Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 31/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

LiVM 5/2010

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehtyyn sopimukseen (AETR) tehdyt kaksi muutosta. Ensimmäinen muutos koskee uusien ajoaikojen valvontalaitteiden eli digitaalisten ajopiirtureiden käyttöön ottamista ja toinen eräitä muutoksia ajoaikoihin ja niiden kansainväliseen valvontaan. Molemmat muutokset ovat voimassa EU:n lainsäädännön nojalla Suomen alueella Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtioissa rekisteröidyissä ajoneuvoissa. Muutokset tulisivat voimaan sopimuksen nojalla myös AETR-sopimukseen liittyneissä valtioissa rekisteröityihin ajoneuvoihin, joista Suomelle tärkein valtio on Venäjä. Muutokset koskisivat Suomessa lähinnä Suomen ja Venäjän välisiä kuljetuksia.

Samalla ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia niin, että siinä AETR-sopimuksesta annetut säännökset koskevat myös mainittuja sopimusten muutoksia.

Sopimuksen muutokset ja voimaanpanosta annetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan, kun jälkimmäinen sopimuksen muutos tulee voimaan, viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2010.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykyinen tilanne

Eurooppalaisessa sopimuksessa koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä (AETR) (SopS 66/1999) on määräyksiä kansainvälisen tieliikenteen ajo- ja lepoajoista kuorma- ja linja-autoliikenteessä ja niiden valvonnasta. Se on voimassa melkein koko Euroopassa. Suomen osalta sitä noudatetaan kuljetuksissa EU/ETA/Sveitsi-alueen ulkopuolelle Venäjän, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Turkin kuljetuksissa.

Tieliikennelain (267/1981) 6 a luvussa säädetään tieliikenteen ajoaikasäännösten noudattamisesta. Lain 92 b §:n mukaan ajo- ja lepoajoista, ajopiirturin käytöstä ja muusta tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä on voimassa samalla tavalla kuin jäljempänä mainituissa EU:n säädöksissäkin se, mitä niistä määrätään AETR-sopimuksessa.

AETR-sopimus vastaa aiemmin EU:ssa voimassa ollutta tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdemukaistamisesta annettua neuvoston asetusta N: 3820/85 ja on hivenen väljempi kuin seuraavat, voimassa olevat säädökset:

- tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annettu Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus N:o 561/2006 (jäljempänä EU:n uusi ajoaika-asetus)

- tieliikenteen valvontalaitteista annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/1985 (jäljempänä EU:n ajopiirturiasetus)

- tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY (jäljempänä EU:n valvontadirektiivi)

Sopimus siihen asti tehtyine muutoksineen saatettiin Suomessa voimaan 15 päivänä elokuuta 1999. Kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymistä annetun lain (733/1999) 2 § nojalla liikenne- ja viestintäministeriöllä on valtuudet sopia sopimuksen liitteiden muutoksista.

Sopimuksen ja EU:n säännösten väliset erot eivät suoranaisesti anna esimerkiksi venäläisille kuljetusyrityksille kilpailuetua suomalaisiin nähden, koska sopimuksen ja mainitun EU:n säädöksen mukaan myös suomalaiset kuljetusyritykset noudattavat Suomen ja Venäjän välisissä kuljetuksissa AETR-sopimuksen määräyksiä.

2 Ehdotetut muutokset

2.1 Sopimuksen viides muutos

Viidennen muutoksen 10 artiklassa määrätään jäsenvaltiot ottamaan alueellaan rekisteröidyissä ajoneuvoissa käyttöön uusi digitaalinen ajopiirturi. Artiklan 3 momentissa todetaan, että EU:ssa käytössä oleva ajopiirturi on sopimuksen mukainen.

Viidennen muutoksen 13 artiklassa säädetään digitaalisen ajopiirturin käyttöön ottamisen aikataulusta. Sen mukaan digitaaliset ajopiirturit tulee asentaa uutena rekisteröitäviin AETR-valtioiden ajoneuvoihin 16 päivästä kesäkuuta 2010 lukien. Jo sitä ennen AETR-valtioiden on hyväksyttävä EU-valtioista tulevien digitaalisilla ajopiirtureilla varustettujen autojen käyttäminen. Lisäksi artiklassa määrätään digitaalisten ajopiirtureiden toimikorttien käyttöönottamisesta.

Toimikortit – kuljettajakortti, yrityskortti, korjaamokortti ja valvontakortti – ovat edellytys digitaalisen ajopiirturin käyttämiselle ja ajoaikojen valvomiselle. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei Venäjällä ole valmiutta saada toimikorttien edellyttämiä toimenpiteitä voimaan ajoissa. Tämä merkitsisi sitä, että Venäjällä 16 päivänä kesäkuuta 2010 ja sen jälkeen rekisteröidyt kuorma- ja linja-autot eivät voi tulla Suomeen sopimuksen määräyksiä rikkomatta. Vanhemmilla ajoneuvoilla Suomeen ja muualle EU:n alueelle voisi kuitenkin tulla.

