Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 137/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

VaVM 32/2009

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja.

Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi 22 prosentista 23 prosenttiin. Elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettava verokanta ehdotetaan korotettavaksi 12 prosentista 13 prosenttiin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta alennettavaksi 22 prosentista 13 prosenttiin. Kirjoihin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisiolupatuloihin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin, tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin, parturi- ja kampaamopalveluihin sekä eräisiin pieniin korjauspalveluihin sovellettava verokanta ehdotetaan korotettavaksi 8 prosentista 9 prosenttiin.

Vakuutusmaksuvero ehdotetaan korotettavaksi 22 prosentista 23 prosenttiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1 Arvonlisäverolaki

Voimassa olevan arvonlisäverolain (1501/1993) 84 §:n mukaan yleinen verokanta on 22 prosenttia veron perusteesta. Lain 85 §:n mukaan elintarvikkeisiin ja rehuihin sovelletaan alennettua 17 prosentin verokantaa, joka lain 785/2008 nojalla alenee 12 prosenttiin vuoden 2009 lokakuun alusta.

Lain 85 a §:n mukaan kirjoihin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisiolupatuloihin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin, tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin, parturi- ja kampaamopalveluihin sekä polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin kohdistuviin pieniin korjauspalveluihin sovelletaan alennettua 8 prosentin verokantaa.

EU:n jäsenvaltioiden arvonlisäverojärjestelmien yhteinen veropohja ja verokantarakenne on vahvistettu neuvoston 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa direktiivissä yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY. Direktiivin 98 artiklan mukaan jäsenvaltio voi soveltaa korkeintaan kahta alennettua verokantaa liitteessä III tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien hyödykkeiden, muun muassa elintarvikkeiden, luovutuksiin. Vuoden 2009 kesäkuun alusta voimaantulleen direktiivimuutoksen (2009/47/EY) mukaan jäsenvaltiot voivat nykyisin soveltaa alennettua verokantaa myös ravintola- ja ateriapalveluihin. Elintarvikkeiden alennettua verokantaa ei voi soveltaa alkoholijuomiin. Ravintola- ja ateriapalvelujen osalta jäsenvaltio voi jättää alkoholijuomat alennetun verokannan soveltamisen ulkopuolelle. Direktiivin 99 artiklan mukaan alennetun verokannan tason tulee olla vähintään 5 prosenttia.

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa on todettu, että verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi elintarvikkeiden arvonlisävero alennetaan 17 prosentista 12 prosenttiin. Vuoden 2008 talousarvion laadinnan yhteydessä hallitus päätti, että alennus toteutetaan vuoden 2009 lokakuun alusta, mikä toteutettiin lailla 785/2008. Hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi myös ravintoloiden ja henkilöstöruokailun arvonlisäverokannan alentaminen elintarvikkeiden arvonlisäveron tasolle.

Kaupassa myytävän ruoan ja ravintolaruoan välisen kilpailutilanteen parantamiseksi ehdotetaan elintarvikkeisiin ja ravintolaruokaan sovellettavaksi samaa verokantaa vuoden 2010 heinäkuun alusta.

Valtiontaloudellisista syistä sekä yleisen verokannan että alennettujen verokantojen tasoa ehdotetaan nostettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2010 heinäkuun alusta. Elintarvikkeiden, rehujen sekä ravintola- ja ateriapalvelujen verokannaksi säädettäisiin 13 prosenttia. Vastaavasti kuten elintarvikkeiden kohdalla ravintola- ja ateriapalvelun alennettu verokanta ei koskisi alkoholijuomia eikä tupakkavalmisteita.

Yleiseksi arvonlisäverokannaksi säädettäisiin 23 prosenttia. Kirjoihin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisiolupatuloihin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin, tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin, parturi- ja kampaamopalveluihin sekä polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin kohdistuviin pieniin korjauspalveluihin sovellettavaksi alennetuksi verokannaksi säädettäisiin 9 prosenttia.

