Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 12/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

StVM 4/2009

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että vuoden 2009 alusta toteutettu sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahan korotus ei muuttaisi valtion osuutta edeltävän etuuden perusteella määrättävien vähimmäismääräisten päivärahojen rahoituksessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 momentissa säädetään valtion rahoitusosuudesta sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kuluista. Momentin 1 kohdassa säädetään valtion osuudesta enintään vähimmäismäärän suuruisten sairausvakuutuksen päivärahojen ja kuntoutusrahojen kuluista, 2 kohdassa valtion osuudesta yrittäjien sairaanhoidon kuluista ja 3 kohdassa valtion lisäosuudesta vanhempainpäivärahojen kuluista.

Kansaneläkelaitoksen rahoituksen selkeyttämistä koskevalla hallituksen esityksellä laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ( HE 73/2008 vp) ehdotettiin, että 18 luvun 13 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 4 kohta. Siinä säädetään maatalousyrittäjien työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta valtion varoista. Samalla ehdotettiin selkeytettäväksi pykälän sanamuotoa. Ehdotetut 18 luvun 13 §:n muutokset hyväksyttiin eduskunnassa 11 päivänä marraskuuta 2008.

Sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 momenttia ehdotettiin muutettavaksi myös hallituksen esityksessä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ( HE 135/2008 vp). Sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahan korottamiseen liittyen ehdotettiin, että 1 momentin 1 kohtaa muutettaisiin siten, että sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:ssä säädetyn edeltävän etuuden perusteella määräytyvien vähimmäismäärän suuruisten päivärahojen rahoittamisesta sovitut periaatteet eivät väliaikaisesti muuttuisi. Tätä koskeva lisäys hyväksyttiin eduskunnassa 18 päivänä marraskuussa 2008.

Eduskunnan vastaus 18 päivänä marraskuuta 2008 hyväksyttyyn lakiin annettiin 21 päivänä marraskuuta 2008 ja laki (804/2008) vahvistettiin 5 päivänä joulukuuta 2008. Tämän jälkeen 9 päivänä joulukuuta 2008 annettiin eduskunnan vastaus 11 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytystä lainmuutoksesta ja laki (986/2008) vahvistettiin 19 päivänä joulukuuta 2008.

Jälkimmäisessä eduskunnan vastauksessa ei oltu otettu huomioon 18 päivänä marraskuuta 2008 hyväksyttyä lainmuutosta. Siksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 § tuli vuoden 2009 alusta voimaan sellaisena, kuin se oli hallituksen esityksen HE 73/2008 vp perusteella hyväksytty. Hallituksen esityksessä HE 135/2008 vp ehdotettu ja eduskunnan hyväksymä 18 luvun 13 §:n muutos jäi toteutumatta.

Eduskunnan 18 päivänä marraskuuta 2008 hyväksymän lisäyksen puuttuminen voimassa olevasta sairausvakuutuslaista merkitsee sitä, että valtio rahoittaisi vuoden 2009 alusta sellaisia työttömyysetuuden perusteella määräytyviä sairausvakuutuksen vähimmäismääräisiä päivärahoja, jotka työtulovakuutuksen rahoitusperiaatteiden mukaan kuuluisivat rahoitettaviksi työnantajien sekä palkansaajien ja yrittäjien vakuutusmaksuilla.

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutetaan siten, että valtion varoista ei rahoitettaisi niitä päivärahoja, joiden määrä on määräytynyt sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:ssä säädetyn edeltävän etuuden perusteella ja ovat tämän johdosta vähintään sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vähimmäismäärän suuruisia.

2. Esityksen vaikutukset

Jos ehdotettua sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muutosta ei tehtäisi, valtion osuus sairausvakuutuksen vähimmäismääräisten päivärahojen kuluista kasvaisi 32 miljoonalla eurolla valtion vuoden 2009 talousarvioesityksessä hyväksytystä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu valtiovarainministeriötä ja Kansaneläkelaitosta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2009.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 13 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 986/2008, seuraavasti:


18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut

13 §
Valtion rahoitusosuus ja yrittäjän lisärahoitusosuus

Valtion varoista rahoitetaan:

1) kulut, jotka aiheutuvat sellaisen 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen päivärahan tai kuntoutusrahan maksamisesta, joka on enintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vähimmäismäärän suuruinen tai, kun on kysymyksessä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu kuntoutusraha, enintään viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitetun vähimmäismäärän suuruinen; valtion varoista ei kuitenkaan rahoiteta niitä sairauspäivärahoja ja kuntoutusrahoja, jotka ovat enintään vähimmäismäärän suuruisia 12 luvun tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 §:n 1 momentin tai 37 taikka 39 §:n mukaisen yhteensovituksen vuoksi eikä niitä päivärahoja, joiden määrä on määräytynyt tämän lain 11 luvun 6 §:n perusteella ja ovat vähintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vähimmäismäärän suuruisia;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.