Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 124/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

VaVM 36/2010

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettavaksi siten, että alennetun 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamista parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin jatkettaisiin vuoden 2011 loppuun. Pieniin korjauspalveluihin luettaisiin polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Suomi on osallistunut työvaltaisten palvelujen arvonlisäverotuksen alentamiskokeiluun parturi- ja kampaamopalvelujen sekä pienten korjauspalveluiden osalta. Pieniin korjauspalveluihin on luettu polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin kohdistuvat korjauspalvelut.

Arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §:ää on väliaikaisesti muutettu vuoden 2007 alusta vuoden 2010 loppuun siten, että edellä mainittuihin palveluihin sovelletaan alennettua arvonlisäverokantaa, joka oli aiemmin 8 prosenttia ja vuoden 2010 heinäkuun alusta 9 prosenttia. Lain väliaikainen muutos on perustunut siihen, että yhteisölainsäädännön mukaan työvaltaisten palvelujen arvonlisäverokokeilu oli voimassa vuoden 2010 loppuun neuvoston 14 päivänä helmikuuta 2006 annetun direktiivin 2006/18/EY mukaisesti. Neuvoston 5 päivänä toukokuuta 2009 annetulla direktiivillä 2009/47/EY on muutettu yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY liitettä III siten, että jäsenvaltio voi halutessaan pysyvästi soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa edellä mainittuihin palveluihin. Direktiivin muutos tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista tehdä erillisratkaisua alennetun verokannan soveltamisesta edellä mainittujen työvaltaisten palvelujen osalta, vaan asiaa on syytä tarkastella myöhemmin laajemman veropoliittisen keskustelun ja arvonlisäverokantojen kokonaistarkastelun yhteydessä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että alennetun verokannan soveltamista jatketaan parturi- ja kampaamopalveluiden sekä pienten korjauspalveluiden osalta vuoden 2011 loppuun.

2 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Työvaltaisten palvelualojen alennetun arvonlisäveron soveltamisen jatkamisen arvioidaan vähentävän arvonlisäveron tuottoa vuositasolla noin 81 miljoonalla eurolla. Valtion verotulot pienentyisivät parturi- ja kampaamopalvelujen osalta 76 miljoonaa euroa vuodessa ja pienten korjauspalvelujen osalta 5 miljoonaa euroa vuodessa.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1060/2006) voimaantulosäännös seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.


Lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain voimassaoloaikana.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.