyä lain rikkomisen johdosta.

Valtiovarainministeriön olisi ilmoitettava arvopaperipörssin toimiluvan peruuttamisesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja annettava sille tiedoksi luettelo säännellyistä markkinoista.

2.2.7 Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista

Eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriön olisi ilmoitettava Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta. Ministeriön olisi ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle myös selvitysdirektiivin piiriin kuuluvat selvitysjärjestelmät ja niiden ylläpitäjät.

2.2.8 Eläkesäätiölaki ja vakuutuskassalaki

Eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkesäätiön ja eläkekassan rekisteröimisestä, rajat ylittävän toiminnan harjoittamista koskevasta luvasta sekä päätöksestä määrätä eläkesäätiö ja eläkekassa selvitystilaan ja purettavaksi.

3 Esityksen vaikutukset

Esityksellä edistetään Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toimeenpanoa ja samalla osaltaan tehostetaan finanssimarkkinoiden toimintaa EU:ssa.

Esityksen suorat vaikutukset kohdistuvat ensi sijassa Finanssivalvonnan toimintaan. Finanssivalvonnan olisi annettava Euroopan valvontaviranomaisille tieto erinäisistä päätöksistä joko heti niiden antamisen jälkeen tai vuosittain tilastotietoina. Lisäksi Finanssivalvonta olisi velvollinen pyynnöstä antamaan muunkin hallussaan olevan tiedon Euroopan valvontaviranomaiselle sen tehtävien suorittamiseksi.

Omnibus I direktiivin toimeenpano EU:ssa johtaa Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toiminnan tehostumiseen. Finanssivalvonnan yhteistyö ulkomaisten ETA-valvontaviran-omaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten kanssa tiivistyy. Sellainen valvontatehtävä, jota Finanssivalvonta hoitaa yhdessä ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen kanssa, voi joutua joko Finanssivalvonnan tai ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen aloitteesta Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi Euroopan finanssivalvonta-asetusten 19 artikloissa tarkoitetussa sovittelumenettelyssä. Tietyissä tilanteissa Euroopan valvontaviranomainen voi osallistua Finanssivalvonnan suorittamaan tarkastukseen valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan toimipaikassa.

Esityksestä ei aiheudu Finanssivalvonnalle merkittäviä uusia kustannuksia tai tarpeita lisätä voimavarojaan.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Valmistelun aikana valtiovarainministeriö oli yhteydessä oikeusministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön, Suomen Pankkiin ja Finanssivalvontaan. Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Pankki, Finanssivalvonta, Finanssialan Keskusliitto FK ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry, Euroclear Finland Oy, Keskuskauppakamari, NASDAQ OMX Helsinki Oy, OP-Pohjola osk, Paikallisosuuspankkiliitto osk ja Säästöpankkiliitto ry. Lausunnon antoivat oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry. Finanssialan Keskusliitto FK ry, Euroclear Finland Oy, NASDAQ OMX Helsinki Oy ja Paikallisosuuspankkiliitto osk ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa esitysluonnoksesta.

Lausunnonantajat suhtautuivat myönteisesti esitysluonnokseen. Suomen Pankki ja Finanssivalvonta katsoivat, että Suomen Pankista annetun lain nykyiset säännökset velvoittavat jo riittävään tietojenvaihtoon viranomaisten välillä. Esityksen jatkovalmistelussa kuitenkin arvioitiin, että Suomen Pankista annettuun lakiin on omnibus I direktiivin vaatimusten mukaisesti tarpeen lisätä nimenomainen säännös, joka velvoittaa Suomen Pankin antamaan kriisitilanteen syntymisestä tiedon Euroopan pankkiviranomaiselle ja asianomaisille kansallisille valvontaviranomaisille.

Lausuntojen johdosta esitykseen on tehty eräitä teknisluonteisia ja muita pienehköjä tarkistuksia.

5 Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Omnibus I direktiivin muutokset sijoitusrahastodirektiiviin otetaan huomioon erikseen annettavassa hallituksen esityksessä, jolla on tarkoitus saattaa voimaan sijoitusrahastodirektiivin vaatimat muutokset sijoitusrahastolakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin.

EU:n parlamentissa ja neuvostossa on käsiteltävänä komission ehdotus direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta. Direktiivillä tehdään esitedirektiiviin eräitä omnibus I direktiiviä täydentäviä muutoksia sekä tehdään omnibus I direktiiviä soveltuvin osin vastaavat muutokset vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/138/EY. Direktiiviehdotuksesta on informoitu eduskuntaa helmikuussa 2011 annetulla e-kirjeellä (E 160/2010).

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut

1.1 Laki Finanssivalvonnasta

3 a §. Euroopan finanssivalvontajärjestelmä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti. Sen mukaan Finanssivalvonnan olisi tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja niiden yhteiskomitean kanssa sekä toimitettava näille tahoille tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot.

Yhteistyö tehtäisiin ja tietoja toimitettaisiin finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan finanssivalvonta-asetusten mukaisesti. Momentissa ei nimenomaisesti määriteltäisi, mitkä direktiivit koskevat finanssimarkkinoita. Laissa ei ole myöskään määritelty, mitä finanssimarkkinoilla tarkoitetaan. Nämä asiat ratkaistaan vakiintuneen käytännön ja yleisen kielenkäytön mukaan. Jotta direktiivin voidaan ehdotuksessa tarkoitetulla tavalla katsoa koskevan finanssimarkkinoita, sen tulee liittyä Finanssivalvonnan tavoitteeseen ja tehtäviin. Finanssimarkkinoita koskeville direktiiveille on tyypillistä, että niissä säädetään Finanssivalvonnan valvottavien tai muiden finanssimarkkinoilla toimivien toiminnasta ja toiminnan valvonnasta. Tällaisia direktiivejä ovat esimerkiksi omnibus I direktiivillä muutetut direktiivit.

Momentti perustuu:

1) omnibus I direktiivin 1 artiklan 3 kohtaan, jolla selvitysdirektiiviin on lisätty uusi 10 a artikla,

2) omnibus I direktiivin 2 artiklan 8 kohtaan, jolla finanssikonglomeraattidirektiiviin on lisätty uusi 12 a artikla,

3) omnibus I direktiivin 3 artiklan 5 kohtaan, jolla markkinoiden väärinkäyttödirektiiviin on lisätty uusi 15 a artikla,

4) omnibus I direktiivin 4 artiklan 6 kohdan b alakohtaan, jolla lisäeläkedirektiivin 21 artiklaan on lisätty uusi 2 a kohta,

5) omnibus I direktiivin 5 artiklan 10 kohdan a alakohtaan, jolla esitedirektiivin 21 artiklaan on lisätty uusi 1 a ja 1 b kohta,

6) omnibus I direktiivin 6 artiklan 28 kohtaan, jolla rahoitusvälineiden markkinat –direktiiviin on lisätty uusi 62 a artikla,

7) omnibus I direktiivin 7 artiklan 14 kohdan a alakohtaan, jolla avoimuusdirektiivin 25 artiklaan on lisätty uusi 2 b ja 2 c alakohta,

8) omnibus I direktiivin 8 artiklan 6 kohtaan, jolla rahanpesudirektiiviin on lisätty uusi 37 a artikla,

9) omnibus I direktiivin 9 artiklan 36 kohdan b alakohtaan, jolla luottolaitosdirektiivin 132 artiklan 1 kohtaan on lisätty uudet alakohdat, ja

10) omnibus I direktiivin 10 artiklan 5 kohtaan, jolla omien varojen direktiivin 38 artiklan 1 kohtaan on lisätty uudet alakohdat.

Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toiminta perustuu järjestelmän osapuolten tiiviiseen yhteistyöhön. Kansallisten valvontaviranomaisten on esimerkiksi Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 35 artiklan mukaan toimitettava Euroopan pankkiviranomaiselle sen pyynnöstä kaikki tiedot, joita Euroopan pankkiviranomainen tarvitsee sille sanotussa EU:n asetuksessa annettujen tehtävien suorittamiseen. Yhteistyössä on pykälässä tai muualla laissa säädetyn lisäksi noudatettava niitä säännöksiä, jotka ovat voimassa suoraan sovellettavan Euroopan unionin säädöksen perusteella.

24 §. Tarkastusoikeus. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jonka mukaan Euroopan valvontaviranomaisilla olisi oikeus osallistua pykälässä tarkoitettuun Finanssivalvonnan suorittamaan tarkastukseen finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa ja Euroopan finanssivalvonta-asetusten mukaisesti. Momentti perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 10 kohdan c alakohtaan, jolla esitedirektiivin 21 artiklan 4 kohtaan on lisätty uusi alakohta, ja omnibus I direktiivin 6 artiklan 22 kohdan b alakohtaan, jolla rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 57 artiklaan on lisätty uusi 2 kohta. Mainituissa direktiivien kohdissa edellytetään, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on voitava osallistua kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan tarkastukseen.

Tarkastusta koskeva päätösvalta, vastuu tarkastussuunnitelman laatimisesta ja tarkastuksen johto kuuluvat Finanssivalvonnalle. Osallistuessaan tarkastukseen Euroopan valvontaviranomaisen edustajalla on oikeus muun muassa saada nähtäväkseen tarkastuksen piiriin kuuluva aineisto.

Pykälässä säädetyn lisäksi Euroopan valvontaviranomaisen oikeus osallistua tarkastuksen suorittamiseen Suomessa voi johtua suoraan sovellettavasta Euroopan unionin säädöksestä. Euroopan finanssivalvonta-asetusten 21 artiklojen mukaan Euroopan valvontaviranomaisten henkilöstön on voitava parhaiden valvontakäytäntöjen lähentämiseksi osallistua valvontakollegioiden toimintaan, myös kahden tai useamman kansallisen valvontaviranomaisen suorittamiin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin.

44 a §. Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan valvontaviranomaisille. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 44 a §. Pykälän 1 momentin mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle määräämistään hallinnollisista seuraamuksista silloin, kun seuraamus julkistetaan. Lisäksi Finanssivalvonnan olisi toimitettava Euroopan valvontaviranomaiselle vuosittain yhdistelmätiedot Finanssivalvonnan määräämistä hallinnollisista seuraamuksista. Ilmoitus olisi tehtävä ja tiedot annettava finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa.

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin säännöksiä seuraamuksista sovellettaisiin myös seuraamukseen rinnastettaviin toimenpiteisiin. Kysymyksessä voisi tällöin olla esimerkiksi 33 §:ssä tarkoitettu toimeenpanokielto.

Pykälä perustuu omnibus I direktiivin 3 artiklan 4 kohtaan, jolla markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 14 artiklaan on lisätty uusi 5 kohta, ja omnibus I direktiivin 6 artiklan 18 kohtaan, jolla rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 51 artiklaan on lisätty uusi 4 ja 5 kohta.

49 a §. Ilmoitus Euroopan valvontaviranomaiselle ratkaisusuosituksia antavista toimielimistä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 49 a §. Pykälän mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle Suomessa käytössä olevista tuomioistuinten ulkopuolisista valitus- ja oikeussuojamenettelyistä. Ilmoitus olisi tehtävä finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa. Pykälä perustuu omnibus I direktiivin 6 artiklan 19 kohtaan, jolla rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 53 artiklaan on lisätty uusi 3 kohta.