Verokantamuutokset toteutettaisiin muuttamalla arvonlisäverolain 84—85 b §:iä ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:ää.

Lisäksi arvonlisäverolakiin tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia käsitteiden yhdenmukaistamiseksi.

1.2 Vakuutusmaksuverolaki

Vakuutusmaksuverosta säädetään eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa laissa (664/1966). Lain 3 §:n mukaan veron määrä on 22 prosenttia vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.

Vakuutusmaksuveroa on peritty samansuuruisena kuin arvonlisäveroa. Vakuutusmaksuveroon ehdotetaan vastaava korotus kuin yleiseen arvonlisäverokantaan. Vakuutusmaksuverokannaksi säädettäisiin 23 prosenttia vuoden 2010 heinäkuun alusta.

2 Esityksen taloudelliset vaikutukset

2.1 Arvonlisäverolaki

Johdanto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on laskenut yleisellä tasapainomallilla (VATTAGE) verokantamuutosten aiheuttamia kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

Luvut on laskettu vuoden 2009 tasossa. Laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä, että elintarvikkeiden arvonlisäverokanta on alennettu 12 prosenttiin vuoden 2009 lokakuun alusta. Laskelmat on tehty sen mukaan, että elintarvikkeiden verokanta alenee 17 prosentista 13 prosenttiin ja ravintolapalveluiden verokanta 22 prosentista 13 prosenttiin, yleinen verokanta nousee 23 prosenttiin ja alennettu 8 prosentin verokanta nousee 9 prosenttiin. Seuraavassa tarkastellaan alennuksen välittömiä vaikutuksia uudistuksen ensimmäisen 12 kuukauden aikana.

Elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat nousseet tuntuvasti vuoden 2007 alusta elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen, energian hintojen sekä työvoimakustannusten noususta johtuen. Laskelmissa ei ole pyritty simuloimaan poikkeuksellista kustannus- ja inflaatiokehitystä, vaan mallin laskelmat perustuvat tasaisen hintakehityksen oletukseen.

Kokonaistaloudelliset vaikutukset

Verokantojen muutoksen johdosta bruttokansantuote kasvaisi 0,1 prosenttia kansantalouden perusurasta sekä tavaroiden ja palvelujen kokonaiskysyntä kasvaisi 0,4 prosenttia.

Elintarvikkeiden kotimainen tuotanto kasvaisi 0,4 prosenttia sekä ravintola- ja ateriapalvelujen tuotanto kasvaisi 3,4 prosenttia.

Elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentaminen merkitsisi noin 405 miljoonan euron ja ravintolaruoan arvonlisäverokannan alentaminen noin 260 miljoonan euron vuotuista verotulojen bruttomenetystä. Veromenetyksen vastapainona yleisen verokannan korotus tuottaisi noin 485 miljoonaa euroa ja toisen alennetun verokannan korotus noin 70 miljoonaa euroa. Uudistuksen laskennallinen kokonaisvaikutus verotuloihin olisi noin 110 miljoonan euron vuotuinen menetys.

Hintavaikutukset

Elintarvikkeet ovat välttämättömyyshyödykkeitä ja niiden hintajousto on matalampi kuin hyödykkeillä yleensä. Elintarvikkeisiin kohdistuva veronalennus ei juuri lisää ruoan kulutusta, vaan parantaa kuluttajan yleistä ostovoimaa. Ravintola- ja ateriapalvelujen kysynnän hintajousto on taas korkea, ja verokannan alennus lisää tehokkaasti ravintolaruoan kysyntää. Muu kulutus kasvaa elintarvikkeiden arvonlisäveron laskiessa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen käyttämän mallin mukaan verokannan alentamisen on oletettu siirtyvän täysimääräisesti kuluttajahintoihin. Tällöin 13 prosentin verokantaan siirtyminen alentaisi elintarvikkeiden hintoja 3,4 prosenttia ja ravintolaruoan hintoja 7,4 prosenttia.