Muut viidennen muutoksen määräykset koskevat muutosten voimaantuloa ja sopimukseen liittymistä.

Viidennen muutoksen liitteet koskevat ajopiirturin käyttämistä, ja niissä ovat digitaalisen ajopiirturin käyttöön ottamisen vaatimat muutokset. Muutoksen jälkeen määräykset ovat samat kuin EU:n ajopiirturiasetuksessa. Liitteen liitteessä IB todetaan, että digitaalisen ajopiirturin teknisiä vaatimuksia ei julkaista sopimuksessa erikseen, vaan ne ovat voimassa sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä EUVL N:o L 71, 10.3.2004.

Sopimuksen muutos merkitsee asiallisesti sitä, että edellä mainitut EU:n säädökset ja AETR-sopimus olisivat ajopiirturitekniikan osalta identtisiä. Vain digitaalisen ajopiirturin käyttöön ottamisen päivämäärä eroaa.

2.2 Sopimuksen kuudes muutos

Sopimuksen kuudes muutos koskee ajo- ja lepoaikojen muuttamista sellaisiksi kuin ne on säädetty EU:n uudessa ajoaika-asetuksessa. Suurimmat erot koskevat lepoaikojen ja taukojen jaottelua.

1 ja 2 artiklan muutoksilla sopimuksen määritelmät ovat samat kuin EU:n uudessa ajoaika-asetuksessa. Tauon määrittelyllä sallitaan 45 minuutin tauon jakaminen vain 30 ja 15 minuutin osiin, ei kolmeen 15 minuutin osaan kuten EU:n entisissä säädöksissä ja nykyisessä sopimuksessa. Lisäksi 3 artiklan muutoksella annetaan sopimusvaltiolle oikeus vaatia ei-sopimusvaltion ajoneuvon kuljettajalta ajopäiväkirjan pitämistä. Määräys vastaa nykyistä artiklaa, mutta kuvaa ajopäiväkirjan merkintöjä yksityiskohtaisemmin. 6–8 artikla muutetaan vastaamaan EU:n uuden ajoaika-asetuksen 6–8 artiklaa. Sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa kuitenkin täsmennetään, että lautalla, junassa tai liikkuvassa ajoneuvossa muutoin kuljettajana käytetty aika voidaan katsoa tauoksi. Se vastaa EU:n uuden ajoaika-asetuksen 4 artiklan viittausta EU:n työaikasäädöksiin. Vuorokautista lepoaikaa jaettaessa lyhimmäksi jaetuksi osaksi säädetään 9 tuntia 8 tunnin asemesta kuten aiemmassa EU:n säädöksessä ja nykyisessä sopimuksessa.

Sopimuksen 8 artiklan c-kohdassa sanamuoto poikkeaa EU:n uuden ajoaika-asetuksen 8 artiklasta siinä, että viikkolepo voidaan siirtää pidettäväksi ennen kolmannen viikon loppua eikä toisen viikon loppua kuten EU:n ajoaika-asetuksessa. Sama säännös oli voimassa linja-autoliikenteessä EU:ssa ennen nykyisiä säädöksiä ja vastaava säännös on tulossa voimaan myös EU:n sisällä linja-autoliikenteessä 4 päivänä kesäkuuta tänä vuonna kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 nojalla.

Sopimuksen 12 artiklassa valvonnan määrä lähennetään vastaamaan EU:n valvontadirektiiviä. Sopimus koskee vain kansainvälistä liikennettä, kun mainittu direktiivi koskee myös kotimaan liikennettä. Artikla vastaa muutoin EU:n valvontadirektiiviä, mutta sopimuksen mukaan vuodesta 2010 tarkastettavien työpäivien kokonaismäärä olisi 2 % kaikista työpäivistä ja 2012 lähtien 3 %, kun EU:n valvontadirektiivin mukaan kokonaismäärä on 3 % jo vuodesta 2010. Kohta on muutettu aiemmin neljännessä muutoksessa, jossa edellytettiin vähimmäismääriksi samaa kuin aikaisemmassa neuvoston direktiivissä 88/599/ETY yhdenmukaisista menettelyistä pantaessa täytäntöön tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu asetus (ETY) N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettu asetus (ETY) N: 3821/85 säädetyt vähimmäismäärät. Suomessa tarkastuksista on säädetty ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 b §:ssä (714/1996) ja tarkastusten vähimmäismäärät on pystytty tekemään. Uusi kuudes muutos korvaa tämän neljännen muutoksen.

Sopimuksen 12 artiklan 6–8 kohdat edellyttävät rangaistusjärjestelmää. Omalla alueella tapahtuneet rikkomukset rangaistaan valtion oman lainsäädännön mukaisesti. Milloin rikkomus on tapahtunut toisen sopimuspuolen alueella vieraassa valtiossa rekisteröidyllä ajoneuvolla, rangaistus määriteltäisiin kuitenkin kahdenvälisissä sopimuksissa. Suomen Tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä kansainvälisestä tieliikenteestä tehdyn sopimuksen (SopS 56/2001) 19 artikla mahdollistaa kuljetusluvan epäämisen rikkoneelta liikennöitsijältä.

