Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 247/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi.

Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajan 70 vuoden yläikärajasta. Ajo-oikeutta jatkettaisiin 70 ikävuodesta lukien enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jos siihen sisältyisi kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeus. Ajo-oikeuden jatkaminen edellyttäisi aina lääkärintodistusta. Lakiin sisältyisi siirtymävaiheen säännös yläikärajan vuoksi vuoden sisällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta.

Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden luokan muuttamisesta, jos ajo-oikeuden haltija ei enää täyttäisi sen ajo-oikeuden, joka hänellä on, saamisen edellytyksiä. Pykälään sisältyisi valtuus tarkempien säännösten antamiseen valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi tarkistettaisiin ajokieltoperusteita koskevan säännöksen viittaus ajoneuvolakiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Yläikäraja

Tieliikennelain (267/1981) 72 §:n 3 momentin mukaan linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus päättyy aina ajo-oikeuden haltijan täyttäessä 70 vuotta, eikä sitä voida enää jatkaa. Ajokorttiasetuksen (845/1990) 33 §:n 2 momentin mukaan myös muissa Euroopan talousalueen valtioissa annettujen ajokorttien haltijoiden ajo-oikeus Suomessa lakkaa 70 vuoden iässä, jos he asuvat vakinaisesti Suomessa.

Jäsenvaltiot voivat nykyisin sovellettavan yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY mukaan päättää ajokorttien voimassaoloajoista. Vuonna 2013 sovellettavaksi tuleva uusi ajokortista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY ei enää sisällä vastaavaa säännöstä, minkä vuoksi ajo-oikeus voi jatkua niin kauan kuin ajo-oikeuden edellytykset täyttyvät.

Yläikäraja ajo-oikeudelle on Euroopan unionin jäsenvaltioissa harvinainen. Suomen lisäksi se on käytössä vain muutamassa muussa valtiossa, ja niissäkin se koskee linja-auton kuljettamista.

Esityksessä ehdotetaan jo vuoden 2010 alusta luovuttavaksi kuorma-autovetoisen E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajan yläikärajasta. Ajo-oikeutta voitaisiin jatkaa kaikissa luokissa 70 ikävuoden jälkeen, jos kuljettaja täyttää säädetyt vaatimukset. Raskaan kaluston ajoneuvojen ajo-oikeus saataisiin kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi.

Ajo-oikeuden voimassaoloa ja lääkärintarkastuksia koskevat säännökset ehdotetaan toteutettaviksi uuden ajokorttidirektiivin toimeenpanoa valmistelleen työryhmän ehdotusten mukaisesti. Ehdotetut voimassaolon muutokset koskisivat vain kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeuden sisältäviä ajo-oikeuksia. Näin kaikki ajo-oikeudet kuorma-auton ajo-oikeudesta lukien saataisiin vain kahdeksi vuodeksi. Jos henkilöllä olisi tällainen ajo-oikeus, myös kaikki alemman luokan ajo-oikeudet saataisiin vastaavaksi ajaksi. Lyhyempi voimassaolo ja tiuhempaan tapahtuva ajoterveydentilan seuranta olisivat ikääntyneiden kuljettajien kohdalla liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeen. Kuorma-auton ja linja-auton kuljettajien terveysvaatimukset ovat samat.

Pääsääntönä olisi edelleen, että ajo-oikeus on voimassa siihen saakka kunnes henkilö täyttää 70 vuotta. Jotta 68 vuotta täyttäneen ajokorttiluvan saajan ajo-oikeus ei jäisi lyhyemmäksi kuin sitä 70 ikävuoden jälkeen jatkettaessa, ajo-oikeus saataisiin enintään kahdeksi vuodeksi. Henkilöauton, moottoripyörän ja mopon kuljettajan kohdalla pysyisivät nykyiset vaatimukset voimassa. Ajo-oikeutta jatkettaisiin 70 ikävuodesta lukien enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja 65 vuotta täyttäneen ajo-oikeus saataisiin enintään viideksi vuodeksi. Edellä on todettu esimerkiksi kuorma-auton ajo-oikeuden vaikutuksesta ajo-oikeuden voimassaoloon.