50 §. Yleinen yhteistyövelvoite ja toiminta arvopaperimarkkinavalvonnan yhteysviranomaisena. Pykälän nykyisen 2 momentin mukaan Finanssivalvonta toimii rahoitusvälineiden markkinat –direktiivissä tarkoitettuna yhteysviranomaisena Suomessa. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnalle säädettäisiin yhteysviranomaisena velvollisuus myös toimittaa mainitun direktiivin mukaiset ilmoitukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan komissiolle ja ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille. Muualla laissa voitaisiin kuitenkin säätää tästä poikkeavasti. Tällainen säännös on esimerkiksi arvopaperimarkkinalain muuttamista koskevan ehdotuksen 3 luvun 11 §:n 5 momentti, jonka mukaan valtiovarainministeriö ilmoittaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle arvopaperipörssin toimiluvan peruuttamisesta.

Momenttiin ehdotettu lisäys perustuu osaltaan omnibus I direktiivin 6 artiklan 17 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 48 artiklan 1 kohta. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset hoitamaan kutakin rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin eri säännöksistä johtuvaa tehtävää. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kunkin tehtävän täytäntöönpanosta vastaava toimivaltainen viranomainen ja viranomaisten mahdollinen tehtäväjako.

50 b §. Erimielisyyden saattaminen Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Euroopan finanssivalvonta-asetusten mukaan Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen yksi merkittävä tehtävä on sovitella ja ratkaista toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä. Omnibus I direktiivi sisältää sektorikohtaisten direktiivien muutoksia, joissa säädetään mahdollisuudesta saattaa erinäiset erimielisyydet Euroopan valvontaviranomaisten käsiteltäväksi. Näitä omnibus I direktiivin kohtia ovat seuraavat:

- omnibus I direktiivin 3 artiklan 6 kohdan a ja b alakohta, joilla on muutettu markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 16 artiklan 2 kohdan neljättä alakohtaa (tietopyynnöt) ja 4 kohdan viidettä alakohtaa (tarkastukset),

- omnibus I direktiivin 6 artiklan 24 kohta, jolla rahoitusvälineiden markkinat –direktiiviin on lisätty uusi 58 a artikla (tarkastukset ja tietopyynnöt), ja omnibus I direktiivin 6 artiklan 27 kohdan a alakohta, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 62 artiklan 1 kohdan toinen alakohta (valvontavaltuuksien käyttö ja seuraamusten määrääminen kotivaltiossa),

- omnibus I direktiivin 7 artiklan 14 kohdan a alakohta, jolla avoimuusdirektiivin 25 artiklaan on lisätty uusi 2 a kohta (yhteistyöpyynnöt), ja

- omnibus I direktiivin 9 artiklan 14 kohta, jolla luottolaitosdirektiivin 42 artiklaan on lisätty uusi toinen kohta (yhteistyö sivuliikkeen valvonnassa), omnibus I direktiivin 9 artiklan 32 kohdan a alakohta, jolla luottolaitosdirektiivin 129 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen on lisätty uusi alakohta (yhteistyö konsolidointiryhmän valvonnassa), ja omnibus I direktiivin 9 artiklan 36 kohdan b alakohta, jolla luottolaitosdirektiivin 132 artiklan 1 kohtaan on lisätty kaksi uutta alakohtaa (tietojen toimittaminen ja tietopyynnöt).

Edellä mainittujen omnibus I direktiivin säännösten perusteella lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 50 b §, joka koskee Finanssivalvonnan ja ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen välille syntyneen erimielisyyden saattamista asianomaisen Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Tällainen erimielisyys voisi koskea tietojen vaihtoa tai tarkastuksen suorittamista, valvontavaltuuksien käyttöä tai seuraamusten määräämistä taikka yhteistyötä tai tehtävien hoitamista valvontakollegiossa. Lisäksi Finanssivalvonta voisi saattaa Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi myös muuta valvontaviranomaisten toimivaltansa puitteissa käsittelemään asiaa koskevan erimielisyyden. Tällöin edellytetään, että asiasta säädetään finanssimarkkinoita koskevassa Euroopan unionin direktiivissä tai että mahdollisuus asian saattamiseen Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi johtuu suoraan sovellettavasta Euroopan unionin säädöksestä, kuten Euroopan finanssivalvonta-asetuksesta.

52 §. Tietojenvaihto. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemastaan, finanssimarkkinoita koskevien direktiivin vastaisesta toiminnasta ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle. Momentti koskisi tilannetta, jossa Finanssivalvonnan valvonnan piiriin kuulumaton toimija harjoittaa tällaista toimintaa kysymyksessä olevan toisen ETA-valtion alueella. Ilmoitus olisi tehtävä niissä tapauksissa, joissa siitä säädetään Euroopan unionin finanssimarkkinoita koskevissa direktiiveissä. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 6 artiklan 21 kohdan b alakohtaan, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 56 artiklan 4 kohta. Näin ollen ehdotettu Finanssivalvonnan ilmoitusvelvollisuus kattaisi rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin vastaisen toiminnan harjoittamista toisessa ETA-valtiossa. Jos asiasta ei erikseen säädetä direktiivissä, Finanssivalvonta voi tehdä vastaavan ilmoituksen harkintansa mukaan.

53 §. Valvontayhteistyöstä kieltäytyminen. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava valvontayhteistyöstä kieltäytymisestä ja sen perusteista myös asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle. Velvollisuus koskisi niitä tilanteita, joissa asiasta säädetään EU:n rahoitusmarkkinoita koskevissa direktiiveissä. Tällainen säännös on rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 59 artiklan 2 kohdassa, jota on muutettu omnibus I direktiivin 6 artiklan 25 kohdalla. Tässä tapauksessa ilmoitus on tehtävä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

59 a §. Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen nimeäminen merkittäväksi. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, joka liittyy nykyisen 3 momentin soveltamiseen. Nykyisen 3 momentin mukaan Finanssivalvonta voi tehdä päätöksen ulkomaisen ETA-luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen nimeämisestä merkittäväksi, jos yhteistä päätöstä ei ole saatu aikaan momentissa mainitussa kahden kuukauden määräajassa. Ehdotetun uuden 4 momentin mukaan Finanssivalvonnan olisi kuitenkin odotettava Euroopan pankkiviranomaisen päätöstä ja toimittava sen mukaisesti, jos ulkomainen ETA-valvontaviranomainen on saattanut asian Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi edellä tarkoitetussa kahden kuukauden määräajassa. Momentti perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 15 kohdan a alakohtaan, jolla luottolaitosdirektiivin 42 a artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan jälkeen on lisätty uusi alakohta.

61 §. Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja muuhun ulkomaiseen ETA-valvottavaan ja toisen ETA-valtion valvonnassa olevaan säänneltyyn markkinaan kohdistuvasta toimenpiteestä ilmoittaminen sekä ulkomaisen ETA-sivuliikkeen ja muun ulkomaisen ETA-valvottavan toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen. Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava pykälän 1 momentissa tarkoitetuista ulkomaiseen ETA-valvottavaan kohdistetuista hallinnollisista seuraamuksista ja muista valvontatoimenpiteistä myös asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle. Ilmoitus Euroopan valvontaviranomaiselle ja komissiolle olisi tehtävä silloin, kun siitä säädetään finanssimarkkinoita koskevassa Euroopan unionin direktiivissä.

Muutos perustuu osaksi omnibus I direktiivin 6 artiklan 27 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 62 artiklan 1 kohdan toinen alakohta, sekä omnibus I direktiivin 9 artiklan 10 ja 11 kohtaan, joilla on muutettu luottolaitosdirektiivin 33 artiklan 1 kohta ja 36 artikla.

65 b §. Valvontakollegion perustaminen. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös Euroopan pankkiviranomaisella on oikeus osallistua Finanssivalvonnan perustaman luottolaitoksen valvontakollegion toimintaan. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 35 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 131 a artiklan 1 kohta. Sanotun 1 kohdan toisen alakohdan mukaan Euroopan pankkiviranomainen edistää osaltaan ja seuraa valvontakollegioiden toiminnan yhdenmukaisuutta, tehokkuutta ja toimivuutta Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 21 artiklan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten Euroopan pankkiviranomainen osallistuu kollegioiden toimintaan sopivaksi katsomallaan tavalla.

65 c §. Valvontakollegion tehtävät ja toiminta. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan on tiedotettava valvontakollegion toiminnasta Euroopan pankkiviranomaiselle Euroopan pankkivalvojien komitean asemesta. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 35 kohdan b alakohdan ii luetelmakohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 131 a artiklan 2 kohdan kuudes alakohta.

67 §. Tarkastustehtävien siirtäminen. Voimassa olevan pykälän 6 momentissa on rajoitettu Finanssivalvonnan oikeutta siirtää päätösvaltaa ja tarkastustehtäviä ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle. Siirto on mahdollista vain, jos se on tarpeen rajat ylittävää toimintaa harjoittavan valvottavan tai ryhmittymän tehokasta valvontaa varten. Momentti perustuu Euroopan finanssivalvonta-asetusten 28 artiklojen 1 kohtaan. Mainitun artiklan mukaan toimivaltainen viranomainen voi siirtää tehtäviä ja vastuuta myös asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle. Myös tätä siirtoa voidaan rajoittaa pykälän 6 momentissa tarkoitetulla tavalla. Päätösvallan ja tarkastustehtävien siirron sekä ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille että Euroopan valvontaviranomaisille tulisi perustua riittävän yhdenmukaisiin ja Finanssivalvonnan tehtävien suorittamisen kannalta tarpeellisiin periaatteisiin. Tästä syystä pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 momentti, jonka mukaan 6 momentin säännökset päätösvallan ja tarkastustehtävien siirron rajoituksista koskisivat vastaavasti päätösvallan ja tarkastustehtävien siirtämistä Finanssivalvonnalta Euroopan valvontaviranomaisille.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 8 momentti, jossa säädettäisiin Finanssivalvonnan velvollisuudesta toimittaa pykälässä tarkoitettu valvontasopimus tiedoksi komissiolle ja asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle EU:n finanssimarkkinoita koskevien säädösten mukaisesti. Euroopan finanssivalvonta-asetusten 28 artiklan 4 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle tehtävien ja vastuun siirtoa koskevista sopimuksista, jotka ne aikovat tehdä. Sopimukset saadaan pannan täytäntöön aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun niistä on ilmoitettu Euroopan valvontaviranomaiselle. Lisäksi momentti perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 31 kohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 126 artiklan 4 kohta. Mainitussa luottolaitosdirektiivin säännöksessä tarkoitetusta valvontaviranomaisten tekemästä luottolaitosten konsolidoitua valvontaa koskevasta sopimuksesta on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle.

1.2 Laki Suomen Pankista

26 §. Oikeus saada ja antaa tietoja. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, joka liittyy jäljempänä luottolaitoslain 90 §:n 2 momenttia koskevaan ehdotukseen. Pykälän 4 momentin mukaan Suomen Pankin olisi viipymättä ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle, Finanssivalvonnalle ja luottolaitoslain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetuille ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille, jos Suomen Pankin arvion mukaan Suomessa on käsillä Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 18 artiklassa tarkoitettu tai siihen rinnastettava kriisitilanne. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 33 kohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 130 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta voivat, luottolaitosdirektiivin 130 artiklan puitteissa, esimerkiksi yhteistoiminta-asiakirjalla sopia tarkemmin kriisitilanteen syntymistä koskevien tietojen toimittamisesta Euroopan finanssivalvontajärjestelmän asianomaisille osapuolille. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan välinen tietojenvaihto on käytännössä ollut ongelmatonta.