Kuluttajahintaindeksiin uudistuksella ei olisi juuri vaikutusta, koska verokantojen korotuksesta johtuva hintojen nousu kumoaisi veronalennuksen hintavaikutuksen.

Työllisyysvaikutukset

Työllisyys paranisi veronalennuksen vuoksi 9 500 henkilöllä, mutta verokantojen korottaminen vaikuttaisi työllisyyttä heikentävästi, jolloin kokonaistyöllisyyden paraneminen jäisi 4 800 henkeen. Ravintolapalvelujen työpaikkojen lisäys olisi 3 000 henkilöä. Kaupassa ja elintarviketeollisuudessa syntyisi joitakin satoja uusia työpaikkoja.

Vaikutukset valtion talousarvioon

Yleisen arvonlisäverokannan korotus 22 prosentista 23 prosenttiin merkitsisi vuoden 2010 tasossa laskettuna noin 503 miljoonan euron vuotuista verotulojen lisäystä, josta vuodelle 2010 kohdistuisi noin 160 miljoonaa euroa.

Elintarvikkeiden ja rehujen arvonlisäverokannan korotus 12 prosentista 13 prosenttiin merkitsisi noin 108 miljoonan euron vuotuista verotulojen lisäystä, josta vuodelle 2010 kohdistuisi noin 35 miljoonaa euroa. Toisen alennetun verokannan korotus 8 prosentista 9 prosenttiin lisäisi verotuloja vuosittain noin 73 miljoonalla eurolla, josta vuodelle 2010 kohdistuisi noin 24 miljoonaa euroa.

Ravintola- ja ateriapalvelujen verokannan alennus 22 prosentista 13 prosenttiin merkitsisi noin 258 miljoonan euron vuotuista verotulojen menetystä, josta vuodelle 2010 kohdistuisi noin 86 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena vuoden 2010 heinäkuun alusta ehdotetut arvonlisäverokantojen muutokset lisäisivät verotuloja vuositasolla noin 426 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2010 kohdistuisi noin 133 miljoonaa euroa.

2.2 Vakuutusmaksuverolaki

Vakuutusmaksuveron korottaminen 23 prosenttiin merkitsisi noin 27 miljoonan euron vuotuista verotulojen lisäystä. Vuoden 2010 aikana lisäys olisi noin 9 miljoonaa euroa.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esityksen taloudellisia vaikutuksia on selvitetty Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Voimaantulosäännökseen sisältyisivät ennakkomaksuja ja yhteisöhankintoja koskevat poikkeussäännökset pääsäännön mukaisesta toimitusperiaatteesta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

              
Lakiehdotukset

1.

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 4, 25 a ja 26 §, 39 §:n 3 momentti, 84 ja 85 §, 85 a §:n 1 momentin johdantokappale, 85 b § ja 209 c §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 4 ja 25 a § sekä 39 §:n 3 momentti laissa 1218/1994, 26 § laissa 1061/2007, 84 § laissa 381/1996, 85 § laeissa 1265/1997, ja 785/2008, 85 a §:n 1 momentin johdantokappale laissa 1071/2002, 85 b § mainitussa laissa 1265/1997 sekä 209 c §:n 1 momentti laeissa 325/2003 ja 331/2005, seuraavasti:


4 §

Tuloverolaissa (1535/92) tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään mainitun lain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona. Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin verovelvollinen ravintola- tai ateriapalvelun ottamisesta omaan käyttöön 25 a §:ssä säädetyin edellytyksin ja kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön 32 §:ssä säädetyin edellytyksin.


25 a §

Henkilökunnalle luovutettu ravintola- tai ateriapalvelu katsotaan otetuksi omaan käyttöön myös silloin, kun palvelua ei luovuteta verollisen liiketoiminnan yhteydessä ja vastaavia palveluja ei myydä ulkopuolisille.


