Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 208/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi liikennehallinnon laajamittaiseksi virastouudistukseksi, jonka yhteydessä Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinto ja Merenkulkulaitoksen muut kuin Liikenteen turvallisuusvirastoon tai perustettavaan merenkulun tuotantoyhtiöön siirrettävät toiminnot yhdistettäisiin Liikennevirastoksi. Vastaavasti yhdistettäisiin Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, alusliikenteen ohjauksen ja luotsauksen viranomaistoiminnot ja alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto ja Ajoneuvohallintokeskus Liikenteen turvallisuusvirastoksi. Samanaikaisesti on valmisteltu ehdotukset valtion aluehallinnon uudistamiseksi ja Ilmailulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen yhtiöittämiseksi.

Esitys sisältää lakiehdotukset 53 sellaisen lain muuttamiseksi, joissa virastojen toimivallan selkeyttämiseksi muutettaisiin nykyisten liikennehallinnon väylä- ja turvallisuusvirastojen nimet vastaamaan joko perustettavia uusia virastoja tai aluehallinnon uudistushankkeen mukaisia uusia viranomaisia. Lakiehdotuksiin on sisällytetty myös ne muutokset, jotka johtuvat edellä mainittujenliikelaitosten yhtiöittämisestä. Lisäksi esitykseen sisältyy uutena lakina ehdotus laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta.

Esitys liittyy vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Nykyisin liikenteen väylävirastoina toimivat Ratahallintokeskus sekä Tiehallinto. Liikenteen turvallisuusviranomaisina toimivat Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto ja Rautatievirasto. Merenkulkulaitos toimii sekä väylävirastona että turvallisuusviranomaisena. Virastojen tehtävistä ja toimivallasta säädetään useissa kymmenissä eri laeissa.

Esitys sisältää ehdotukset 53 virastouudistukseen liittyvän lain muuttamiseksi. Lakien asiasisältöä ei ole tarkoitus muuttaa, vaan toimivallan selkeyttämiseksi muutettaisiintoimivaltaisen viranomaisen nimi vastaamaan liikennehallinnon virastouudistusta. Merenkulkulaitokselle kuuluvat tehtävät jaettaisiin Liikennevirastolle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle niiden toimialan mukaan siten, että väylänpitoon kuuluvat Merenkulkulaitoksen tehtävät siirrettäisiin Liikennevirastolle ja meriturvallisuuteen, luotsaukseen ja alusrekisterin pitoon liittyvät tehtävät Liikenteen turvallisuusvirastolle. Esitykseen on sisällytetty myös sellaiset aluehallinnon uudistamisen takia tehtävät muutokset, joissa toimivalta siirretään lääninhallituksilta, tiepiireiltä ja alueellisilta ympäristökeskuksilta toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Liikennealalla toimivaltaisia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia olisi aluehallinnon uudistamista koskevan ehdotuksen mukaan ainoastaan ne perustettavat keskukset, joihin siirretään nykyiset tiepiirit. Yhteensä 15 keskuksesta ainoastaan yhdeksässä keskuksessa tulee ehdotuksen mukaan olemaan liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue. Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue olisi 13 keskuksessa. Tarkoitus on, että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen velvollisuudesta hoitaa liikennealan tehtäviä myös useamman kuin yhden keskuksen toimialueella. Lisäksi ehdotuksiin on sisällytetty ne muutokset, jotka johtuvat Ilmailulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen yhtiöittämisestä.

Esitykseen sisältyy ainoana uutena lakina ehdotus laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta. Lakiehdotusta vastaavat säännökset sisältyvät nykyisin Merenkulkulaitoksesta annettuun lakiin (939/2003), joka on tarkoitus kumota samanaikaisesti voimaan tulevalla lailla Liikennevirastosta.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole pääsääntöisesti vaikutusta muutettavien lakien asialliseen sisältöön, eikä esityksellä ole tämän vuoksi välittömiä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Esitykseen sisältyvällä ehdotuksella laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta ei myöskään ole uusia taloudellisia tai henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia. Lakiehdotuksen mukaisia velvoitteita noudatetaan jo nykyisin.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. Esityksestä ovat antaneetlausunnon valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, Merenkulkulaitos, Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto ja Ilmailulaitos. Annetuissa lausunnoissa on tehty eräitä muutosehdotuksia esitykseen. Ehdotukset on otettu jatkovalmistelussa huomioon soveltuvin osin.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Eduskunnalle on annettu vuoden 2010 talousarvioesityksen yhteydessä hallituksen esitys laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta (HE 142/2009 vp). Eduskunnassa on erikseen käsiteltävänä hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 59/2009 vp) ja sitä täydentävä hallituksen esitys (HE 161/2009 vp). Lisäksi eduskunnalle on annettu vuoden 2010 talousarvioesityksen yhteydessä esitykset (HE 143—145/2009 vp) liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kahden liikelaitoksen, Ilmailulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen, sekä Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon yhtiöittämisestä.

Esitys liittyy vuoden 2010 talousarvioesitykseen.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut

1.1 Laki yksityisistä teistä

Yleisperustelujen mukaisesti yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 3 §:n 3 momentissa, 7 a §:n 1 momentissa ja 44 §:n 1 momentissa olevat viittaukset alueelliseen ympäristökeskukseen sekä lain 97 §:ssä ja 98 a §:ssä olevat viittaukset tiepiiriin muutettaisiin viittauksiksi toimivaltaiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Vastaavasti lain 97 a §:ssä olevat viittaukset Tiehallintoon ja Tielaitokseen muutettaisiin viittauksiksi Liikennevirastoon. Samalla lain 44 §:n 1 momentissa oleva viittaus yleiseen tiehen muutettaisiin viittaukseksi maantiehen. Lain 109 §:n 2 ja 3 momentit kumottaisiin, koska ohjeiden antamiseen ei tarvita erillistä valtuutta.

1.2 Tieliikennelaki

Tieliikennelaissa (267/1981) Ajoneuvohallintokeskukselle tai Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle säädetyt toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Vastaavasti tieliikennelaissa tie- ja vesirakennuslaitokselle, tielaitokselle tai Tiehallinnolle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikennevirastolle. Läänihallitukselle tieliikennelailla säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin aluehallinnon uudistamishankkeen mukaisesti toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lain 66 §:n mukaisen luvan autokoulun pitämiseen myöntäisi jatkossa kuitenkin lääninhallitusten sijasta Liikenteen turvallisuusvirasto eivätkä toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Autokoululupatehtävien hoitamisen keskittäminen Liikenteen turvallisuusvirastoon toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sijasta lisäisi lupamenettelyn yhdenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lupien myöntäminen liittyy kiinteästi autokoulujen valvontaan, minkä vuoksi tältäkinosin tehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää Liikenteen turvallisuusvirastoon..

Lain 39 §:n 1 momentissa säädetään ajojärjestyksestä lautalle. Säännökseen lisättäisiin yhteysalukset, joiden hoito on aluehallintouudistuksen yhteydessä tarkoitus siirtää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Lain 49 §:ssä säädetään liikenteen ohjaajista. Liikenteen ohjaajana toimii pääsääntöisesti poliisimies. Pykälän 3 momentin 1 kohdassa oleva viittaus Ratahallintokeskukseen ja 4 kohdassa oleva viittaus Tiehallintoon muutettaisiin viittauksiksi Liikennevirastoon.

Lain 50 §:ssä säädetään liikenteen ohjauslaitteita koskevista norminantovaltuuksista. Tiehallinto voi antaa määräyksiä laissa tarkasti rajatuista teknisistä yksityiskohdista sekä myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä. Tiehallinto määräysten antajana muutettaisiin Liikennevirastoksi.

Lain 51 §:ssä säädetään liikenteen ohjauslaitteen eli liikennemerkkien, tiemerkintöjen tai liikennevalojen asettamisesta. Liikenteen ohjauslaitteen asettaa kullekin tielle tienpitäjä. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus tie- ja vesirakennuslaitokseen muutettaisiin viittaukseksi maanteiden tienpitoviranomaiseen. Tienpitoviranomainen määritellään maantielaissa (503/2005), jonka 11 §:ää koskevan erillisen muutosehdotuksen mukaisesti tienpitoviranomaisena toimisi vuoden 2010 alusta alkaen toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Sanonta yleinen tie muutettaisiin samalla maantieksi. Lain 51 §:n 3 momentissa säädetään taajamaa osoittavan liikennemerkin käytöstä. Momentin tekstiin tehtäisiin vastaavat muutokset kuin 1 momenttiin. Lain 53 §:ssä säädetään kevyen liikenteen väylistä. Pykälää muutettaisiin siten, että Tiehallinto muutettaisiin maanteiden tienpitoviranomaiseksi.

1.3 Alusrekisterilaki

Alusrekisterilaissa (512/1993) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Vastaavasti Ahvenanmaan lääninhallitukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Ahvenanmaan valtionvirastolle.

Siirtymäsäännökset sisältävä 48 § kumottaisiin tarpeettomana.

1.4 Laki alusturvallisuuden valvonnasta

Alusturvallisuuden valvonnasta annetussa laissa (370/1995) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka olisi laissa tarkoitettu valvontaviranomainen Merenkulkulaitoksen asemesta.

1.5 Vesiliikennelaki

Vesiliikennelaissa (463/1996) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Liikennevirastolle. Vastaavasti alueelliselle ympäristökeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Samalla täsmennettäisiin lain 9 ja 26 §:n valtuutussäännöksiä. Lisäksi muutettaisiin 2 §:n 1 momentti, jonka mukaan vesiliikennelakia sovellettaisiin kanavaliikenteen ohjauspalvelujen järjestämiseen Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella. Lukuun 5 lisättäisiin tätä koskeva uusi 21 a §, jolla Liikennevirastolle säädettäisiin vastuu kanavaliikenteen ohjauspalvelujen järjestämisestä.

1.6 Laki kuljettajantutkinnon järjestämisestä

Kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.7 Konttilaki

Konttilaissa (762/1998) Merenkulkulaitokselle ja Ratahallintokeskukselle säädetty toimivalta toimia valvontaviranomaisena siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.8 Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta

Ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetussa laissa (1100/1998) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.9 Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (24/2001) 4 §:n mukaan Tiehallinto ja Ajoneuvohallintokeskus ovat edustettuina liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunnassa. Virastouudistuksen yhteydessä Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston edustajat tulisivat Tiehallinnon ja Ajoneuvohallintokeskuksen edustajien sijasta neuvottelukunnan jäseniksi.

1.10 Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista

Radiotaajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa (1015/2001) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.11 Viestintämarkkinalaki

Viestintämarkkinalain (393/2003) 104 §:n viittaus alueelliseen ympäristökeskukseen muutettaisiin viittaukseksi toimivaltaiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

1.12 Laki ajoneuvoliikennerekisteristä

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 1 ja 20 §:ssä Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lain 11 §:n 8 kohdassa oleva viittaus lääninhallitukseen muutettaisiin viittaukseksi toimivaltaiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

1.13 Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

Tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetussa laissa (991/2003) Tiehallinnolle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikennevirastolle.

1.14 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta

Eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetussa laissa (485/2004) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka olisi lain 2 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Merenkulkulaitoksen asemesta.

1.15 Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä

Ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetussa laissa (629/2004) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.16 Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta

Eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetussa laissa (1206/2004) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.17 Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

Eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetussa laissa (621/2005) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.18 Alusliikennepalvelulaki

Alusliikennepalvelulaissa (623/2005) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikennevirastolle VTS- palvelun ylläpitämisen osalta (VTS-viranomainen). Vastaavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle siirrettäisiin ne Merenkulkulaitokselle alusliikennepalvelulaissa säädetyt tehtävät, jotka koskevat alusliikenneohjaajien pätevyystodistusten myöntämistä sekä koulutusohjelmien ja työpaikkakoulutussuunnitelmien hyväksymistä.

1.19 Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja avustuksesta

Alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetussa laissa (1121/2005) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle jääluokkamerkintöjen ja -todistusten myöntämisen osalta ja Liikennevirastolle talvisatamien ja liikennerajoitusten osalta.

Lakiin lisättävässä uudessa 10 a §:ssä säädettäisiin jäänmurtopalveluiden tilaamisesta ja tarjoamisvelvollisuudesta.

Pykälän 1 momentin mukaan Liikenneviraston tehtävänä olisi tilata jäänmurtopalveluita koko maan alueella. Hankintamenettelyssä sovellettaisiin lakia julkisista hankinnoista (348/2007).

Pykälän 2 momentissa Liikennevirastolle annettaisiin oikeus velvoittaa merkittävässä markkina-asemassa oleva jäänmurtopalvelujen tuottaja tuottamaan palvelut tilanteissa, joissa palveluja ei voitaisi järjestää hankintamenettelyn perusteella. Kyseeseen tulisivat tilanteet, joissa hankintalain mukaista tarjouskilpailua ei tarvitse järjestää tai tilanteet, joissa hankintamenettely ei tuottaisi tulosta. Tällaisia olisivat esimerkiksi tilanteet, joissa tarjoajia olisi vain yksi. Arvioimisen perusteena voisivat olla myös muun ohella hintataso ja toimitusehdot. Tarjouskilpailua ei tarvitsisi järjestää esimerkiksi silloin, kun suorahankinnan edellytykset täyttyvät tai kun kyseessä olisi valtioiden yhteinen hanke.

Varustamoliikelaitoksesta annetussa laissa (937/2003) on ollut liikelaitokselle asetettu velvollisuus tarjota jäänmurtopalveluja. Nyt esitettävä säännös on tarkoitettu korvaamaan liikelaitokseen kohdistettu tarjoamisvelvollisuus varmistamalla jäänmurtopalvelujen saatavuus merkittävässä markkina-asemassa olevalta palveluntuottajalta.

Edellä 2 momentin mukaisista palveluista suoritettavan korvauksen määrittelyssä noudatetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin sovellettavia periaatteita. Kun jäänmurron palveluntuottaja tuottaa jäänmurtopalvelut 2 momentin mukaisesti, maksettavaan kompensaatioon sovellettaisiin tällöin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohtaa.

Pykälän 2 momentin mukaisissa tilanteissa korvauksena julkisen palvelun suorittamisesta merkittävässä markkina-asemassa olevalle palveluntarjoajalle maksettaisiin jäänmurron kulut lisättynä kohtuullisella voitolla ja vähennettynä jäänmurron tuotoilla ja mahdollisesti muiden SGEI-palveluiden tuottamisesta saatavalla tuotolla sekä muusta valtion myöntämästä edusta saatavalla tulolla. Merkittävässä markkina-asemassa olevalla palveluntarjoajalla olisi tällöin velvollisuus kirjanpidon eriyttämiseen siten kuin eräitä yrityksiä koskevassa taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetussa laissa (19/2003) säädetään.

1.20 Väylämaksulaki

Väylämaksulaissa (1122/2005) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.21 Laki lentoliikenteen valvontamaksusta

Lentoliikenteen valvontamaksusta annetussa laissa (1249/2005) Ilmailuhallinnolle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.22 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa (693/2006) Ajoneuvohallintokeskukselle ja kansainvälisten kuljetusten osalta liikenne- ja viestintäministeriölle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lain 22 §:n 2 momentin toimivaltaa ei kuitenkaan siirretä liikenne- ja viestintäministeriöltä, koska 2 momentissa ei säädetä luvan myöntämisestä vaan neuvotteluvaltuudesta ja päätösvallasta. Samalla siirrettäisiin lääninhallitukselle säädetty toimivalta ja tehtävät aluehallinnon uudistamishankkeen mukaisesti toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

1.23 Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta

Maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetussa laissa (694/2006) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.24 Laki vesikulkuneuvorekisteristä

Vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa (976/2006) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.25 Taksiliikennelaki

Taksiliikennelaissa (217/2007) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Samalla siirrettäisiin lääninhallitukselle säädetty toimivalta ja tehtävät aluehallinnon uudistamishankkeen mukaisesti toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

1.26 Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Samalla muutettaisiin aluehallinnon uudistamishankkeen mukaisesti viittaus lääninhallituksen myöntämään autokoululupaan viittaukseksi toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämään lupaan.

1.27 Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä

Liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetussa laissa (797/2007) Merenkulkulaitokselle, Ratahallintokeskukselle ja Tiehallinnolle säädetty toimivalta määrätä CE-merkityn tuotteen käyttö pakolliseksi siirrettäisiin Liikennevirastolle.

1.28 Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetussa laissa (1277/2007) oleva viittaus Merenkulkulaitokseen tukiviranomaisena muutettaisiin koskemaan Liikennevirastoa. Samalla muutettaisiin lain 17 §:ää siten, että tukiviranomaiselle säädetään oikeus saada kauppa-alusluetteloon merkitsemisen ja tuen myöntämisen edellytysten selvittämistä ja valvontaa varten Liikenteen turvallisuusvirastolta maksutta tiedot aluksen katsastuksista, miehityksestä ja alusta koskevista alusrekisterimerkinnöistä.

1.29 Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta

Alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008) 8 §:n viittaus Ajoneuvohallintokeskukseen muutettaisiin viittaukseksi Liikenteen turvallisuusvirastoon.

1.30 Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 14 §:ää muutettaisiin siten, että voimassa olevassa laissa Tiehallinnolle osoitettu oikeus tehdä sopimus julkisten tehtävien hoidosta siirrettäisiin toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

1.31 Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annettua lakia (695/2009) muutettaisiin siten, että Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta Liikenteen turvallisuusvirasto myöntäisi 5 §:n mukaiset poikkeukset taksinkuljettajan ajolupaa koskevista terveysvaatimuksista, vahvistaisi 6 §:n mukaisen koulutusohjelman, vastaisi 7 §:n mukaisen kokeen järjestämisestä ja vahvistaisi 12 §:n mukaisen koulutusohjelman jatkokoulutusta varten. Lain 23 §:n mukainen ajolupa annettaisiin Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Lain 26 §:n mukaisen koulutusluvan myöntäisi Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta Liikenteen turvallisuusvirasto. Lain 26 §:n mukaisia tietoja voitaisiin luovuttaa Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi 31 §:n mukaisesta koulutusluvan haltijoiden valvonnasta. Lain 33 §:n mukaiset tiedot rekisteriin talletettavista tiedoista ilmoitettaisiin Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi 34 §:n mukaisten erityistehtävien hoitamisesta. Tällaisia erityistehtäviä ovat etenkin taksinkuljettajan kokeen järjestäminen ja valvonta sekä palvelusopimuksia koskevien ilmoitusten vastaanottaminen. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta myös 38 §:n mukaisista oikaisu- ja muutoksenhakukäytännöistä. Lain 39 §:n perusteella Liikenteen turvallisuusvirastolla olisi oikeus saada Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta poliisilta virka-apua.

1.32 Tuloverolaki

Tuloverolain (1535/1992) 74 §:n merityötulon määritelmää muutettaisiin koskemaan palkkatuloa työstä Liikenneviraston aluksella tai sellaisen laivanisännän aluksella, jota käytetään viranomaisen tilaamissa tehtävissä merialueella.

Ehdotetulla säännösmuutoksella ei ole tarkoitus muuttaa nykyisin sovellettua verokäytäntöä. Säännöksen perusteella myös muiden kuin Liikenneviraston hankinnat tekisivät mahdollisiksi säännöksessä tarkoitetun verotusmenettelyn, kuten Suomen ympäristökeskuksen öljyntorjuntapalvelujen hankinnat."

1.33 Valtion virkamieslaki

Valtion virkamieslain (750/1994) 7 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan Ilmailulaitoksen viranomaisyksikön päällikön virkaan ja 14 kohdan mukaan Merenkulkulaitoksen meriturvallisuusjohtajan virkaan voidaan nimittää ainoastaan Suomen kansalainen. Ilmailulaitoksen viranomaisyksikön päällikön virkaa vastaava virka on Ilmailuhallinnon perustamisen jälkeen sen ylijohtajan virka.

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaisi hallinnonalan uusien virastojen hallintolakien siirtymäsäännösten nojalla Liikennevirastoon enintään kolme ja Liikenteen turvallisuusvirastoon enintään neljä pääjohtajan välittömänä alaisena toimivan johtajan virkaa. Virkoihin nimitettävät henkilöt olisivat virastojen kannalta keskeisessä asemassa muun muassa virastojen strategiseen johtamiseen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Tämän vuoksi virkoja on pidettävä virastojen avainvirkoina sellaisina, että niihin voitaisiin nimittää ainoastaan Suomen kansalainen.

1.34 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 12 a §:n Ilmailuhallinnolle säädetty tiedonantovelvoite siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.35 Autoverolaki

Autoverolaissa (1482/1994) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.36 Rataverolaki

Rataverolaissa (605/2003) Ratahallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikennevirastolle, joka olisi rataverolaissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Ratahallintokeskuksen asemesta.

1.37 Laki polttoainemaksusta

Polttoainemaksusta annetussa laissa (1280/2003) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka olisi laissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen. Aluehallintouudistuksen mukaisesti muutettaisiin Ahvenanmaan lääninhallituksen nimi Ahvenanmaan valtionvirastoksi niissä säännöksissä, joissa säädetään maakunnan viranomaisille kuuluvista tehtävistä.

1.38 Ajoneuvoverolaki

Ajoneuvoverolaissa (1281/2003) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka olisi laissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen. Samalla muutettaisiin Ahvenanmaan lääninhallituksen nimi aluehallinnon uudistuksen mukaisesti Ahvenanmaan valtionvirastoksi niissä säännöksissä, joissa säädetään maakunnan viranomaisille kuuluvista tehtävistä.

1.39 Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) olevat viittaukset Ajoneuvohallintokeskukseen muutettaisiin viittaukseksi Liikenteen turvallisuusvirastoon.

1.40 Hätäkeskuslaki

Hätäkeskuslaissa (157/2000) hätäkeskuslaitoksen henkilöstölle säädetty oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tietoja lääninhallituksilta ja Ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvo- ja ajokorttirekisteristä muutettaisiin koskemaan tietojen saamista toimivaltaisilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta.

1.41 Aluevalvontalaki

Aluevalvontalaissa (755/2000) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikennevirastolle.

Ilmailulaitoksen yhtiöittämisen johdosta aluevalvontalain 24 a §:ää on tarkistettava siten, että pykälän 1 momentista poistettaisiin maininta Ilmailulaitoksen aluevalvontatehtäviin liittyvistä velvoitteista. Säännöstä muutettaisiin siten, että nimetessään tiettyyn ilmatilan lohkoon ilmaliikennepalvelun tarjoajaa ilmailulain mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö voisi edellyttää, että nimettävä palveluntarjoaja avustaa aluevalvontaviranomaisia hoitamalla tässä laissa tarkoitettuja aluevalvontatehtäviä omalla toimialallaan. Ilmailulain mukaan ministeriön on palveluntarjoajaa nimettäessä otettava huomioon muun muassa aluevalvontaan liittyvien tehtävien suorittamismahdollisuudet.