1.3 Laki luottolaitostoiminnasta

3 a §. Euroopan unionin tekniset standardit. Lakiin ehdotetaan informaatiosyistä lisättäväksi uusi 3 a §, jossa todettaisiin, että luottolaitoksia koskevia määräyksiä on tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten ohella luottolaitosdirektiivissä tarkoitetuissa teknisissä standardeissa. Euroopan pankkiviranomainen valmistelee luonnokset teknisiksi standardeiksi, ja komissio hyväksyy ne asetuksella tai päätöksellä.

15 §. Omistusyhteisö. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan Finanssivalvonta pitäisi luetteloa omistusyhteisöistä. Momentissa omistusyhteisöillä tarkoitetaan konsolidointiryhmän emoyrityksiä, joita Finanssivalvonta valvoo tämän lain mukaan. Finanssivalvonnan olisi toimitettava luettelo ja sen muutokset muille ETA-valvontaviranomaisille, komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 37 kohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 140 artiklan 3 kohta.

16 c §. Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan pankkikomitea ja Euroopan järjestelmäriskikomitea. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 16 c §, joka sisältäisi Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan pankkikomitean ja Euroopan järjestelmäriskikomitean määritelmät.

26 §. Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava luottolaitoksen toimiluvan myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaiselle komission asemesta. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 3 kohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 14 artikla.

28 §. Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava luottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta myös komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 4 kohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 17 artiklan 2 kohta.

29 §. Toimilupavaatimuksista ilmoittaminen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi siitä lailla 880/2008 kumotun 29 §:n tilalle uusi 29 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa luottolaitosten toimiluvan myöntämistä koskevista säännöksistä ja määräyksistä komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 6 artiklan 1 kohta.

29 g §. Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen toimiluvan myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan pankkikomitealle, talletussuojarahastolle ja, jos sivuliike tarjoaa sijoituspalvelua, sijoittajien korvausrahastolle. Momentissa nykyisin oleva maininta Euroopan pankkivalvojien komiteasta ehdotetaan poistettavaksi, koska sanottu komitea on lopettanut toimintansa ja sen tehtävät on siirretty Euroopan pankkiviranomaiselle. Muutokset perustuvat osaltaan omnibus I direktiivin 9 artiklan 12 kohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 38 artiklan 2 kohta.

29 h §. Sivuliikkeen toimiluvan peruuttaminen ja toiminnan rajoittaminen. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen toimiluvan peruuttamisesta myös Euroopan pankkiviranomaiselle ja Euroopan pankkikomitealle. Momentissa nykyisin oleva maininta Euroopan pankkivalvojien komiteasta ehdotetaan poistettavaksi. Ehdotettu sääntely täydentää edellä olevaa 29 g §:n 3 momentin muuttamista koskevaa ehdotusta.

39 §. Luottolaitoksen kuuluminen ulkomaiseen konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään.

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan luottolaitosdirektiivin 143 artiklan säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat omnibus I direktiivin 9 artiklan 10 kohdassa säädettyjen muutosten jälkeen. Pykälä liittyy sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 40 §:n muuttamista koskevaan ehdotukseen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 35 §:ää koskevaan ehdotukseen.

Luottolaitoslain 39 § koskisi tilanteita, joissa suomalainen luottolaitos kuuluu sellaiseen ulkomaiseen konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen rahoitus- tai vakuutusryhmittymään, jonka ylin emoyritys sijaitsee kolmannessa maassa. Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan sen soveltamisalaa.

Pykälän 1 momentin mukaan edellä tarkoitettuun konsolidointiryhmään kuuluvalle luottolaitokselle voitaisiin Suomessa myöntää toimilupa vain edellyttäen, että kolmannen maan viranomaisella on toimivalta valvoa koko ryhmää luottolaitoslakia vastaavalla tavalla tai että luottolaitoksen kuuluminen ryhmään ei vaaranna luottolaitoksen toiminnan vakautta.

Pykälän 2 momentin mukaan Finanssivalvonta tekisi 1 momentin soveltamista koskevan päätöksen, jos toisessa ETA-valtiossa ei ole 1 momentissa tarkoitetun luottolaitoksen emoyritystä eikä sellaista luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä, jolla on sama emoyritys kuin 1 momentissa tarkoitetulla luottolaitoksella ja jonka taseen loppusumma on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 momentissa tarkoitetun luottolaitoksen. Momentti perustuu luottolaitosdirektiivin 143 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Finanssivalvonnan velvollisuudesta kuulla momentissa tarkoitettuja ulkomaisia ETA-valvontaviranomaisia ja Euroopan pankkiviranomaista ennen 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä. Lisäksi 3 momentissa säädettäisiin Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa päätöksestä ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille, Euroopan pankkiviranomaiselle, komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Pykälän 3 momentin sääntely perustuu luottolaitosdirektiivin 143 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan ja 2 kohdan toiseen alakohtaan. Viimeksi mainitusta säännöksestä myös johtuu, että Finanssivalvonnan olisi otettava 2 momentissa tarkoitettua päätöstä tehdessään huomioon asiaan liittyvä Euroopan pankkikomitean mahdollinen ohjeistus.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin niistä tilanteista, joissa luottolaitosdirektiivin 143 artiklassa tarkoitetun päätöksen tekeminen kuuluu ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle. Tällöin pykälän 1 momenttia ei sovellettaisi, jos tämä viranomainen on katsonut konsolidointiryhmän täyttävän 1 momentin mukaiset, luottolaitosdirektiivin 143 artiklassa tarkoitetut vaatimukset.

Pykälän 5 momentin mukaan 1 ja 3 momentin säännöksiä konsolidointiryhmästä ja konsolidoidusta valvonnasta sovellettaisiin vastaavasti rahoitus- ja vakuutusryhmittymään ja sen valvontaan.

77 §. Kehittyneiden menetelmien soveltaminen konsolidointiryhmässä. Pykälän 1, 3 ja 4 momentti vastaavat sisällöltään voimassa olevan lain samoja momentteja. Pykälän 2 momentin sääntelyä täydennettäisiin niitä tilanteita varten, joissa jokin toimivaltaisista viranomaisista on saattanut kehittyneiden menetelmien soveltamista koskevan asian Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi. Tällöin Finanssivalvonnan olisi odotettava Euroopan pankkiviranomaisen ratkaisua ja toimittava sen mukaisesti. Lisäksi nykyisen pykälän maininnat Rahoitustarkastuksesta ehdotetaan Finanssivalvonnasta annetun lain mukaisesti korvattavaksi maininnalla Finanssivalvonnasta. Vastaavat muutokset ehdotetaan tehtäviksi myös muihin muutettaviksi ehdotettaviin säännöksiin, joissa nykyisin mainitaan Rahoitustarkastus. Tätä muutosta, joka vaikuttaa vain suomenkielisen tekstiin, ei jäljempänä enää todeta erikseen.

90 §. Yhteistyö taloudellisen aseman valvonnassa. Pykälän 1 momentti pääosin vastaa voimassa olevan lain 1 momenttia. Momentin mukainen yhteistyö määriteltäisiin koskemaan luottolaitoksia valvovien viranomaisten yhteistyötä.

Pykälän 2 momentin sääntelyä ehdotetaan täydennettäväksi Finanssivalvonnan velvollisuudella ilmoittaa Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 18 artiklassa tarkoitetusta tai siihen rinnastettavasta kriisitilanteesta momentissa tarkoitetuille ulkomaisille ETA-valvonta-viranomaisille, Euroopan pankkiviranomaiselle ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle sekä velvollisuudella toimittaa näille Finanssivalvonnan hallussa olevat tarvittavat tiedot. Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 18 artiklassa kriisitilanteella tarkoitetaan epäsuotuisia muutoksia, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden taikka koko finanssijärjestelmän tai sen osan vakauden Euroopan unionissa. Momenttiin liittyy edellä mainittu Suomen Pankista annetun lain 26 muuttamista koskeva ehdotus.

Pykälän 2 momenttia sovellettaisiin Finanssivalvontaan, kun se vastaa sellaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jonka konsolidointiryhmään kuuluu vähintään yksi ulkomainen ETA-luottolaitos. Momentti perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 33 kohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 130 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta.

Pykälän 2 momentin säännöksen ohella kriisitilanteesta ilmoittamiseen tulisivat sovellettaviksi Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n 6 momentin säännökset. Sanotun momentin mukaan Finanssivalvonnan on viipymättä annettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja Suomen Pankille hallussaan olevat tiedot asioista, jotka Finanssivalvonnan arvion mukaan saattavat vaikuttaa merkittävästi finanssimarkkinoiden vakauteen tai muuten merkittävästi finanssimarkkinoiden kehitykseen tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnassa.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, mitä säännellyllä yrityksellä tarkoitetaan 2 momenttia sovellettaessa.

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan, ettänykyisessä 3 momentissa oleva maininta Euroopan pankkivalvojien komiteasta muutettaisiin koskemaan Euroopan pankkiviranomaista. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 32 kohdan d alakohdan i luetelmakohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 129 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta.

Pykälän 5 momenti ssa ehdotetaan, että nykyisen 4 momentin sääntelyä täydennettäisiin niitä tilanteita varten, joissa jokin toimivaltaisista viranomaisista on saattanut 85 tai 86 §:n soveltamista koskevan asian Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi. Tällöin Finanssivalvonnan olisi odotettava Euroopan pankkiviranomaisen ratkaisua ja toimittava sen mukaisesti. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 32 kohdan d alakohdan ii luetelmakohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 129 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta.

Pykälän 6 momentin sääntelyyn ehdotetaan tehtäväksi edellä 5 momenttia vastaava muutos. Pykälän 6 momentissa on 5 momentista poiketen kysymys tilanteesta, jossa ulkomainen ETA-valvontaviranomainen vastaa luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 32 kohdan d alakohdan iii luetelmakohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 129 artiklan 3 kohdan viides alakohta.

Pykälän 7 momentti vastaa voimassa olevan pykälän 6 momenttia.

Pykälän 8 momentissa ehdotetaan säädettäväksi niistä tilanteista, joissa Euroopan pankkiviranomaiselta on pyydetty lausunto pykälän 4 tai 6 momentin soveltamisesta. Tällöin Finanssivalvonnan olisi otettava lausunto huomioon omassa päätöksessään. Jos Finanssivalvonnan päätös poikkeaisi lausunnosta merkittävästi, Finanssivalvonnan olisi myös perusteltava lausunnosta poikkeaminen. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 32 kohdan d alakohdan iv luetelmakohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 129 artiklan 3 kohdan kymmenes alakohta.

115 §. Vakuusrahaston säännöt. Pykälän nykyisen 1 momentin säännös vakuusrahaston velvollisuudesta saattaa säännöt ja niiden muutokset valtiovarainministeriön vahvistettavaksi ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotuksen mukaan vakuusrahaston säännöt ja niiden muutokset olisi toimitettava Finanssivalvonnalle sen antamien määräysten mukaisesti. Muutoin pykälä vastaa voimassa olevaa lakia.

119 §. Tuen myöntäminen. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vakuusrahasto saisi myöntää jäsenpankille tukea paitsi avustuksena, avustuslainana, takauksena ja pääomalainana, myös merkitsemällä pankin osakkeita tai osuuksia tai muita pankin omiin varoihin luettavia sitoumuksia. Vakuusrahasto voisi asettaa tuelle tarpeelliseksi katsomansa ehdot, esimerkiksi vaatia avustuslainalle ja takaukselle riittävän vakuuden. Luottolaitoksen omille varoille asetetuista vaatimuksista seuraa, että pykälässä tarkoitetuille omiin varoihin luettaville sitoumuksille ei kuitenkaan saisi vaatia vakuuksia eikä asettaa niiden takaisinmaksulle muitakaan sellaisia ehtoja, jotka eivät vastaa omille varoille laissa asetettuja vaatimuksia.

