Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 182/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla valtiovarainministeriö voisi antaa vastavakuuksia vaatimatta valtiontakuun Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeeseen tehtyihin talletuksiin liittyvien järjestelyjen vakuudeksi. Kolme suomalaista liikepankkia ovat päässeet ratkaisuun, jolla Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Pohjola-ryhmän ja Sampo Pankki Oyj:n perustaman ja rahoittaman erillisyhtiön välityksellä turvataan noin 10 000 tallettajan yhteismäärältään noin 115 miljoonan euron määräisten talletusten maksaminen. Kysymyksessä on yksityisen sektorin markkinaehtoinen ratkaisu, jossa edellä mainitut pankit kantavat järjestelyyn liittyvän kaupallisen riskin ja luottoriskin. Ratkaisu ei muuta Suomessa voimassa olevia talletussuojaperiaatteita. Vaikka järjestely on islantilaisviranomaisten hyväksymä, saattaa talletusten maksamiseen liittyä Islannissa jälkeenpäin vireille tulevia takaisinsaantikanteita tai niihin verrattavia muita oikeudellisia riskejä, joilta suojautumiseksi valtiontakuu on tarpeellinen.


PERUSTELUT

Islannin valtio on ottanut Kaupthing Bank hf:n haltuunsa. Pankin Suomen sivuliikkeessä, jonka toiminta on Rahoitustarkastuksen päätöksellä keskeytetty, on talletuksia noin 115 miljoonaa euroa ja talletusasiakkaita noin 10 000.

Sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksamista varten on syntynyt yksityisen sektorin ratkaisu. Sen mukaan perustettava erillisyhtiö ottaa taloudellisen vastuun Kaupthing hf:n Suomessa olevan talletuskannan maksamisesta tallettajille. Tätä vastaan erillisyhtiölle luovutetaan panttina tai kaupalla Kaupthing hf:n lainasaamisia ja muita varoja. Erillisyhtiötä rahoittaa kolme liikepankkia, Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Pohjola-ryhmä ja Sampo Pankki Oyj, jotta yhtiö pystyisi suoriutumaan talletusten takaisinmaksun järjestämisestä. Kysymyksessä on siten ratkaisu, jossa kaupallisen riskin ja luottoriskin kantavat nämä kolme pankkia. Ratkaisu ei muuta Suomen voimassa olevia talletussuojaperiaatteita.

Tehtävä järjestely on Islannin viranomaisten kaikin puolin hyväksymä ja ne katsovat sen olevan täysin Islannin lainsäädännön mukainen. Tästä huolimatta varoihin saattaa kohdistua takaisinsaanti- tai muita niihin verrattavia vaateita, jotka tuomioistuimessa menestyessään voisivat aiheuttaa taloudellisia seuraamuksia kolmelle ratkaisuun osallistuvalle pankille tai pankkien erillisyhtiölle. Liikepankit ovat tästä syystä asettaneet järjestelyn edellytykseksi sen, että niiden vastuulle ei tule mahdollisista varoihin kohdistuvista konkurssioikeudellisista vaateista johtuvia oikeudellisia riskejä. Näin ollen yksityisen sektorin ratkaisun edellytys käytännössä on, että Suomen valtio myöntää järjestelyyn osallistuville suomalaisille tahoille takuun näitä oikeudellisia riskejä vastaan. Asian hoitamista takuun avulla on pidettävä suoraa islantilaispankille myönnettävää valtion lainaa parempana vaihtoehtona.

Esitettävään takuuseen sovelletaan lakia valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988). Takuu voidaan kuitenkin myöntää perimättä takuumaksua sekä ilman turvaavaa vakuutta. Päättäessään valtiontakuun antamisesta valtioneuvosto tulee samalla vahvistamaan tarkemmat ehdot, joita valtiovarainministeriön tulee noudattaa sen hyväksyessä takuun lopullisen rakenteen ja määrän.

Edellä lausutun perusteella ehdotetaan,

että Eduskunta päättäisi perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto tai sen määräämillä tarkemmilla ehdoilla valtiovarainministeriö voi vastavakuutta vaatimatta antaa valtiontakuun, jolla Suomen valtio sitoutuu korvaamaan täysimääräisesti Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, OP-Pohjola-ryhmälle ja Sampo Pankki Oyj:lle, sekä pankkien erillisyhtiölle tai Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeen tallettajille aiheutuvan kaiken vahingon, joka niille mahdollisesti aiheutuu Kaupthing Bank hf:n Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten takaisin maksamisesta johtuvista takaisinsaanti- tai muista vastaavista insolvenssioikeudellisista vaateista, kuitenkin siten, että takuu koskee pääomamäärältään enintään 115 000 000 euron suuruiseen talletusmäärään kohdistuvia vaateita.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kunta- ja hallintoministeri
Mari Kiviniemi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.