Aluevalvontatehtävien käytännön järjestelyiden perusteista sovittaisiin liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön kesken. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajalle ei voitaisi antaa hoidettavaksi merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää.

Pykälän 2 momentin viittaus Ilmailulaitoksen muutettaisiin viittaukseksi nimettyyn ilmaliikennepalvelujen tarjoajaan.

1.42 Pelastuslaki

Pelastuslaissa (468/2003) Merenkulkulaitokselle säädetty velvollisuus osallistua pelastuspalveluun ja väestönsuojeluun siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Liikennevirastolle niiden toimialojen mukaisesti.

1.43 Merimieslaki

Merimieslaissa (423/1978) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.44 Painelaitelaki

Liikenteen turvallisuusvirasto olisi painelaitelaissa (869/1999) tarkoitettu painelaitteiden valvontaviranomainen alusten painelaitteiden osalta Merenkulkulaitoksen asemesta.

1.45 Laki laivaväen luetteloinnista

Laivaväen luetteloinnista annetussa laissa (1360/2006) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka pitäisi laissa tarkoitettua merimiesluetteloa.

1.46 Liikennevakuutuslaki

Liikennevakuutuslain (279/1959) 15 §:ssä oleva viittaus Ajoneuvohallintokeskukseen muutettaisiin viittaukseksi Liikenteen turvallisuusvirastoon.

1.47 Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä

Merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä annetussa laissa (25/1999) Merenkulkulaitokselle säädetty oikeus saada merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä tietoja siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.48 Merimieseläkelaki

Merimieseläkelaissa (1290/2006) Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.49 Autokiinnityslaki

Autokiinnityslaissa (810/1972) Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka käsittelisi ajoneuvoihin kohdistuvia kiinnityksiä Ajoneuvohallintokeskuksen asemesta.

1.50 Pakkokeinolaki

Pakkokeinolain (450/1987) 6 luvun 3 §:n viittausta toimivaltaiseen viranomaiseen muutettaisiin siltä osin, kuin säännöksessä viitataan ilmailu-, merenkulku- ja rautatiehallituksen liikennettä määräämään virkamieheen. Ehdotuksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto määräisi liikennettä valvovan virkamiehen edellä mainittujen jo lakkautettujen viranomaisten asemesta

1.51 Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta

Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 8 §:ssä velvoitettaisiin tuomioistuin ilmoittamaan pätevyyskirjan menettämisestä Liikenteen turvallisuusvirastolle Merenkulkulaitoksen asemesta.

1.52 Laki eläinten kuljetuksesta

Eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 20 §:n mukainen eläinten kuljettamiseen käytettävän aluksen hyväksymistodistus haettaisiin Merenkulkulaitoksen sijasta Liikenteen turvallisuusvirastolta. Lain 46 §:n perusteella voisi tarvittaessa hakea muutosta Liikenteen turvallisuusviraston ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksiin valittamalla hallinto-oikeuteen.

1.53 Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulain 24 §:n mukainen tyyppihyväksyntäviranomainen olisi Ajoneuvohallintokeskuksen sijasta Liikenteen turvallisuusvirasto.

Lain 25b §:n mukaiset meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat laatisi maanteistä Tiehallinnon sijasta ja rautateistä Ratahallintokeskuksen sijasta Liikennevirasto sekä lentoasemista lentoaseman pitäjä.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laatiessaan Liikennevirasto ja lentoaseman pitäjä pyytäisivät lausunnon alueellisen ympäristökeskuksen sijasta toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma toimitettaisiin tiedoksi alueellisen ympäristökeskuksen sijasta toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen sijasta Liikennevirastolle sekä Ilmailulaitoksen sijasta lentoaseman pitäjälle.

1.54 Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikennettä koskevien tilastojen laatimisesta säädettäisiin uudella lailla. Lailla osoitettaisiin Liikenneviraston tehtäväksi kerätä suunnittelu- ja valvontatehtäviään sekä tilastojen laatimista varten tietoja liikennevälineiden liikennöinnistä sekä matkustaja- ja tavaramääristä.

Voimassa olevan Merenkulkulaitoksesta annetun lain (939/2003) 2 §:n mukaan Merenkulkulaitos kerää suunnittelu- ja valvontatehtäviään sekä merenkulkutilastojen laatimista varten tietoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa ja aluksissa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääristä. Säännöksellä on pantu täytäntöön tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun neuvoston direktiivin (95/64/EY) 1 artikla.

Alusten omistajien tai heidän edustajiensa ja satamien on nykyisin annettava Merenkulkulaitokselle tietoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääristä. Tiedot on annettava aluskohtaisesti ja tavararyhmittäin.

Liikennetiedot kerätään pääasiassa Merenkulkulaitoksen hallinnoiman PortNet-tietojärjestelmän kautta. Lisäksi Merenkulkulaitoksen tehtävänä on yhdessä Ahvenanmaan valtionviraston kanssa ylläpitää Suomen alusrekisteriä, joka sisältää tiedot kaikista kauppamerenkulkuun käytettävistä aluksista. Merenkulkulaitos vastaa suomalaisilla aluksilla merimiestoimissa olevista henkilöistä pidettävästä merimiesrekisteristä.

Merenkulkulaitoksen tilastotuotannosta ja tilastotietopalvelusta vastaavalla yksiköllä on käytettävissään suorat yhteydet PortNet-järjestelmään, alusrekisteriin sekä merimiesrekisteriin. Lisäksi yksikkö ylläpitää merenkulun eri rekistereiden ja PortNet-järjestelmän yhteistä Ship-alustietokantaa ja liikennetietoja sisältävää meriliikennetilasto -järjestelmää. Merenkulkulaitos käyttää PortNet-järjestelmällä kerättyjä ja muuten keräämiään liikennetietoja sekä alusrekisterin ja merimiesrekisterin tietoja laajasti suunnittelu- ja valvontatehtävissään. Merenkulkulaitos laatii tietojen pohjalta yhteenvetoja ja tilastoja. Lisäksi laitos tuottaa rekisteritietojen ja keräämiensä tietojen pohjalta ulkomaan meriliikennetilaston, kotimaan vesiliikennetilaston, kauppalaivastotilaston, väylämaksutilaston ja muita merenkulun kannalta keskeisiä tilastoja.

Merenkulkulaitoksen Järvi-Suomen väyläyksikössä Lappeenrannassa tuotetaan Saimaan kanavan ja valtion muiden sulkukanavien liikenteeseen liittyvät käyttötilastot.

Edellä mainitut tehtävät siirtyvät liikennehallinnon virastouudistuksen yhteydessä Liikennevirastolle, joka olisi meriliikenteen tilastoista vastaava kansallinen viranomainen. Tilastoinnista olisi jatkossakin säädettävä lailla, koska alan toimijat velvoitettaisiin antamaan tarvittavat tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle. Tehtävistä ehdotetaan säädettäväksi erillisellä lailla.

Aluksen omistajien tai heidän edustajiensa ja satamien olisi annettava Liikennevirastolle lain 2 §:ssä mainitut tiedot aluskohtaisesti ja tavararyhmittäin sekä tyhjien että täysien kuljetusyksiköiden määrien osalta. Liikennevirasto valtuutettaisiin lain 3 §:ssä antamaan tarkempia määräyksiä tietojen keräämisessä ja lähettämisessä noudatettavista menettelyistä.

Merenkulkulaitoksen tilastojen tuottamista koskevat tehtävät on suunniteltu siirrettäväksi kokonaisuudessaan Liikennevirastoon.

2 Voimaantulo

Ehdotetut lait ehdotetaan tulemaan voimaan liikennehallinnon virastouudistuksen toteuttamisen yhteydessä. Virastouudistus on tarkoitus toteuttaa 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

3 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Esitys sisältää pääosin ainoastaan liikennehallinnon virastouudistuksesta aiheutuvat tarvittavat muutokset toimivaltaisten viranomaisten nimiä koskeviin säännöksiin. Kuitenkin esitykseen sisältyy valtiosääntöoikeudellisesti huomionarvoisina säännöksinä eräät alemmanasteista norminantovaltaa koskevat valtuutussäännökset. Alemmanasteinen sääntely olisi teknisluonteista ja sen kohderyhmät olisivat suppeita.

Ehdotusta valmisteltaessa on edellä esitetyin perustein katsottu, että laki voidaan säätää tavallisena lakina.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/1962) 109 §:n 2 ja 3 momentti, sekä

muutetaan 3 §:n 3 momentti, 7 a §:n 1 momentti, 44 §:n 1 momentti, 97, 97 a ja 98 a §

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentti laissa 143/1999, 7 a §:n 1 momentti laissa 372/1999, 44 §:n 1 momentti laissa 95/1995, 97 § ja 109 §:n 2 momentti laissa 1606/1995, 97 a ja 98 a § laissa 185/2003 sekä 109 §:n 3 momentti laissa 1079/2000, seuraavasti:


3 §

Asemakaava-alueella on kunnan siitä alkaen, kun se on tullut velvolliseksi rakentamaan kadun, jolle yksityisen tien tai sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, tai ryhtynyt sellaista katua rakentamaan, otettava tällaisen kadun tai sen osan tienpito hoidettavakseen. Tieosakkaalla tai tieosakkaiden muodostaessa tiekunnan tiekunnalla on oikeus saattaa kysymys kunnan velvollisuudesta ottaa tienpito hoidettavakseen toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsiteltäväksi ja se voi uhkasakolla velvoittaa kunnan täyttämään sanotun velvollisuuden.7 a §

Jos tien tekeminen merkittävästi heikentäisi niitä luonnonarvoja, joiden perusteella alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitettuun Natura 2000 –verkostoon, eikä tien tekemiselle olisi muutoin estettä, on yhteistyössä toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa pyrittävä löytämään tien tekemiselle sellainen vaihtoehto, jossa valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon sisällytettäväksi ehdottamalle tai siihen sisällytetylle alueelle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Jos tien tekeminen kohtuullisin lisäkustannuksin tien käyttäjän tarpeita tyydyttävästi palvelevalla tavalla ei ole mahdollista, valtio on vaadittaessa velvollinen korvaamaan haitan tai lunastamaan alueen, jonka hyväksi tieoikeutta on haettu perustettavaksi.44 §

Tietoimituksesta on ilmoitettava asianomaiselle tielautakunnalle tai sen tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Milloin on kysymys tien rakentamisesta tai siirtämisestä, on tietoimituksesta ilmoitettava toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja, jos tie tulisi johtamaan maantien, rautatien tai kanavan alueelle, myös asianomaiselle viranomaiselle.97 §

Valtionavustuksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta päättää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tie tai suurin osa siitä on. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tehtävän hoitamisesta myös useamman kuin yhden keskuksen alueella.


97 a §

Valtionavustukseen oikeutettujen yksityisten teiden kunnossapitoa voidaan seurata Liikenneviraston valitsemien tarkkailuteiden avulla. Tarkkailutieksi valitun tien tiekunta on velvollinen antamaan Liikennevirastolle seurantaa varten tarvittavia tietoja.


98 a §

Valitus toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valtionapua koskevaan päätökseen tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä tie tai suurin osa siitä sijaitsee. Tässä laissa tarkoitettuihin valtionapuihin sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.2.

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 39 §:n 1 momentti, 49 §:n 3 momentin 1 ja 4 kohta, 50 §:n 3 momentti, 51 §:n 1 ja 3 momentti, 53 §, 66 §:n 2 momentti, 69 §:n 2 momentti, 82 d §, 87 §:n 4 ja 5 momentti, 97, 106 a ja 106 b §,

sellaisina kuin niistä ovat 49 §:n 3 momentin 1 ja 4 kohta laissa 523/2009, 50 §:n 3 momentti laissa 1010/2002, 53 § laissa 343/2006, 66 §:n 2 momentti ja 69 §:n 2 momentti laissa 367/2002, 82 d ja 97 § laissa 989/1992, 87 §:n 4 ja 5 momentti laissa 1091/2002, 106 a § laissa 1242/1997 sekä 106 b § laissa 1594/1995, seuraavasti:


39 §
Tulo lautalle

Hälytysajoneuvolla ja poliisin virkatehtävässä olevalla ajoneuvolla on oikeus päästä lautalle ja yhteysalukselle ennen muita ajoneuvoja. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa määräyksiä siitä, missä järjestyksessä muut ajoneuvot pääsevät lautalle tai yhteysalukselle.49 §
Liikenteen ohjaajat

Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat myös henkilöt, jotka:

1) Liikennevirasto määrää ohjaamaan liikennettä tien ja rautatien tasoristeyksessä;


4) Liikennevirasto tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa;50 §
Liikenteen ohjauslaitteet

Liikennevirasto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä.


51 §
Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa maantielle tienpitoviranomainen. Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteen ohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa.Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä päättää kunta kuultuaan maanteiden osalta tienpitoviranomaista. Sanotun liikennemerkin asettaa maantielle tienpitoviranomainen, muulle tielle kunta.53 §
Kevyen liikenteen väylät

Toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä kuntien on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä kevyttä liikennettä varten tarpeelliset yhteydet rakentamalla tai osoittamalla liikenteen ohjauslaittein kullekin kulkureitille erillinen kevyen liikenteen väylä, pihakatu, kävelykatu tai tiehen kuuluva jalkakäytävä ja pyörätie.


66 §
Autokoululupa

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää luvan autokoulun pitämiseen. Autokoululupa myönnetään, jos hakija katsotaan ammattitaidoltaan, luotettavuudeltaan, vakavaraisuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopivaksi pitämään autokoulua. Jos hakijana on oikeushenkilö, autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan on oltava ammattitaidoltaan, luotettavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan autokoulua pitämään sopiva henkilö, joka kykenee asianmukaisesti vastaamaan johtajalle määrätyistä tehtävistä, ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.69 §
Ajoharjoitteluradat

Kuljettajaopetuksen antamista varten tarpeellisten ajoharjoitteluratojen perustamis- ja käyttökustannuksiin voidaan harkinnan mukaan myöntää valtionavustusta. Avustusta haetaan liikenne- ja viestintäministeriöltä. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää ajoharjoitteluratojen sijoituspaikkakunnista ja antaa tarkemmat säännökset ratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä. Ajoharjoitteluradat hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto.


82 d §
Poikkeusluvat

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.


87 §
Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää poikkeuksen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja massoista annetuista säännöksistä


Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään Liikenteen turvallisuusviraston myöntämien poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa muista ehdoista, vastavuoroisuuden noudattamisesta poikkeuksia myönnettäessä sekä muista poikkeusten myöntämisen edellytyksistä.97 §
Muut liikenteen valvojat

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä on virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93–96 §:n mukaan.


Liikenneviraston ajoneuvojen mittoja, massoja ja kuormituksia valvomaan määräämällä virkamiehellä on näissä virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 ja 96 §:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässään.


106 a §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Liikenteen turvallisuusviraston antamaan päätökseen, säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996), jollei toisin erikseen säädetä. Poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön valituksesta huolimatta.


106 b §
Oikaisun hakeminen

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tämän lain perusteella tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tai Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämiin lupiin ja antamiin päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston luvista ja päätöksistä. Tiehallinnon määräyksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan mitä tässä laissa säädetään Liikenneviraston määräyksistä, ja lääninhallituksen myöntämiin lupiin ja antamiin päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan mitä tässä laissa säädetään toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvista ja päätöksistä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.3.

Laki alusrekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun alusrekisterilain (512/1993) 48 § ja

muutetaan 4 §:n 1 momentti seuraavasti:


4 §
Rekisteriviranomaiset ja rekisterialueet

Alusrekisteriä pitävät Liikenteen turvallisuusvirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto (rekisteriviranomainen). Rekisterialueet ovat Ahvenanmaan maakunta ja muu Suomi. Ahvenanmaan valtionvirasto pitää rekisteriä niistä aluksista, joiden kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.4.

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (370/1995) 5 §, 6 §:n 5 kohta, 9 §:n 1 momentti, 13 § ja 18 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § laissa 543/2004 sekä 6 §:n 5 kohta, 13 § ja 18 §:n 1 momentti laissa 1251/1997, seuraavasti:


5 §
Valvontaviranomaiset

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo alusturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista ja huolehtii PSC-direktiivin mukaisista ilmoituksista ja tietojen antamisesta sekä tietojen vaihdosta.


Liikenteen turvallisuusvirastossa meriturvallisuudesta vastaava johtaja tai hänen määräämänsä Liikenteen turvallisuusviraston virkamies ovat tässä laissa tarkoitettuja valvontaviranomaisia.


Valvontaviranomaisina voivat toimia vain henkilöt, jotka täyttävät PSC-direktiivin liitteessä VII esitetyt vaatimukset. Valvontaviranomaisella on oltava Liikenteen turvallisuusviraston antama todistus, joka osoittaa, että henkilö on valtuutettu suorittamaan tarkastuksia. Todistuksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.


6 §
Valvontaviranomaisten oikeudet

Valvontaviranomaisella on oikeus:


5) käyttää apuna Liikenteen turvallisuusviraston valtuuttamaa luokituslaitosta aluksen turvalliseen käyttöön liittyvien johtamisjärjestelyjen ja laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkastuksessa;9 §
Virka-apuviranomaiset

Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat satama-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu- ja terveysviranomaiset sekä puolustusvoimat kukin toimialallaan velvollisia antamaan pyydettäessä tarpeellista virka-apua Liikenteen turvallisuusvirastolle.13 §
Uhkasakko ja keskeyttämisuhka

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tehostaa 12 §:n 2 momentissa säädettyä määräystä uhkasakolla tai keskeyttämisuhalla. Uhkasakko ja keskeyttämisuhka voidaan asettaa laivanisännälle tai tämän edustajalle taikka molemmille. Uhkasakosta ja keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (113/1990).


Jos valvontaviranomaisella on perusteltua aihetta epäillä, että laivanisäntä yrittää välttää päätöksen noudattamista siirtämällä aluksen pois Suomen liikenteestä, voi Liikenteen turvallisuusvirasto määrätä, että laivanisännän on annettava uhkasakkoa vastaava vakuus ennen aluksen lähtöä Suomen satamasta. Valvontaviranomaisen määräämän toimenpiteen tultua suoritetuksi on vakuus palautettava laivanisännälle.


18 §
Oikaisuvaatimus ja valitus

Tämän lain nojalla tehtyyn valvontaviranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus tehdään Liikenteen turvallisuusviraston alusturvallisuusasioita hoitavalle yksikölle. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.5.

Laki vesiliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun vesiliikennelain (463/1996) 2 §:n 1 momentti, 6 §:n 3 momentti, 9 §, 15 §:n 2 momentti, 16 §, 17 §:n 1 ja 2 momentti, 18 §, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 3 momentti sekä 22, 23 ja 26 §,

sellaisena kuin niistä on 22 § laissa 102/2000, sekä

lisätään uusi 21 a §, seuraavasti:


2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan vesikulkuneuvoihin ja niiden käyttämiseen sekä kanavaliikenteen ohjauspalvelujen järjestämiseen Suomen vesialueella sekä Saimaan kanavan vuokra-alueella.6 §
Vesikulkuneuvon kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

Liikenteen turvallisuusvirasto voi, ottaen huomioon vesikulkuneuvon koon, lajin, käyttötarkoituksen ja liikkumisalueen määrätä, että tietyn vesikulkuneuvotyypin tai yksittäisen kulkuneuvon kuljettajan on oltava täyttänyt 18 vuotta ja osoittanut Liikenteen turvallisuusviraston tarkemmin edellyttämät tiedot ja kyvyn kysymyksessä olevan vesikulkuneuvotyypin tai yksittäisen vesikulkuneuvon kuljettamiseen.


9 §
Vesikulkuneuvoja ja niiden varusteita koskevat vaatimukset

Vesikulkuneuvojen rakenteesta ja niiden moottoreista sekä varusteista ja tarvikkeista voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa sellaisia säännöksiä, jotka turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai ympäristöhaittojen ehkäisemisen vuoksi katsotaan tarpeellisiksi.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia teknisiä määräyksiä vesikulkuneuvojen ja niiden moottoreiden sekä varusteiden ja tarvikkeiden ominaisuuksista, rakenteesta, laadusta, määrästä, kunnosta ja käytöstä.


Liikenteen turvallisuusvirastovoi myöntää yksittäistapauksessa erityisestä syystäpoikkeuksia vesikulkuneuvon rakennetta, moottoria, varusteita ja tarvikkeita koskevista säännöksistä. Lisäksi virasto voi myöntää veneurheilutapahtuman järjestäjän pyynnöstä poikkeuksia vesikulkuneuvon rakennetta, varusteita ja varustuksia koskevista säännöksistä ja määräyksistä tapahtumaan osallistuville vesikulkuneuvoille varmistuttuaan, että vesikulkuneuvojen turvallisuudesta on muulla tavoin huolehdittu.


15 §
Alueelliset kiellot ja rajoitukset

Yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää Liikennevirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista toimivaltainen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus.16 §
Vesikulkuneuvotyyppiä koskevat kiellot ja rajoitukset

Jos tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttämisestä aiheutuu erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai, jos kysymys on kauppamerenkulkuun käytettävästä vesikulkuneuvosta, Liikenteen turvallisuusvirasto voi aluekohtaisesti kieltää vesikulkuneuvotyypin käytön tai rajoittaa sitä.


17 §
Kielto- ja rajoitusasioiden käsittely

Esityksen 15 ja 16 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä kunta tai kunnan jäsen taikka sellainen viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee. Kiellon tai rajoituksen määräämisen voi panna vireille myös Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto tai toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä on toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneviraston tai Liikenteen turvallisuusviraston kuultava kuntaa, jonka aluetta kielto tai rajoitus koskee, sekä varattava niille viranomaisille, yhteisöille ja vesialueen omistajille sekä muille, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi.18 §
Kiellon ja rajoituksen voimaantulo

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikennevirasto tai Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä, että sen antama kielto- tai rajoituspäätös tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta päätöksessä määrätyllä tavalla sen jälkeen, kun päätöksestä on tiedotettu. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.


19 §
Kiellon tai rajoituksen merkitseminen

Kielto- ja rajoitusmerkkeinä käytetään Liikenneviraston päätöksen mukaisia vesiliikennemerkkejä.


21 §
Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Usean keskuksen alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen myöntää luvan se toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella kilpailu tai harjoitus pääosin pidetään.21 a §
Kanavaliikenteen ohjauspalvelujen järjestäminen

Kanavaliikenteen ohjauspalvelujen järjestämisestä vastaa Liikennevirasto. Liikennevirasto tekee yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen, jolla palveluntuottajat sitoutuvat huolehtimaan kanavaliikenteen ohjauspalvelujen tuottamisesta tietyllä toimialueella.