161 §. Sivuliikkeen perustaminen ETA-valtioon. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava Euroopan komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle, jos Finanssivalvonta on kieltäytynyt toimittamasta luottolaitoksen sivuliikkeen perustamista koskevaa ilmoitusta edelleen asianomaisen ETA-valtion toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 9 artiklan 11 kohtaan, jolla on muutettu luottolaitosdirektiivin 36 artikla.

1.4 Laki sijoituspalveluyrityksistä

2 §. Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi, komission asetus, komission direktiivi, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan pankkiviranomainen. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 ja 5 momentti, jotka sisältäisivät Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen määritelmät. Pykälän otsikkoon ehdotetaan tehtäviksi vastaavat muutokset.

12 a §. Euroopan unionin tekniset standardit. Lakiin ehdotetaan informaatiosyistä lisättäväksi uusi 12 a §, jossa todettaisiin, että sijoituspalveluyrityksiä koskevia määräyksiä on tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä 2 §:n 2 momentissa mainitun komission asetuksen ohella rahoitusvälineiden markkinat –direktiivissä tarkoitetuissa teknisissä standardeissa. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen valmistelee luonnokset teknisiksi standardeiksi, ja komissio hyväksyy ne asetuksella tai päätöksellä.

21 §. Toimiluvan rekisteröinti. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava sijoituspalveluyritykselle myönnetty toimilupa tiedoksi myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 6 artiklan 1 kohtaan, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 5 artiklan 3 kohta.

24 §. Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava sijoituspalveluyrityksen toimiluvan peruuttaminen tiedoksi myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 6 artiklan 3 kohtaan, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 8 artikla.

40 §. Sijoituspalveluyrityksen kuuluminen ulkomaiseen konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään. Pykälään ja sen otsikkoon tehtäisiin luottolaitoslain 39 §:ää vastaavat muutokset.

79 a §. Ilmoitusvelvollisuus Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan komissiolle. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 79 a §. Pykälän mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle, jos Finanssivalvonnan tietoon on tullut, että suomalaiset sijoituspalveluyritykset ovat kolmansissa maissa kohdanneet yleisiä vaikeuksia sijoittautumisen tai palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Nämä vaikeudet voivat johtua esimerkiksi ulkomaisia yrityksiä syrjivästä kolmannen maan lainsäädännöstä tai hallintokäytännöstä. Pykälä perustuu omnibus I direktiivin 6 artiklan 5 kohtaan, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 15 artiklan 1 kohta.

1.5 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

9 §. Ryhmittymän ja sen omistusyhteisön tunnistaminen. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava päätöksestään, jonka mukaan ryhmittymä kuuluu tai lakkaa kuulumasta lain soveltamisalaan, myös Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle. Pykälän muutokset perustuvat omnibus I direktiivin 2 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu finanssikonglomeraattidirektiivin 4 artiklan 2 kohta.

16 §. Yleissäännös riskien hallinnasta. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ryhmittymän emoyrityksellä tulisi myös olla riittävät järjestelyt ja suunnitelmat ryhmittymän toiminnan tervehdyttämiseksi tai ryhmittymän purkamiseksi.

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonta voisi antaa tarkemmat määräykset edellä mainittujen järjestelyjen ja suunnitelmien laatimisesta. Muutokset perustuvat omnibus I direktiivin 2 artiklan 2 kohtaan, jolla finanssikonglomeraattidirektiivin 9 artiklan 2 kohtaan on lisätty uusi d alakohta.

35 §. Säännellyn yrityksen kuuluminen kolmannen maan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi siitä lailla 886/2008 kumotun 35 §:n tilalle uusi 35 §. Pykälä perustuu finanssikonglomeraattidirektiivin 18 artiklaan, sellaisena kuin se on osittain muutettuna omnibus I direktiivin 2 artiklan 11 kohdalla. Pykälä koskisi tilanteita, joissa finanssikonglomeraattiin kuuluvan suomalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen ylin emoyritys sijaitsee kolmannessa maassa ja säännellyn yrityksen ylin ETA-valtiossa sijaitseva emoyritys täyttää lain 6 §:n 1 tai 2 momentin vaatimukset.

Pykälän 1 momentin mukaan Finanssivalvonnan olisi tehtävä edellä tarkoitetun finanssikonglomeraatin osalta luottolaitoslain 39 §:n 2 momentissa tai sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös. Päätöstä tehdessään Finanssivalvonnan olisi otettava finanssikonglomeraattidirektiivin 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti huomioon asiaan liittyvä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean mahdollinen ohjeistus.

Pykälän 2 momentin mukaan Finanssivalvonnan olisi pyydettävä ennen 1 momentin soveltamista lausunto momentissa tarkoitetuilta ulkomaisilta ETA-valvontaviranomaisilta. Finanssivalvonnan olisi myös ilmoitettava päätöksestään näille viranomaisille ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle.

Jos ulkomainen ETA-valvontaviranomainen lausunnossaan vastustaa Finanssivalvonnan aikoman päätöksen tekemistä, Finanssivalvonta voisi 3 momentin mukaan saattaa asian Euroopan valvontaviranomaisten käsiteltäväksi Finanssivalvonnasta annetun lain 50 b §:n mukaisesti.

1.6 Arvopaperimarkkinalaki

1 luku Yleisiä säännöksiä

3 b §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 b §, joka sisältäisi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen määritelmän.

2 luku Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

4 §. Pykälän 1 ja 3—5 momentti vastaavat voimassa olevaa lakia.

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan Finanssivalvonta voi sanotussa kohdassa mainituin edellytyksin ottaa esitteen hyväksymistä koskevan hakemuksen käsiteltäväkseen, vaikka arvopaperin liikkeeseenlaskun kotivaltio on toinen ETA-valtio. Momentin 2 kohdassa asetettaisiin uudeksi edellytykseksi, että tuon toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut pyynnöstä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 5 kohdan b alakohtaan, jolla on muutettu esitedirektiivin 13 artiklan 5 kohta.

Pykälän 6 momentin mukaan Finanssivalvonta voi arvopaperin liikkeeseenlaskun kotivaltion toimivaltaisena viranomaisena päättää hyväksymisen sijaan hakemuksen käsittelyn siirtämisestä toisen ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Ehdotuksen mukaan lisäedellytyksenä siirrolle olisi, että Finanssivalvonta ilmoittaa siirrosta etukäteen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Tämäkin muutos perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 5 kohdan b alakohtaan, jolla on muutettu esitedirektiivin 13 artiklan 5 kohta.

Pykälän 7 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että momentissa säädettäisiin Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa esitteen ja sen täydennyksen hyväksymisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Ilmoitus olisi tehtävä samalla, kun Finanssivalvonta ilmoittaa päätöksestä liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai sille, joka on hakenut arvopaperien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 5 kohdan a alakohtaan, jolla esitedirektiivin 13 artiklan 2 kohtaan on lisätty uusi alakohta.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 8 momentti, joka vastaa nykyisen 7 momentin ensimmäistä virkettä. Momentin mukaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään silloin, kun se julkistetaan.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 momentti. Ensinnäkin Finanssivalvonnan olisi julkaistava internetsivuillaan viimeisen 12 kuukauden aikana hyväksymänsä esitteet ja esitteiden täydennykset tai luettelo niistä. Ehdotus pääosin vastaa nykyisen 7 momentin toista virkettä. Ehdotetussa 9 momentissa mainittaisiin kuitenkin nimenomaisesti myös esitteiden täydennykset. Toiseksi Finanssivalvonnan olisi huolehdittava siitä, että esitteet ja esitteiden täydennykset ovat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen saatavilla 12 kuukauden ajan. Tämä muutos perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 6 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu esitedirektiivin 14 artiklan 1 kohta.

4 e §. Pykälän 1 momentissa säädetään siitä, millä edellytyksillä toisessa ETA-valtiossa hyväksytty esite ja sen täydennykset ovat voimassa Suomessa. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi lisäedellytyksestä, jonka mukaan kysymyksessä olevan toisen ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen on tullut toimittaa myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle jäljennökset esitteestä ja sen täydennyksestä sekä todistus siitä, että ne on laadittu esitedirektiivin mukaisesti. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 8 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu esitedirektiivin 17 artiklan 1 kohta.

Pykälän 2 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin Finanssivalvonnan velvollisuudesta julkaista internetsivuillaan luettelo toisen ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen sille toimittamista hyväksytyistä esitteistä ja mahdollisista esitteiden täydennyksistä. Lisäksi internetsivuilla olisi julkaistava mahdolliset hyperlinkit tämän toisen valtion toimivaltaisen viranomaisen, liikkeeseenlaskijan tai säänneltyjen markkinoiden internetsivuilla julkaistuihin momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin. Luettelo ja hyperlinkit olisi pidettävä Finanssivalvonnan internetsivuilla vähintään 12 kuukauden ajan. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 9 kohtaan, jolla esitedirektiivin 18 artiklaan on lisätty uusi 3 kohta.

4 f §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin Finanssivalvonnan velvollisuudesta toimittaa pykälän 1 momentissa tarkoitettu todistus tiedoksi hakijalle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Se olisi tehtävä samanaikaisesti, kun Finanssivalvonta toimittaa todistuksen 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle. Momentti perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 9 kohtaan, jolla esitedirektiivin 18 artiklaan on lisätty uusi 3 kohta. Samalla momentissa on otettu huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/73/EU 1 artiklan 17 kohta. Sanotulla artiklan kohdalla on muutettu esitedirektiivin 18 artiklan 1 kohta.

11 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti. Momentin mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle poikkeuksesta, jonka se myöntää 3 momentin kolmannen virkkeen perusteella. Kysymys on poikkeuksen myöntämisestä sellaiselle liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on kolmannessa maassa. Poikkeus koskee mahdollisuutta julkistaa osavuosikatsaus, johdon osavuotinen selvitys, tilinpäätös ja toimintakertomus, tilinpäätöstiedote sekä liputusilmoituksen tiedot liikkeeseenlaskijan kotivaltion sääntelyn mukaisesti, jos kotivaltion lainsäädännön vaatimukset katsotaan Suomen lainsäädäntöä vastaaviksi. Momentti perustuu omnibus I direktiivin 7 artiklan 12 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu avoimuusdirektiivin 23 artiklan 1 kohta.

12 §. Lakin ehdotetaan lisättäväksi uusi 12 § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti: Finanssivalvonnan ilmoitukset ja toimenpiteet rikkomusten johdosta Euroopan talousalueella. Uusi pykälä käsittelisi rikkomuksia, jotka Finanssivalvonta havaitsee vastaanottavan valtion toimivaltaisena viranomaisena. Pykälän 1 momentissa on kysymys tilanteista, joissa liikkeeseenlaskija tai arvopapereita yleisölle tarjoava rahoituslaitos rikkoo arvopaperimarkkinalakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä arvopaperien tarjoamisesta taikka liikkeeseenlaskija rikkoo velvollisuuksia, jotka liittyvät sen liikkeeseen laskemien arvopaperien olemiseen kaupankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla.