26 §

Valtion ei ole suoritettava veroa tavaran tai palvelun ottamisesta omaan käyttöön. Valtion on kuitenkin suoritettava veroa ravintola- tai ateriapalvelun ottamisesta omaan käyttöön 25 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa ja rakentamispalvelun ottamisesta omaan käyttöön 31 §:n 1 momentissa ja 33 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.


39 §

Oppilaitoksessa koulutuksensaajalle tapahtuvasta ravintola- tai ateriapalvelusta ei kuitenkaan suoriteta veroa, kun palvelu tapahtuu koulutuksen yhteydessä ja palvelu liittyy tavanomaisesti koulutukseen.


84 §

Suoritettava vero on 23 prosenttia veron perusteesta, ellei 85—85 a §:ssä toisin säädetä.


85 §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 13 prosenttia veron perusteesta:

1) ruokatavara, juoma ja muu sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tarkoitettu aine sekä niiden raaka-aine ja niitä valmistettaessa tai säilöttäessä käytettävä mauste, säilöntäaine, väri- ja muu lisäaine (elintarvike);

2) ravintola- ja ateriapalvelut, lukuun ottamatta 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden luovutuksia;

3) rehu ja rehuseos sekä niiden valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu raaka- ja lisäaine, eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteaineet sekä rehukala (rehuaine).


Edellä 1 momentin 1 kohdan nojalla alennettua verokantaa ei sovelleta:

1) eläviin eläimiin;

2) vesijohtoveteen;

3) alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettuihin alkoholijuomiin ja tupakkavalmisteisiin; eikä

4) 85 a §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja myrkkyihin.


85 a §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 9 prosenttia veron perusteesta:85 b §

Poiketen siitä, mitä 85 ja 85 a §:ssä säädetään, korvaukseen palautettaessa oikeuttavista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettava vero on 23 prosenttia veron perusteesta.


209 c §

Poiketen siitä, mitä 209 b §:n 2 momentin 1—10 kohdassa säädetään, seuraavissa laskuissa tarvitsee olla vain jäljempänä 3 momentissa tarkoitetut tiedot:

1) loppusummaltaan enintään 250 euron suuruiset laskut;

2) vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa annettavat laskut;

3) ravintola- tai ateriapalveluja taikka henkilökuljetuksia koskevat laskut, lukuun ottamatta edelleen myytäviksi tarkoitettuja palveluja;

4) pysäköintimittareiden ja muiden vastaavien laitteiden tulostamat tositteet.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan, ellei jäljempänä toisin säädetä, jos myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu, tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön, yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahan tuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on 87 §:n nojalla syntynyt lain tultua voimaan.

Lakia sovelletaan niihin veron perusteeseen luettaviin tukiin ja avustuksiin, Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saamiin korvauksiin ja Ålands Radio ja TV Ab:n televisiomaksutuloista saamiin korvauksiin, jotka on saatu lain tultua voimaan.

Tavaran tai palvelun myynnistä saatuun vastikkeeseen tai sen osaan, joka on kertynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta verokantaa.

Lakia sovelletaan sellaiseen tavaran yhteisöhankintaan, joka 138 b §:n mukaan kohdistetaan lain voimaantulon jälkeisille kalenterikuukausille.2.

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (664/1966) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 928/1992, seuraavasti:


3 §

Veron määrä on 23 prosenttia vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2010.

Lakia sovelletaan vakuutusmaksuun, joka kertyy tai maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.3.

Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1266/1996) 18 b §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisena kuin se on laissa 1072/2002, seuraavasti:


18 b §

Arvonlisäverolain 79 d ja 79 e §:ssä tarkoitettujen keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonnista suoritettava vero on 9 prosenttia veron perusteesta, kun:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2010.

Lakia sovelletaan, kun maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain tultua voimaan.Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.