Kanavaliikenteen ohjauspalveluja on tarjottava tasapuolisesti kaikille aluksille.


Ohjauspalvelujen tarjonnassa on noudatettava hyvän hallinnon vaatimuksia.


Ohjauspalvelujen tarjoamiseen osallistuvaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan kanavaliikenteen ohjauspalveluun välittömästi liittyviä tehtäviä.


22 §
Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitetusta päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus, joka koskee toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 15 §:n 2 momentin, 16 §:n tai 21 §:n 3 momentin taikka Liikenneviraston 15 §:n 2 momentin tai Liikenteen turvallisuusviraston 16 §:n nojalla antamaa päätöstä käsitellään siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä pääosa päätöksen kohteena olevasta vesialueesta sijaitsee. Muutoin toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopiirissä valituksen kohteena olevan päätöksen tehneen viranomaisen toimipaikka sijaitsee.


23 §
Valvonta

Tämän lain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu Liikennevirastolle. Ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta lain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sen toimialueella. Vesikulkuneuvojen käyttämistä vesialueella valvovat Liikenteen turvallisuusvirasto, poliisi, rajavartiolaitos ja tullilaitos.


26 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vesiliikenteen liikennesäännöistä ja vesikulkuväylien merkitsemisestä sekä vesiliikenteen ohjaamisesta ja siihen liittyvästä valvonnasta.


Liikennevirasto antaa määräyksiä vesiliikenteen ohjaamisesta ja siihen liittyvästä valvonnasta, vesiliikenteen liikennesäännöistä ja vesikulkuväylien merkitsemisestä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.6.

Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (535/1998) 2 §:n 3 kohta, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 3 a §:n 2 momentti, 11, 12 ja 14 §, 15 §:n 1 momentti sekä 16 ja 17 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 a §:n 2 momentti laissa 27/2006 ja 11 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:


2 §
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:


3) kuljettajantutkinnon vastaanottajalla julkista tai yksityistä palvelun tuottajaa, jonka kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt kuljettajantutkintotoimintaa koskevan sopimuksen.


3 §
Kuljettajantutkintotoiminnan järjestäminen

Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto.


Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää kuljettajantutkintotoiminnan hankkimalla tarvittavia palveluja julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta ja hoitamalla tehtäviä itse. Viraston toimiessa tutkinnon vastaanottajana siitä on voimassa mitä tutkinnon vastaanottajasta säädetään.3 a §
Kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset

Liikenteen turvallisuusvirasto määrää paikkakunnat, joilla kuljettajantutkinnon ajokokeita saadaan järjestää. Paikkakuntia määrättäessä on otettava huomioon, että liikenneympäristö on ajokokeen luokka huomioon ottaen riittävän monipuolinen kuljettajantutkinnon tavoitteiden saavuttamiseksi ja ajokokeen suorittajan valmiuksien arvioimiseksi sekä että suoritettavien ajokokeiden ja vaarallisten aineiden ajolupakokeiden määrät ovat luokittain riittävät tutkintotoiminnan yhdenmukaisuuden, laadun ja kehittämisen turvaamiseksi. Kunkin kuljettajantutkinnon vastaanottajan toimialueella on kuitenkin oltava mahdollisuus kaikkien luokkien kuljettajantutkintojen samoin kuin vaarallisten aineiden ajolupakokeiden suorittamiseen.


11 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo kuljettajantutkinnon vastaanottajan toimintaa.


Kuljettajantutkinnon vastaanottaja on velvollinen antamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle kuljettajantutkintotoiminnan valvonnassa tarvittavat tiedot.


Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan laissa tarkoitettua kuljettajantutkintotoimintaa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa tehdä kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa. Kuljettajantutkinnon vastaanottajan on järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti sekä kuljettajantutkintoja ja vaarallisten aineiden ajolupakokeita vastaanottavien työtä seurata riittävästi.


Jos kuljettajantutkinnon vastaanottaja ei täytä 4―6 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai muuten rikkoo 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua sopimusta niin, että kuljettajantutkintotoiminnan asianmukainen hoitaminen vaarantuu, Liikenteen turvallisuusvirasto voi välittömästi purkaa sopimuksen.


12 §
Henkilörekisteritiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättäsaada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä kuljettajantutkinnon vastaanottajalle sekä kuljettajantutkintoja ja ajolupakokeita vastaanottavalle henkilölle asetettujen luotettavuusvaatimusten toteamiseksi ja ajoneuvoliikennerekisteristätässä laissa tarkoitetun kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä varten.


14 §
Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tekemään, kuljettajantutkintoa tai ajolupakoetta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.


Muutoksenhausta Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimusasiassa tai tutkinnon vastaanottajana tekemään päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/ 1996).


15 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa kuljettajantutkintotoimintaa ilman Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtyä sopimusta, on tuomittava luvattomasta kuljettajantutkintotoiminnan harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.16 §
Maksu kuljettajantutkinnosta tai ajolupakokeesta

Kuljettajantutkinnosta ja ajolupakokeesta peritään Liikenteen turvallisuusvirastolle maksu, joka määrätään siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.


17 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä ja Liikenteen turvallisuusviraston 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta toiminnasta kuljettajantutkinnon ja ajolupakokeen vastaanottajana annetaan valtioneuvostonasetuksella. Liikenne- ja viestintäministeriövoi antaa tarkempia säännöksiä kuljettajantutkinto- ja ajolupakoepalveluiden laajuudesta, kuljettajantutkintojen ja ajolupakokeiden vastaanottamisen yleisistä edellytyksistä, kuljettajantutkintotoimintaa harjoittavan henkilöstön pätevyysvaatimuksista sekä muista kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisen yksityiskohdista.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.7.

Laki konttilain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä lokakuuta 1998 annetun konttilain (762/1998) 6 §:n 2 momentti seuraavasti:


6 §
Valvontaviranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvovat tulli-, rajavartio-, poliisi- ja työsuojeluviranomaiset samoin kuin Liikenteen turvallisuusvirasto, kukin toimialallaan.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.8.

Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1100/1998) 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 4 ja 6 kohta, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 10, 11 ja 14 § ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 8 §:n 1 momentti laissa 1018/2003, seuraavasti:


3 §
Rekisteröintitoiminnan järjestäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää ajoneuvojen rekisteröintitoiminnan hankkimalla toimintaan tarvittavia palveluja niiden tuottajilta (sopimusrekisteröijä) ja hoitamalla tehtäviä tarvittaessa itse. Muiden viranomaisten rekisteröintitoiminnasta voidaan säätää erikseen.6 §
Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus

Rekisteröintitoimintaa koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:


4) rekisteröintitehtävien valvonnasta ja muista keinoista, joilla Liikenteen turvallisuusvirasto voi varmistua tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta;


6) Liikenteen turvallisuusviraston sopimusrekisteröijälle maksamasta korvauksesta ja muista ehdoista, joilla sopimusrekisteröijä hoitaa rekisteröintitoimintaa.


7 §
Rekisteröinnistä perittävä maksu

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnasta peritään Liikenteen turvallisuusvirastolle maksut, jotka määrätään siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.


8 §
Hyvä hallinto

Sopimusrekisteröijän on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava hallintolakia (434/2003). Sopimusrekisteröijän palveluksessa olevaan rekisteröintejä suorittavaan henkilöön ei kuitenkaan sovelleta hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohtaa. Sopimusrekisteröijä ja Liikenteen turvallisuusvirasto voivat lähettää rekisteröintitodistuksen tavallisena kirjelähetyksenä.10 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimintaa. Virastolla on oikeus tehdä valvontaa varten tarkastuksia sopimusrekisteröijän toimitiloissa ja saada tietoja rekisteröintitoimintaan liittyvistä asiakirjoista.


11 §
Henkilörekisteritiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajoneuvoliikennerekisteristä sopimusrekisteröijälle ja rekisteröintejä suorittavalle henkilölle asetettujen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa sopimusrekisteröijälle.


14 §
Oikaisun hakeminen

Sopimusrekisteröijän rekisteröintiä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.


15 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen rekisteröintitoimintaa ilman Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtyä sopimusta tai tässä laissa tai sen nojalla säädettyä oikeutta taikka suorittaa rekisteröintitoimenpiteitä, joihin mainittu sopimus ei anna oikeutta, tuomitaan virkavallan anastuksesta rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 §:n mukaan.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.9.

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19 päivänä tammikuuta 2001 annetun lain (24/2001) 4 §:n 3 momentti seuraavasti:


4 §
Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, opetusministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevakuutuskeskus. Valtioneuvoston asetuksella säädetään muista neuvottelukunnassa edustettuina olevista tahoista. Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijoita.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.10.

Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan radiotaajuuksista ja telelaitteista 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1015/2001) 17 §:n 1 momentti, 27 § ja 35 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 27 § laissa 46/2005, seuraavasti:


17 §
Pätevyys- ja kelpoisuustodistuksen esittäminen sekä todistusten voimassaoloaika

Radiolähetintä meriradio- tai radioamatööriviestintään käyttävän on pyynnöstä esitettävä pätevyys- tai kelpoisuustodistuksensa sitä koskevien säännösten noudattamista valvovalle Viestintäviraston, poliisin, rajavartiolaitoksen tai Liikenteen turvallisuusviraston edustajalle.27 §
Eräiden muiden viranomaisten tehtävät

Poliisi ja rajavartiolaitos valvovat Viestintäviraston ohella 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 1 momentin noudattamista. Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo Viestintäviraston ohella 15 §:n 1 momentin sekä 16 §:n 1 momentin noudattamista. Tulliviranomainen valvoo Viestintäviraston ohella telelaitteiden maahantuontia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista.


35 §
Virka-apu

Viestintävirastolla on oikeus saada virka-apua poliisilta, tulliviranomaisilta, rajavartiolaitokselta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöön panemiseksi.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.11.

Laki viestintämarkkinalain 104 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 104 § seuraavasti:


104 §
Lausunto telekaapelisuunnitelmasta

Teleyrityksen on hankittava telekaapelisuunnitelmasta lausunto kunnalta jatoimivaltaiseltaelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä tarpeen mukaan muilta toimivaltaisilta viranomaisilta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.12.

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) 1 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentin 8 kohta ja 20 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 momentin 8 kohta laissa 588/2005 ja 20 §:n 2 momentti laissa 403/2005, seuraavasti:


1 §
Ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttötarkoitus

Valtakunnallista ajoneuvoliikennerekisteriä, jäljempänä rekisteri, pidetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi, tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tieliikenteen verotustehtävien ja autokiinnityksen hoitamiseksi. Rekisteriä pitää Liikenteen turvallisuusvirasto (rekisterinpitäjä).11 §
Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada tietoja seuraavasti:


8) toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta liikennelupatiedot ja autokoululupatiedot;20 §
Tietojen luovuttamisen muut rajoitukset

Jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, Liikenteen turvallisuusvirasto voi kirjallisesta pyynnöstä päättää, ettei häntä koskevia henkilötietoja saa luovuttaa rekisteristä muille kuin viranomaisille, Liikennevakuutuskeskukselle, liikennevakuutusyhtiölle, katsastuksen suorittajalle, sopimusrekisteröijälle, kuljettajantutkinnon vastaanottajalle ja tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijälle laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten. Tämä päätös voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään viisi vuotta. Rajoituksen voimassaoloa voidaan jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.13.

Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2003 annetun lain (991/2003) 4–9 § seuraavasti:


4 §
Tietojärjestelmän hallinto

Tie- ja katuverkon tietojärjestelmän perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalveluista ja tietojen luovuttamisesta sekä järjestelmän teknisestä kehittämisestä huolehtii Liikennevirasto.


5 §
Tietojärjestelmän perustaminen

Liikennevirasto toimittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään talletettaviksi käytössään olevat yleisiä teitä koskevat ominaisuustiedot. Maanmittauslaitos toimittaa järjestelmään tallennettaviksi tässä laissa tarkoitettuja liikenneväyliä koskevat sijaintitiedot ja käytössään olevat väyliä koskevat ominaisuustiedot Liikenneviraston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kunta voi toimittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavaksi katuja ja hoitamiensa yksityisiä teitä koskevat tiedot Liikenneviraston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.


6 §
Tietojärjestelmän ylläpito

Kun 5 §:ssä tarkoitetut perustiedot on toimitettu tie- ja katuverkon tietojärjestelmään ja järjestelmä on otettu käyttöön, Liikennevirasto, maanmittauslaitos sekä kunta vastaavat tietojärjestelmän ylläpitoa varten tarpeellisten tietojen toimittamisesta järjestelmään.


Liikennevirasto toimittaa järjestelmään yleisiä teitä koskevat muutostiedot. Maanmittauslaitos toimittaa järjestelmään yleisten ja yksityisten teiden ja katujen sijaintia sekä yksityisten teiden ominaisuuksia koskevat muutostiedot Liikenneviraston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kunta ilmoittaa tai toimittaa katujen ja hoitamiansa yksityisten teiden muutoksia koskevat tiedot Liikenneviraston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.


7 §
Tietojen luovuttaminen tietojärjestelmästä

Liikennevirasto voi luovuttaa tietojärjestelmästä tietoja sellaisenaan käytettäväksi ja palvelujen tuottamiseksi kirjallisena poimintana taikka teknisen käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa.


8 §
Maksut

Liikennevirasto perii luovutetuista tie- ja katuverkon tietojärjestelmän suoritteista ja tietopalveluista maksun. Maksun suuruus määräytyy valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan.


Liikenneviraston on kuitenkin luovutettava sopimuksessa määritellyn ylläpitovelvoitteen täyttäneelle maanmittauslaitokselle ja kunnalle niiden omaa toimialaa tai aluetta koskevat tiedot muuta kuin kaupallista toimintaa varten maksutta. Sama oikeus tietojen saantiin on kuntayhtymällä tai muulla vastaavalla kuntien yhteistyöelimellä.


9 §
Vastuu tiedoista

Liikennevirasto ei vastaa maanmittauslaitoksen tai kunnan sille toimittaman ja Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä edelleen luovuttaman tiedon sisällön puutteellisuudesta tai virheestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Liikennevirasto kuitenkin korjaa viipymättä ja korvauksetta luovutetussa aineistossa todetut olennaiset virheet ja puutteellisuudet.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.14.

Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 11 päivänä kesäkuuta 2004 annetun lain (485/2004) 2 §:n 1 kohta, 3 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §:n otsikko, johdantokappale ja 9 kohta, 6 §:n 2 kohta, 13, 14 ja 19 § sekä 23 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti ja 4 §:n johdantokappale ja 9 kohta laissa 69/2007 sekä 13 ja 19 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:


2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) toimivaltaisella viranomaisella Liikenteen turvallisuusvirastoa, rajavartiolaitosta, poliisia ja tullilaitosta;3 §
Toimivaltaisen viranomaisen yleiset tehtävät

Rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullilaitoksen on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettujen säännösten noudattamisessa havaitsemistaan puutteista Liikenteen turvallisuusvirastolle, jonka on viipymättä ryhdyttävä toimiin puutteellisuuksien korjaamiseksi. Jos puutteellisuus on luonteeltaan sellainen, että sen korjaaminen vaatii pikaisia toimia, muukin toimivaltainen viranomainen voi ryhtyä välittömiin toimiin puutteen korjaamiseksi. Sen on myös ilmoitettava asiasta heti virastolle.


Liikenteen turvallisuusviraston, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettujen säännösten noudattamisessa havaitsemistaan vakavista puutteellisuuksista poliisille SOLAS-yleissopimuksen liitteen XI-2 luvun 1 säännön 1.14 kohdassa ja tämän lain 2 §:n 5–8 kohdassa määritellyn turvatason arviointia varten.4 §
Liikenteen turvallisuusviraston erityistehtävät

Liikenteen turvallisuusvirasto toimii turvatoimiasetuksen 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuna merenkulun turvatoimien yhteysyksikkönä ja satamien turvatoimien yhteysyksikkönä, minkä lisäksi sen tehtävänä on:


9) suorittaa muut tässä laissa Liikenteen turvallisuusvirastolle säädetty tehtävät.


6 §
Poliisin erityistehtävät

Poliisin tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään:


2) ilmoittaa päättämästään turvatason muutoksesta Liikenteen turvallisuusvirastolle; sekä13 §
Tietojen antaminen ennen aluksen satamaan saapumista

Turvatoimiasetuksen 6 artiklassa tarkoitetut turvatoimiin liittyvät alusta koskevat tiedot on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle sen määräämällä tavalla.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi turvatoimiasetuksen 7 artiklassa säädetyin edellytyksin hakemuksesta myöntää vapautuksen 1 momentissa tarkoitetusta tietojen toimittamisesta.


14 §
Satamanpitäjän ilmoitusvelvollisuus

Satamanpitäjän on viipymättä ilmoitettava poliisille turvatason arvioimista varten kaikista sellaisista tietoonsa tulleista seikoista, joilla voi olla vaikutusta turvatoimiasetuksessa tai tässä laissa tarkoitetulle merenkulun turvallisuudelle. Ilmoitus on samalla tehtävä myös Liikenteen turvallisuusvirastolle, rajavartiolaitokselle ja tullilaitokselle.


19 §
Puutteellisuuksien korjaaminen ja pakkokeinot

Jos satamanpitäjä ei noudata turvatoimiasetuksen tai tämän lain säännöksiä, Liikenteen turvallisuusviraston on laiminlyöjää kuultuaan annettava asianmukaiset ohjeet ja määräykset puutteellisuuksien korjaamiseksi tai epäkohtien poistamiseksi. Virasto voi asettaa puutteellisuuksien korjaamiselle tai epäkohtien poistamiselle määräajan.


Jos satamanpitäjä vastustaa tarkastusta, ei luovuta 16 tai 17 §:ssä tarkoitettua aineistoa taikka ei noudata 1 momentissa tarkoitettua määräystä tai ei korjaa puutetta tai epäkohtaa Liikenteen turvallisuusviraston asettaman määräajan kuluessa, virasto voi harkintansa mukaan keskeyttää työt satamarakenteessa tai sataman turvatoimialueella, kunnes vika tai puute on korjattu tai aineisto luovutettu. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava poliisille ja satamanpitäjälle.


23 §
Turvatoimirikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 13 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden tai jättää noudattamatta Liikenteen turvallisuusviraston 19 §:n nojalla antamaa määräystä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, turvatoimirikkomuksesta sakkoon.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.15.

Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (629/2004) 2 §:n 3 kohta, 3 ja 4 §, 2 luvun otsikko, 5 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohta sekä 3 momentti, 10–12 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 ja 17 § sekä 18 §:n 3 momentti seuraavasti:


2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


3) ajopiirturikorttien myöntäjällä julkista tai yksityistä tahoa, jonka kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt myöntämistä koskevan sopimuksen.


3 §
Toimivaltainen viranomainen

Ajopiirturikorttien myöntämisestä ja peruuttamisesta sekä 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisten ilmoitusten tekemisestä komissiolle ja ajopiirturikortteja koskevasta tietojen vaihdosta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken vastaa Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto. Virasto toimii myös ajopiirturikortteihin liitettävien varmenteiden kansallisena varmentajana.


4 §
Ajopiirturikorttien myöntäminen ja peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa ajopiirturikorttien myöntämisestä Suomessa. Se voi tehdä sopimuksen kuljettaja- ja yrityskorttien myöntämisen siirtämisestä julkisen tai yksityisen tahon kanssa näiden hoidettavaksi.


Päätöksen ajopiirturikortin peruuttamisesta tekee Liikenteen turvallisuusvirasto.


2 luku

Ajopiirturikorttien myöntäminen Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtävällä sopimuksella

5 §
Ajopiirturikorttien myöntämistä koskeva sopimus

Ajopiirturikorttien myöntämistä koskevassa sopimuksessa on sovittava:


6) ajopiirturikorttimaksujen perimisessä ja tilittämisessä Liikenteen turvallisuusvirastolle noudatettavasta menettelystä;

7) korvauksesta, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto suorittaa palvelun tuottajalle ja sen suorittamistavasta; sekä
Ajopiirturikorttien myöntäminen voidaan yhdistää muuhun Liikenteen turvallisuusviraston hankkimaan palveluun.


10 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo ajopiirturikorttien myöntäjän toimintaa.


Ajopiirturikorttien myöntäjä on velvollinen salassapitosäännösten estämättä antamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle toiminnan valvonnassa tarvittavat tiedot. Palvelun tuottajan on viipymättä ilmoitettava virastolle sellaisista toimintaansa koskevista muutoksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta ajopiirturikorttipalveluiden harjoittamiseen.


Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa ajopiirturikorttien myöntäjä harjoittaa toimintaansa. Tämän on lisäksi järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan suorittaa asianmukaisesti. Tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.


Jos ajopiirturikorttien myöntäjä ei täytä 6–8 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, kieltäytyy antamasta Liikenteen turvallisuusvirastolle toiminnan valvonnassa tarvittavia tietoja, estää tai yrittää estää toimitilojen tarkastuksen tai rikkoo olennaisesti 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua sopimusta niin, että ajopiirturikorttien myöntämisen asianmukainen hoitaminen vaarantuu, virasto voi välittömästi purkaa sopimuksen.


11 §
Henkilörekisteritiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättäsaada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajoneuvoliikennerekisteristä ajopiirturikorttien myöntämiselle asetettujen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa ajopiirturikorttien myöntäjälle.


12 §
Salassapitovelvollisuus

Ajopiirturikorttien myöntäjä tai myöntäjän palveluksessa oleva ei saa ilmaista sivulliselle 7 §:ssä tarkoitetun luotettavuuden arvioinnin yhteydessä tietoonsa saamaansa mainitussa pykälässä tarkoitetun henkilön tekemää rikosta koskevaa tietoa, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on palvelun tuottajalle 11 §:n nojalla luovuttanut.


13 §
Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku

Ajopiirturikorttien myöntäjän ajopiirturikorttia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.


Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen sekä sen tämän lain nojalla muutoin antamaan päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.15 §
Rangaistussäännökset

Joka myöntää ajopiirturikortteja ilman Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtyä sopimusta, on tuomittava laittomasta ajopiirturikorttien myöntämisestä sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.16 §
Maksu ajopiirturikorteista

Ajopiirturikorteista peritään Liikenteen turvallisuusvirastolle maksu valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan.


17 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset ajopiirturikorttien myöntämisestä ja Liikenteen turvallisuusviraston 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ajopiirturikorttipalveluiden järjestäjänä annetaan valtioneuvoston asetuksella.