Pykälän 2 momentissa puolestaan käsitellään tapauksia, joissa osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskija, omistaja tai haltija taikka se, joka on velvollinen ilmoittamaan omistus- ja ääniosuudesta arvopaperimarkkinalain 5 luvun mukaisesti, rikkoo arvopaperimarkkinalakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

Ehdotuksen mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava näistä tapauksista kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi Finanssivalvonnan velvollisuudesta toimia silloin, kun kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi ja säännösten tai määräysten rikkominen edelleen jatkuu. Tällöin Finanssivalvonnan olisi ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin sijoittajien etujen suojaamiseksi. Siitä Finanssivalvonnan olisi ensin ilmoitettava edellä tarkoitetulle kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Lisäksi Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava suorittamistaan toimenpiteistä komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Pykälän 4 momentin mukaan 1—3 momentin säännöksiä sovellettaisiin myös niihin 1 momentissa mainittuihin rikkomuksiin, jotka ovat Finanssivalvonnan käsityksen mukaan vastoin arvopaperimarkkinoita koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä, vaikka niihin ei sovellettaisi arvopaperimarkkinalakia. Tällöin on kysymys tilanteesta, jossa esimerkiksi liikkeeseenlaskijaan sovelletaan toisen ETA-valtion lainsäädäntöä. Finanssivalvonnan olisi esimerkiksi ilmoitettava liikkeeseenlaskun kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos Finanssivalvonta vastaanottavan valtion toimivaltaisena viranomaisena havaitsee, että sille ilmoitettua esitettä olisi täydennettävä vastaamaan esitedirektiivin tai sen nojalla annettujen säännösten vaatimuksia. Sen sijaan Finanssivalvonnan mahdollisuudet ryhtyä tällaisessa tapauksessa 3 momentissa mainittuihin tarpeellisiin toimenpiteisiin ovat rajalliset, koska Finanssivalvonta ei lähtökohtaisesti voi käyttää valvontavaltuuksia eikä määrätä hallinnollisia seuraamuksia toisen valtion lainsäädännön rikkomistapauksissa. Tällöin Finanssivalvonnan toimenpiteet saattavat rajoittua asiakkaille tiedottamiseen Finanssivalvonnan internet sivuilla ja esimerkiksi siihen, että Finanssivalvonta pyytää Euroopan finanssivalvonta-asetusten 17 artiklojen mukaisesti Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista selvittämään, onko kysymyksessä Euroopan unionin oikeuden rikkominen.

Pykälä perustuu omnibus I direktiivin 5 artiklan 12 kohtaan, jolla on muutettu esitedirektiivin 23 artikla, sekä omnibus I direktiivin 7 artiklan 15 kohtaan, jolla on muutettu avoimuusdirektiivin 26 artikla.

3 luku Julkinen kaupankäynti

11 §. Toimiluvan peruuttaminen. Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriön olisi ilmoitettava arvopaperipörssin toimiluvan peruuttamisesta myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Pykälä perustuu omnibus I direktiivin 6 artiklan 13 kohtaan, jolla rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 36 artiklaan on lisätty uusi 6 kohta.

33 §. Ilmoitukset muille jäsenvaltioille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Pykälän otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä siihen maininta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta Euroopan komission asemesta. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriön olisi annettava luettelo säännellyistä markkinoista tiedoksi muille Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Nykyisen lain mukaan luettelo on annettava tiedoksi muille Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle. Muutos perustuu osaksi omnibus I direktiivin 6 artiklan 16 kohtaan, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 47 artikla.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti. Sen mukaan Finanssivalvonnan olisi toimitettava vähintään vuosittain Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle laskelmat ja tiedot julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista. Asiasta säädetään tarkemmin rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 27 artiklassa, jonka 2 kohtaa on muutettu omnibus I direktiivin 6 artiklan 10 kohdalla. Rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin 27 artiklan muutetun 2 kohdan mukaan likviditeetiltään tärkeimpien markkinoiden toimivaltainen viranomainen päättää kunkin osakkeen osalta vähintään vuosittain osakelajin, johon kyseinen osake kuuluu, markkinoilla toteutettujen toimeksiantojen keskimääräisen aritmeettisen arvon perusteella. Tiedot on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, joka julkaisee ne internet sivuillaan.

7 luku Arvopaperimarkkinoiden valvonta

2 a §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finanssivalvonnan olisi toimitettava kaupankäynnin keskeyttämispäätös ja markkinaoikeuden päätös kieltää kaupankäynti arvopaperilla tiedoksi myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Muutos perustuu omnibus I direktiivin 6 artiklan 14 kohtaan, jolla on muutettu rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 41 artiklan 2 kohta.

1.7 Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista

2 §. Määritelmiä. Lain 2 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 8 momentti, joka sisältäisi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen määritelmän, ja 9 momentti, joka sisältäisi Euroopan järjestelmäriskikomitean määritelmän.

9 §. Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta ilmoittaminen. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriön olisi ilmoitettava tiedoksi saamastaan selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamista koskevasta päätöksestä myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 1 artiklan 1 kohtaan, jolla on muutettu selvitysdirektiivin 6 artiklan 3 kohta.

14 §. Ilmoitukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Ensinnäkin pykälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan pykälän sisältöön jäljempänä ehdotettavia muutoksia. Nykyisin pykälässä säädetään ilmoituksista komissiolle.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriön olisi ilmoitettava komission asemesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle selvitysdirektiivin soveltamisalaan kuuluvat selvitysjärjestelmät, joihin sovelletaan Suomen lakia, ja niiden ylläpitäjät.

Pykälän 2 ja 3 momenttiin ehdotetaan tehtäviksi 1 momentista johtuvat tekniset muutokset.

Pykälään ehdotetut muutokset pääosin perustuvat omnibus I direktiivin 1 artiklan 2 kohtaan, jolla on muutettu selvitysdirektiivin 10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta.

1.8 Eläkesäätiölaki

2 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a kohta, joka sisältää Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen määritelmän.

13 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkesäätiön rekisteröimisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Samalla olisi ilmoitettava ne ETA-valtiot, joissa eläkesäätiö harjoittaa lisäeläketoimintaa. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu lisäeläkedirektiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohta.

79 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 79 a §. Ehdotuksen mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle päätöksestään, jolla Finanssivalvonta on määrännyt lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkesäätiön selvitystilaan ja purettavaksi. Tällaisen päätöksen Finanssivalvonta voi tehdä 79 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ja Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n 8 momentin perusteella. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 4 artiklan 3 kohtaan, jolla on muutettu lisäeläkedirektiivin 14 artiklan 4 kohdan toinen alakohta.

125 b §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti. Ehdotuksen mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava pykälän 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Pykälän 1 momentissa on kysymys luvan myöntämisestä ETA-lisäeläkesäätiölle, joka aikoo hoitaa toisen ETA-valtion alueella sijaitsevien yritysten vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jolla on muutettu lisäeläkedirektiivin 9 artiklan 5 kohta.

1.9 Vakuutuskassalaki

3 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a kohta, joka sisältää Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen määritelmän.

104 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan rekisteröimisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Samalla olisi ilmoitettava ne ETA-valtiot, joissa eläkekassa harjoittaa lisäeläketoimintaa. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jolla on muutettu lisäeläkedirektiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohta.

112 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 112 a §. Ehdotuksen mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle päätöksestään, jolla Finanssivalvonta on määrännyt lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan selvitystilaan ja purettavaksi. Tällaisen päätöksen Finanssivalvonta voi tehdä 112 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ja Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n 8 momentin perusteella. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 4 artiklan 3 kohtaan, jolla on muutettu lisäeläkedirektiivin 14 artiklan 4 kohdan toinen alakohta.

157 b §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti. Ehdotuksen mukaan Finanssivalvonnan olisi ilmoitettava pykälän 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Pykälän 1 momentissa on kysymys luvan myöntämisestä ETA-lisäeläkekassalle, joka aikoo hoitaa toisen ETA-valtion alueella sijaitsevien yritysten tai itsenäisten ammatinharjoittajien vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia. Ehdotus perustuu omnibus I direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jolla on muutettu lisäeläkedirektiivin 9 artiklan 5 kohta.

2 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011, jolloin omnibus I direktiivin 13 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava viimeistään voimaan direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 50 §:n 2 momentti, 53 §:n 2 momentti, 61 §:n 5 momentti, 65 b §:n 2 momentti ja 65 c §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 65 b §:n 2 momentti ja 65 c §:n 3 momentti laissa 1360/2010 sekä

lisätään 3 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 194/2011, uusi 4 momentti, 24 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi 44 a, 49 a ja 50 b §, 52 §:ään uusi 2 momentti, 59 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1360/2010, uusi 4 momentti ja 67 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 10/2010 ja 194/2011, uusi 7 ja 8 momentti seuraavasti:

3 a §
Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan finanssivalvonta-asetusten mukaisesti:

1) tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan finanssivalvonta-asetusten 54 artikloissa tarkoitetun Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa;

2) toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle niiden tehtävien suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

24 §
Tarkastusoikeus

Euroopan valvontaviranomaisella on finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan finanssivalvonta-asetusten mukaisesti oikeus osallistua tarkastukseen.

4 luku

Hallinnolliset seuraamukset

44 a §
Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan valvontaviranomaisille

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa toimitettava asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle:

1) tieto tässä luvussa tarkoitetusta julkistetusta seuraamuksesta samanaikaisesti, kun seuraamus julkistetaan;

2) vuosittain yhdistelmätiedot kunakin vuonna määrätyistä tämän luvun mukaisista seuraamuksista.

Mitä 1 momentissa säädetään seuraamuksesta, sovelletaan myös seuraamukseen rinnastettavaan toimenpiteeseen.

5 luku

Asiakkaansuojan valvonta

49 a §
Ilmoitus Euroopan valvontaviranomaiselle ratkaisusuosituksia antavista toimielimistä

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle ne Suomessa käytössä olevat menettelyt, joilla valvottavien ja muiden finanssimarkkinoilla toimivien asiakkaat voivat saattaa finanssimarkkinoita koskevien lakien soveltamista koskevat yksittäiset erimielisyydet ratkaisusuosituksia antavien riippumattomien toimielinten käsiteltäviksi.

50 §
Yleinen yhteistyövelvoite ja toiminta arvopaperimarkkinavalvonnan yhteysviranomaisena

Finanssivalvonta toimii rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 56 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettuna yhteysviranomaisena. Finanssivalvonta tekee mainitun direktiivin mukaiset ilmoitukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan komissiolle ja ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille, jollei muualla laissa toisin säädetä.

50 b §
Erimielisyyden saattaminen Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

Finanssivalvonta voi finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan finanssivalvonta-asetusten mukaisesti saattaa Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi Finanssivalvonnan ja ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen välille syntyneen erimielisyyden, joka koskee:

1) tietojen vaihtoa tai tarkastuksen suorittamista;

2) valvontavaltuuksien käyttöä tai seuraamusten määräämistä;

3) yhteistyötä tai tehtävien hoitamista valvontakollegiossa;

4) muuta valvontaviranomaisten toimivaltansa puitteissa käsittelemää asiaa.

52 §
Tietojenvaihto

Jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy epäillä, että sen valvonnan piiriin kuulumaton toimija harjoittaa tai on harjoittanut finanssimarkkinoita koskevien Euroopan unionin direktiivien vastaista toimintaa toisen ETA-valtion alueella, sen on ilmoitettava tästä finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

53 §
Valvontayhteistyöstä kieltäytyminen

Finanssivalvonnan on ilmoitettava kieltäytymisestä ja sen perusteista pyynnön esittäneelle viranomaiselle sekä finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa myös asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle.

59 a §
Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen nimeäminen merkittäväksi

Jos 1 momentissa tarkoitettu ulkomainen ETA-valvontaviranomainen on saattanut yhteistä päätöstä koskevan asian Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 1 momentissa tarkoitetun Finanssivalvonnan pyynnön, Finanssivalvonnan on odotettava Euroopan pankkiviranomaisen päätöstä ja toimittava päätöksen mukaisesti.