Sopimuksen 13 ja 22 b artiklat sisältävät sopimuksen ja sen liitteiden muuttamismenettelyä koskevia määräyksiä. Sopimuksen 22 b artiklan mukaan EU:n ajopiirturitekniikkaa koskevat säädösmuutokset tulevat määrätyn tietojenvaihtoajan jälkeen sellaisinaan voimaan AETR-sopimuksessa.

Kuudes muutos merkitsee asiallisesti sitä, että ajoaikoja koskevat AETR-sopimuksen määräykset olisivat identtisiä EU:n säädösten kanssa edellä mainittua 8 artiklan c-kohtaa lukuun ottamatta.

Ajoaikojen valvonnan määrää koskevat sopimuksen määräykset edellyttävät aluksi vähemmän valvontaa kuin EU:n säädökset. Myöskään EU:n säädöksissä olevia rangaistusjärjestelmän yhtenäistämistä koskevia määräyksiä ei sopimuksessa ole. Rikkomuksia ja rangaistuksia koskevien tietojen vaihtamisesta on EU:n edellä mainituissa säädöksissä tarkempia säädöksiä kuin sopimuksessa.

2.3 Tieliikennelain muuttaminen

AETR-sopimuksen muutosten hyväksymistä koskevan lain lisäksi ehdotetaan tieliikennelain 92 a §:ään sisältyvää sopimuksen määritelmää muutettavaksi niin, että siinä otetaan huomioon sopimuksen muuttuminen. Uusien määräysten rikkomisista rangaistaisiin tieliikennelain 105 a §:n nojalla kuten voimassaolevan AETR-sopimuksen rikkomisesta, ja myös 92 a §:n tietojen vaihtosäännökset koskisivat muuttunutta sopimusta.

3 Sopimuksen merkitys

Sopimuksen muuttaminen uusia EU:n säädöksiä vastaavaksi yksinkertaistaisi muun muassa venäläisten ajoneuvojen ajoaikavalvontaa Suomessa ja poistaisi sitä jonkin verran väljemmistä ajoajoista saatavaa kilpailuetua, jonka venäläiset ajoneuvot saavat EU-maiden ajoneuvoihin nähden.

4 Voimaantulo

Sopimuksen kuudennesta muutoksesta on ilmoitettu YK:n pääsihteerille, että sopimuksen voimaan tulon edellyttämät lainsäädännölliset toimenpiteet ovat Suomen osalta vielä kesken. Suomella on sen jälkeen aikaa ilmoittaa hyväksymisestä 20 päivään kesäkuuta 2010. Sopimuksen viidennestä, digitaalisen ajopiirturin käyttöön ottamista koskevasta muutoksesta ei vastaavaa ilmoitusta ole tehty. Jos eduskunta hylkää esityksen, Suomen olisi siltä osin ilmoitettava sopimuksen hylkäämisestä.

5 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Perustuslain 94 § 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Sopimuksissa määrätään kuljettajan ja kuljetusyrityksen velvollisuuksista noudattaa ajoaikoja ja ajopiirturimääräyksiä sekä viranomaisten tietojenvaihdosta määräysten valvonnassa. Niistä on Suomessa säädetty tieliikennelaissa.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että

Eduskunta hyväksyisi ne kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 66/1999) 27–29 päivänä lokakuuta 2004 ja 29 ja 30 päivänä lokakuuta 2008 tehtyihin muutoksiin sisältyvät määräykset, jotka vaativat Eduskunnan suostumuksen.

Sopimusten muutokset eivät sisällä määräyksiä, jotka koskisivat kansalaisten perusoikeuksia, tai muutoin koskisivat perustuslakia sen 94 § 2 momentissa tai 95 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ja sopimukset voidaan siksi hyväksyä äänten enemmistöllä sekä sopimusten voimaanpanolaki ja tieliikennelain muuttamista koskeva laki tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan ja edellyttävät myös tieliikennelain muuttamista, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Genevessä 1 päivänä heinäkuuta 1970 tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen työtä (AETR) 27–29 lokakuuta 2004 sekä 29 ja 30 päivänä lokakuuta 2008 Euroopan talouskomission tieliikenteen päätyöryhmässä tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämä laki tulee voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana.
2.

Laki tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 92 a §:n 3 kohta sellaisena kuin se on laissa 401/2005, seuraavasti:


92 a §
Määritelmiä

Tässä luvussa tarkoitetaan:


3) AETR-sopimuksella eurooppalaistan sopimusta koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä (SopS 66/1999) sellaisena kuin se on muutettuna 27–29 päivänä lokakuuta 2004 sekä 29 jaS30 päivänä lokakuuta 2008 (SopS /);
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2010.Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.