18 §
Voimaantulo

Ensimmäinen 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu sopimus voidaan tehdä kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi, jos se on tarpeen ajopiirturikorttien myöntämisen mahdolliseksi myöhemmin tapahtuvaksi yhdistämiseksi muuhun Liikenteen turvallisuusviraston palvelusopimukseen.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehdyistä sopimuksista, koskee myös Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tehtyjä sopimuksia

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.16.

Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1206/2004) 6 §, 8 §:n 1 momentin 3 kohta, 10 §:n 1 momentti, 12 §, 14 §:n 2 ja 3 momentti, 15–20 §, 21 §:n johdantokappale, 22 §:n 2 kohta, 23 §:n 1 momentti sekä 24 ja 25 § seuraavasti:


6 §
Tilapäinen toimintalupa

Liikenteen turvallisuusvirasto voi 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetyistä vaatimuksista poiketen myöntää äskettäin perustetuille terminaaleille enintään 12 kuukautta voimassa olevan tilapäisen toimintaluvan. Terminaalin on kuitenkin kirjallisessa hakemuksessaan osoitettava virastolle, että sillä on suunnitelma sertifioidun laadunhallintajärjestelmän käyttöön ottamiseksi siten kuin 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään.


8 §
Terminaalin edustajan tehtävät

Terminaalin edustaja:


3) ilmoittaa viipymättä aluksen päällikölle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle irtolastialuksella havaitsemistaan ilmeisistä puutteista, jotka voivat vaarantaa kiinteän irtolastin lastaamisen tai purkamisen turvallisuuden; ja10 §
Arviointilaitos ja sen tehtävät

Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää hakemuksesta arviointilaitokset, joilla on oikeus sertifioida terminaalinhoitajien laadunhallintajärjestelmiä. Nimeäminen on voimassa toistaiseksi.12 §
Arviointilaitoksen nimeämisen peruuttaminen

Jos arviointilaitos ei pidä yllä pätevyyttään siten kuin sen pätevyys on arvioitu 11 §:n mukaisesti tai jos se myöntää sertifikaatin terminaalinhoitajan laadunhallintajärjestelmälle, joka ei täytä ISO 9001:2000 -standardin tai vastaavan standardin vaatimuksia, Liikenteen turvallisuusviraston on asetettava arviointilaitokselle määräaika asian korjaamiseksi. Viraston on peruutettava nimeäminen, jos arviointilaitos ei ole korjannut asiaa annetussa määräajassa.


14 §
Lastaamisen tai lastin purkamisen aikana aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen

Jos vauriot saattavat heikentää aluksen rungon rakenne- tai vesitiiviysominaisuuksia tai vaikuttaa haitallisesti aluksen keskeisiin teknisiin järjestelmiin, terminaalin edustajan tai aluksen päällikön on ilmoitettava asiasta lippuvaltion hallinnolle tai sen hyväksymälle ja sen puolesta toimivalle luokituslaitokselle sekä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Päätöksen siitä, onko korjaustoimenpiteet suoritettava välittömästi vai voidaanko niitä lykätä, tekee virasto ottaen asianmukaisesti huomioon lippuvaltion hallinnon tai sen hyväksymän ja sen puolesta toimivan laitoksen mahdollisen lausunnon sekä aluksen päällikön mielipiteen. Jos välittömiä korjaustoimenpiteitä pidetään tarpeellisina, korjaukset on suoritettava ja aluksen päällikön sekä viraston hyväksyttävä ne ennen aluksen lähtemistä satamasta.


Edellä 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto voi pyytää alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetussa neuvoston direktiivissä 94/57/EY, sellaisena kuin direktiivi on muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna, tarkoitettua hyväksyttyä laitosta tutkimaan vauriot ja antamaan neuvoja korjausten tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä.15 §
Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto. Virasto valvoo säännöllisesti sitä, että 5, 8 ja 9 §:ssä asetettuja vaatimuksia noudatetaan. Valvontaa suoritetaan myös lastaamisen ja lastin purkamisen aikana tehtävillä yllätystarkastuksilla.


Liikenteen turvallisuusvirasto suorittaa terminaaleissa ja irtolastialuksissa tarkastuksia tarpeellisin väliajoin varmistaakseen sen, että terminaalinhoitajat noudattavat 4 §:n 1 momentin mukaisia velvoitteitaan.


Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle selvityksen tämän lain säännösten mukaisesti suorittamastaan valvonnasta. Tarkemmat säännökset selvityksestä ja sen toimittamisesta annetaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.


16 §
Tarkastusoikeus

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus päästä alukseen, alueelle tai huoneistoon ja muuhun sellaiseen tilaan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tarkastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin valvontaa ei kuitenkaan voida ulottaa.


17 §
Aluksen lastaamisessa tai purkamisessa havaittu puute tai epäkohta

Jos terminaalinhoitaja, terminaalin edustaja tai aluksen päällikkö ei noudata tämän lain säännöksiä, Liikenteen turvallisuusviraston on neuvoteltuaan asianomaisen tahon kanssa annettava asianmukaiset ohjeet puutteellisuuksien korjaamiseksi tai epäkohtien poistamiseksi. Virasto voi asettaa puutteen korjaamiselle tai epäkohdan poistamiselle määräajan.


Jos terminaalinhoitaja, terminaalin edustaja tai aluksen päällikkö niskoittelee tai asia ei siedä viivytystä, Liikenteen turvallisuusvirasto voi asianomaisia kuultuaan velvoittaa kyseessä olevan tahon suorittamaan tarpeelliset toimenpiteet puutteen tai epäkohdan korjaamiseksi. Jos päätös koskee ulkomaista alusta, pidetään asianomaisen kuulemisena päällikön kuulemista tarkastuksen yhteydessä.


18 §
Uhkasakko ja keskeyttämisuhka

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tehostaa 17 §:n 2 momentissa säädettyä määräystään uhkasakolla tai keskeyttämisuhalla. Uhkasakko ja keskeyttämisuhka voidaan asettaa terminaalinhoitajalle, terminaalin edustajalle tai aluksen päällikölle. Uhkasakosta ja keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).


Jos Liikenteen turvallisuusvirastolla on perusteltua aihetta epäillä, että aluksen päällikkö yrittää välttää päätöksen noudattamista siirtämällä aluksen pois Suomen liikenteestä, Virasto voi määrätä, että laivanisännän on annettava uhkasakkoa vastaava vakuus ennen aluksen lähtöä Suomen satamasta. Viraston määräämän toimenpiteen tultua suoritetuksi on vakuus palautettava laivanisännälle.


19 §
Kiinteän irtolastin lastaamisen tai purkamisen estäminen tai keskeyttäminen

Liikenteen turvallisuusviraston on estettävä tai keskeytettävä kiinteän irtolastin lastaaminen tai purkaminen, jos sen tietoon on tullut seikkoja, joiden perusteella on ilmeistä, että lastaaminen tai lastin purkaminen vaarantaa aluksen tai miehistön turvallisuuden. Mitä tässä pykälässä säädetään, ei kuitenkaan rajoita vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen liitteen VI luvun 7.7 säännössä aluksen päällikölle määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia keskeyttää aluksen lastaaminen tai purkaminen.


20 §
Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus saada viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä tämän lain säännösten noudattamisen valvontaa varten tarpeellisia tietoja muilta viranomaisilta.


21 §
Salassapidettävien tietojen luovuttaminen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä Liikenteen turvallisuusvirasto saa luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatuja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:22 §
Arviointilaitoksen tietojen luovuttaminen

Arviointilaitokset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä velvollisia antamaan:


2) tämän lain mukaisen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja Liikenteen turvallisuusvirastolle.23 §
Virka-apuviranomaiset

Tässä laissa tarkoitetuissa asioissa ovat satama-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu- ja terveysviranomaiset sekä puolustusvoimat kukin toimialallaan velvollisia antamaan pyydettäessä tarpeellista virka-apua Liikenteen turvallisuusvirastolle.24 §
Kustannusten korvaaminen

Tämän lain mukaisten toimenpiteiden sekä todistuskirjojen myöntämisen maksullisuudesta ja maksuperusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Jos tämän lain mukaisissa tarkastuksissa havaitaan sellaisia puutteita, jotka tämän lain 19 §:n mukaan velvoittavat Liikenteen turvallisuusviraston estämään tai keskeyttämään kiinteän irtolastin lastaamisen tai purkamisen, laivanisännän tai tämän Suomessa olevan edustajan taikka terminaalinhoitajan on korvattava kaikki lisätarkastuksiin liittyvät kustannukset.


Liikenteen turvallisuusviraston antama tämän lain soveltamista ja noudattamista koskeva neuvonta ja yleisvalvonta on maksutonta.


25 §
Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston tämän lain perusteella tekemästä hallintopäätöksestä saa valittaa sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.17.

Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista 5 päivänä elokuuta 2005 annetun lain (621/2005) 15–19 §, 20 §:n 1 ja 3 momentti, 22–24 §, 25 §:n 1 momentti, 26 §, 27 §:n 1 ja 3 momentti, 28–30 §, 31 §:n 1–3 momentti, 32 §, 33 §:n 1 momentti, 34 §:n 2 kohta, 35 §:n 2 momentti, 36 §, 37 §:n 1 ja 2 momentti sekä 38 § seuraavasti:


15 §
Liikenteen turvallisuusviraston suorittama markkinavalvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo, että tuotteet ovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia silloin, kun ne ensimmäisen kerran saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön.


16 §
Velvollisuus ilmoittaa vaarasta

Jos valmistaja, valtuutettu edustaja tai markkinoille saattamisesta vastaava henkilö saa tietoonsa tai hänen tulisi hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä ammattitaitonsa perusteella päättelemään, että tuotteesta voi aiheutua vaaraa ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle taikka omaisuudelle tai ympäristölle, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi Liikenteen turvallisuusvirastolle. Valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt vaaran takia.


Valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on tehtävä yhteistyötä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa vaaran torjumiseksi viraston sitä pyytäessä.


17 §
Kuluttajille annettavat tiedot

Valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on annettava markkinoinnissaan kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan tuotteeseen liittyvät vaarat. Valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on myös varmistauduttava siitä, että tiedot annetaan kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille ymmärrettävässä muodossa. Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia, että valmistaja, valtuutettu edustaja tai markkinoille saattamisesta vastaava henkilö antaa kuluttajille sopivalla tavalla tuotteeseen liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäisemisen kannalta tarpeellisia käyttö- tai toimintaohjeita, varoituksia tai muuta tietoa.


18 §
Tiedonsaantioikeus

Valmistajan, valtuutetun edustajan sekä markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on annettava Liikenteen turvallisuusvirastolle tämän määräämässä ajassa lain noudattamisen valvonnassa tarpeelliset tiedot, erityisesti siltä osin kuin ne ovat tarpeen tuotteiden yksilöimiseksi ja tarvittaessa niiden jäljittämiseksi, sekä valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa vaadittaessa esitettävä virastolle tarkastusta varten kirjanpitonsa, kirjeenvaihtonsa ja varastonsa sekä annettava tehtävän suorittamisessa tarpeellinen apu.


19 §
Tarkastusoikeus

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus päästä alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen tilaan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tarkastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan ulotu kotirauhan suojaamiin tiloihin.


20 §
Oikeus ottaa tuotteita tutkittavaksi ja testattavaksi

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus ottaa tuotteita tutkittavakseen ja testattavakseen, jos se on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonnan kannalta tarpeellista. Virasto voi käyttää tutkimuksessa ja testauksessa sekä riskinarvioinnissa apunaan ulkopuolista asiantuntijaa.Jos tuote ei täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia, Liikenteen turvallisuusvirasto voi velvoittaa valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön korvaamaan hankinnasta, tutkimuksesta ja testauksesta aiheutuneet välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset. Korvattavien kustannusten tulee kuitenkin olla kohtuullisessa suhteessa valvonnassa suoritettuihin toimenpiteisiin sekä rikkomuksen laatuun.22 §
Määräys puutteellisuuden korjaamiseksi

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto valvontaa suorittaessaan toteaa, että tuote, sitä koskevat asiakirjat tai siitä annettavat tiedot eivät ole tässä laissa tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisia, virasto voi määrätä tuotteen valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön korjaamaan puutteellisuuden viraston asettamassa määräajassa.


23 §
Toimenpidemääräykset vaaran torjumiseksi, ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

Jos tuotteeseen liittyvä vaara ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle taikka omaisuudelle tai ympäristölle voidaan tehokkaasti torjua tai ehkäistä taikka vaaran suuruutta voidaan olennaisesti vähentää korjaus-, oikaisu- tai tiedottamistoimenpitein, Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä, että valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on toteutettava tällaiset toimenpiteet viraston asettamassa määräajassa ja määräämällä tavalla.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi myös määrätä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön toiminta keskeytetään tai kielletään.


24 §
Valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille saattamisen ja käyttöönottamisen kielto

Jos tuote on ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle taikka omaisuudelle tai ympäristölle vaarallinen taikka tuote, sitä koskevat asiakirjat tai siitä annettavat tiedot eivät ole tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisia, Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää valmistajalta, valtuutetulta edustajalta tai markkinoille saattamisesta vastaavalta henkilöltä tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille saattamisen tai käyttöön ottamisen. Virasto voi samalla määrätä, että valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on tehokkaasti ja välittömästi poistettava vaaralliset tai säännösten vastaiset tuotteet markkinoilta.


Valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on annettava Liikenteen turvallisuusvirastolle tämän määräämässä ajassa selvitys siitä, millä tavoin hän on toimeenpannut tässä pykälässä tarkoitettuun kieltoon liitetyn määräyksen, jonka mukaan tuotteet on poistettava markkinoilta.


25 §
Valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille saattamisen ja käyttöönottamisen väliaikainen kielto

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä 24 §:ssä tarkoitetun kiellon väliaikaisena, jos on ilmeistä, että tuote aiheuttaa vaaran ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle taikka omaisuudelle tai ympäristölle taikka tuote, sitä koskevat asiakirjat tai siitä annettavat tiedot eivät ole tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisia. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes asia lopullisesti ratkaistaan mainitun pykälän nojalla. Virasto voi määrätä väliaikaisen kiellon samanaikaisesti kuin se antaa 22 tai 23 §:ssä tarkoitetun korjaus- tai oikaisumääräyksen tai määrää toiminnan keskeytettäväksi, jolloin kielto on voimassa korjaus- tai oikaisutoimenpiteelle asetetun määräajan.26 §
Määräys tuotteen hävittämiseksi

Jos 23–25 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja määräyksiä ei voida pitää riittävinä, Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön hallussa olevan tuotteen taikka 27 §:n nojalla valmistajalle, valtuutetulle edustajalle tai markkinoille saattamisesta vastaavalle henkilölle palautetun tuotteen hävitettäväksi tai, jos tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, määrätä, miten tuotteen suhteen muutoin on meneteltävä.


27 §
Määräys tuotteen korjaamiseksi, vaihtamiseksi tai kaupan purkamiseksi

Kun Liikenteen turvallisuusvirasto on 24 §:n nojalla määrännyt tuotetta koskevan kiellon, se voi määrätä valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön ryhtymään toimenpiteisiin, jotka koskevat jo markkinoille saatettua tai käyttöön otettua tuotetta ja joiden nojalla tuotteeseen liittyvä vahingonvaara voidaan torjua ja tuotteen haltijan oikeudellinen asema turvata.Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 1 momentissa tarkoitetun määräyksen myös, jos 24 §:ssä tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen vuoksi, että kysymyksessä olevia tuotteita ei ole enää valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön hallussa, ja jos määräyksen antamiseen on painavia syitä.


28 §
Määräys tiedottamiseen

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on määrännyt 24 tai 25 §:ssä tarkoitetun kiellon taikka antanut 27 §:ssä tarkoitetun määräyksen, virasto voi asettamassaan määräajassa ja määräämällään tavalla velvoittaa valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön tiedottamaan kiellosta tai määräyksestä sekä tuotteeseen taikka sen käyttämiseen liittyvästä vaarasta. Tiedottamista koskeva määräys voidaan antaa myös silloin, kun 24 §:ssä tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen vuoksi, että kysymyksessä olevia tuotteita ei ole enää valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön hallussa, ja kun tiedottamisvelvoitteen asettamiselle on painavia syitä.


29 §
Toimenpiteet CE-merkinnällä varustetun vaarallisen tai vaatimustenvastaisen tuotteen osalta

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto toteaa, että CE-merkinnällä varustettu tuote voi oikein suunniteltuna, rakennettuna, tarvittaessa asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksen mukaisesti käytettynä vaarantaa ihmisten turvallisuuden tai terveyden taikka omaisuuden tai ympäristön, tulee viraston ryhtyä tarvittaviin 24 ja 25 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin tällaisten tuotteiden poistamiseksi markkinoilta tai niiden markkinoille saattamisen ja käyttöönottamisen kieltämiseksi tai rajoittamiseksi. Viraston on viipymättä ilmoitettava toimenpiteistään ja niiden perusteista Euroopan yhteisöjen komissiolle.


Jos CE-merkinnällä varustettu tuote ei ole vaatimustenmukainen, tulee Liikenteen turvallisuusviraston ryhtyä toimenpiteisiin CE-merkinnän kiinnittänyttä valmistajaa, valtuutettua edustajaa tai markkinoille saattamisesta vastaavaa henkilöä vastaan. Viraston on viipymättä ilmoitettava toimenpiteistään ja niiden perusteista Euroopan yhteisöjen komissiolle ja muille Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioille.


30 §
Toimenpiteet epäasianmukaisen CE-merkinnän osalta

Jos CE-merkintä on kiinnitetty epäasianmukaisesti, valmistaja, valtuutettu edustaja tai markkinoille saattamisesta vastaava henkilö on velvollinen saattamaan merkinnän sitä koskevien säännösten mukaiseksi Liikenteen turvallisuusviraston määräämällä tavalla.


Jos 1 momentissa tarkoitettua velvollisuutta ei noudateta, Liikenteen turvallisuusviraston on ryhdyttävä tarvittaviin 29 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.


31 §
Uhkasakko

Liikenteen turvallisuusviraston tämän lain nojalla määräämää kieltoa tai antamaa määräystä on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisistä syistä ole tarpeetonta.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi asettaa 17 §:ssä tarkoitettujen tietojen antamisen sekä 18 §:ssä tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden sekä asiakirjojen ja varaston esittämisvelvollisuuden noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.


Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun uhkasakon tuomitsee maksettavaksi hallinto-oikeus Liikenteen turvallisuusviraston hakemuksesta.32 §
Valvonnasta perittävät maksut

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä valmistajan, valtuutetun edustajan tai markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön suorittamaan virastolle valtion maksuperustelaissa (150/1992) tarkoitetun omakustannusarvon mukaisen maksun niistä tarkastuksista, jotka ovat olleet tarpeen viraston ryhdyttyä tämän lain 22–30 §:ssä tarkoitettuun valvontatoimenpiteeseen. Maksusta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.


33 §
Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta ja salassapidettävien tietojen luovuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirastolla ja tulliviranomaisella on oikeus viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saada tämän lain mukaista valvontaa varten tarpeellisia tietoja toisilta viranomaisilta.34 §
Ilmoitetun laitoksen tietojen luovuttaminen

Ilmoitetut laitokset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä velvollisia antamaan:


2) tämän lain mukaisen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja Liikenteen turvallisuusvirastolle.


35 §
Yleinen ohjaus ja valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista.36 §
Virka-apu

Poliisin on annettava Liikenteen turvallisuusvirastolle ja tulliviranomaiselle tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen tehtävien suorittamiseksi virka-apua. Virka-avun antamisen edellytyksenä on, että Liikenteen turvallisuusvirastoa tai tulliviranomaista estetään suorittamasta virkatehtäviään.


37 §
Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston 22–30 §:n nojalla tekemää päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.


Liikenteen turvallisuusviraston 32 §:n nojalla tekemään maksua koskevaan päätökseen haetaan muutosta sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa säädetään.38 §
Oikaisumenettely ja muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen päätöksistä

Ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukaisuustodistusta, EY-tyyppitarkastustodistusta tai laatujärjestelmän arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Laitoksen antamaan päätökseen saa hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ilmoitetun laitoksen antamaan päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.


Liikenteen turvallisuusviraston oikaisumenettelyssä antamaan päätökseen haetaan muutosta sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.18.

Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä elokuuta 2005 annetun alusliikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 4 kohta, 11 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 2 momentin johdantokappale ja 4 momentti, 25 §, 26 §:n 1 momentti, 27 §, 28 §:n 2 ja 3 momentti ja 31 § seuraavasti:Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


4) VTS- viranomaisella Liikennevirastoa;11 §
Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikkakoulutus

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, jolla on voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan pätevyystodistus ja joka on suorittanut alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen. VTS- viranomainen tekee pätevyystodistukseen merkinnän suoritetusta työpaikkakoulutuksesta.


Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa työpaikkakoulutussuunnitelman, jonka tulee sisältää kuvaus annettavasta koulutuskokonaisuudesta sekä määritelmät hyväksytysti suoritetun koulutusjakson jälkeen edellytetyistä tiedoista ja taidoista aihealueittain.12 §
Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus

Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee pätevyystodistukseen ne alusliikennepalvelut, joita pätevyystodistuksen haltija on oikeutettu antamaan.13 §
Alusliikennepalvelun esimiehen pätevyys

Alusliikennepalvelun esimiehenä saa toimia henkilö, jolla on voimassa oleva Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan pätevyystodistus ja joka on suorittanut alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutuksen ja joka hallitsee tarvittavassa laajuudessa suomen, ruotsin ja englannin kielen. Liikenteen turvallisuusvirasto tekee pätevyystodistukseen merkinnän hyväksytysti suoritetusta peruskoulutuksesta.15 §
Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusviraston on peruutettava alusliikenneohjaajan pätevyystodistus, jos henkilö ei enää tiedoiltaan ja taidoiltaan täytä pätevyystodistuksen saamisen edellytyksiä.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi asian tutkittuaan peruuttaa pätevyystodistuksen, jos:Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa Liikenteen turvallisuusvirasto voi velvoittaa pätevyystodistuksen haltijan toimittamaan heti pätevyystodistuksensa toimivaltaiselle viranomaiselle.25 §
Koulutusohjelman hyväksyminen

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy alusliikennepalvelutehtävien koulutusohjelmat. Koulutusohjelmaan on sisällytettävä ainakin alusliikennepalveluiden perustiedot, kommunikointi, tehtävissä sovellettavat säännökset ja määräykset sekä poikkeustilanteiden hallinta.


