Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 24/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

MmVM 1/2011

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annettua lakia muutettavaksi siten, että siinä otettaisiin huomioon myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea maaseudun kehittämiseen koskevan neuvoston asetuksen mukaista Euroopan unionin maaseutuohjelmakautta seuraavan lainsäädännön mukainen ohjelmavalmistelu.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005, jäljempänä maaseutuasetus, säädetään maaseuturahaston varojen käyttämisestä maaseudun kehittämiseen Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa. Maaseuturahaston varoja käytetään EU:n komission hyväksymän maaseutuohjelman rajoissa maaseutuasetuksen mukaisella rahastokaudella 2007—2013.

Ennen maaseutuohjelman hyväksymistä jäsenvaltion on tullut toimittaa komissiolle maaseutuasetuksen 11 artiklassa tarkoitettu kansallinen strategiasuunnitelma ohjelman tai ohjelmien laatimiseksi.

Maaseudun kehittämiseen tarkoitetuista ohjelmista ja niiden hallinnoinnista säädetään maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetussa laissa (532/2006). Laki koskee sekä kansallisia että Euroopan yhteisön, nykyisin EU:n osaksi rahoittamia ohjelmia. Laki on kuitenkin säädetty siten, että ohjelman valmistelumenettely on varsin tiukasti sidottu voimassa olevan maaseutuasetuksen mukaiseen menettelyyn.

EU:n rakennerahastoja ja maaseuturahastoa koskevien ohjelmien sekä maatalousrahastosta rahoitettavien yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvien toimenpiteiden valmistelu nykyistä ohjelmakautta seuraavaa ohjelmakautta varten on käynnistetty. Neuvostossa uuden kauden lainsäädännön käsittely aloitettaneen joko vuoden 2011 lopussa tai vuoden 2012 alkupuolella. Näin ollen EU:n lainsäädännön vaatimukset uusien ohjelmien hyväksymiseksi eivät ole vielä tiedossa. On kuitenkin varsin todennäköistä, että myös seuraavalla ohjelmakaudella laaditaan kansallinen suunnitelma maaseudun kehittämistä varten ja on myös odotettavissa, että suunnitelman ja ohjelmat hyväksyy lopulta komissio, koska siinä samalla päätetään yhteisön varojen käytön määrä ja käyttökohteet.

Jotta kansallisen suunnitelman laatiminen ei olisi suoraan kytketty kuluvan kauden maaseuturahastoa koskevaan EU:n lainsäädäntöön, ehdotetaan, että kansallisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelua koskevaa lain 4 §:ää muutetaan siten, että siinä otettaisiin huomioon myös tulevalla ohjelmakaudella mahdollisesti vaadittu suunnitelma ja sen vaikutus ohjelmiin ja ohjelmien hyväksymiseen. Samalla ehdotetaan muutettavaksi kyseisen pykälän 1 momentissa Euroopan yhteisö Euroopan unioniksi ja 2 momentissa Euroopan yhteisöjen komissio Euroopan komissioksi, jolloin laissa käytettäisiin samoja käsitteitä kuin voimassa olevassa sopimuksessa Euroopan unionista.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion talouteen eikä sillä ole muitakaan taloudellisia vaikutuksia.

Ehdotettu muutos ottaisi huomioon myös kansallisen suunnitelman menettelytavat siinä tapauksessa, että seuraavallakin ohjelmakaudella on tarpeen laatia maaseutuasetuksen 4 artiklan mukaista suunnitelmaa vastaava suunnitelma tai mahdollisesti muita suunnitelmia ennen ohjelman hyväksymistä. Tämä selkeyttäisi tulevan ohjelmakauden kansallista valmistelua.

Ehdotettu muutos on luonteeltaan tekninen eikä sillä ole muita vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunto valtiovarainministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Maaseutuvirastolta.

Lausunnon ovat antaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Maaseutuvirasto. Lausunnonantajilla ei ole ollut huomautettavaa ehdotettuun muutokseen.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain (532/2006) 4 § seuraavasti:


4 §
Kansallinen maaseudun kehittämissuunnitelma

Maaseudun kehittämiseen liittyvien kansallisten tavoitteiden asettamiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelemiseksi laaditaan tarvittaessa maaseutuasetuksen 11 artiklassa tarkoitettu kansallinen maaseudun kehittämissuunnitelma tai sitä vastaava muu suunnitelma. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa maaseudun kehittämissuunnitelman tai muun vastaavan suunnitelman laatimisesta, siihen sisältyvien tavoitteiden toteuttamisesta ja toteutumisen seurannasta sekä suunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden yhteensovittamisesta Euroopan unionin maaseudun kehittämiselle asettamien tavoitteiden ja unionin muiden politiikkojen kanssa.


Kansallisen maaseudun kehittämissuunnitelman tai muun vastaavan suunnitelman hyväksymisestä päättää valtioneuvosto ennen suunnitelman toimittamista Euroopan komissiolle.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.