Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 52/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

VaVM 9/2011

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta korotettaisiin 0 prosentista 9 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Voimassa olevan arvonlisäverolain (1501/1993) 55 §:n mukaan sanoma- ja aikakauslehtien myynti vähintään kuukauden ajaksi tilattuna on verotonta. Arvonlisäverolain 131 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myyjällä on oikeus saada palautuksena panoshankintoihin sisältyvät verot. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin sovelletaan 0 prosentin verokantaa. Myös vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien maahantuonti on verotonta lain 94 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan. Sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeromyyntiin sovelletaan yleistä verokantaa.

Lain 84 §:n mukaan yleinen arvonlisäverokanta on 23 prosenttia veron perusteesta. Lisäksi sovelletaan alennettuja 13 prosentin ja 9 prosentin verokantoja lain 85 ja 85 a §:ssä lueteltuihin hyödykkeisiin.

EU:n jäsenvaltioiden arvonlisäverojärjestelmien yhteinen veropohja ja verokantarakenne on vahvistettu neuvoston 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa direktiivissä yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY. Direktiivin 98 artiklan mukaan jäsenvaltio voi soveltaa korkeintaan kahta alennettua verokantaa liitteessä III tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien hyödykkeiden, muun muassa sanoma- ja aikakauslehtien luovutuksiin. Direktiivin 99 artiklan mukaan alennetun verokannan tason tulee olla vähintään 5 prosenttia.

Direktiivin 111 artiklan mukaan Suomella on kuitenkin oikeus jatkaa tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien luovutuksiin sellaisen vapauden soveltamista, johon liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähennysoikeus, direktiivin 402 artiklassa tarkoitetun lopullisen järjestelmän käyttöön ottoon asti edellyttäen, että vapautus on yhteisön lainsäädännön mukainen ja että sen käyttöönoton perusteena ovat olleet tarkasti määritellyt yhteiskunnalliset syyt ja loppukuluttajien etu. Tämä direktiivin erityinen Suomea koskeva säännös perustuu Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen.

Muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin sovelletaan yleisesti alennettua arvonlisäverokantaa. Sanomalehtien myyntiin sovelletaan 0 prosentin verokantaa vain Belgiassa, Tanskassa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja aikakauslehtien myyntiin Belgiassa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yleistä arvonlisäverokantaa sovelletaan sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin Bulgariassa, Liettuassa, Slovakiassa ja vuoden 2012 alusta Latviassa sekä lisäksi aikakauslehtien myyntiin Tanskassa.

Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa on todettu, että arvonlisäveropohjaa laajennetaan sanoma- ja aikakauslehtien tilauksiin, jotka siirretään alimpaan arvonlisäverokantaan.

Valtiontaloudellisista syistä arvonlisäveropohjan laajentamiseksi ehdotetaan, että vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin ja maahantuontiin sovellettavaksi alennetuksi arvonlisäverokannaksi säädettäisiin 9 prosenttia.

Nyt ehdotetulla muutoksella ei ole vaikutusta yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverolain 4 §:n ja tuloverolain (1535/1992) 23 §:n perusteella arvonlisäverottomien jäsenlehtien verokohteluun.

Verokantamuutos toteutettaisiin kumoamalla arvonlisäverolain 55 § sekä muuttamalla lain 85 a ja 94 §:ää. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehtäisiin tämän muutoksen aiheuttamia teknisluonteisia tarkistuksia.

2 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettavan verokannan korottaminen 0 prosentista 9 prosenttiin merkitsisi noin 90 miljoonan euron vuotuista verotulojen lisäystä. Arvioissa on otettu huomioon se, että korotuksen voidaan olettaa vähentävän jonkin verran lehtitilausten määriä. Verojen kohdentumisen ja ennen lain voimaantuloa kertyvien ennakkomaksujen vuoksi verotulojen lisäys olisi noin 53 miljoonaa euroa vuoden 2012 aikana.

Sanoma- ja aikakauslehtien saama arvonlisäverotuki pienenisi vastaavasti edellä mainitun 90 miljoonan euron määrän. Verokannan korotuksen vaikutusten voidaan arvioida olevan erilaisia erityyppisille ja erikokoisille lehdille. Korotuksen voidaan kuitenkin olettaa siirtyvän lähes täysimääräisesti kuluttajahintoihin. Kallistuvat tilaajahinnat voivat jossain määrin vähentää lehtitilausten määrää, jolloin lehtien tilausmaksutulot vähenisivät. Tilausmaksutulojen määrän arvioidaan vähenevän korotuksen johdosta kokonaistasolla noin 3 prosenttia. Lukijamäärän pieneneminen voi puolestaan vähentää mainostuloja. Lehtitilausten ja ilmoitustulojen väheneminen voi heikentää alan työllisyyttä.