26 §
VTS-pätevyysrekisteri

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalvelun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja siihen liittyväksi palvelutietojen seuraamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto pitää henkilörekisteriä (VTS-pätevyysrekisteri).27 §
Luettelo oppilaitoksista

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää luetteloa oppilaitoksista, joissa annetaan alusliikenneohjaajan ja alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutusta.


28 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto ja VTS- viranomainen valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.


Jos alus ei noudata tämän lain säännöksiä tai lain nojalla annettuja päätöksiä ja määräyksiä, kansainvälisten sopimusten määräyksiä taikka Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöksiä, on Liikenteen turvallisuusviraston tai VTS- viranomaisen ilmoitettava tästä aluksen lippuvaltiolle, jos rikkominen on selvää ja vakavaa.


31 §
Muutoksenhaku

Toimivaltaisen viranomaisen, Liikenteen turvallisuusviraston ja VTS- viranomaisen tämän lain nojalla tekemään hallintopäätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.19.

Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1121/2005) 4-12 §, ja

lisätään uusi 10 a §, seuraavasti:


4 §
Jääluokkamääräykset ja vastaavuusluettelo

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset eri jääluokkiin kuuluvien alusten rakenteelle, koneteholle ja muille jäissäkulkuominaisuuksille asetettavista vaatimuksista ja menetelmistä, joilla jääluokka määritellään, sekä eri jääluokkien välisistä eroista.


Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa luettelon siitä, mitä suomalaisia jääluokkia hyväksyttyjen luokituslaitosten antamat luokitusmerkinnät vastaavat, ja antaa asiaa koskevat tarkemmat määräykset.


5 §
Jääluokan hyväksyminen vaihtoehtoisella menetelmällä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä aluksen jääluokan määrittämisen muulla kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos alus on siten rakennettu, että sen jäissäkulkukyky vastaa samaan jääluokkaan kuuluvan aluksen jäissäkulkukykyä.


6 §
Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Turkin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden sääntöjen hyväksyminen

Alus, joka on hyväksytty toisen Euroopan unionin jäsenvaltion, Turkin tai Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen osapuolena olevan Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvan valtion jääluokkavaatimusten mukaan, rinnastetaan alukseen, joka täyttää Liikenteen turvallisuusviraston 4 §:n 1 momentin nojalla antamat jääluokkamääräykset, sillä edellytyksellä, että alus on yhtä turvallinen kuin suomalaiset jääluokkamääräykset täyttävä alus.


7 §
Jääluokan määräytyminen ja vahvistaminen

Aluksen jääluokka määräytyy hyväksytyn luokituslaitoksen alukselle antaman luokitusmerkinnän ja Liikenteen turvallisuusviraston 4 §:n 2 momentin nojalla vahvistaman vastaavuusluettelon perusteella. Virasto tekee laivanisännän ilmoituksesta merkinnän aluksen jääluokasta ylläpitämäänsä jääluokkaluetteloon.


Jos aluksella ei ole hyväksytyn luokituslaitoksen antamaa luokitusmerkintää, Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa laivanisännän hakemuksesta aluksen jääluokan 4 §:n 1 momentissa tai 5 §:ssä tarkoitetulla menetelmällä taikka 6 §:ssä tarkoitetun valtion jääluokkamääräysten mukaisesti. Laivanisännän on annettava virastolle jääluokan vahvistamista varten tarvittavat tiedot ja selvitykset. Virasto antaa tarkemmat määräykset siitä, mitä tietoja ja selvityksiä tarvitaan. Virasto tekee merkinnän jääluokasta ylläpitämäänsä jääluokkaluetteloon.


Merkintä jääluokkaluettelossa on voimassa niin kauan kuin aluksen luokitusmerkintä tai jääluokan vahvistamisen perusteena olevat seikat eivät muutu. Jos aluksen luokitusmerkintä tai aluksen jääluokan vahvistamisen perusteena oleva seikka muuttuu, laivanisännän on ilmoitettava siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka tekee merkinnän aluksen uudesta jääluokasta jääluokkaluetteloon tai vahvistaa alukselle tarvittaessa uuden jääluokan 2 momentin nojalla ja tekee siitä merkinnän jääluokkaluetteloon.


8 §
Jääluokan poikkeaminen jääluokkamääräyksistä

Jos on perusteltua syytä epäillä, että aluksen jääluokka tai jäissäkulkuominaisuudet olennaisesti poikkeavat siitä, mitä 4 §:ssä tarkoitetut määräykset edellyttävät, Liikenteen turvallisuusvirasto voi aluksen jääluokan määrittämiseksi pyytää lisätietoja ja selvityksiä tai suorittaa aluksella tarkastuksen sekä saatujen tietojen ja selvitysten tai tarkastuksen tulosten perusteella määrittää aluksen jääluokan. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan ulotu kotirauhan suojaamiin tiloihin.


Laivanisännän on viipymättä toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset.


9 §
Jääluokan peruuttaminen ja uuden jääluokan vahvistaminen

Jos alus on vaurioitunut tai sen rakenteellinen kunto on muutoin huonontunut, Liikenteen turvallisuusviraston on tarvittaessa peruutettava alukselle annettu jääluokka ja vahvistettava alukselle uusi, sen jäissäkulkukykyä ja rakenteellista kuntoa vastaava alempi jääluokka.


Laivanisännän on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle jäävauriosta tai muusta aluksen kuntoa heikentävästä vauriosta.


10 §
Jäänmurtaja-avustuksen antaminen

Liikennevirasto huolehtii jäänmurtaja-avustuksen saatavuudesta Suomen vesialueella jääolosuhteiden niin vaatiessa. Avustusta annetaan Liikenneviraston nimeämiin talvisatamiin ja Liikenneviraston erikseen määrittelemiin muihin kohteisiin. Satama-alueilla avustuksesta vastaa asianomainen satama.


Liikennevirasto huolehtii jäänmurtaja-avustuksen saatavuudesta myös Suomen vesialueen ulkopuolella, jos avustus suomalaisiin satamiin tai satamista on tarpeen Suomen ulkomaankaupan turvaamiseksi taikka perustuu toisen valtion kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen.


Liikennevirasto voi turvallisuussyistä tai liikenteen painopistealueista johtuen rajoittaa jäänmurtaja-avustuksen antamista alue- ja satamakohtaisesti. Liikennevirasto päättää avustusrajoituksista sää- ja jääolosuhteiden, aluksen jääluokan sekä kantavuuden perusteella. Liikennevirasto voi ottaa huomioon myös aluksen konetehon ja aluksen kuljettaman lastimäärän, jos erityisen vaikeat jääolosuhteet sitä edellyttävät.


Liikennevirasto voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa alukselle oikeuden jäänmurtaja-avustukseen satamaan tai alueelle, jonne avustamista on 3 momentin mukaisesti rajoitettu, jos:

1) jääolosuhteet ovat tilapäisesti helpottuneet;

2) kyseessä on erikoiskuljetus, kiireellinen energianhuolto tai tehtaan tuotannon pysähtymisen uhka;

3) alus olisi muutoin oikeutettu avustukseen, mutta sen kantavuus jää enintään viisi prosenttia alle vaaditun kantavuuden; taikka

4) aluksen matka on jo alkanut avustusrajoitusten noston antopäivänä eikä aluksen tulo myöhästy oleellisesti ajankohdasta, jolloin edelliset avustusrajoitukset olivat voimassa.


10 a §
Jäänmurtopalvelut

Liikenneviraston tehtävänä on tilata koko maan alueella tarvittavat jäänmurtopalvelut. Hankintamenettelyssä sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007).


Liikennevirasto voi velvoittaa merkittävässä markkina-asemassa olevan jäänmurtopalvelujen tarjoajan tarjoamaan jäänmurtopalveluja tilanteessa, jossa palveluja ei voida järjestää hankintamenettelyn perusteella.


Palveluntarjoajan tarjotessa 2 momentissa tarkoitettuja jäänmurtopalveluja, palveluista suoritettavan korvauksen määrittelyssä noudatetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin sovellettavia periaatteita.


11 §
Päätösten maksullisuus

Liikenteen turvallisuusviraston aluksen jääluokan vahvistamista koskevasta päätöksestä ja Liikenneviraston 10 §:n 4 momentissa tarkoitetusta poikkeusta koskevasta päätöksestä peritään maksu siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.


12 §
Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston tämän lain nojalla tekemiin päätöksiin haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


Liikenteen turvallisuusviraston jääluokan vahvistamista koskevasta päätöksestä ja Liikenneviraston 10 §:n 4 momentissa tarkoitetusta poikkeusta koskevasta päätöksestä perittävään maksuun haetaan muutosta siten kuin valtion maksuperustelain 11 b §:ssä säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.20.

Laki väylämaksulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun väylämaksulain (1122/2005) 3 §:n 2 momentti, 9 § ja 25 §:n 3 momentti seuraavasti:


3 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Liikenteen turvallisuusviraston on salassapitosäännösten estämättä annettava tulliviranomaiselle tämän lain soveltamisessa tarvittavia tietoja, selvityksiä, lausuntoja sekä muuta aineistoa. Viraston on tarvittaessa annettava tulliviranomaisille myös muuta virka-apua.


9 §
Aluksen nettovetoisuuden vahvistaminen

Jos alukselta puuttuu mittakirja, mittakirjassa ilmoitettu vetoisuus ei vastaa aluksen todellista vetoisuutta tai alus ei ole oikeutettu voimassa olevien aluksenmittaussääntöjen mukaan käyttämään mittakirjassa ilmoitettua nettovetoisuutta, Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa väylämaksun laskemisessa käytettävän aluksen nettovetoisuuden voimassa olevien aluksenmittaussääntöjen mukaisesti.


25 §
Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston 9 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.21.

Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lentoliikenteen valvontamaksusta 29 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1249/2005) 3, 5 ja 6 §, 7 §:n 3 momentti, 11 ja 14 §, 15 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 momentti ja 20 § seuraavasti:


3 §
Toimivaltainen viranomainen

Maksun kantamisesta ja valvonnasta huolehtii Liikenteen turvallisuusvirasto, joka voi antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä maksumenettelystä ja kirjanpidosta sekä vahvistaa maksun määräämistä varten tarvittavan ilmoituslomakkeen kaavan.


5 §
Maksuvelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

Maksuvelvollisen on annettava kirjallinen ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle edelliseltä kalenterivuodelta tammikuun 31 päivään mennessä. Ilmoituksessa on oltava maksun määräämistä varten tarvittavat tiedot.


6 §
Maksun määrääminen

Liikenteen turvallisuusvirasto määrää viivytyksettä maksun ilmoituksen ja saamansa muun selvityksen perusteella.


7 §
Maksun suorittaminen

Jos maksuvelvollinen ei ole maksanut maksua määräaikana tai on maksanut sitä vähemmän kuin maksupäätöksessä on määrätty, Liikenteen turvallisuusviraston on pantava viipymättä suorittamatta jäänyt maksu maksuvelvollisen maksettavaksi.


11 §
Maksupaikat

Maksupaikoista, maksamisesta aiheutuvista kuluista, rahalaitoksen vastaanottamien maksujen suorittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä rahalaitokselle suoritettavaan tiedonsiirtokorvaukseen ja rahalaitoksen maksujen siirtämisen laiminlyönnin johdosta suoritettavaan viivästyskorkoon sovelletaan, mitä veronkantolain (609/2005) 7, 12 ja 14 §:ssä säädetään.


14 §
Oikaisuvaatimus

Maksua koskevaan päätökseen haetaan oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on esitettävä maksun määräämistä koskevassa asiassa kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.


15 §
Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtion puolesta valitusoikeus Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen on viraston hallintoasioista vastaavalla johtajalla.17 §
Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valtion puolesta valitusoikeus on Liikenteen turvallisuusviraston hallintoasioista vastaavalla johtajalla.


20 §
Tietojenantovelvollisuus

Maksuvelvollisen on pyydettäessä esitettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle tai tämän määräämälle asiantuntevalle ja esteettömälle henkilölle tarkastusta varten kirjanpitoaineistonsa ja muut maksujen määräämistä ja valvontaa varten välttämättömät tiedot pyydetyssä muodossa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.22.

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 3 §, 8 §:n 1 momentin 2 kohta, 11 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale, 12 §, 15 §:n 1 momentti, 17 ja 21, 22 §:n 1 ja 3 momentti, 27 § ja 31 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laissa 1231/2006, seuraavasti:


3 §
Lupaviranomaiset

Yhteisöluvan, kuljettajatodistuksen, kotimaan liikenneluvan ja liikennetraktoriluvan myöntää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


Tulli myöntää kahdenkeskisen luvan sekä läpikulkuluvan ja Liikenteen turvallisuusvirasto kolmannen maan luvan, CEMT-luvan ja jäljempänä 22 §:ssä tarkoitetun kuljetusluvan.


8 §
Luvan edellytykset

Liikenteen harjoittamista koskeva lupa on myönnettävä hakijalle, joka on:


2) saanut ammattitaidosta Liikenteen turvallisuusviraston myöntämän todistuksen;11 §
Koe

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa sisällöltään ja rakenteeltaan ammattiinpääsydirektiivin mukaisen kokeen järjestämisestä. Kokeella varmistutaan siitä, että kokeeseen osallistuja täyttää direktiivissä asetetut ammattitaitovaatimukset. Virasto voi käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä apunaan ulkopuolista asiantuntijaa.


Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy kokeeseen ilman liikenneyrittäjäkurssia henkilön, joka on:12 §
Todistus

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ammattiinpääsydirektiivin 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti viraston järjestämän kokeen tai jolla on logistiikan alaan kuuluva ammattiinpääsydirektiivin edellyttämät aihepiirit sisältävä tekniikan ammattikorkeakoulun tutkintotodistus.


Kun haetaan yhteisölupa maanteiden tavaraliikenteen harjoittamista varten muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklassa tarkoitetun todistuksen hyvämaineisuudesta antaa kotipaikan poliisi, direktiivin 9 artiklassa tarkoitetun todistuksen vakavaraisuudesta luottolaitos taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun todistuksen ammattitaidosta toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jos henkilö on saanut oikeuden harjoittaa tavaraliikennettä ensi kerran ennen 2 päivänä lokakuuta 1999 ja muutoin Liikenteen turvallisuusvirasto.


15 §
Liikenteestä vastaava henkilö

Oikeushenkilöllä tulee aina olla palveluksessaan edellytykset täyttävä toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä liikenteestä vastaava luonnollinen henkilö, joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti toimii tässä tehtävässä ja vastaa siitä, että liikennettä hoidetaan säännösten ja lupaehtojen mukaisesti sekä edustaa yritystä liikenneluvan myöntävän ja liikennettä valvovan viranomaisen kanssa asioitaessa.17 §
Lupahakemus

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti sille toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella hakijalla on kotipaikka. Hakemuksessa on esitettävä lupaviranomaisen pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot.


Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, sen on haettava lupaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja liikenteestä vastaavan henkilön on toimitettava sille yhteystietonsa.


21 §
Ajoneuvokohtaisen luvan tai yhteisöluvan jäljennöksen väliaikainen peruuttaminen

Jos luvanhaltija taikka luvanhaltijan palveluksessa oleva tai muutoin käyttämä kuljettaja on tuomittu liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten toistuvan ja vakavan rikkomisen johdosta, toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi peruuttaa tässä laissa tarkoitetun ajoneuvokohtaisen luvan tai yhteisöluvan jäljennöksen enintään kolmen kuukauden määräajaksi. Peruutettavien lupien tai yhteisöluvan jäljennösten lukumäärä päätetään luvanhaltijan lupien ja jäljennösten kokonaislukumäärän ja rikkomusten määrän ja vakavuuden perusteella. Keskus voi antaa luvanhaltijalle vain varoituksen, jos luvan tai yhteisöluvan jäljennöksen peruuttaminen olisi kohtuutonta.


22 §
Kansainväliset kuljetukset

Ulkomailla rekisteröidyllä tai Suomessa rekisteröidyllä, mutta ulkomaille vuokratulla, kuorma-autolla ja raskaalla perävaunulla tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä kuljetuslupa, jollei kansainvälisistä sopimuksista tai Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu.Liikenteen turvallisuusvirastovoi yksittäistapauksessa pakottavasta syystä vapauttaa kuljetusluvasta sellaisen ajoneuvon tai kuljetuksen, josta ei ole sovittu kansainvälisessä sopimuksessa.


27 §
Tietojen antaminen

Liikenteenharjoittajan tulee pyynnöstä antaa toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lupaa koskevia liikenteellisiä ja taloudellisia tietoja.


Liikenteenharjoittajan tulee pyynnöstä antaa tullille ja Liikenteen turvallisuusvirastolle kuljetuslupaa koskevia liikenteellisiä ja taloudellisia tietoja.


31 §
Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston 11 §:ssä tarkoitettuun kokeeseen hyväksymistä koskevaan päätökseen ja hylättyyn koesuoritukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Kokeeseen hyväksymistä koskevaan päätökseen ja koesuoritukseen saa hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Päätökseen on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun henkilö sai tiedon hylkäämisestä. Muutoksenhausta oikaisuvaatimusta koskevaan viraston päätökseen säädetään 2 momentissa.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Aikaisemman toimivaltaisen viranomaisen myöntämiin lupiin ja todistuksiin sekä muihin sen päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvista, todistuksista ja päätöksistä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.23.

Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (694/2006) 2 §:n 1 momentti, 4 §, 6 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 ja 3 momentti sekä 7 ja 8 § seuraavasti:


2 §
Lupaa edellyttävä toiminta

Liikenneyrittäjäkoulutuksen antaminen edellyttää Liikenteen turvallisuusviraston lupaa.4 §
Liikenneyrittäjäkoulutusluvan hakeminen

Liikenneyrittäjäkoulutuslupaa on haettava Liikenteen turvallisuusvirastolta kirjallisesti. Hakemuksessa on esitettävä lupaviranomaisen pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.


6 §
Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa liikenneyrittäjäkoulutusluvan kokonaan tai määräajaksi:


4) jos luvanhaltija ilman hyväksyttävää syytä on toistuvasti järjestämättä Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoittamiaan kursseja.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttamisen sijasta antaa luvan haltijalle varoituksen, jos luvan peruuttaminen olisi liikenneyrittäjäkoulutuksen tarkoitus ja tavoitteet huomioon ottaen kohtuutonta tai jos luvan haltija on jo korjannut havaitut puutteet.


Liikenteen turvallisuusviraston on peruutettava lupa luvan haltijan sitä pyytäessä.


7 §
Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo liikenneyrittäjäkoulutuksen järjestämistä. Virastolla on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa toimiluvan haltijat antavat tämän lain mukaista liikenneyrittäjäkoulutusta. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.


8 §
Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Virasto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää täytäntöönpanon, kunnes valitus on ratkaistu.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämiin lupiin ja antamiin päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään liikenteen turvallisuusviraston luvista ja päätöksistä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.24.

Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vesikulkuneuvorekisteristä 10 päivänä marraskuuta 2006 annetun lain (976/2006) 9 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 27 §:n 2 momentti seuraavasti:


9 §
Rekisteritodistus

Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa rekisteritodistuksen mallin.


20 §
Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa

Rekisteriin talletettuja julkisia henkilötietoja ja muita tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti:

1) poliisille poliisilain (493/1995) 1 §:ssä säädettyjen poliisin tehtävien hoitamiseksi sekä tullilaitokselle, rajavartiolaitokselle, Hätäkeskuslaitokselle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle pelastus- ja valvontatoimintaa varten;

2) puolustusvoimille, rajavartiolaitokselle, Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Hätäkeskuslaitokselle varautumissuunnittelua varten;27 §
Toimenpiteistä luopuminen

Jos rikkomus ilmeisesti on sellainen kuin 1 momentissa säädetään, voi Liikenteen turvallisuusvirasto, poliisi, rajavartiolaitos tai tullilaitos muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa rikkomukseen syyllistyneelle huomautuksen.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.25.

Laki taksiliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä maaliskuuta 2007 annetun taksiliikennelain (217/2007) 5 §, 6 §:n 1 momentin 3 kohta, 8 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 1 ja 3 momentti, 13 §:n 2 momentti, 14 §, 15 §:n 1 ja 3 momentti, 19–22 § sekä 25 ja 29 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 3 kohta, 12 §:n 3 momentti 19 § ja 22 §:n 2 momentti laissa 482/2009,seuraavasti:


5 §
Lupaviranomainen

Taksiluvan myöntää hakemuksesta se toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella liikenteen pääasiallinen asemapaikka on.


6 §
Taksiluvan myöntämisen edellytykset

Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa myönnetään hakijalle:


3) joka on suorittanut ammattitaitoa edellyttävän taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja jolle Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta;8 §
Yrittäjäkurssi

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa taksiliikenteen yrittäjien ammattitaitoa osoittavasta, kurssin jälkeen suoritettavasta kokeesta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä apunaan ulkopuolista asiantuntijaa.


Kokeessa hylätty henkilö voi hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Muutoksenhausta Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen säädetään 27 §:ssä.


12 §
Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja ilmoitusvelvollisuus päivystyksestä

Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä taksiluvan mukaisesti. Luvan haltija saa toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suostumuksella keskeyttää liikenteen harjoittamisen enintään kolmen kuukauden ajaksi, jos hänen sairautensa estää häntä toimimasta taksinkuljettajana ja jos muita kuljettajia ei ole saatavilla. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi perustellusta syystä luvan haltijan pyynnöstä jatkaa liikenteen keskeyttämistä kolmea kuukautta pidemmäksi ajaksi, jos luvan haltija on edelleen sairas eikä hän sairauteensa liittyvästä tai muusta syystä ole kyennyt toimimaan taksinkuljettajana tai kyennyt saamaan tilalleen palkattua kuljettajaa.Taksiluvan haltijoiden, jotka harjoittavat liikennettä maaseutumaisissa kunnissa ja sellaisilla asemapaikoilla, joiden etäisyys kuntakeskuksesta on vähintään 20 kilometriä tai joiden lupa on myönnetty 10 §:n 4 momentin perusteella ja jotka eivät kuulu vahvistetun ajovuorolistan piiriin, on ilmoitettava lupaa hakiessaan ja myöhemmin vähintään kerran vuodessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sellaisten viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen päivystyksistä tai sovituista päivystysvuoroista, joina kysyntä on vähäistä.


13 §
Ajovuorojärjestys

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää ajovuorojärjestyksestä taksiluvan haltijoiden aloitteesta. Ehdotuksen ajovuorojärjestykseksi voi tehdä myös taksiluvan haltijoita edustava yhteisö. Ajovuorojärjestystä suunniteltaessa ja siitä päätettäessä luvan haltijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja niin, ettei heidän oikeuttaan liikenteen harjoittamiseen rajoiteta.14 §
Yhteisliikenne

Taksin saatavuuden parantamiseksi toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi omasta aloitteestaan tai taksiluvan haltijoiden taikka taksiluvan haltijoita edustavan yhteisön aloitteesta yhtenäistää kahden tai useamman kunnan taksilupien asemapaikat niin, että kaikkien taksilupien asemapaikat ovat joko kokonaan tai osittain samat. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myös päättää, että tilausvälityskeskuksen on välitettävä tilauksia myös taksille, joka on ajon saatuaan poistunut omalta asemapaikaltaan eikä ole vielä ehtinyt palata sinne takaisin.