Esitykseen sisältyisi siirtymäsäännös, jonka mukaan korkeintaan yhtä vuotta ennen tämän lain voimaantuloa 70 vuoden yläikärajan saavuttamisen johdosta menetetty E-luokan yhdistelmän tai linja-auton ajo-oikeus voitaisiin palauttaa hakemuksesta uutta kuljettajantutkintoa suorittamatta. Kuljettajan olisi haettava ajo-oikeuden palauttamista vuoden sisällä ajo-oikeuden menettämisestä tai kuitenkin viimeistään kahden kuukauden sisällä lain voimaantulosta ja esitettävä uusi lääkärintodistus. Hakijan olisi lunastettava uusi ajokortti. Ajo-oikeutta palautettaessa noudatettaisiin ajo-oikeuden jatkamista koskevaa menettelyä. Mikäli henkilön ajo-oikeutta olisi mainittujen luokkien menettämisen yhteydessä jatkettu pelkästään kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttavana pitemmäksi ajaksi kuin kahdeksi vuodeksi, uusi ajo-oikeus saataisiin ajo-oikeuden laajenemisen vuoksi enintään kahdeksi vuodeksi, jonka kuluttua ajo-oikeuden jatkamista olisi taas haettava uudelleen ja lunastettava uusi ajokortti.

Muutos toteutettaisiin nopeammassa aikataulussa raskaan kaluston kuljettamisvaatimuksissa tapahtuneiden muutosten johdosta. Ehdotuksella helpotetaan erilaisten kuljetustehtävien ja ajoneuvosiirtojen hoitamista tilanteessa, kun raskaan kaluston kuljettajia koskevat uudet ammattipätevyysvaatimukset ja C-luokan laajempi ajo-oikeus linja-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien siirtoajoihin on poistettu yhteisön lainsäädäntöä vastaamattomana.

Ajo-oikeuden luokan muuttaminen

Ajokorttiasetuksen (845/1990) 17 §:ään sisältyy säännös ajo-oikeuden luokan muutoksesta, jos haltija ei enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä. Sen mukaan ajo-oikeus voidaan kokonaan tai määräajaksi muuttaa vastaamaan sitä luokkaa, jonka edellytykset hän täyttää. Tieliikennelain 70 §:ssä säädetään ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksistä, joihin ikävaatimus ei kuulu. Asetuksella säädettävän ikävaatimuksen täyttyminen on sen sijaan tieliikennelain 71 §:n mukaan ajokortin luovuttamisen edellytys.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 6 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävässä ammatillisessa koulutuksessa oleva voi toimia raskaan kaluston kuljettajana ilman mainitussa laissa säädettyä ammattipätevyyttä. Opiskelijalla on oltava ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus ja koulutuskeskuksen antama todistus. Ajo-oikeuden saamiseksi suoritettavaan kuljettajantutkintoon oppilas pääsee sen perusteella, että hän täyttää vähimmäisikävaatimuksen ja on edellä tarkoitetussa koulutuksessa. Ajo-oikeus osoitetaan käytännössä kuljettajantutkintotodistuksella, sillä luokkaa vastaava ajokortti tai väliaikainen ajokortti saadaan ajokorttiasetuksen (845/1990) mukaan luovuttaa vasta, kun ikävaatimus ehtoineen täyttyy (ajokorttiasetus 10, 12 ja 14 §; 445/2009). Koulutuksessa olevan vähimmäisikävaatimus on 18 vuotta. Jos vaatimus koulutuksessa olosta ja vaaditun perustutkinnon suorittamisesta ei täyty, vähimmäisikävaatimus täyden perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittaneella on 21 vuotta.

Jos oppilas keskeyttää opintonsa ilman, että hän täyttää alempaa vähimmäisikävaatimusta ehtoineen, ajo-oikeuden edellytykset menetetään. Tämä koskee erityisesti linja-autonkuljettajan perustutkintokoulutuksessa olevia. Heidän kohdallaan tutkintoon pääsy ja ajo-oikeuden voimassaolo ennen 21 vuoden ikää edellyttää mainitussa koulutuksessa oloa tai perustutkinnon suorittamista.

Jotta ajo-oikeuteen voitaisiin tarvittaessa puuttua määräämättä kuljettajaa kokonaan ajokieltoon, tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 78 a §, joka mahdollistaa ajo-oikeuden luokan muuttamisen, jos ajo-oikeuden edellytykset eivät enää täyty. Pykälään sisältyisi myös valtuus antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Sen nojalla voitaisiin ajokorttiasetuksen säännöstä muuttaa ikävaatimuksen täyttymättä jäämisen huomioon ottamiseksi. Ajo-oikeus muutettaisiin sitä luokkaa tai niitä luokkia vastaavaksi, jonka edellytykset haltija osoittaa täyttävänsä. Ajo-oikeus palautettaisiin, kun henkilö osoittaisi säädettyjen edellytysten täyttyvän. Esimerkiksi perustutkintokoulutuksen keskeyttäneillä mutta perustason ammattipätevyyden omaavilla olisi mahdollisuus menetetyn ajo-oikeusluokan takaisin saamiseen 21 vuotta täytettyään.

