Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 164/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten, että jalometallin määritelmään lisätään palladium.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Jalometallituotteista annetun lain kokonaisuudistus tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Lain muutoksella vuoden 2005 maaliskuussa täsmennettiin jalometallin ja jalometalliseoksen määritelmiä sekä valvontaviranomaisen valtuuksia. Lain soveltamisalaan kuuluvat jalometallituotteet, joita olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. Laki asettaa vaatimuksia markkinoille saatettaville ja myytäville jalometallituotteille niiden pitoisuuden ja käytettävien leimojen osalta. Laki sisältää myös markkinavalvontaan ja muuhun lain noudattamisen valvontaan tarvittavat säännökset.

Lain 2 § ehdotetaan muutettavaksi niin, että sen 1 kohdan jalometallin määritelmään lisättäisiin palladium. Tällöin leimattavia jalometalleja olisivat kulta, hopea, platina ja palladium. Muutoksen tarkoituksena on yhtenäistää kansallinen sääntely useimpien EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön ja Suomea sitovan kansainvälisen jalometallien tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyn sopimuksen (SopS 17/1975) mukaiseksi.

Lain 3 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 kohta, jossa säädettäisiin vähimmäispitoisuus myös palladiumtuotteille.

2 Esityksen vaikutukset

Esitys parantaisi suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia eikä organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä virkatyönä ja se perustuu esitykseen, jonka on tehnyt jalometallituotteista annetun lain valvontaa suorittavan viranomaisen ylläpitämä Jalometallituotefoorumi, jossa on edustettuina kaikki jalometallialan toimijat.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan jalometallituotteista 1 päivänä joulukuuta annetun lain (1029/2000) 2 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 154/2005 sekä

lisätään 3 §:ään uusi 4 kohta seuraavasti:


2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) jalometallilla puhdasta kultaa, hopeaa, platinaa ja palladiumia;


2 luku

Jalometallituotteet

3 §
Vaatimukset

Jalometallituotteena saa markkinoille saattaa ja myydä vain tuotteita, jotka on valmistettu vähintään:


4) 500 massan tuhannesosaa puhdasta palladiumia sisältävästä palladiumseoksesta.
Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Cronberg

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.