15 §
Tilausvälityskeskus

Tilausvälityskeskuksen on ennen toimintansa aloittamista tehtävä ilmoitus toimintapaikkansa toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää tilausvälityskeskuksen toiminnan aloittamisen tai toiminnan, jos tilausvälitystoimintaa ei ole järjestetty ympärivuorokautiseksi tai ennakkotilausten vastaanottoa ei ole järjestetty, jos tilausvälitystoimintaa harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä taikka jos tilausvälityskeskus kieltäytyy välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille silloin, kun se on teknisesti mahdollista. Kielto on voimassa, kunnes puutteet on korjattu. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa kieltonsa tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.


19 §
Taksilupien enimmäismäärä

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.


Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee vahvistaa lupien enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Keskus hyödyntää enimmäismääriä vahvistaessaan 20 §:n mukaisessa taksin kysynnän ja tarjonnan seurannassa hankkimiaan ja saamiaan tietoja. Keskus voi hyödyntää myös kuntaa pienempää tai laajempaa aluetta koskevia tietoja, jos se on tarpeen taksipalvelujen saatavuuden kannalta.


20 §
Taksin kysynnän ja tarjonnan seuranta

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Keskuksen on myös seurattava kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta.


Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kerättävä ja seurattava ainakin seuraavia kysyntään vaikuttavia tietoja: väestökehitys, väestön tulotaso, taajama-aste, työpaikkaomavaraisuus, katu- ja tieverkon pituus, vuodepaikkatiheys, anniskelulupatiheys, matkustajaterminaalit ja joukkoliikenteen määrä. Keskuksen on kerättävä ja seurattava ainakin seuraavia tarjontaan vaikuttavia tietoja: voimassa olevien taksilupien määrä, taksiliikenteen liikevaihto ja ajojen määrä kilometreinä autoa kohden, taksien yrityskoko sekä taksien tilausvälityskeskusten välittämien ja välittämättä jääneiden tilausten määrä.


21 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontatehtävät

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa tarkistettava, että taksiluvan haltija ja oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö edelleen täyttävät 6 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdassa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset.


Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on vähintään kerran vuodessa tarkistettava, että taksiluvan haltija harjoittaa liikennettä.


22 §
Taksiluvan peruuttaminen

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on peruutettava taksilupa määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä.


Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on peruutettava taksilupa myös, jos liikennettä harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät taksiluvan luovuttamiseen, palvelun saatavuuteen, velvollisuuteen harjoittaa liikennettä, 12 §:ssä säädettyyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin, hinnoitteluun tai hinnoista ilmoittamisen asianmukaisuuteen, salassapitovelvollisuuden rikkomiseen tai asiakaspalautteen käsittelyyn taikka näihin rinnastettavaan 17 §:ssä säädettyjen laatuvaatimusten noudattamatta jättämiseen.


Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on peruutettava taksilupa, jos liikennettä ei ole aloitettu viimeistään luvassa vahvistettuna ajankohtana tai jos liikenteen harjoittaminen on lopetettu taikka jos luvanhaltija luvan peruuttamista pyytää.


Edellä 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun luovuttajan lupa on peruutettava, kun luvan myöntämistä luovutuksensaajalle koskeva päätös on saanut lainvoiman, tai jos ilmenee, että lupaa ei ole haettu kuuden kuukauden määräajassa.


Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa taksiluvan peruuttamisen sijasta annettava luvanhaltijalle varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta ja ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vähäisiä.


Jos luvan peruuttamisen tai varoituksen antamisen peruste on sellainen, että se voidaan korjata, toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ennen luvan peruuttamista tai varoituksen antamista annettava luvan haltijalle mahdollisuus asetetussa määräajassa korjata puute tai laiminlyönti. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin kolme kuukautta.


25 §
Tietojen luovuttaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

Taksiluvan haltijalla on 5 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pyynnöstä velvollisuus liike- ja ammattisalaisuuden estämättä luovuttaa sille tieto vuotuisesta liikevaihdostaan ja ajokilometrien määrästä samoin kuin liikenneluvan myöntämisen ja peruuttamisen sekä liikenteen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja.


Tilausvälityskeskuksella on toimialueensa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pyynnöstä velvollisuus kerätä ja liike- ja ammattisalaisuuden estämättä luovuttaa sille tietoja välitettyjen ja välittämättä jääneiden tilausten määrästä sekä valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja niistä taksiluvan haltijoista, jotka kuuluvat tilausvälityskeskukseen.


Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on luovutettava viipymättä, viranomaisen pyytämässä muodossa ja maksutta. Jos tietoja ei anneta pyynnöstä eikä kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kuukauden määräajassa, toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi velvoittaa taksiluvan haltijan ja tilausvälityskeskuksen korjaamaan laiminlyöntinsä. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa säädetään.


29 §
Henkilörekisteritiedot

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada taksiluvan hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä taksiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten. Lisäksi sillä on oikeus saada tietoja näistä rekistereistä 21 §:n 1 momentissa mainittuja tarkistuksia varten.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.26.

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain (273/2007) 7 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 ja 3 momentti, 15 §:n 2 ja 5 momentti, 20 §:n 5 momentti, 23 §, 24 §:n 3 momentti, 26 §:n 2 ja 3 momentti sekä 27 § seuraavasti:


7 §
Jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvissä oppiaineissa. Jatkokoulutuksessa annetaan kuitenkin aina opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa jatkokoulutuksessa käytettävän koulutusohjelman.10 §
Koulutuskeskukset

Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi voidaan hyväksyä koulutuksen järjestäjä, jolla on opetusministeriön ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 8 §:n tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 4 §:n nojalla myöntämä lupa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen taikka toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä autokoululupa kuorma- tai linja-auton tai niiden ajoneuvoyhdistelmien ajo-oikeuden saamiseksi annettavaan kuljettajaopetukseen. Perustason ammattipätevyyskoulutukseen hyväksytty koulutuskeskus saa antaa myös jatkokoulutusta, jos Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt jatkokoulutuksessa käytettävän koulutusohjelman.12 §
Koulutuskeskuksen hyväksyminen

Opetusministeriö hyväksyy ne 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut koulutuskeskukset, joilla on mainitussa pykälässä tarkoitettu lupa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Muut 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut perustason ammattipätevyyskoulutusta antavat koulutuskeskukset sekä mainitun pykälän 2 ja 3 momentissa tarkoitetut koulutuskeskukset hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto.13 §
Koulutuskeskuksen valvonta

Koulutuskeskuksen hyväksyvä viranomainen vastaa koulutuskeskuksen ja siellä annettavan opetuksen valvonnasta. Opetusministeriö voi osoittaa tehtävän opetushallitukselle. Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhdistää koulutuskeskuksen valvontaa koskevan tehtävän 15 §:ssä tarkoitettuun kokeen vastaanottamiseen ja valvontaan hankkimalla tarvittavat palvelut siten kuin mainitun pykälän 2 momentissa säädetään.Liikenteen turvallisuusviraston tehtävistä 1 momentissa tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.


15 §
Kokeet

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa hyväksymissään koulutuskeskuksissa annettavaan koulutukseen liittyvän kokeen järjestämisestä ja valvonnasta. Se voi järjestää kokeen vastaanottamisen ja valvonnan sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antamisen kuljettajantutkinnon yhteydessä hoidettaviksi hankkimalla tarvittavat palvelut yksityiseltä tai julkiselta palvelun tuottajalta tämän kanssa ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain (629/2004) 4 §:n 1 momentin mukaisesti tehtävin sopimuksin. Sopimuksen mukaiseen toimintaan sovelletaan, mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 4–12 ja 16 §:ssä säädetään toiminnan ja sen järjestämisen vaatimuksista.Liikenteen turvallisuusviraston tehtävistä 2 momentissa tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.


20 §
Ammattipätevyyskortin myöntäminen

Ammattipätevyyskortin ja sen kaksoiskappaleen myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Se voi sopia korttien myöntämisen ja 23 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintitehtävien hoitamisesta yksityisen tai julkisen palvelun tuottajan kanssa noudattaen soveltuvin osin, mitä ajopiirturikorttien myöntämistä koskevasta sopimuksesta ja muista toiminnan vaatimuksista ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 2 luvussa ja 16 §:ssä säädetään. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävistä palvelujen järjestäjänä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.


23 §
Ammattipätevyyttä koskevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin

Ammattipätevyyttä koskevien tietojen tallettamisesta ajoneuvoliikennerekisteriin säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003). Edellä 5 §:n 3 momentissa tai 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antajan, 12 tai 14 §:n mukaisesti koulutuskeskuksen hyväksymisestä tai sen hyväksymisen peruuttamisesta päättävän, 20 tai 21 §:n mukaisesti kuljettajan ammattipätevyyskortin tai sen kaksoiskappaleen myöntämisestä tai peruuttamisesta päättävän sekä koulutuskeskuksen on ilmoitettava tarvittavista, rekisteriin talletettavista tiedoista Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoituksista ja niiden tekemisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhdistää 1 momentissa tarkoitetun ilmoitusten vastaanottamisen sekä tietojen rekisteriin tallettamisen 15 §:ssä tarkoitettuun kokeen vastaanottamista ja valvontaa koskevaan tehtävään hankkimalla tarvittavat palvelut siten kuin mainitun pykälän 2 momentissa säädetään. Se voi järjestää tietojen rekisteröintiin liittyvät tehtävät myös ammattipätevyyskorttia myönnettäessä hoidettaviksi 20 §:n 5 momentin mukaisesti.


Liikenteen turvallisuusviraston tehtävistä 2 momentissa tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.


24 §
Rangaistussäännökset

Joka myöntää kuljettajan ammattipätevyyskortteja ilman Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtyä sopimusta, on tuomittava laittomasta kuljettajan ammattipätevyyskorttien myöntämisestä sakkoon.


26 §
Oikaisu ja muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän koulutuskeskuksen tämän lain nojalla tekemään päätökseen taikka viraston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toimivan kokeen vastaanottajan ja ammattipätevyyskortin myöntäjän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa hakea oikaisua virastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhausta oikaisuvaatimusta koskevaan viraston päätökseen säädetään 3 momentissa.


Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimuksen johdosta tai muuten tämän lain nojalla tekemään päätökseen samoin kuin kuljettajan ammattipätevyyskortin peruuttamista koskevaan poliisin päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Ammattipätevyyskortin peruuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.


27 §
Virka-apu

Liikenteen turvallisuusvirastolla sekä 13 §:ssä tarkoitettuja valvontatehtäviä hoitavilla on oikeus saada poliisilta virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehdyistä sopimuksista ja sen tekemistä päätöksistä, koskee myös Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tehtyjä sopimuksia ja sen tekemiä päätöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.27.

Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 18 päivänä elokuuta 2007 annetun lain (797/2007) 4 § seuraavasti:


4 §
Määräystenantovaltuus

Liikennevirastolla hallinnassaan olevien väylien rakentamiseen käytettävien tuotteiden osalta sekä Viestintävirastolla telekaapelien rakentamiseen käytettävien tuotteiden osalta on oikeus määrätä CE-merkityn tuotteen käyttäminen pakolliseksi 3 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.28.

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1277/2007) 3 §:n 8 kohta ja 17 § seuraavasti:


3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


8) tukiviranomaisella Liikennevirastoa;17 §
Tukiviranomaisen tiedonsaantioikeus

Tukiviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada:

1) Verohallinnolta tässä laissa tarkoitetun tuen määrän selvittämistä ja valvontaa varten tarpeelliset tiedot Verohallinnolle toimitetuista valvontailmoituksista ja niiden perusteella maksetuista maksuista sekä ne verotiedot, jotka ovat välttämättömiä tukiviranomaisen harjoittaman tässä laissa säädetyn valvonnan toimeenpanemiseksi;

2) Merimieseläkekassalta tässä laissa tarkoitetun tuen määrän selvittämistä ja valvontaa varten aluskohtaiset tiedot Merimieseläkekassalle maksetuista eläkevakuutusmaksuista;

3) tullilaitokselta tässä laissa tarkoitetun tuen määrän selvittämistä ja valvontaa varten tiedot alusten liikennöinnistä;

4) Liikenteen turvallisuusvirastolta tässä laissa tarkoitetun kauppa-alusluetteloon merkitsemisen ja tuen myöntämisen edellytysten selvittämistä ja valvontaa varten tiedot aluksen katsastuksista, miehityksestä ja alusta koskevista alusrekisterimerkinnöistä.


Tukiviranomaisella on oikeus saada 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla Liikenteen turvallisuusviraston tällaisia tietoja sisältävistä tietojärjestelmistä.


Tukiviranomaisella on oikeus saada 1 momentissa tarkoitetut tiedot maksutta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.29.

Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta 26 päivänä kesäkuuta 2008 annetun lain (439/2008) 8 §:n 1 momentti seuraavasti:


8 §
Käyttötietojen käsittely

Valvottavan on 60 päivän välein vietävä alkolukolla varustetut ajoneuvot alkolukon käyttötietojen purkamista varten alkolukon valmistajan valtuuttamalle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoitetulle edustajalle.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.30.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä 5 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (828/2008) 14 §:n 2 momentti seuraavasti:


14 §
Täytäntöönpano ja tarkemmat säännökset

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi sopimuksen nojalla antaa kunnalle hoidettavaksi keskukselle tämän lain mukaan kuuluvia julkisia tehtäviä tai ottaa hoidettavakseen tämän lain mukaan kunnalle kuuluvia julkisia tehtäviä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.31.

Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä syyskuuta 2009 taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 3 momentti, 12 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 26 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentti sekä 33, 34, 38 ja 39 § seuraavasti:


5 §
Terveys

Taksinkuljettajan on täytettävä C- ja D-luokan ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ja hänellä on muutenkin oltava sellaiset terveydelliset edellytykset, jotka ovat tarpeen matkustajien turvallisuuden ylläpitämiseksi ja näiden avustamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen taksinkuljettajan ajolupaa koskevista terveysvaatimuksista.6 §
Koulutus

Opetusta annettaessa on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.7 §
Koe

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kokeen järjestämisestä ja valvonnasta.


12 §
Jatkokoulutus

Jatkokoulutuksessa on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa koulutusohjelmaa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään jatkokoulutuksen vähimmäismäärästä ja toteutuksesta sekä koulutusohjelmasta.23 §
Ajoluvan lomake ja mukana pitäminen

Ajolupa annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa lomakkeen kaavan sisäasiainministeriötä kuultuaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään ajoluvan lomakkeen tietosisällöstä ja muista vaatimuksista.26 §
Koulutuslupa

Taksinkuljettajan koulutuksen ja jatkokoulutuksen järjestämiseen vaaditaan koulutuslupa. Koulutusluvan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Koulutuslupa myönnetään viideksi vuodeksi.28 §
Koulutusluvan haltijan velvollisuudet

Koulutusluvan haltijan on säilytettävä koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen suorittaneita koskevat asiakirjat niin kauan kuin koulutuksesta annettua todistusta voidaan käyttää ajoluvan hakemiseen. Tietoja saadaan luovuttaa Liikenteen turvallisuusvirastolle ja hakemusasian käsittelemiseksi poliisille. Säilytysajan päätyttyä koulutuksen suorittajia koskevat henkilötiedot on hävitettävä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin asiakirjojen säilytysajoista.31 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa koulutusluvan haltijoiden valvonnasta.33 §
Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin

Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien tietojen tallettamisesta ajoneuvoliikennerekisteriin säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003). Sen joka antaa tämän lain 6 §:n 3 momentissa tai 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen koulutuksen suorittamisesta taikka 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun todistuksen kokeen suorittamisesta, ja poliisin, joka tekee taksinkuljettajan ajolupaa tai sen kaksoiskappaletta koskevan päätöksen, on ilmoitettava tarvittavista rekisteriin talletettavista tiedoista Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoituksista ja niiden tekemisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.


34 §
Eräiden viranomaistehtävien hoitaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi toteuttaa 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun taksinkuljettajan kokeen järjestämisen ja valvonnan sekä 31 §:ssä tarkoitetun koulutusluvan haltijoiden valvonnan kuljettajantutkinnon vastaanottamisen yhteydessä hoidettavaksi hankkimalla tarvittavat palvelut yksityiseltä tai julkiselta palvelun tuottajalta tekemällä asiasta sopimuksen. Sopimukseen sovelletaan, mitä ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetussa laissa (629/2004) säädetään sopimuksesta. Sopimuksen mukaiseen toimintaan sovelletaan, mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 4—12 ja 16 §:ssä säädetään toiminnan ja sen järjestämisen vaatimuksista.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhdistää 33 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamisen sekä tietojen rekisteriin tallettamisen 1 momentissa tarkoitetun kokeen järjestämistehtävän yhteydessä hoidettavaksi.


Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää Liikenteen turvallisuusviraston toiminnasta tässä pykälässä tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä.


38 §
Oikaisu ja muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston koulutusluvan saaneen tämän lain nojalla tekemään päätökseen taikka Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toimivan kokeen vastaanottajan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimuksen johdosta tai muutoin tämän lain nojalla tekemään päätökseen samoin kuin poliisin tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.


39 §
Virka-apu

Liikenteen turvallisuusvirastolla sekä 34 §:n mukaisesti valvontatehtäviä hoitavilla on oikeus saada poliisilta virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.32.

Laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 74 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 561/2004, seuraavasti:


74 §
Merityötulo

Merityötulolla tarkoitetaan laivanisännän tai Verohallinnon määräämän muun tähän rinnastettavan aluksen liikennöintiä hoitavan työnantajan palveluksessa, bruttovetoisuudeltaan vähintään 100 rekisteritonnin aluksessa tehdystä aluksen liikennöintiin liittyvästä työstä rahana tai rahanarvoisena etuutena saatua palkkatuloa, edellyttäen että:


2) alus on Liikenneviraston tai sen lukuun toimivan taikka muun laivanisännän alus, jota käytetään viranomaisen tilaamissa tehtävissä merialueella;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.33.

Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 7 §:n 1 momentin 14 kohta, sellaisena kuin se on laissa 281/2000, ja

muutetaan 7 §:n 1 momentin 13 kohta, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 281/2000, seuraavasti:


7 §

Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen:


13) Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston pääjohtajien välittöminä alaisina toimivien johtajien virat.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.34.

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/1994) 12 a §, sellaisena kuin se on laissa 1305/2007, seuraavasti:


12 a §

Tulliviranomaisella on oikeus saada lentobensiinin ja -petrolin verotusta ja sen valvontaa varten tarpeellisia tietoja Liikenteen turvallisuusvirastolta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.35.

Laki autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 14 §:n 2 momentti, 30 §:n 2 momentti, 46 §:n 1 momentti, 47 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 50 §:n 1 ja 3 momentti, 51 §:n 3 ja 4 momentti, 52 §:n 1 momentti, 54 §:n 2 ja 3 momentti, 55 §:n 1 momentti, 67 §:n 1 ja 4 momentti, 69 §:n 2 momentti, 70 §:n 2 momentti, 71 §:n 4 momentti, 73 ja 78 §, 79 §:n 1 momentti, 84 § ja 86 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 2 momentti, 30 §:n 2 momentti, 47 §:n 2 ja 4 momentti, 51 §:n 3 ja 4 momentti, 54 §:n 2 ja 3 momentti, 79 §:n 1 momentti, 84 § ja 86 §:n 3 momentti laissa 413/1997, 73 § osaksi mainitussa laissa 413/1997, 46 §:n 1 momentti ja 47 §:n 1 momentti laissa 5/2009, 50 §:n 1 ja 3 momentti, 55 §:n 1 momentti ja 78 § laissa 248/2008, 52 §:n 1 momentti laissa 1097/2002, 67 §:n 1 momentti laissa 266/2003, 67 §:n 4 momentti, 69 §:n 2 momentti, 70 §:n 2 momentti ja 71 §:n 4 momentti laissa 267/2008 sekä 73 § mainituissa laeissa 413/1997 ja 248/2008, seuraavasti:


14 §

Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa 1 momentissa tarkoitetun maksuunpanon silloin, kun rekisterissä olevaa ajoneuvoa muutetaan.


30 §

Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa 1 momentissa tarkoitetun maksuunpanon.46 §

Jos tämän lain nojalla verosta vapaan tai alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon rakennetta, omistusta tai käyttötarkoitusta on muutettu siten, että ajoneuvo tai sen käyttötarkoitus ei enää täytä verottomuuden tai alennetun veron edellytyksiä, ajoneuvon omistaja, jonka omistusaikana ajoneuvon rakenteen tai käyttötarkoituksen muutos on tehty, on velvollinen tekemään tästä ilmoituksen yhden kuukauden kuluessa Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoitus on tehtävä myös 28 ja 51 §:ssä tarkoitetuista ajoneuvoista47 §

Jos ajoneuvo, josta tämän lain mukaan ei ole suoritettava veroa tai josta vero on suoritettava alennettuna, ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava rekisteriin muuna kuin tämän lain nojalla verosta vapaana tai alennetun verokannan mukaan verotettuna ajoneuvona, Liikenteen turvallisuusviraston on maksuunpantava autovero 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen maksettavaksi.


Jos ajoneuvo, joka on 28 §:n 1 momentin nojalla oikeutettu alennettuun veroon, ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava ajoneuvorekisteriin muuhun kuin mainitun lainkohdan mukaiseen alennettuun veroon oikeuttavaan käyttöön, Liikenteen turvallisuusviraston on maksuunpantava autovero sille, joka on käyttänyt ajoneuvoa 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla tai hänen oikeudenomistajalleen.Ennen veron maksuunpanoa Liikenteen turvallisuusvirasto voi varata maksuvelvolliselle tilaisuuden asiaa koskevan selvityksen esittämiseen. Jos maksuvelvollinen asetetussa kohtuullisessa määräajassa ei ole antanut selvitystä, Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa maksuunpanon.


