Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 215/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

StVM 40/2008

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamista siten, että lakien voimaantuloa siirretään yhdellä vuodella 1 päivästä tammikuuta 2009 1 päivään tammikuuta 2010.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla olevat virastot Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus yhdistetään 1 päivästä tammikuuta 2009 voimaan tulevalla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetulla lailla (669/2008) uudeksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi.

Hallituksen esitykseen laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 131/2008 vp) liittyi myös sosiaalihuoltolainsäädännön muutoksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon ohjausta ja valvontaa. Ehdotetut muutokset hyväksyttiin sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetulla lailla (670/2008), yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (671/2008) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (672/2008).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan edellä mainittujen sosiaalihuollon valvontaan liittyvien lakien ohjaus- ja valvontatehtävän osalta laki tulee voimaan toiminnan organisoimiseksi tarpeellisen yhden vuoden siirtymäajan kuluttua eli 1 päivänä tammikuuta 2010. Kyseiset erityislait, joissa säädetään tarkemmin sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontatehtävistä, tulevat kuitenkin voimaantulosäännöstensä mukaan voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sosiaalihuoltolain, yksityisten sosiaalipalvelujen muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulon ajankohta on tarpeen yhtenäistää samaksi ajankohdaksi, jolloin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto käynnistää sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontatyönsä.

Esityksessä ehdotetaan siten sosiaalihuoltolain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamista siten, että lait tulisivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

2. Esityksen vaikutukset

Koska kyseessä on edellä mainittujen lakien voimaantulosäännösten korjaaminen vastaamaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 8 §:n 1 momentissa säädettyä lakien valvonnan voimaantuloajankohtaa, esityksellä ei ole vaikutuksia, jotka poikkeaisivat hallituksen esityksessä laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi esitetystä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaalihuoltolain muuttamisesta 31 päivänä lokakuuta 2008 annetun lain (670/2008) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .2.

Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta 31 päivänä lokakuuta 2008 annetun lain (671/2008) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .3.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kehitysvammaisten erityishuollosta 31 päivänä lokakuuta 2008 annetun lain muuttamisesta annetun lain (672/2008) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Stefan Wallin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.