61 §
Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja muuhun ulkomaiseen ETA-valvottavaan ja toisen ETA-valtion valvonnassa olevaan säänneltyyn markkinaan kohdistuvasta toimenpiteestä ilmoittaminen sekä ulkomaisen ETA-sivuliikkeen ja muun ulkomaisen ETA-valvottavan toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen

Finanssivalvonnan on ilmoitettava ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle sekä finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan komissiolle ja asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt 1 momentissa tarkoitettujen säännösten, määräysten, sääntöjen tai ehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi.


65 b §
Valvontakollegion perustaminen

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen luottolaitosten ja sivuliikkeiden toimintaa valvovilla ulkomaisilla ETA-valvontaviranomaisilla ja Euroopan pankkiviranomaisella on oikeus osallistua valvontakollegioon. Tarvittaessa Finanssivalvonta voi kutsua valvontakollegioon ETA-valtioiden keskuspankkien edustajia sekä Finanssivalvontaa vastaavia muiden kuin ETA-valtioiden valvontaviranomaisia.

65 c §
Valvontakollegion tehtävä ja toiminta

Finanssivalvonta kutsuu valvontakollegion kokoukset koolle ja toimii kokousten puheenjohtajana. Finanssivalvonnan on tiedotettava valvontakollegion toiminnasta Euroopan pankkiviranomaiselle.


67 §

Tarkastustehtävien siirtäminen


Mitä 6 momentissa säädetään päätösvallan ja tarkastustehtävien siirron rajoituksista, koskee vastaavasti päätösvallan ja tarkastustehtävien siirtämistä Euroopan valvontaviranomaisille Euroopan finanssivalvonta-asetuksissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Finanssivalvonnan on toimitettava tässä pykälässä tarkoitettu sopimus Euroopan unionin finanssimarkkinoita koskevien säädösten mukaisesti tiedoksi Euroopan komissiolle ja asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


2.

Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 26 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

26 §
Oikeus saada ja antaa tietoja

Suomen Pankin on ilmoitettava viipymättä Euroopan pankkiviranomaiselle, Finanssivalvonnalle ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetuille ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille, jos Pankin tietoon tulee Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 artiklassa tarkoitettu tai siihen rinnastettava kriisitilanne Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


3.

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 16 b §, 26 §:n 1 momentti, 28 §, 29 g §:n 3 momentti, 29 h §:n 2 momentti, 39, 77, 90 ja 115 §, 119 §:n 1 momentti sekä 161 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 26 §:n 1 momentti ja 28 § laissa 880/2008, 16 b §, 29 g §:n 3 momentti, 29 h §:n 2 momentti ja 90 § laissa 1357/2010 ja 119 §:n 1 momentti laissa 568/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 3 a §, 15 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 16 c § ja siitä lailla 880/2008 kumotun 29 §:n tilalle uusi 29 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 a §
Euroopan unionin tekniset standardit

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten ohella luottolaitosta koskevia määräyksiä on luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/48/EY, jäljempänä luottolaitosdirektiivi, tarkoitetuissa Euroopan komission asetuksella tai päätöksellä annetuissa teknisissä standardeissa.

15 §
Omistusyhteisö

Finanssivalvonta pitää luetteloa omistusyhteisöistä, jotka ovat sellaisen konsolidointiryhmän emoyrityksiä, jota Finanssivalvonta tämän lain mukaan valvoo. Finanssivalvonnan on toimitettava luettelo ja siihen tehdyt muutokset tiedoksi muille toimivaltaisille ETA-valvontaviranomaisille, Euroopan komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle.

16 b §
Arvopaperistaminen

Arvopaperistamisella tarkoitetaan tässä laissa luottolaitosdirektiivin 4 artiklan 36—44 kohdassa tarkemmin määriteltyjä järjestelyjä, joissa omaisuuseriä muutetaan uusiksi omaisuuseriksi jakamalla saamiseen tai muuhun omaisuuserään liittyvä luottoriski etuoikeusluokkiin siten, että:

1) järjestelyyn perustuvat maksut riippuvat saamisen tai saamisryhmän tuotosta; ja

2) etuoikeusluokkien järjestys määrää tappioiden jakautumisen järjestelyn voimassaoloaikana.

16 c §
Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan pankkikomitea ja Euroopan järjestelmäriskikomitea

Euroopan pankkiviranomaisella tarkoitetaan tässä laissa Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1093/2010, jäljempänä Euroopan pankkivalvonta-asetus, tarkoitettua Euroopan pankkiviranomaista.

Euroopan pankkikomitealla tarkoitetaan tässä laissa Euroopan pankkikomitean perustamisesta tehdyssä komission päätöksessä 2004/10/EY tarkoitettua Euroopan pankkikomiteaa.

Euroopan järjestelmäriskikomitealla tarkoitetaan tässä laissa finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 tarkoitettua Euroopan järjestelmäriskikomiteaa.

26 §
Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimilupa rekisteröitäväksi. Toimiluvan myöntämisestä on lisäksi ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle. Perustettavalle yritykselle ja kotipaikan Suomeen siirtävälle eurooppayhtiölle myönnetty toimilupa rekisteröidään samalla kun yritys rekisteröidään.


28 §
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen

Toimiluvan peruuttamisesta ja toiminnan rajoittamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 26 ja 27 §:ssä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimiluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi. Toimiluvan peruuttaminen on lisäksi ilmoitettava Euroopan komissiolle, Euroopan pankkiviranomaiselle, talletussuojarahastolle sekä 7 luvussa tarkoitetulle vakuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahastolle, jos luottolaitos on rahaston jäsen.

29 §
Toimilupavaatimuksista ilmoittaminen

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle tämän luvun ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset vaatimukset toimiluvan myöntämisestä.

29 g §
Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimiluvan myöntämisestä Euroopan komissiolle, Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan pankkikomitealle, talletussuojarahastolle ja, jos sivuliike tarjoaa sijoituspalvelua, sijoittajien korvausrahastolle.


29 h §
Sivuliikkeen toimiluvan peruuttaminen ja toiminnan rajoittaminen

Toimiluvan peruuttamisesta on ilmoitettava Euroopan komissiolle, Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan pankkikomitealle ja talletussuojarahastolle sekä sijoittajien korvausrahastolle, jos kolmannen maan luottolaitos on rahaston jäsen.

39 §
Luottolaitoksen kuuluminen ulkomaiseen konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään

Jos luottolaitos kuuluu sellaiseen konsolidointiryhmään, jonka ylin emoyritys sijaitsee muussa kuin ETA-valtiossa, luottolaitoksen toimiluvan edellytyksenä on, että:

1) ulkomaan viranomaisella on riittävä toimivalta valvoa koko konsolidointiryhmää vastaavalla tavalla kuin tässä laissa säädetään; tai

2) voidaan osoittaa, että konsolidoitu vakavaraisuus, konsolidoidut suuret asiakasriskit, konsolidointiryhmän sisäinen valvonta ja riskienhallintamenetelmät sekä omistusyhteisön omistajien ja johdon sopivuus ja luotettavuus vastaavat tämän lain mukaisia vaatimuksia.

Finanssivalvonnan on tehtävä päätös siitä, täyttääkö luottolaitos 1 momentin mukaiset vaatimukset, jos luottolaitoksella ei ole emoyritystä toisessa ETA-valtiossa ja luottolaitoksen taseen loppusumma on suurempi kuin luottolaitoksen emoyrityksen minkään toisen sellaisen ulkomaisen tytärluottolaitoksen tai suomalaiseen sijoituspalveluyritykseen rinnastettavan ulkomaisen tytäryrityksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa.

Finanssivalvonnan on ennen 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä siitä lausunto 1 momentissa tarkoitettuun konsolidointiryhmään kuuluvien, toisessa ETA-valtiossa säänneltyjen ulkomaisten luottolaitosten tai suomalaiseen sijoituspalveluyritykseen rinnastettavien ulkomaisten yritysten valvonnasta vastaavilta ulkomaan viranomaisilta ja Euroopan pankkiviranomaiselta. Finanssivalvonnan on lisäksi tehtyään päätöksen ilmoitettava siitä näille viranomaisille, Euroopan komissiolle ja, jos konsolidointiryhmään kuuluu suomalaiseen sijoituspalveluyritykseen rinnastettava ulkomainen yritys, jonka kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta luottolaitokseen, jonka konsolidoidusta valvonnasta vastaa toisen ETA-valtion valvontaviranomainen, jos tämä viranomainen on katsonut, että konsolidointiryhmä täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset.

Mitä 1 ja 3 momentissa säädetään konsolidointiryhmästä ja konsolidoidusta valvonnasta, sovelletaan vastaavasti rahoitus- ja vakuutusryhmittymään ja sen valvontaan.

77 §
Kehittyneiden menetelmien soveltaminen konsolidointiryhmässä

Finanssivalvonta voi hyväksyä konsolidointiryhmän emoyrityksen sekä sen kaikkien sellaisten tytäryritysten, jotka ovat luottolaitoksia, ulkomaisia luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä tai suomalaisiin sijoituspalveluyrityksiin rinnastuvia ulkomaisia yrityksiä, yhteisestä hakemuksesta 59 ja 62–64 §:ssä tarkoitetun menetelmän käyttämisen yhtenäisesti koko konsolidointiryhmässä, jos menetelmä täyttää sille tässä laissa asetetut vaatimukset

Jos luottolaitoksella on tytäryrityksiä, jotka ovat ulkomaisia luottolaitoksia tai suomalaisiin sijoituspalveluyrityksiin rinnastettavia ulkomaisia yrityksiä ja niiden kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa, 1 momentissa tarkoitetun hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi, että näiden tytäryritysten valvonnasta vastaavat viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa hyväksymiseen. Finanssivalvonta voi kuitenkin kuultuaan edellä tarkoitettuja viranomaisia päättää hyväksymisestä ilman kaikkien viranomaisten suostumusta, jos viranomaiset eivät kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ole saavuttaneet asiassa yhteisymmärrystä. Jos Finanssivalvonta tai jokin edellä tässä momentissa tarkoitetuista muista toimivaltaisista viranomaisista on ennen tässä momentissa säädetyn kuuden kuukauden määräajan päättymistä saattanut asian Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi siten kuin Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklassa säädetään, Finanssivalvonnan on odotettava Euroopan pankkiviranomaisen ratkaisua ja toimittava sen mukaisesti.

Finanssivalvonta voi päättää 1 momentissa tarkoitetun menetelmän hyväksymisestä ehdoin, jotka vastaavat sellaisen ETA-valtion lakia, jossa konsolidointiryhmään kuuluvalla ulkomaisella luottolaitoksella tai sijoituspalveluyritykseen rinnastettavalla ulkomaisella yrityksellä on kotipaikka. Päätöksen edellytyksenä on, että siihen on luottolaitoksen tehokkaan valvonnan edellyttämä painava syy.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta, jos luottolaitoksen emoyritys on ulkomainen luottolaitos tai ulkomaisen luottolaitoksen omistusyhteisö ja sen konsolidoituun valvontaan sovelletaan toisen ETA-valtion lakia.

90 §
Yhteistyö taloudellisen aseman valvonnassa

Finanssivalvonta valvoo 5 luvun säännösten noudattamista yhteistyössä sellaisten ulkomaisten luottolaitosten tai ulkomaisten sijoituspalveluyritysten valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa, jotka valvovat luottolaitoksen kanssa samaan 73 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tai ulkomaiseen konsolidointiryhmään kuuluvia yrityksiä.