Ajokorttiasetuksen 17 §:n säännöstä on sovellettu erityisesti terveydellisten edellytysten kohdalla. Ajo-oikeuden luokkaa on voitu alentaa esimerkiksi näöntarkkuuspuutosten johdosta.

Tieliikennelain 75 §:n viittaussäännös

Ajoneuvolain (1090/2002) 96 §:n muutoksen (226/2009) yhteydessä on pykälän 2 momentti siirretty 1 momentiksi. Tämän johdosta tieliikennelain 75 §:n 2 momentin 5 kohdan viittaus muutettaisiin 96 §:n 1 momenttiin.

2 Esityksen vaikutukset

Yläikärajan poistamisella helpotettaisiin töiden järjestelyä yrityksissä ja työvoimapulaa. Menettely mahdollistaisi ikääntyvien yrittäjien hoitaa erilaisia ajoneuvojen siirtoja ja kuljetuksia.

Ajo-oikeuden lyhyempi voimassaolo mahdollistaisi raskaan kaluston ikääntyneiden kuljettajien ajoterveydentilan tehokkaan valvonnan. Ajo-oikeuden haltija joutuisi hankkimaan uuden lääkärinlausunnon ja lunastamaan uuden ajokortin viimeistään kahden vuoden välein. Lääkärintodistuksen esittäminen enintään kahden vuoden välein ajo-oikeutta jatkettaessa lisäisi terveydenhuollon asiakaskäyntejä.

Siirtymäsäännöksen mukaisen ajo-oikeuden takaisin hakemisesta aiheutuisi kustannuksia lääkärinlausunnon hankkimisesta ja uuden ajokortin lunastamisesta. Kustannukset ajo-oikeuden palauttamisesta olisivat yhteensä noin 100 euron luokkaa. Uusi ajokortti olisi jatkossa lunastettava kahden vuoden välein.

Yläikärajan takia menetetyn ajo-oikeuden takaisin hakemisesta seuraisi, että kaikki raskaan kaluston ajo-oikeuden sisältävät ajo-oikeudet ja ajokortit saataisiin vain kahdeksi vuodeksi. Myös aiemmin pitemmäksi ajaksi saadun kuorma-auton ajo-oikeus lyhenisi tähän määräaikaan ajo-oikeuden laajenemisen johdosta. Ajo-oikeuden haltija saisi valita pitääkö aiemman pitempiaikaisen kuorma-auton ajokorttinsa vai ottaako laajemman ajo-oikeuden sisältävän uuden ajokortin, jolloin voimassaolo laskee kahteen vuoteen. Yläikärajan poistaminen nopeutetulla aikataululla on toteutettavissa vain tällä tavalla rekisterijärjestelmästä johtuen. Jos yläikärajan takia menetetyn ajo-oikeuden palauttaminen edellyttäisi uuden tutkinnon suorittamista, myös tässä yhteydessä ajo-oikeus olisi voimassa enintään kaksi vuotta. Raskaan kaluston ajoneuvojen lyhyempi voimassaoloaika vastaisi vuodesta 2013 käyttöönotettavaksi ehdotettua menettelyä ja olisi sovitettavissa ajokorttirekisterijärjestelmään ehdotetulla aikataululla.

Vuosittain noin 10 000 raskaan kaluston ajo-oikeuden haltijaa täyttää 70 vuotta. Näiden ajokorttien uusiminen enintään kahden vuoden välein lisäisi poliisin työtä nykymenettelyllä tarvittavasta noin 3,6 henkilötyövuodesta arviolta noin 7,1 henkilötyövuoteen. Siirtymävaiheen toimet ikärajan takia menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamiseksi lisäisivät jonkin verran käsiteltäviä hakemuksia, mutta työmäärän lisäys arvioidaan vähäiseksi.

Ajo-oikeuden luokan muuttamista koskevalla säännöksellä mahdollistetaan ajo-oikeuteen puuttuminen silloin, kun se on tarpeen edellytysten puuttuessa ja ajokorttiasetuksen säännöksen tarkistaminen ikävaatimuksen täyttymättä jäämisen kohdalla. Ajo-oikeus saataisiin palautetuksi osoittamalla edellytysten täyttyvän.