Vaikutusarviossa on hyödynnetty liikenne- ja viestintäministeriössä tehtyä selvitystä (Bittejä paperilla – Tietoyhteiskunnan lehtijakelu, julkaisuja 14/2010). Vaikutusten tarkkaa arviointia vaikeuttaa sellaisen tutkimus- tai kokemusperäisen tiedon puuttuminen, joka antaisi selkeän ja yksiselitteisen tuloksen veronkorotuksen vaikutuksista. Lehtien toimintaympäristöön vaikuttavat nykyisin useat erilaiset muutostekijät ja veronkorotuksen vaikutuksen erottaminen muista levikkiin vaikuttavista tekijöistä on vaikeaa.

3 Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä, ja siitä on kuultu liikenne- ja viestintäministeriötä, Verohallintoa, Viestinnän keskusliittoa, Sanomalehtien liittoa, Aikakauslehtien liittoa sekä Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:tä.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Lakia sovellettaisiin, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Ennen lain voimaantuloa kertyneisiin ennakkomaksuihin sovellettaisiin siten aikaisempaa lainsäädäntöä. Tämä vastaa aikaisempaa käytäntöä verokannan muutostilanteissa. Tilattujen lehtien myynti ei ole lain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu jatkuva suoritus. Voimaantulosäännökseen sisältyisi yhteisöhankintoja koskeva poikkeussäännös.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 55 § ja 94 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin niistä on 94 §:n 1 momentin 6 kohta laissa 935/2004, sekä

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 55 §:n edellä oleva väliotsikko, 79 g §, 85 a §:n 1 momentti, 131 §:n 1 momentin 1 kohta, 140 §:n 3 momentti sekä 209 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti laissa 1301/2003, 79 g § ja 140 §:n 3 momentti laissa 1071/2002, 85 a §:n 1 momentti laeissa 1265/1997, 727/1998, 1071/2002, 1060/2006, 758/2008, 1780/2009 ja 1392/2010, 131 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 417/2011 sekä 209 a §:n 1 momentti laissa 453/2005, seuraavasti:


3 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun liikevaihtoon luetaan verollisten myyntien, 56, 58, 70, 70 b, 71, 72 ja 72 a—72 e §:n perusteella verottomien myyntien, kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutusten sekä 41 §:ssä tarkoitettujen rahoituspalvelujen ja 44 §:ssä tarkoitettujen vakuutuspalvelujen myyntien yhteismäärä. Liikevaihtoon ei lueta liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntejä.Yleishyödyllisen yhteisön jäsenlehden painos

79 g §

Verovelvollinen jälleenmyyjä saa soveltaa 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä myös itse maahantuomiinsa taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin taikka sellaisiin ostamiinsa taide-esineisiin, joiden myyntiin tai yhteisöhankintaan on sovellettu 85 a §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti alennettua verokantaa.


85 a §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 9 prosenttia veron perusteesta:

1) henkilökuljetus;

2) majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen;

3) palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen;

4) teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut;

5) Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama televisiomaksuihin perustuva korvaus ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakuntahallituksen kantamista televisiomaksutuloista;

6) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, lääkelain 22 ja 22 a §:ssä tarkoitetut valmisteet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoastaan apteekkiliikkeestä, sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vastaava tuote sekä perusvoide silloin, kun ne oikeuttavat korvaukseen sairausvakuutuslain (1224/2004) perusteella;

7) kirja;

8) sanoma- ja aikakauslehdet vähintään kuukauden ajaksi tilattuina;

9) 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta kuitenkin vain silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä;

10) tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus.131 §

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan sisältyvä vero, jos hankinta liittyy:

1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 56 ja 58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 72 a—72 e tai 72 h §:n perusteella;140 §

Jos verovelvollinen jälleenmyyjä soveltaa lain yleisiä säännöksiä itse maahantuomansa taide-, keräily- tai antiikkiesineen myyntiin taikka sellaisen ostamansa taide-esineen myyntiin, jonka myyntiin tai yhteisöhankintaan on sovellettu 85 a §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti alennettua verokantaa, hankintaan sisältyvä vero vähennetään siltä kalenterikuukaudelta, jolle tavaran myynnistä suoritettava vero kohdistetaan.


209 a §

Myyjän on annettava verollisesta tavaran tai palvelun myynnistä ostajalle lasku, jos ostaja on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja. Tätä sovelletaan myös 43 a, 56 ja 58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 72 a—72 e sekä 72 h §:n perusteella verottomaan myyntiin. Lasku on annettava 63 a §:ssä ja 72 b §:n 4 momentissa tarkoitetusta myynnistä myös silloin, kun ostaja on yksityishenkilö. Laskua ei ole annettava 3—5 §:n perusteella verottomista myynneistä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tätä lakia sovelletaan, jollei jäljempänä toisin säädetä, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan.

Lakia sovelletaan sellaiseen tavaran yhteisöhankintaan, joka 138 b §:n mukaan kohdistetaan lain voimaantulon jälkeisille kalenterikuukausille.Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.