50 §

Jos tullilaitos kantaisi tai on kantanut veron, Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa autoveroa, viivekorkoa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa ne kokonaan. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto määräisi tai on määrännyt veron, Verohallinto ratkaisee hakemuksen.Jos tullilaitos on maksuunpannut veron, Tullihallitus voi erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta myöntää lykkäystä veron suorittamiselle. Verohallinto voi myöntää lykkäyksen Liikenteen turvallisuusviraston maksuunpanemalle verolle. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.51 §

Joka 1 ja 2 momentin nojalla on saanut veron takaisin, on, jos ajoneuvo luovutetaan muuhun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun käyttöön, velvollinen suorittamaan tässä laissa tarkoitetun veron ja tekemään luovutuksesta ilmoituksen Liikenteen turvallisuusvirastolle noudattaen, mitä 46 §:ssä säädetään.


Saatuaan 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen Liikenteen turvallisuusviraston on maksuunpantava vero ajoneuvon luovuttajan maksettavaksi noudattaen soveltuvin osin, mitä 47 ja 48 §:ssä säädetään.


52 §

Jos ajoneuvon käyttö on kielletty tämän lain säännösten nojalla, veron määrännyt tullipiiri tai Liikenteen turvallisuusvirasto voi määräämillään ehdoilla hakemuksesta erityisestä syistä määräajaksi tai kokonaan peruuttaa käyttökiellon. Hakemuksen voi tehdä ajoneuvon omistaja tai haltija.54 §

Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton jälkeen ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muutoksen vuoksi muissa kuin 1 momentissa mainituissa tapauksissa toimitettavasta autoverotuksesta mukaan lukien veron maksuunpano 3 §:n nojalla.


Autoverotuksen yleinen johto ja valvonta kuuluvat Tullihallitukselle. Verohallinto huolehtii kuitenkin Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevan autoverotuksen yleisestä johdosta ja valvonnasta.


55 §

Valtion edun valvonnasta huolehtii 54 §:n 1 momentissa tarkoitetussa verotuksessa tullilaitoksessa oleva tulliasiamies. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa autoverotuksessa valtion edun valvonnasta huolehtii Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.67 §

Jos asia on hakijalle erityisen tärkeä, Tullihallitus tai Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa hakemuksesta ennakkoratkaisun siitä, miten tätä lakia sovelletaan hakijan ajoneuvon verotukseen. Ennakkoratkaisua ei kuitenkaan anneta verotusarvosta.Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Tullihallituksessa, Liikenteen turvallisuusvirastossa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä. Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea valittamalla muutosta


69 §

Valtion puolesta oikeus hakea muutosta tullipiirin päätökseen on tullipiirissä olevalla tulliasiamiehellä ja Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen 55 §:ssä tarkoitetulla Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä.70 §

Valtion puolesta valitusoikeus tullipiirin tekemään päätökseen on tullipiirissä olevalla tulliasiamiehellä ja Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen 55 §:ssä tarkoitetulla Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. Tullihallituksen päätöksestä valitusoikeus on Tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä.71 §

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai päätöksen tehneelle hallinto-oikeudelle. Valtion puolesta valitusoikeus on Tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä. Liikenteen turvallisuusviraston päätöksestä käyttää valtion puhevaltaa 55 §:ssä tarkoitettu Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.


73 §

Jos autovero on hallinto-oikeuden päätöksellä poistettu tai sitä on alennettu, on piiritullikamarin tai Liikenteen turvallisuusviraston suoritettava liikaa maksettu vero muutoksenhausta huolimatta verovelvolliselle.


Jos korkein hallinto-oikeus on tulliasiamiehen tai Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksesta muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä, jäljennös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä on toimitettava asianomaiselle piiritullikamarille tai Liikenteen turvallisuusvirastolle, jonka tulee viipymättä maksuunpanna verovelvolliselle liikaa suoritettu määrä.


78 §

Jos tulliasiamies tai Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö katsoo, että verovelvollisen maksettavaksi olisi määrättävä veroa, piiritullikamarin tai Liikenteen turvallisuusviraston on näiden pyynnöstä tehtävä asiassa päätös.


79 §

Autoveron suorittamisen valvontaa varten ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan, katsastuksen toimittajan ja poliisin tulee ilmoittaa tulliviranomaiselle tai Liikenteen turvallisuusvirastolle, jos rekisterissä tai käytössä havaitaan olevan ajoneuvo, josta veroa ilmeisesti ei ole maksettu, tai jonka rakennetta, käyttötarkoitusta tai omistusta on muutettu siten, että ajoneuvosta voitaisiin joutua suorittamaan veroa.84 §

Tullihallituksella ja Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus velvoittaa se, joka ei ole noudattanut tässä luvussa tarkoitettua kehotusta tietojen antamiseen tai aineiston esittämiseen, uhkasakolla täyttämään velvollisuutensa.


86 §

Tullihallitus, Verohallinto tai Liikenteen turvallisuusvirasto voi myös määrätä asiakirjat annettaviksi tilastollisia tai tieteellisiä tutkimuksia varten tällaista tutkimusta suorittavan henkilön tai viranomaisen käytettäväksi. Niin ikään voidaan lääninoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset julkaista sanamuodon mukaisina tai lyhennettyinä, asianomaisten nimiä kuitenkaan mainitsematta. Tietoja ei saa luovuttaa edelleen eikä käyttää ilman veroviranomaisen lupaa muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu, ellei toisin säädetä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.36.

Laki rataverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun rataverolain (605/2003) 3 ja 6–8 §, 9 §:n 3 momentti, 12 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 ja 2 momentti, 17 §, 19 §:n 2 momentti sekä 22 § seuraavasti:


3 §
Toimivaltainen viranomainen

Verotuksen toimittamisesta ja valvonnasta huolehtii Liikennevirasto, joka voi antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä verotusmenettelystä, kirjanpidosta ja veroilmoituksesta.


6 §
Verosta vapauttaminen

Liikennevirasto voi hakemuksesta määräämillään ehdoilla joko uuden rautatiekuljetuksen käyttöönoton tai vähän liikennöidyn rataverkon osuuden käytön edistämiseksi kokonaan tai osittain vapauttaa verovelvollisen verosta. Vapautus voidaan myöntää kokonaiskestoltaan enintään kymmeneksi vuodeksi.


7 §
Veron ilmoittamisvelvollisuus

Verovelvollisen on annettava kirjallinen ilmoitus Liikennevirastolle kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 20 päivänä. Veroilmoituksessa on oltava veron määräämistä varten tarvittavat tiedot.


8 §
Veron määrääminen

Liikenneviraston on veroilmoituksen ja saamansa muun selvityksen perusteella viivytyksettä vahvistettava veron määrä.


9 §
Veron suorittaminen

Jos verovelvollinen ei ole maksanut rataveroa määräaikana tai on maksanut sitä vähemmän kuin verotuspäätöksessä on vahvistettu, Liikenneviraston on pantava viipymättä suorittamatta jäänyt vero verovelvollisen maksettavaksi.


12 §
Maksupaikat

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa verovarat päivittäin Liikenneviraston tilille viimeistään maksupäivää seuraavana arkipäivänä.16 §
Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Liikenneviraston päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtion puolesta valitusoikeus Liikenneviraston päätökseen on Liikenneviraston pääjohtajan erikseen määräämällä virkamiehellä. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Liikennevirastolle.


Valitusaika rataveron määräämistä koskevassa asiassa on kolme vuotta veron määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta valitusoikeutta käyttävän Liikenneviraston virkamiehen valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.17 §
Valituksen raukeaminen

Jos Liikennevirasto 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla oikaisee tai muutoin korjaa päätöstään tehdyn vaatimuksen mukaisesti, valitus raukeaa.


Siltä osin kuin valituksessa esitetyt vaatimukset eivät anna aihetta päätöksen oikaisemiseen tai korjaamiseen, Liikenneviraston on annettava valituksesta lausuntonsa ja toimitettava asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipymättä Helsingin hallinto-oikeudelle.


19 §
Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Helsingin hallinto-oikeudelle. Valtion puolesta valitusoikeus on Liikenneviraston rataveroasioista vastaavalla virkamiehellä.


22 §
Tietojenantovelvollisuus

Verovelvollisen on pyydettäessä esitettävä Liikennevirastolle tai tämän määräämälle asiantuntevalle ja esteettömälle henkilölle tarkastusta varten kirjanpitoaineistonsa ja muut verotuksessa tarpeelliset tiedot pyydetyssä muodossa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.37.

Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoainemaksusta 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1280/2003) 11 §:n 2 momentti, 13 §, 14 §:n 3 momentti, 15 §:n 1 ja 3 momentti, 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 ja 3 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 ja 25 §, 29 §:n 1 momentti sekä 30 ja 31 §,

sellaisina kuin niistä ovat 19 §:n 1 momentti laissa 1211/2006 ja 20 §:n 3 momentti laissa 250/2008, seuraavasti:


11 §
Polttoainemaksun maksaminen etukäteen

Etukäteen suoritettava polttoainemaksu maksetaan Liikenteen turvallisuusviraston pankkitilille. Suorituksen yhteydessä on ilmoitettava ajoneuvon rekisteritunnus sekä aika, jolta päivämaksu suoritetaan. Kuitti polttoainemaksun suorittamisesta on pidettävä ajon aikana ajoneuvossa mukana.13 §
Ajoneuvon maastavientikielto

Ajoneuvoa, josta on kannettava polttoainemaksua, ei saa viedä maasta ennen kuin polttoainemaksu on maksettu. Liikenteen turvallisuusvirasto tai Ahvenanmaan valtionvirasto voi kuitenkin sallia ajoneuvon maastaviennin, jos polttoainemaksun maksamisesta on asetettu hyväksyttävä vakuus.


14 §
Polttoainemaksun suorittaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi lähettää erääntyneestä polttoainemaksusta maksuvelvolliselle maksumuistutuksen. Maksumuistutusta ei kuitenkaan lähetetä, jos sen lähettämättä jättämiseen on erityisiä syitä.


15 §
Viranomaiset

Polttoainemaksun maksuunpanee Liikenteen turvallisuusvirasto. Ahvenanmaan valtionvirasto huolehtii niistä Liikenteen turvallisuusvirastolle säädetyistä tehtävistä, jotka koskevat ajoneuvoa, joka on rekisteröity tai jonka olisi pitänyt olla rekisteröity Ahvenanmaan maakunnassa. Liikenteen turvallisuusvirasto kuitenkin käsittelee myös Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat lain 30 §:ssä tarkoitetut polttoainemaksusta vapauttamista ja 31 §:ssä tarkoitetut polttoainemaksun huojentamista ja maksunlykkäystä koskevat asiat sekä Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat ennakkoratkaisuasiat.Jos ajoneuvossa havaitaan käytettävän polttoainemaksun aiheuttavaa polttoainetta, valvovan viranomaisen tulee ilmoittaa siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle polttoainemaksun määräämistä varten.


18 §
Polttoainemaksua koskevien tietojen julkisuus ja tietojen antaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa todistuksen siitä, ettei ajoneuvosta ole suorittamatta polttoainemaksua. Annetuista tiedoista peritään maksu valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti.


19 §
Ennakkoratkaisu

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun polttoainemaksua koskevien säännösten soveltamisesta. Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajoneuvoonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta peritään eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain mukainen maksu.20 §
Polttoainemaksun oikaisu veronsaajan hyväksi

Polttoainemaksun muuttamista koskevaa Liikenteen turvallisuusviraston päätöstä saadaan 1 momentissa säädetyn määräajan estämättä oikaista 60 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut viraston päätöksestä tiedon.


Maksuvelvollisella tai Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta oikaisua sen päätökseen 23 §:ssä säädetyssä ajassa.


21 §
Jälkimaksuunpano

Jos polttoainemaksua on 8 §:n 3 momentin mukaisessa maksuunpanossa toimittamatta jätetyn taikka puutteellisen tai tiedoiltaan väärän ilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan johdosta jäänyt kokonaan tai osaksi panematta maksuun tai polttoainemaksua on aiheettomasti palautettu, Liikenteen turvallisuusvirasto määrää maksuunpanematta jääneen tai palautetun polttoainemaksun suoritettavaksi.22 §
Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos polttoainemaksua on maksuunpantu liikaa, maksuvelvollinen voi 20 §:ssä säädetyssä ajassa pyytää Liikenteen turvallisuusvirastoa oikaisemaan maksuunpanon. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti. Virasto voi myös oma-aloitteisesti oikaista maksuunpanoa maksuvelvollisen hyväksi.


25 §
Muutoksenhaun johdosta maksettava korko

Jos polttoainemaksu on muutoksenhaun tai oikaisun johdosta kumottu tai polttoainemaksua on alennettu, asianomaiselle on maksettava takaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille vuotuista korkoa polttoainemaksun maksupäivästä takaisinmaksupäivään sen mukaan, kuin veronkantolain 22 §:ssä säädetään. Jos muutoksenhaun johdosta polttoainemaksua määrätään suoritettavaksi tai sen määrää korotetaan, Liikenteen turvallisuusvirasto perii polttoainemaksun ja sille veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa säädetyn viivekoron.


29 §
Aiheettoman suorituksen palauttaminen

Joka osoittaa suorittaneensa erehdyksessä polttoainemaksua, on oikeutettu hakemuksesta saamaan suorittamansa määrän takaisin Liikenteen turvallisuusvirastolta. Erehdyksenä ei pidetä polttoainemaksun suorittamista siinä tarkoituksessa, ettei ajoneuvon käyttöä estettäisi tai olosuhteissa, joissa tätä tarkoitusta voidaan pitää ilmeisenä.30 §
Polttoainemaksusta vapauttaminen

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus ajoneuvon suuren koon, harvojen käyttökertojen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi hakemuksesta määräämillään ehdoilla myöntää vapautus polttoainemaksun suorittamisesta. Vapautus voidaan myöntää ainoastaan siinä tapauksessa, että ajoneuvon käyttötehtävä on muualla kuin tavanomaisessa tieliikenteessä ja että ajoneuvo tässä tehtävässään ei ole merkittävässä määrin kilpailuasemassa dieselöljyä käyttävien tieliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kanssa.


31 §
Polttoainemaksun huojentaminen ja maksunlykkäys

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta erityisistä syistä määräämillään ehdoilla kokonaan tai osittain vapauttaa polttoainemaksun ja viivekoron sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron maksamisesta. Valtiovarainministeriö voi ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää erityisistä syistä lykkäystä polttoainemaksun suorittamiselle valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.38.

Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun ajoneuvoverolain (1281/2003) 7 §, 8 §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentti, 15 ja 16 §, 18 §:n 1 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 25 §, 26 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 30 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentti, 32 §:n 2 momentti, 33 §, 36 §:n 1 ja 3 momentti, 46 §:n 2 momentti, 47 §:n 1 momentti, 48 §:n 1 momentti, 49 §, 52 §:n 3 momentti, 56 §:n 1 ja 2 momentti, 57 §, 58 §:n 2 momentti, 59 §:n 4 momentti, 61 §:n 1 momentti sekä 63 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 1 momentti laissa 1235/2004, 31 §:n 1 momentti laissa 235/2007 ja 48 §:n 1 momentti laissa 1210/2006, seuraavasti:


7 §
Verovelvollisuuden siirto

Verovelvollinen voi siirtää verovelvollisuuden sopimuksen perusteella toiselle henkilölle. Sopimus on tehtävä kirjallisesti Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa lomaketta käyttäen. Verovelvollisuuden vastaanottaja vastaa verosta niiden perusteiden mukaan, jotka koskevat alkuperäistä verovelvollista. Jos verovelvollisuuden siirto on ilmeisesti tehty veron maksun välttämiseksi, vero voidaan kuitenkin panna maksuun siten kuin siirtoa ei olisi tehty.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä määräämillään ehdoilla tai hylätä verovelvollisuuden siirtämisen. Jos verovelvollisuuden vastaanottaja ei suorita veroa säädetyllä tavalla, virasto voi määrätä verovelvollisuuden siirtäjän ja vastaanottajan vastaamaan verosta yhteisvastuullisesti.


8 §
Verovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

Jos verovelvollisuuden alkamisen ajankohtaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ei voida selvittää, verovelvollisuus voidaan arvion perusteella vahvistaa alkavaksi enintään 12 kuukautta ennen sitä päivää, jona Liikenteen turvallisuusvirasto sai tiedon 5 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta ajoneuvon käytöstä.11 §
Käyttövoimavero

Kuorma-autoa, joka on varustettu perävaunun vetoautoksi, katsotaan käytettävän perävaunun vetoon, jollei muuta ilmoiteta. Jos perävaunun vetoon varustettua kuorma-autoa ei käytetä perävaunun vetoon, ajoneuvon omistajan tai haltijan on ilmoitettava siitä kuorma-auton ensi- ja uudelleenrekisteröinnin yhteydessä tai ennen perävaunun käytön lopettamista. Vastaavasti etukäteen on tehtävä ilmoitus, jos kuorma-autoa, josta on tehty perävaunun käytön lopettamisilmoitus, ryhdytään käyttämään perävaunun vetoon. Ilmoitus tehdään vahvistettua lomaketta käyttäen rekisteröintiä suorittavassa katsastustoimipaikassa tai Liikenteen turvallisuusvirastolle.


15 §
Ajoneuvoveron maksuunpano

Ajoneuvovero pannaan maksuun viipymättä, kun verokausi on alkanut tai kun verotukseen vaikuttava ajoneuvon laadun muutos tai muu verotusta varten tarvittava tieto on merkitty rekisteriin tai on muutoin tullut Liikenteen turvallisuusviraston tietoon. Maksuunpano toimitetaan verovelvollista kuulematta.


16 §
Veronkanto verosta vastattavaksi otettaessa

Jos ajoneuvon luovuttaja on laiminlyönyt rekisteri-ilmoituksen tekemisen ja 6 §:ssä tarkoitettua ajoneuvon luovuttajan veroa ei ole maksuunpantu luovuttajalle, vero kannetaan vastattavaksi otettavana verona ensiksi siltä luovutuksen saajalta, joka on rekisteröinyt ajoneuvon nimiinsä. Vastattavaksi otettavan veron määrään ei tällöin sovelleta 62 §:n säännöksiä pienimmästä perittävästä määrästä. Maksuunpano toimitetaan kuulematta ajoneuvon luovutuksen saajaa. Jos luovutuksen saaja ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, ettei hän ota vastatakseen verosta, maksuunpano peruutetaan. Vero kannetaan tämän jälkeen luovuttajalta ja luovutuksen saajalta heidän omistusaikansa mukaan.


Jos 1 momentissa tarkoitettua veroa ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, Liikenteen turvallisuusvirasto voi panna maksuun veron ajoneuvon luovuttajalle. Luovutuksen saaja voi kuitenkin maksuunpanon jälkeen virastolle tehtävällä ilmoituksella ottaa vastattavakseen verosta.


18 §
Veron maksaminen erissä ja maksutapalisä

Verovelvollisen ennen kunkin verokauden ensimmäistä eräpäivää tekemästä pyynnöstä Liikenteen turvallisuusvirasto voi jakaa maksuun pantavan veron määrän maksettavaksi kahdessa tai neljässä erässä. Tällöin erien määriin lisätään maksutapalisää 3 euroa erää kohden. Maksutapaa noudatetaan, kunnes verovelvollinen pyytää maksutavan muutosta. Pyyntö on tehtävä ennen verokauden alkua.19 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa veron maksuunpanoa oikaistaan. Oikaisu tehdään hakemuksetta, jos oikaisun peruste on Liikenteen turvallisuusviraston tiedossa. Maksettua veroa palautetaan verovelvolliselle siten kuin 32 §:ssä säädetään.21 §
Verolipun ja muun ilmoituksen tai päätöksen lähettäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää verolipun, muun ilmoituksen tai päätöksen ajoneuvorekisteriin ilmoitetulla osoitteella tai virastolle kirjallisesti ilmoitetulla ajoneuvoveron laskutusosoitteella. Jollei muuta näytetä, asiakirjan tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun virasto on antanut asiakirjan postin tai muun vastaavista tehtävistä huolehtivan sopimuskumppanin kuljetettavaksi.


Jos verovelvollinen ei ole saanut verolippua, hänen on pyydettävä sitä Liikenteen turvallisuusvirastolta siten, että veron voi suorittaa eräpäivänä.23 §
Eräpäivät

Veron eräpäivä on 42 päivän kuluttua verokauden alkamisesta tai verotuspäätöksen tekemisestä sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi ajankohta. Lain 18 §:n 3 momentin mukaisen maksuunpanon eräpäiväksi Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä muunkin päivän.25 §
Maksumuistutus

Liikenteen turvallisuusvirasto voi lähettää erääntyneestä verosta verovelvolliselle maksumuistutuksen. Maksumuistutusta ei kuitenkaan lähetetä, jos sen lähettämättä jättämiseen on erityisiä syitä.


26 §
Veronkannon jaksottaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä jaksoverotettavaksi verovelvollisen, jonka arvioidaan vastaavan keskimäärin päivittäin 12 kuukauden aikana vähintään 50 ajoneuvon verosta. Jaksoverotettavaksi voidaan erityisistä syistä hyväksyä myös tätä pienemmästä verotettavien ajoneuvojen määrästä vastaava verovelvollinen.Liikenteen turvallisuusvirasto voi tehdä asettamillaan ehdoilla sopimuksen jaksoverotettavan kanssa:

1) verolipun sisältämistä tiedoista;

2) veron eräpäivästä;

3) verotusjakson pituudesta;

4) verosaatavaa turvaavasta vakuudesta;

5) maksuunpantavan veron minimimäärästä; sekä

6) muista jaksoverottamisen toimittamiseksi tarpeellisista asioista.


Jos jaksoverotettava ei noudata sopimuksen ehtoja tai jos sopimuksen edellytykset muutoin lakkaavat, Liikenteen turvallisuusvirasto voi purkaa sopimuksen verovelvollista kuulematta. Sopimuksen purkamisen jälkeen ajoneuvovero pannaan maksuun ajoneuvokohtaisesti siten kuin tässä laissa säädetään.


30 §
Aiheettoman suorituksen palauttaminen

Joka osoittaa suorittaneensa erehdyksessä ajoneuvoveroa, on oikeutettu hakemaan suorittamansa määrän takaisin Liikenteen turvallisuusvirastolta. Erehdyksenä ei pidetä veron suorittamista siinä tarkoituksessa, ettei ajoneuvon käyttöä estettäisi, tai olosuhteissa, joissa tätä tarkoitusta voidaan pitää ilmeisenä.31 §
Veronpalautuksen siirto

Jos Liikenteen turvallisuusvirastolla on verovelvolliselle sekä palautettavaa että tälle maksuun pantavaa veroa, virasto siirtää verovelvollista kuulematta palautuksen veron suoritukseksi. Siirto voidaan tehdä, vaikka vero, jonka suoritukseksi palautus siirretään, ei ole erääntynyt. Jos maksuun pantavaa veroa ei ole, palautus siirretään odottamaan seuraavaa maksuunpanoa.32 §
Palautuksen maksaminen

Jos palautusta ei ole haettu viimeistään 12 kuukauden kuluessa palautusperusteen syntymisestä, veronpalautus maksetaan ilman eri hakemusta, jos maksajana on ollut verovelvollinen. Jos muu kuin verovelvollinen on maksanut palautettavana olevan veron, maksajan tulee hakea veronpalautusta Liikenteen turvallisuusvirastolta kirjallisesti.