Ajoterveyttä ja ajoterveystarkastuksia koskevilla säännöksillä yhtenäistettäisiin ajoterveydentilan arviointia, parannettaisiin tarkastusten tasoa ja lisättäisiin liikenneturvallisuutta.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. Yläikärajasta luopuminen sisältyi III ajokorttidirektiivin toimeenpanoa koskeviin ehdotuksiin ja oli niiden yhteydessä laajalla lausuntokierroksella. Yläikärajasta luopuminen ja ajo-oikeuden jatkumisen kytkeminen ajoterveydentilan seurantaan saivat kannatusta, joskin eräissä lausunnoissa vastustettiin muutosta liikenneturvallisuuteen ja yleiseen eläkeikään viitaten.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 70 §:n 1 momentti, 72 §:n 2—4 momentti ja 75 §:n 2 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 70 §:n 1 momentti sekä 72 §:n 2, ja 3 momentti laissa 1242/1997, 72 §:n 4 momentti laissa 676/1990 ja 75 §:n 2 momentin 5 kohta laissa 275/2007, ja

lisätään lakiin uusi 78 a § seuraavasti:


70 §
Ajokorttilupa

Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen (ajokorttilupa) hakijalle, joka täyttää terveysvaatimukset ja jota ei alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole katsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi. Terveysvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.72 §
Ajo-oikeuden voimassaolo

Auton ajo-oikeus saadaan kuitenkin ensin vain kahdeksi vuodeksi, jos sen saajalla ei aikaisemmin ole ollut vähintään kuuden kuukauden ajan Suomessa saatua muuta kuin tässä momentissa tarkoitettua tai tässä momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden voimassa ollessa alkanutta auton ajo-oikeutta taikka vastaavan ajan ulkomailla annettua ajokorttia, joka on oikeuttanut hänet kuljettamaan autoa Suomessa. Muu auton ajo-oikeus saadaan kahden vuoden ajo-oikeudesta jäljellä olevaksi ajaksi. Jos ajo-oikeuden haltija on kahden vuoden ajo-oikeuden aikana määrätty tai hänet olisi voitu määrätä ajokieltoon, myös seuraava auton ajo-oikeus saadaan vain kahdeksi vuodeksi, jollei erityistä syytä muuhun ole.


Jos ajokorttilupa myönnetään 65 vuotta täyttäneelle, sen nojalla saatava ajo-oikeus on 1 momentista poiketen voimassa määräajan, enintään viisi vuotta. Jos luvan saajalla on ennestään ajo-oikeus, uusi ajo-oikeus saadaan siitä jäljellä olevaksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Jos henkilö on täyttänyt 68 vuotta ja ajokorttilupaa haetaan kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeutta varten, ajo-oikeus saadaan kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi tai, jos henkilöllä on ennestään kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeus, ajo-oikeus saadaan siitä jäljellä olevaksi ajaksi, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi.


Edellä 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden jälkeen saatava ajo-oikeus on voimassa poliisin määräämän ajan, enintään viisi vuotta kerrallaan tai, jos henkilöllä on kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeus, enintään kaksi vuotta kerrallaan.75 §
Perusteet ajokieltoon määräämiselle

Ajo-oikeuden haltija on, jollei 78 §:n 5 momentista taikka 80 §:stä muuta johdu, määrättävä ajokieltoon:


5) jos hän on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmasti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan tämän lain tai rikoslain 23 luvun 1 tai 11 §:n nojalla rangaistavaan tekoon taikka ajoneuvolain (1090/2002) 96 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ajoneuvorikkomukseen tai kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 24 §:ssä tarkoitettuun kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomiseen, lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia, taikka liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain (546/1998) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun paljastinlaiterikkomukseen; tai78 a §
Ajo-oikeuden luokan muuttaminen

Ajo-oikeuden luokkaa voidaan muuttaa, jos sen haltija ei enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä tai ajo-oikeuttaan vastaavaa ikävaatimusta. Tarkemmat säännökset ajo-oikeuden luokan muuttamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Jos ajo-oikeuden haltijan oikeus ajaa kuorma-autovetoista E-luokan ajoneuvoyhdistelmää tai linja-autoa on päättynyt aikaisintaan vuosi ennen tämän lain voimaantuloa sen vuoksi, että ajo-oikeuden haltija on täyttänyt 70 vuotta, ajo-oikeus saadaan hakemuksesta palauttaa uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jollei estettä ajo-oikeuden palauttamiselle muusta syystä ole. Ajo-oikeuden palauttamiseen sovelletaan tämän lain ajo-oikeuden jatkamista koskevia säännöksiä. Ajo-oikeus saadaan enintään kahdeksi vuodeksi. Ajokorttilupaa on haettava vuoden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta ja hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto.Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.