Finanssivalvonnan tarkastusoikeudesta, oikeudesta saada tietoja ja velvollisuudesta antaa tietoja säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa. Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jonka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai useampi ulkomainen ETA-luottolaitos, Finanssivalvonnan on viivytyksettä ilmoitettava Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 18 artiklassa tarkoitetusta ja siihen rinnastettavasta kriisitilanteesta seuraaville viranomaisille ja annettava niille hallussaan olevat näiden viranomaisten tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat tiedot:

1) konsolidointiryhmään kuuluvien säänneltyjen yritysten valvonnasta vastaavat ulkomaiset ETA-valvontaviranomaiset;

2) Euroopan pankkiviranomainen;

3) Euroopan järjestelmäriskikomitea.

Edellä 2 momentissa säännellyllä yrityksellä tarkoitetaan toisessa ETA-valtiossa toimiluvan saanutta yritystä, joka vastaa tässä laissa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, sijoitusrahastolaissa tarkoitettua rahastoyhtiötä, vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuutusyhtiötä tai maksulaitoslaissa tarkoitettua maksulaitosta.

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jonka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai useampi ulkomainen ETA-luottolaitos, Finanssivalvonnan on pyrittävä yhdessä tällaisen ulkomaisen ETA-luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaisen kanssa saamaan aikaan yhteisymmärrys 85 ja 86 §:n soveltamisesta luottolaitoksen konsolidoidun vakavaraisuuden hallintaan. Finanssivalvonnan on pyydettävä asiasta lausunto Euroopan pankkiviranomaiselta, jos joku tässä momentissa tarkoitetuista viranomaisista sitä pyytää.

Jos yhteisymmärrystä 85 tai 86 §:n soveltamisesta ei ole saavutettu neljän kuukauden kuluessa siitä, kun Finanssivalvonta on laatinut 85 §:n 1 momentissa tarkoitetun arvion ja antanut sen tiedoksi tämän pykälän 4 momentissa tarkoitetuille viranomaisille, Finanssivalvonta voi yksin päättää 85 ja 86 §:n soveltamisesta luottolaitoksen konsolidoidun vakavaraisuuden hallintaan. Finanssivalvonnan on annettava 85 §:ssä tarkoitettu arvio ja 86 §:ssä tarkoitettu päätös viivytyksettä tiedoksi 4 momentissa tarkoitetuille viranomaisille. Jos kuitenkin Finanssivalvonta tai jokin 4 momentissa tarkoitetuista muista toimivaltaisista viranomaisista on ennen tässä momentissa säädetyn neljän kuukauden määräajan päättymistä saattanut asian Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi siten kuin Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklassa säädetään, Finanssivalvonnan on odotettava Euroopan pankkiviranomaisen ratkaisua ja toimittava sen mukaisesti.

Jos ulkomainen ETA-valvontaviranomainen vastaa sellaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jonka konsolidointiryhmään kuuluu suomalainen luottolaitos, Finanssivalvonnan on ennen 85 §:ssä tarkoitetun arvion tai 86 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava edellä tarkoitettua ulkomaista ETA-valvontaviranomaista. Jos kuitenkin Finanssivalvonta tai joku muu konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen on saattanut asian Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi siten kuin Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklassa säädetään, Finanssivalvonnan on odotettava Euroopan pankkiviranomaisen ratkaisua ja toimittava sen mukaisesti.

Edellä 4 ja 6 momentissa tarkoitettu arvio tai päätös on arvioitava vuosittain uudelleen noudattaen, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, taikka erityisestä syystä useamminkin, jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu ulkomainen ETA-valvontaviranomainen sitä pyytää.

Jos Euroopan pankkiviranomaiselta on pyydetty lausunto 4 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tai 6 momenttia sovellettaessa, Finanssivalvonnan on otettava lausunto huomioon päätöksessään ja, jos päätös poikkeaa merkittävästi lausunnosta, perusteltava poikkeaminen.

115 §
Vakuusrahaston säännöt

Vakuusrahaston säännöissä on mainittava:

1) rahaston nimi ja kotipaikka;

2) talletuspankin rahaston jäseneksi ottamisesta ja eroamisesta;

3) liittymis- ja kannatusmaksun määräytymisperusteet ja perimisajankohta;

4) valtuuskunnan jäsenten lukumäärä, eroamisikä ja toimikausi sekä valtuuskunnan päätösvaltaisuus ja tehtävät;

5) hallituksen jäsenten lukumäärä, eroamisikä, toimikausi sekä hallituksen päätösvaltaisuus ja tehtävät;

6) perusteet rahaston vuotuisen ylijäämän käyttämisestä;

7) rahaston tilikausi;

8) tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi;

9) sääntöjen muuttamistapa;

10) rahaston purkamisesta.

Vakuusrahaston säännöt ja niiden muutokset on toimitettava Finanssivalvonnalle tiedoksi siten kuin Finanssivalvonta tarkemmin määrää.

119 §
Tuen myöntäminen

Vakuusrahaston varoista voidaan vakuusrahaston päättämin ehdoin antaa avustuslainoja tai avustuksia rahastoon kuuluvalle talletuspankille, jos se on joutunut sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että avustuslainan tai avustuksen myöntäminen on sen toiminnan turvaamiseksi tarpeellista. Vakuusrahasto voi myös päättämillään ehdoilla antaa takauksia vakuusrahastoon kuuluvan talletuspankin ottamille lainoille tai merkitä pankin osakkeita tai osuuksia, sen liikkeeseen laskeman pääomalainan tai muita pankin omiin varoihin luettavia sitoumuksia.


161 §
Sivuliikkeen perustaminen ETA-valtioon

Finanssivalvonnan on kieltäydyttävä 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä, jos se havaitsee, että luottolaitoksen taloudellinen tilanne ja hallinto eivät täytä luottolaitokselle tässä laissa säädettyjä vaatimuksia. Sivuliikettä ei voida perustaa, jos Finanssivalvonta on kieltäytynyt tekemästä ilmoitusta. Finanssivalvonnan on ilmoitettava kieltäytymistä koskevasta päätöksestä Euroopan komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


4.

Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 2 §:n otsikko, 21 §:n 1 momentti sekä 24 ja 40 §, sellaisena kuin niistä on 24 § laissa 887/2008, ja

lisätään 2 §:ään uusi 4 ja 5 momentti sekä lakiin uusi 12 a ja 79 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

2 §
Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi, komission asetus, komission direktiivi, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan pankkiviranomainen

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella tarkoitetaan tässä laissa Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista.

Euroopan pankkiviranomaisella tarkoitetaan tässä laissa Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 tarkoitettua Euroopan pankkiviranomaista.

12 a §
Euroopan unionin tekniset standardit

Tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä komission asetuksen ohella sijoituspalveluyrityksiä koskevia määräyksiä on rahoitusvälineiden markkinat –direktiivissä tarkoitetuissa Euroopan komission asetuksella tai päätöksellä annetuissa teknisissä standardeissa.

21 §
Toimiluvan rekisteröinti

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimilupa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin sekä tiedoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 47 §:ssä tarkoitetulle sijoittajien korvausrahastolle.


24 §
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen

Toimiluvan peruuttamisesta ja toiminnan rajoittamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 26 ja 27 §:ssä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimiluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi sekä tiedoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja sijoittajien korvausrahastolle.

40 §
Sijoituspalveluyrityksen kuuluminen ulkomaiseen konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään

Jos sijoituspalveluyritys kuuluu sellaiseen konsolidointiryhmään, jonka ylin emoyritys sijaitsee muussa kuin ETA-valtiossa, sijoituspalveluyrityksen toimiluvan edellytyksenä on, että:

1) ulkomaan viranomaisella on riittävä toimivalta valvoa koko konsolidointiryhmää vastaavalla tavalla kuin tässä laissa säädetään; tai

2) voidaan osoittaa, että konsolidoitu vakavaraisuus, konsolidoidut suuret asiakasriskit, konsolidointiryhmän sisäinen valvonta ja riskienhallintamenetelmät sekä omistusyhteisön omistajien ja johdon sopivuus ja luotettavuus vastaavat tämän lain mukaisia vaatimuksia.

Finanssivalvonnan on tehtävä päätös siitä, täyttääkö sijoituspalveluyritys 1 momentin mukaiset vaatimukset, jos sijoituspalveluyrityksellä ei ole emoyritystä toisessa ETA-valtiossa ja sijoituspalveluyrityksen taseen loppusumma on suurempi kuin sijoituspalveluyrityksen emoyrityksen minkään toisen sellaisen ulkomaisen tytärluottolaitoksen tai suomalaista sijoituspalveluyritystä vastaavan ulkomaisen tytäryrityksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa.

Finanssivalvonnan on ennen 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä lausunto 1 momentissa tarkoitettuun konsolidointiryhmään kuuluvien, toisessa ETA-valtiossa säänneltyjen ulkomaisten luottolaitosten ja suomalaista sijoituspalveluyritystä vastaavien yritysten valvonnasta vastaavilta ulkomaan viranomaisilta, Euroopan pankkiviranomaiselta ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta. Finanssivalvonnan on lisäksi tehtyään 2 momentissa tarkoitetun päätöksen ilmoitettava siitä näille viranomaisille sekä Euroopan komissiolle.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta sijoituspalveluyritykseen, jonka konsolidoidusta valvonnasta vastaa toisen ETA-valtion valvontaviranomainen, jos tämä viranomainen on katsonut, että konsolidointiryhmä täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset.

Mitä 1 momentissa säädetään konsolidointiryhmästä, sovelletaan vastaavasti rahoitus- ja vakuutusryhmittymään.

9 luku

Sivuliikkeen perustaminen ja palvelun tarjoaminen toiseen valtioon

79 a §
Ilmoitusvelvollisuus Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan komissiolle

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan komissiolle yleisistä vaikeuksista, joita sijoituspalveluyrityksillä on kolmansissa maissa sijoittautumisen tai palvelujen tarjoamisen yhteydessä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


5.

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 9 §:n 2 momentti ja 16 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 2 momentti ja 16 §:n 3 momentti laissa 886/2008 ja 16 §:n 1 momentti laissa 132/2007, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 886/2008 kumotun 35 §:n tilalle uusi 35 § seuraavasti:

9 §
Ryhmittymän ja sen omistusyhteisön tunnistaminen

Jos Finanssivalvonta katsoo ryhmittymän kuuluvan tai lakanneen kuulumasta tämän lain soveltamisalan piiriin, sen on kuultuaan muita keskeisiä valvontaviranomaisia tehtävä tästä päätös ja ilmoitettava se:

1) ryhmittymän johdossa olevalle yritykselle;

2) ryhmittymään kuuluville säännellyille yrityksille, joiden kotipaikka on Suomessa;

3) muille keskeisille valvontaviranomaisille;

4) Euroopan komissiolle;

5) Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 54 artiklassa tarkoitetulle Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle.


16 §
Yleissäännös riskien hallinnasta

Ryhmittymän emoyrityksellä on oltava ryhmittymän tehokkaan riskienhallinnan mahdollistava luotettava hallinto, ryhmittymän toimintaan nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät sekä riittävät järjestelyt ja suunnitelmat ryhmittymän toiminnan tervehdyttämiseksi tai ryhmittymän purkamiseksi. Ryhmittymän toiminnan tervehdyttämisestä säädetään lisäksi 25 §:ssä.


Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, luotettavaa hallintoa koskevista vaatimuksista sekä ryhmittymän toiminnan tervehdyttämistä tai ryhmittymän purkamista koskevista järjestelyistä ja suunnitelmista.