33 §
Kuittaus

Jos veronkantolaissa säädetyt edellytykset kuittaukseen ovat olemassa ja kuittausta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, kuittaus voidaan toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston ja muun viranomaisen kannettavana olevien verojen kesken. Kuittausmenettelyssä sovelletaan veronkantolain säännöksiä.


36 §
Menettely vapautusta haettaessa

Vapautusta vammaisuuden perusteella haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta kirjallisesti.Vapautus voidaan myöntää hakemuksetta, jos vapautuksen peruste on Liikenteen turvallisuusviraston tiedossa.


46 §
Veronoikaisu veronsaajan hyväksi

Verotuksen muuttumista koskevaa Liikenteen turvallisuusviraston päätöstä saadaan 1 momentissa säädetyn määräajan estämättä oikaista 60 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut viraston päätöksestä tiedon.


47 §
Jälkiverotus

Jos ajoneuvo on toimittamatta jätetyn taikka puutteellisen tai tiedoiltaan väärän ilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan johdosta jäänyt kokonaan tai osaksi verottamatta tai veroa on aiheettomasti palautettu, Liikenteen turvallisuusvirasto määrää maksuun panematta jääneen tai palautetun veron suoritettavaksi.48 §
Ennakkoratkaisu

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun ajoneuvoveroa koskevien säännösten soveltamisesta. Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajoneuvoonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta peritään eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain (1209/2006) mukainen maksu.49 §
Oikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos veroa on maksuunpantu liikaa, asianomainen voi 46 §:ssä säädetyssä ajassa pyytää Liikenteen turvallisuusvirastoa oikaisemaan verotuksen. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti. Virasto voi oikaista verotusta verovelvollisen hyväksi myös oma-aloitteisesti.


52 §
Muutoksenhaun johdosta maksettava korko

Jos muutoksenhaun johdosta veroa määrätään suoritettavaksi tai veron määrää korotetaan, Liikenteen turvallisuusvirasto perii veron ja sille veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa säädetyn viivekoron.


56 §
Viranomaiset

Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto, kuitenkin siten, että kiinteän veron ja kulutusveron veronkantoviranomaisena toimii tullilaitos. Ahvenanmaan maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan valtionvirasto, johon sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusvirastosta.


Liikenteen turvallisuusvirasto, tullilaitos ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjen ajoneuvojen osalta Ahvenanmaan valtionvirasto toimittavat veron maksuunpanon ja huolehtivat veron perimisestä ja muista verotukseen liittyvistä toimenpiteistä sekä käsittelevät ajoneuvoverotusta koskevat hakemus- ja muut asiat. Liikenteen turvallisuusvirasto käsittelee kuitenkin myös Ahvenanmaan valtionviraston kantamia veroja koskevat lykkäys- ja huojennusasiat.57 §
Valvonta

Ajoneuvoverotuksen valvonta kuuluu Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaisille. Laissa määrätyn viranomaisen on valvottava, ettei liikenteessä käytetä tai maasta viedä sellaista ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa, josta on erääntynyttä veroa suorittamatta. Virasto voi antaa muille viranomaisille ohjeita valvonnan suorittamiseksi.


58 §
Käyttökielto

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisen painavista syistä kokonaan tai määräajaksi peruuttaa käyttökiellon tai määrätä, ettei ajoneuvoon sovelleta käyttökieltoa. Ajoneuvon käyttö voidaan sallia ainoastaan, jos:

1) tuomioistuin on päättänyt aloittaa maksun suorittamatta jättäjää koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn; tai

2) voidaan katsoa, ettei ajoneuvon omistaja tai haltija tiennyt eikä ole voinutkaan tietää suorittamatta olevasta verosta ja ajoneuvon käytön estämistä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana.59 §
Ajoneuvon katsastaminen

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt 58 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen käyttökiellon peruuttamisesta, ajoneuvo voidaan päätöksen voimassaoloaikana katsastaa, vaikka veroa on suorittamatta.


61 §
Veronhuojennus

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta määräämillään ehdoilla kokonaan tai osittain vapauttaa tai myöntää lykkäyksen suoritetun tai suoritettavan ajoneuvoveron ja sille laskettavan koron suorittamisesta. Virasto tai valtiovarainministeriö on oikeutettu saamaan muilta veroviranomaisilta tarvittavat tiedot huojennusasian ratkaisemiseksi. Tullihallitus ratkaisee edellä 38 §:ssä tarkoitettua kiinteää ja kulutusveroa koskevat vapautus- tai lykkäyshakemukset. Veronmaksun lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämillä ehdoilla.63 §
Ajoneuvoveroa koskevien tietojen julkisuus ja tietojen antaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa todistuksen siitä, ettei ajoneuvosta ole suorittamatta ajoneuvoveroa. Annetuista tiedoista peritään maksu valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.39.

Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1209/2006) 1 §:n 2 momentti, 5 § ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:


1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan myös Tullihallituksen ja Liikenteen turvallisuusviraston käsittelemiin hakemuksiin, jotka koskevat Tullihallituksen tai Liikenteen turvallisuusviraston antamaa ennakkoratkaisua.


5 §
Kiinteiden maksujen vahvistaminen

Verohallinnon ja Tullihallituksen päätösmaksuista sekä käsittelymaksuista säädetään valtiovarainministeriön asetuksella. Liikenteen turvallisuusviraston maksuista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.


8 §
Maksua koskeva muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että Verohallinnon tai Liikenteen turvallisuusviraston määräämässä maksussa on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä maksun määrännyt viranomainen sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.40.

Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun hätäkeskuslain (157/2000) 8 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohta seuraavasti:


8 §
Tiedonsaantioikeus rekistereistä

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöön kuuluvalla on hätäkeskukselle laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tehtävän alkutoimenpiteiden tai työturvallisuuden varmistamiseksi taikka asianomaisen yksikön tukemiseksi tarpeellisia tietoja maksutta asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitulla tavalla. Tässä tarkoituksessa voidaan saada:


4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikennelupatietojärjestelmistä luvanvaraisen liikenteen valvonnassa tarvittavia tietoja;


7) Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvoliikennerekisterin tietoja ajo-oikeuteen ja liikennelupaan liittyvien asioiden käsittelyä sekä henkilötietojen tarkastamista varten;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.41.

Laki aluevalvontalain 23 ja 24 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) 23 §:n 2 momentti ja 24 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1251/2005, seuraavasti:


23 §
Aluevalvontaviranomaiset

Liikennevirasto toimii toimialallaan aluevalvontaviranomaisena, ja se rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuihin aluevalvontaviranomaisiin, jollei jäljempänä tässä laissa toisin säädetä.24 a §
Nimetyn ilmaliikennepalvelujen tarjoajan aluevalvontatehtävät

Nimetessään ilmailulain mukaisesti ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa, liikenne- ja viestintäministeriö voi edellyttää, että nimettävä palveluntarjoaja avustaa aluevalvontaviranomaisia hoitamalla tässä laissa tarkoitettuja aluevalvontatehtäviä omalla toimialallaan. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan aluevalvontatehtävien käytännön järjestelyiden perusteista sovitaan liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön kesken. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajalle ei voida antaa hoidettavaksi merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää.


Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmaliikennepalvelujen tarjoajan on ilmoitettava sotilas- tai rajavartioviranomaiselle aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta taikka aluerikkomuksen tai alueloukkauksen uhasta sekä ryhdyttävä käytettävissään olevin keinoin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja alueloukkauksen estämiseksi.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.42.

Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 6 §:n 1 momentin 8 kohta seuraavasti:


6 §
Muiden viranomaisten tehtävät

Pelastusviranomaisten ohella velvollisia osallistumaan pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun siten, kuin niiden tehtävistä kunkin toimialan säädöksissä tai muussa lainsäädännössä säädetään, ovat:


8) liikenne- ja viestintäministeriö, Ilmatieteen laitos, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto, Viestintävirasto;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.43.

Laki merimieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/1978) 4 §:n 3 momentti, 70 §:n 2 momentti ja 78 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 3 momentti laissa 1361/2006 ja 70 §:n 2 momentti laissa 1006/1986, seuraavasti:


4 §
Työsopimuksen muoto ja sisältö

Jos sopimuksen voimassaoloaikana työntekijä siirtyy aluksesta toiseen, siirtymisestä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle siten kuin laivaväen luetteloinnista annetussa laissa (1360/2006) säädetään.70 §
Huomautuksen antaminen ja ilmoituksen tekeminen

Kun laivatoimikunta on käsitellyt aluksen päällikköä koskevan asian, on siitä tehtävä ilmoitus työnantajalle sekä tarpeen vaatiessa myös Liikenteen turvallisuusvirastolle.78 §
Oikeus vaatia katsastusta

Jos edellä tarkoitettu katsastus on toimitettu ulkomailla, on päällikön lähetettävä siitä viipymättä ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.44.

Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) 2 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 731/2008, seuraavasti:


2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


4) valvontaviranomaisella Turvatekniikan keskusta; alusten painelaitteiden osalta valvontaviranomaisella tarkoitetaan muiden kuin 5, 16 ja 17 §:n osalta Turvatekniikan keskuksen lisäksi Liikenteen turvallisuusvirastoa; sotilaspainelaitteiden ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden osalta valvontaviranomaisella tarkoitetaan muiden kuin 5, 16 ja 17 §:n osalta pääesikuntaa;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.45.

Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan laivaväen luetteloinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1360/2006) 5 §, 6 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 7 §, 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti sekä 11 § seuraavasti:


5 §
Merimiesluettelo

Laivaväen palvelussuhteita koskevien tietojen luotettavaa rekisteröintiä varten Liikenteen turvallisuusvirasto pitää merimiesluetteloa suomalaisessa aluksessa työskentelevien henkilöiden merimiestoimista.


Jos Suomen kansalainen haluaa merimiesluetteloon merkittäväksi tietoja sellaisista merimiestoimistaan, joita siihen ei 2 §:n mukaan muuten ilmoiteta, hänen on esitettävä niistä luotettava selvitys Liikenteen turvallisuusvirastolle.


6 §
Merimiesluetteloon tallennettavat tiedot

Laivanisännän on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle merimiesluetteloon tallennettavaksi seuraavat tiedot:Liikenteen turvallisuusviraston on 1 momentissa tarkoitetut tiedot saatuaan ilman aiheetonta viivytystä merkittävä ne merimiesluetteloon.


7 §
Laivanisännän ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

Laivanisännän tai hänen edustajansa on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle 6 §:ssä tarkoitetut tiedot viivyttelemättä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua työ- tai virkasuhteen taikka muun sopimussuhteen alkamisesta, päättymisestä taikka 6 §:n 1 momentin 4—6 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta.


Liikenteen turvallisuusviraston suostumuksella merimiesten meripalveluaikoja koskevat ilmoitukset saadaan kuitenkin antaa virastolle kuukausittain. Sisäliikenteen uiton osalta ilmoitukset saadaan antaa purjehduskausittain. Ilmoitukset saadaan toimittaa virastolle sähköisesti.


8 §
Merimiesluetteloon sisältyvien tietojen käsittely

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus periä maksu merimiesluettelosta annettavista otteista. Maksun määräämisessä noudatetaan valtion maksuperustelakia (150/1992) Henkilöä itseään koskevien tietojen antamisesta virasto saa periä korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai otteen rekisterissä olevista tiedoistaan, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.10 §
Muutoksenhaku ja toimivaltainen tuomioistuin

Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


11 §
Valvonta

Tämän lain mukaisten tietojen antamista sekä laivaväkiluettelon laatimisvelvollisuuden täyttämistä valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.46.

Laki liikennevakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 15 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1130/1999, seuraavasti:


15 §

Liikenteen turvallisuusviraston, ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä tarkoitetun sopimusrekisteröijän tai tullilaitoksen myöntämään ajoneuvon siirtolupaan liitettävän vakuutuksen myöntää Liikennevakuutuskeskus.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.47.

Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä 22 päivänä tammikuuta 1999 annetun lain (25/1999) 3 §:n 2 momentti seuraavasti:


3 §
Tietojen luovuttaminen rekisteristä

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus saada rekisteristä työntekijän laivatyökelpoisuutta koskevan päätöksen tekemistä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi virastolla ja työsuojeluviranomaisilla on oikeus saada rekisteristä muita kuin yksittäisen työntekijän terveyttä koskevia tietoja.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.48.

Laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 139 §:n 4 kohta seuraavasti:


139 §
Eläketurvan järjestämistä ja hoitamista varten tehtävät ilmoitukset

Eläketurvan järjestämistä ja hoitamista varten työnantajan on ilmoitettava eläkekassalle tunnistetietonsa ja tehtävä eläkekassalle kuukausi-ilmoitus kalenterikuukauden aikana työnantajan palveluksessa olleen kunkin työntekijän osalta erikseen. Kuukausi-ilmoitus on tehtävä viimeistään työskentelykuukautta toiseksi seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä ja siinä on ilmoitettava eläkekassalle sen ilmoitusmenetelmiä käyttäen:


4) työntekijän palveluasema kalenterikuukauden päättyessä Liikenteen turvallisuusviraston pitämässä merimiesrekisterissä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.49.

Laki autokiinnityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1972 annetun autokiinnityslain (810/1972) 1 §:n 1 momentin johdantokappale, 3 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 ja 12 §, 15 §:n 2 ja 3 momentti, 16–19 §, 20 §:n 2 momentti sekä 21 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 5/1977 ja 15 §:n 2 momentti osaksi laissa 130/2004, seuraavasti:


1 §

Tämän lain nojalla voidaan kiinnittää rahamääräisen kirjallisen sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi Liikenteen turvallisuusviraston pitämään rekisteriin merkitty:3 §

Kiinnitysasian käsittelee Liikenteen turvallisuusvirasto.
6 §

Kiinnitys on uudistettava kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on vahvistettu, uhalla, että kiinnitys muutoin raukeaa. Kun kiinnitystä pyydetään uudistettavaksi, Liikenteen turvallisuusvirastolle on näytettävä alkuperäinen sitoumuskirja.8 §

Joka tahtoo kiinnityksen kokonaan tai osaksi kuoletettavaksi sen johdosta, että sitoumus on täytetty tai muulla tavalla lakannut olemasta voimassa taikka että hakija muutoin on oikeutettu määräämään sitoumuksesta, on velvollinen esittämään alkuperäisen sitoumuskirjan Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka voi kuolettaa kiinnityksen merkitsemällä kuoletuksen rekisteriin.


12 §

Kiinnitystä koskevat asiat on viipymättä otettava käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi siinä järjestyksessä, jossa ne on toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle, ja jokainen asia on käsiteltävä loppuun sen saapumispäivänä.


Jos Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitetaan asia ennen kuin toinen samaa autoa koskeva asia on vahvistettu rekisteröidyksi, hakemukset on käsiteltävä ja ratkaistava, niin kuin ne olisi toimitettu yhtä aikaa.


15 §

Ulosmittauksen ja takavarikon toimittajan, hukkaamiskiellon antajan tai pesänhoitajan tulee viipymättä lähettää Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedot 1 momentissa mainittujen merkintöjen tekemistä varten.


Jos Liikenteen turvallisuusvirastolle esitetään selvitys siitä, että ulosmittaus, takavarikko, hukkaamiskielto tai konkurssi on peruuntunut, rauennut tai muutoin lakannut, on sekin merkittävä rekisteriin.


16 §

Autoa, johon on vahvistettu kiinnitys tai johon kohdistuva kiinnityshakemus on toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle, ei saa poistaa rekisteristä niin kauan kuin kiinnitys on voimassa.


17 §

Liikenteen turvallisuusviraston antamiin rasitustodistuksiin on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä kiinteistön rasitustodistuksista ja kiinnitysrekisteristä on säädetty.


18 §

Kun auto myydään ulosottotoimin, huutokaupan toimittajan on ennen huutokauppaa hankittava autoa koskeva rasitustodistus Liikenteen turvallisuusvirastolta ja ilmoitettava huutokaupasta kiinnityksen haltijalle, jonka asuinpaikka tiedetään.


Jos sitoumus, jonka vakuudeksi kiinnitys on myönnetty, on haltijasitoumus tai on siirron kautta joutunut toisen henkilön haltuun, voi sitoumuksen haltija ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että sitoumuskirja on hänen hallussaan, jos hän niissä tapauksissa, joissa tieto on määrätty annettavaksi kiinnityksen haltijalle, tahtoo saada sellaisen tiedon.


19 §

Muutosta Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa haetaan valittamalla Helsingin hovioikeuteen.


Tyytymättömyydestä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle kahdeksan päivän ja valituskirja samalle viranomaiselle annettava kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen antamisesta lukien, uhalla että valitusta muutoin ei oteta tutkittavaksi. Viraston on viipymättä toimitettava hovioikeuteen valituskirja sekä asiassa laadittu pöytäkirja ja muut asiaan kuuluvat kirjat oman lausuntonsa kera.


20 §

Antamastaan päätöksestä on hovioikeuden niin pian kuin mahdollista lähetettävä jäljennös liikenteen turvallisuusvirastolle ja samalla palautettava asiaan kuuluvat kirjat.21 §

Tehdyllä merkinnällä on sama vaikutus kuin, jos Liikenteen turvallisuusvirasto olisi välittömästi sille tehdyn ilmoituksen tai hakemuksen perusteella tehnyt merkinnän.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.50.

Laki pakkokeinolain 6 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 6 luvun 3 §:n 2 momentti seuraavasti:


6 LUKU

Muut pakkokeinot

3 §
Koe nautitun alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi

Tulli- ja rajavartiomiehellä sekä Liikenteen turvallisuusviraston liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä on tehtävässään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 1 momentin mukaan.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.51.

Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 434/2001, seuraavasti:


8 §
Menettämisseuraamus

Kalastusaluksen päällikkö, konepäällikkö, perämies tai konemestari, joka tuomitaan rangaistukseen aavan meren kalastuksessa tekemänsä rikoksen johdosta 7 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 2 momentin nojalla, voidaan samalla määrätä menettämään aavan meren kalastuksessa tarvitsemansa pätevyyskirja enintään kolmen vuoden määräajaksi. Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava pätevyyskirjan menettämisestä Liikenteen turvallisuusvirastolle.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.52.

Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 ja 46 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten kuljetuksesta 29 päivänä joulukuuta annetun lain (1492/2006) 20 ja 46 § seuraavasti:


20 §
Karja-alusten hyväksymistodistus

Eläinkuljetusasetuksessa tarkoitettua karja-aluksen hyväksymistodistusta haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Virasto suorittaa eläinkuljetusasetuksen edellyttämän tarkastuksen karja-alukselle.


Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää hyväksymistodistuksen, jos karja-alus täyttää eläinkuljetusasetuksessa asetettavat vaatimukset. Virasto voi peruuttaa hyväksymistodistuksen, jos karja-alus ei enää täytä säädettyjä vaatimuksia eikä hyväksymistodistuksen haltija korjaa epäkohtia Viraston tai valvontaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Hyväksymistodistus voidaan kuitenkin peruuttaa heti, jos karja-aluksessa oleva puute on sellainen, että se välittömästi vaarantaa kuljetettavien eläinten hyvinvoinnin.


Liikenteen turvallisuusviraston on viipymättä toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle hyväksymistodistukseen sisältyvät tiedot tai tieto hyväksymistodistuksen peruuttamisesta eläinkuljettajarekisteriin merkitsemistä varten. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyväksymistodistukselle eläinkuljetusasetuksessa tarkoitetun tunnistenumeron.


46 §
Muutoksenhaku

Elintarviketurvallisuusviraston, Liikenteen turvallisuusviraston, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kunnaneläinlääkärin, tarkastuseläinlääkärin, rajaeläinlääkärin ja poliisin tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tämän lain 44 §:ssä tarkoitettua maksua koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.53.

Laki ympäristönsuojelulain 24 ja 25 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 24 §:n 2 momentti ja 25 b §:n 1, 3 ja 4 momentti:


24 §
Muut viranomaiset ja laitokset

Liikenteen turvallisuusvirasto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus tai muu valtioneuvoston asetuksella säädettävä viranomainen huolehtii 13 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tyyppihyväksynnästä siten kuin siitä valtioneuvoston asetuksella säädetään.


25 b §
Meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatiminen

Meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatii maanteistä ja rautateistä Liikennevirasto, lentoasemista lentoaseman pitäjä ja muista liikennealueista liikennealueen pitäjä sekä väestökeskittymistä muiden kuin edellä mainittujen kohteiden osalta asianomainen kunta. Liikennevirasto ja lentoaseman pitäjä toimittavat laatimansa meluselvityksen ja toimintasuunnitelman asianomaiselle kunnalle, joka ottaa ne huomioon laatiessaan väestökeskittymän meluselvitystä ja toimintasuunnitelmaa.


Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa tulee henkilöille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin toimintasuunnitelma saattaa vaikuttaa, varata tilaisuus lausua mielipiteensä. Vaikutusalueen kunnilta, toimivaltaisilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Liikennevirastolta, lentoaseman pitäjältä sekä asetuksella tarkemmin säädettäviltä tahoilta pyydetään lausunto. Lisäksi 92 §:ssä tarkoitetulle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle varataan tilaisuus lausua mielipiteensä toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa.


Meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma tulee julkaista ja tiedottaa niistä tarvittavassa laajuudessa. Ne toimitetaan valtioneuvoston asetuksella säädettävälle viranomaiselle merkittäväksi 27 §:ssä tarkoitettuun ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lisäksi ne lähetetään tiedoksi asianomaiselle kunnalle ja toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tarpeen mukaan Liikennevirastolle ja lentoaseman pitäjälle.Tämä laki tule voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.54.

Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §
Meriliikenteen tilastoja laativa viranomainen

Liikennevirasto laatii tilastoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääristä.


Liikennevirasto kerää suunnittelu- ja valvontatehtäviään sekä merenkulkutilastojen laatimista varten tietoja alusten liikennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääristä.


2 §
Velvollisuus antaa tietoja

Aluksen omistajien tai heidän edustajiensa ja satamien on annettava Liikennevirastolle 1 §:ssä mainitut tiedot aluskohtaisesti ja tavararyhmittäin sekä tyhjien ja täysien kuljetusyksiköiden määrät.


3 §
Valtuutussäännös

Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tietojen keräämisessä ja lähettämisessä noudatettavista menettelyistä.


3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.