Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 282/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

VaVM 9/2010

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan verotililakiin lisättäväksi valtuutus, jonka nojalla Verohallinto voisi myöhentää paperimuotoisena annettavan kausiveroilmoituksen antamisen määräpäivää kuukauden seitsemännestä päivästä. Määräajan pidentäminen koskisi niitä kuukausia, joissa juhlapyhien vuoksi ilmoituksen antamiselle ei jää kohtuulliseksi katsottavaa aikaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Verovelvollisen on tehtävä oma-aloitteisesti maksettavista veroista ja maksuista kausiveroilmoitus kohdekausittain, joista säädetään asianomaisessa verolaissa. Kohdekausi määräytyy yleensä kalenterikuukausittain, eli se päättyy kalenterikuukauden viimeiseen päivään. Sähköinen kausiveroilmoitus on annettava joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta viimeistään kohdekautta seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä, joka on 12 päivä tai, jos se ei ole pankkipäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arkipäivänä. Muu kuin sähköinen kausiveroilmoitus on oltava Verohallinnossa viimeistään kalenterikuukauden 7 päivänä tai, jos se on pyhäpäivä, sitä seuraavana arkipäivänä. Muulle kuin sähköiselle kausiveroilmoitukselle on säädetty lyhyempi määräaika sen vuoksi, että ilmoitukset on muunnettava sähköiseen muotoon jatkokäsittelyä varten. Verojen maksun eräpäivä on kaikilla kuukauden 12 päivä, jonka jälkeen maksut kohdistetaan eri verolajeille ilmoitusten perusteella. Jos ilmoitusta ei ole kirjattu verotilille ajoissa, sitä ei voida sisällyttää kyseiseltä kuukaudelta tehtävään tilitykseen veronsaajille. Tilitys on tehtävä kuukauden 28 päivään mennessä.

Muun kuin sähköisen ilmoituksen antamiseen eli edellisen kuukauden viimeisen päivän ja määräpäivän väliin useimmiten jää neljä tai viisi arkipäivää, jotka yleisesti ovat myös työpäiviä. Neljä arkipäivää on katsottu olevan riittävä määrä, sillä paperimuotoisena ilmoituksensa antavat ovat pääasiassa pientyönantajia, joilla ilmoitettavien tietojen määrä on vähäisempi kuin sähköisiä kanavia käyttävillä. Kuukauden alkuun voi kuitenkin sattua viikonlopun lisäksi juhlapyhiä, kuten uudenvuodenpäivä ja loppiainen tai pääsiäispyhät, jolloin ilmoituksen antamiseen jää ainoastaan kolme tai kaksi arkipäivää. Tällaisia kuukausia kertyisi esimerkiksi vuonna 2010 kaksi, vuonna 2011 kolme ja vuonna 2012 kaksi. Postissa lähetetty ilmoitus on Verohallinnossa vasta seuraavana arkipäivänä, mikä vähentää käytettävissä olevien päivien määrää siten, että määräajan noudattaminen saattaa tuottaa vaikeuksia. Jos kohdekauden veroa ei ole ilmoitettu ajoissa, Verohallinto määrää myöhästymismaksun, joka lasketaan 20 prosentin vuotuisen korkokannan mukaisesti myöhässä ilmoitetulle veron määrälle, kuitenkin siten, että enimmäismäärä verolajilta on 15 000 euroa.

2 Ehdotettu muutos

Kausiveroilmoituksen antamisen määräpäiviä koskevaan verotililain (604/2009) 8 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka nojalla Verohallinto myöhentäisi muun kuin sähköisen kausiveroilmoituksen antamisen määräpäivää kuukausina, joissa kuukauden viimeisen ja seitsemännen päivän väliin jää vähemmän kuin neljä työpäiväksi katsottavaa arkipäivää. Verohallinnon päätöksellä vahvistettaisiin edeltävän vuoden loppuun mennessä seuraavan vuoden poikkeavat määräpäivät siten, että ilmoituksen antamiselle jää vähintään neljä arkipäivää.

Jos paperimuotoisten ilmoitusten antamisajankohtaa myöhennettäisiin pysyvästi esimerkiksi kuukauden 10 päiväksi, optiselle luvulle varattu aika lyhenisi kuudesta päivästä kahteen päivään. Tämä olisi teknisesti mahdollista toteuttaa, mutta lisäisi merkittävästi Verohallinnon kustannuksia ja aiheuttaisi myös merkittävän suuren riskin siitä, että toistuvasti kaikkia ilmoituksia ei olisi ehditty käsitellä veronsaajatilityksien hoitamiseksi. Sen vuoksi ehdotetaan, että tarvittaessa määräaikaa pidennettäisiin vain joidenkin kuukausien osalta.

3 Esityksen vaikutukset

Kausiveroilmoitusten valvontaprosessin, verotilin kirjausten ja verovarojen oikea-aikaisen tilittämisen turvaamiseksi kausiveroilmoitusten optiselle luvulle varattu aika lyhenee sinä kuukautena, jona ilmoituksen antamisen määräpäivää on myöhennetty. Tämä lisää kustannuksia arviolta 16 800 euroa myöhentämiskuukautta kohden.

Yrittäjien kannalta määräajan pidentäminen turvaisi riittävän ajan ilmoituksen antamiselle myös niinä kuukausina, joissa kuukauden seitsemään ensimmäiseen päivään kuuluu viikonlopun lisäksi pyhäpäiviä.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Verohallinnon kanssa.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Ehdotuksen mukaan päätös myöhennetyistä määräpäivistä annetaan vuosittain edeltävän vuoden loppuun mennessä. Eduskuntakäsittelyn ja lain vahvistamisen vaatiman ajan vuoksi päätöksen antaminen etukäteen vuodelle 2010 todennäköisesti ei ole mahdollista, joten voimaantulosäännöksen mukaan vuotta 2010 koskeva päätös voitaisiin tehdä kyseisen vuoden aikana.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki verotililain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 7 päivänä elokuuta 2009 annetun verotililain (604/2009) 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:


8 §
Kausiveroilmoituksen määräpäivä

Jos kuukauden 7 päivän ja sitä edeltävän kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana on vähemmän kuin neljä työpäiväksi katsottavaa arkipäivää, Verohallinto myöhentää muun kuin sähköisen kausiveroilmoituksen määräpäivää siten, että ilmoituksen antamiselle jää vähintään neljä arkipäivää. Päätös myöhennetyistä määräpäivistä annetaan kalenterivuosittain edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 3 momentissa säädetään, vuotta 2010 koskeva päätös voidaan tehdä vuoden 2010 aikana.Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.