35 §
Säännellyn yrityksen kuuluminen kolmannen maan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään

Finanssivalvonnan on tehtävä luottolaitostoiminasta annetun lain 39 §:n 2 momentissa tai sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös, jos luottolaitos tai sijoituspalveluyritys kuuluu sellaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään, jonka ylimmän emoyrityksen kotipaikka on muussa kuin ETA-valtiossa ja säännellyn yrityksen ylin ETA-valtiossa sijaitseva emoyritys täyttää 6 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyt edellytykset.

Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä lausunto rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien, toisessa ETA-valtiossa säänneltyjen yritysten valvonnasta vastaavilta ulkomaan viranomaisilta. Finanssivalvonnan on lisäksi tehtyään 1 momentissa tarkoitetun päätöksen ilmoitettava siitä näille viranomaisille ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvan, toisessa ETA-valtiossa säännellyn yrityksen valvonnasta vastaava viranomainen ei yhdy Finanssivalvonnan 1 momentin nojalla tekemään päätökseen, Finanssivalvonta voi saattaa asian Euroopan valvontaviranomaisten käsiteltäväksi siten kuin Finanssivalvonnasta annetun lain 50 b §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


6.

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 4 ja 4 e §, 3 luvun 11 §:n 5 momentti ja 33 § sekä 7 luvun 2 a §, sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 4 § laissa 448/2005, 4 e § laeissa 448/2005 ja 923/2007 sekä 3 luvun 11 §:n 5 momentti, 33 § ja 7 luvun 2 a § laissa 923/2007, sekä

lisätään 1 lukuun uusi 3 b §, 2 luvun 4 f §:ään, sellaisena kuin se on laissa 448/2005, uusi 4 momentti ja 11 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 152/2007, uusi 5 momentti sekä lukuun uusi 12 § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

3 b §

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella tarkoitetaan Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista.

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

4 §

Esitteen saa julkistaa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen.

Finanssivalvonta on toimivaltainen ottamaan hyväksymistä koskevan hakemuksen käsiteltäväkseen, jos:

1) hakemuksessa tarkoitettujen arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi; tai

2) toinen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltainen viranomainen on pyytänyt Finanssivalvontaa ottamaan esitteen hyväksymisen käsiteltäväkseen, ilmoittanut pyynnöstä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Finanssivalvonta on suostunut pyyntöön.

Finanssivalvonnan on päätettävä esitteen hyväksymisestä 10 pankkipäivän kuluessa siitä, kun esite on jätetty sen hyväksyttäväksi. Jos esite koskee sellaisen liikkeeseenlaskijan arvopapereita, jonka arvopapereita ei ole aiemmin tarjottu yleisölle tai otettu julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi, Finanssivalvonnan on tehtävä edellä tarkoitettu päätös 20 pankkipäivän kuluessa siitä, kun esite on jätetty sen hyväksyttäväksi.

Jos Finanssivalvonta perustellusta syystä katsoo, että sille toimitetut asiakirjat ovat puutteelliset tai että niitä on täydennettävä lisätiedoin, määräaika esitteen hyväksymiselle alkaa siitä päivästä, jona täydentävät tiedot toimitetaan Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan on kehotettava hakijaa täydentämään hakemustaan 10 pankkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Jos esitettä on sen hyväksymisen jälkeen täydennettävä 3 b §:n 1 momentin mukaisesti, Finanssivalvonnan on päätettävä täydennyksen hyväksymisestä seitsemän pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on jätetty sen hyväksyttäväksi.

Esite on hyväksyttävä, jos se täyttää 3 a §:ssä säädetyt edellytykset.

Hyväksymisen sijaan Finanssivalvonta voi päättää hakemuksen käsittelyn siirtämisestä toiselle Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Päätös voidaan tehdä, jos hakija pyytää käsittelyn siirtoa tai jos liikkeeseenlaskun olosuhteista johtuu, että tarjouksella tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisella on merkittävä liityntä toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon, Finanssivalvonta ilmoittaa siirrosta etukäteen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja vastaanottavan valtion toimivaltainen viranomainen suostuu siirtoon. Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksestään hakijalle kolmen pankkipäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Finanssivalvonnan on ilmoitettava esitteen ja sen täydennyksen hyväksymisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle samalla, kun Finanssivalvonta ilmoittaa päätöksestä liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai sille, joka on hakenut arvopaperien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle.

Finanssivalvonnan hyväksymä esite on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään silloin, kun se julkistetaan.

Finanssivalvonnan on julkaistava internetsivuillaan viimeisen 12 kuukauden aikana hyväksymänsä esitteet ja esitteiden täydennykset tai luettelo niistä ja huolehdittava siitä, että esitteet ja esitteiden täydennykset ovat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen saatavilla vastaavan ajan.

4 e §

Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään, muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytty esite ja sen täydennykset ovat voimassa Suomessa ja ne on annettava yleisön saataville täällä, jos arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on muu kuin Suomi ja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Suomessa ja kyseisen muun valtion toimivaltainen viranomainen on toimittanut Finanssivalvonnalle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle jäljennökset esitteestä ja sen täydennyksestä sekä todistuksen siitä, että ne on laadittu esitedirektiivin mukaisesti. Jos muun valtion viranomainen on antanut luvan olla julkistamatta tiettyä esitedirektiivin mukaan vaadittavaa tietoa, poikkeus ja sen perustelut on ilmoitettava viranomaisen todistuksessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun esitteen tulee olla laadittu kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä tai Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä. Finanssivalvonta voi vaatia, että ilmoitukseen liitetään suomen tai ruotsin kielelle taikka kummallekin niistä käännetty esitteen tiivistelmä.

Finanssivalvonnan on julkaistava internetsivuillaan luettelo sille muun valtion viranomaisen viimeisen 12 kuukauden aikana 1 momentin mukaisesti ilmoittamista hyväksytyistä esitteistä ja esitteen täydennyksistä sekä linkit niihin esitteisiin ja täydennyksiin, jotka on julkaistu kysymyksessä olevan muun valtion toimivaltaisen viranomaisen, liikkeeseenlaskijan tai säänneltyjen markkinoiden internetsivuilla.

4 f §

Finanssivalvonnan on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu todistus tiedoksi hakijalle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle samanaikaisesti, kun Finanssivalvonta toimittaa sen 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle.

11 §

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos se myöntää sellaisen 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen, joka myönnetään liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Finanssivalvonnan ilmoitukset ja toimenpiteet rikkomusten johdosta Euroopan talousalueella

12 §

Jos Finanssivalvonta havaitsee vastaanottavan valtion toimivaltaisena viranomaisena, että liikkeeseenlaskija tai arvopapereita yleisölle tarjoava rahoituslaitos rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä arvopaperien tarjoamisesta tai liikkeeseenlaskija rikkoo velvollisuuksia, jotka liittyvät siihen, että sen liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla, Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä liikkeeseenlaskun kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Jos Finanssivalvonta havaitsee vastaanottavan valtion toimivaltaisena viranomaisena, että osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskija, omistaja tai haltija tai se, joka on velvollinen ilmoittamaan omistus- ja ääniosuudesta tämän lain 5 luvun mukaisesti, rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä asianomaisen kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Jos liikkeeseenlaskun kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi ja 1 tai 2 momentissa tarkoitettujen säännösten ja määräysten vastainen menettely jatkuu, Finanssivalvonnan on ilmoitettuaan asiasta sanotulle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin sijoittajien suojaamiseksi. Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava toimenpiteistä Euroopan komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten rikkomisesta, sovelletaan myös arvopaperimarkkinoita koskevien Euroopan unionin säädösten vastaavaan rikkomiseen.

3 luku

Julkinen kaupankäynti

11 §
Toimiluvan peruuttaminen

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava toimiluvan peruuttamisesta rekisteriviranomaiselle sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

33 §
Ilmoitukset muille jäsenvaltioille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle

Valtiovarainministeriön on ylläpidettävä rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY mukaisesti luetteloa arvopaperien säännellyistä markkinoista, joille on tämän lain mukaisesti vahvistettu säännöt. Valtiovarainministeriön on annettava luettelo tiedoksi muille Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos sääntöjä vahvistettaessa on voitu varmistua siitä, että julkinen kaupankäynti markkinalla täyttää tiedoksiannolle asetetut vaatimukset. Samalla tavalla on ilmoitettava luetteloon tehdyistä muutoksista.

Finanssivalvonnan on vähintään vuosittain toimitettava 1 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita koskevat laskelmat ja tiedot Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

2 a §

Finanssivalvonnan on julkistettava ja toimitettava tiedoksi muille Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden Finanssivalvontaa vastaaville toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle tämän luvun 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kaupankäynnin keskeyttämispäätös ja tämän luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu markkinaoikeuden päätös kieltää kaupankäynti arvopaperilla.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


7.

Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain (1084/1999) 9 ja 14 §, sellaisena kuin niistä on 14 § osaksi laissa 887/2010, ja

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 146/2007 ja 887/2010, uusi 8 ja 9 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella tarkoitetaan Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista.

Euroopan järjestelmäriskikomitealla tarkoitetaan finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 tarkoitettua Euroopan järjestelmäriskikomiteaa.

9 §
Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta ilmoittaminen

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta päättäneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on välittömästi ilmoitettava päätöksestään valtiovarainministeriölle. Ministeriön on viipymättä ilmoitettava päätöksestä kyseisen selvitysjärjestelmän ylläpitäjälle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoittamille asianomaisille viranomaisille.

14 §
Ilmoitukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle

Valtiovarainministeriön on yksilöitävä ja ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ne selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY soveltamisalaan kuuluvat selvitysjärjestelmät, joihin sovelletaan Suomen lakia, sekä niiden ylläpitäjät.

Jollei kysymys ole keskuspankin ylläpitämästä selvitysjärjestelmästä, valtiovarainministeriön on, ennen kuin se päättää selvitysjärjestelmää koskevan ilmoituksen tekemisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, pyydettävä Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta lausunto ja varmistuttava siitä, että selvitysjärjestelmän säännöt täyttävät 1 momentissa mainitussa direktiivissä asetetut vaatimukset. Samoin on meneteltävä ennen kuin valtiovarainministeriö tekee 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen.

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, mille Suomen viranomaiselle muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion on lähetettävä ilmoitus sen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoittaman 1 momentissa mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvan selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


8.

Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään eläkesäätiölain (1774/1995) 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 391/2006 ja 174/2009, uusi 7 a kohta, 13 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 79 a § ja 125 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 391/2006, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


7 a) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1094/2010 tarkoitettua Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista;


13 §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkesäätiön rekisteröimisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Ilmoituksessa on myös mainittava ne ETA-valtiot, joissa eläkesäätiö harjoittaa lisäeläketoimintaa.

79 a §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle päätöksestään, jolla Finanssivalvonta on määrännyt lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkesäätiön selvitystilaan ja purettavaksi.

125 b §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


9.

Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vakuutuskassalain (1164/1992) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 287/2000, 392/2006 ja 175/2009, uusi 7 a kohta, 104 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 112 a § ja 157 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 392/2006, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


7 a) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1094/2010 tarkoitettua Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista;


104 §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan rekisteröimisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Ilmoituksessa on myös mainittava ne ETA-valtiot, joissa eläkekassa harjoittaa lisäeläketoimintaa.

112 a §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle päätöksestään, jolla Finanssivalvonta on määrännyt lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan selvitystilaan ja purettavaksi.

157 b §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.