Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 158/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:ää muutettavaksi siten, että talletusrahastosta korvattavan talletuksen enimmäismäärä korotetaan 25 000 eurosta 50 000 euroon. Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:ää muutettaisiin siten, että Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori voi hakea talletussuojarahastosta lisäsuojaa enintään 50 000 euroon saakka ja muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen talletussuojarahastoon kuuluvan sivukonttorin talletussuojan enimmäismäärä korotetaan vastaavasti 50 000 euroon.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. Luottolaitostoiminnasta annetun lain muutosta on tarkoitus soveltaa 8 päivästä lokakuuta 2008. Talletussuojarahasto voisi päättää, että ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta annetun lain muutoksen mukaista korotettua suojaa sovelletaan Euroopan talousalueelta tulevan luottolaitoksen sivukonttoriin 8 päivästä lokakuuta 2008 lukien.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Talletussuojasta säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 7 luvussa. Lain 95 §:n mukaan suomalaisen talletuspankin on kuuluttava talletussuojarahastoon, jotta se voi ottaa vastaan yleisön talletuksia. Laissa säädetään muun muassa rahaston hallinnon järjestämisestä ja talletuspankeilta kerättävän kannatusmaksun määräytymisestä. Lain 105 §:n mukaan talletussuojarahaston varoista korvataan talletuspankissa tilillä olevat ja tilille vielä kirjautumattomat maksujenvälityksessä olevat tallettajan samassa talletuspankissa olevat saamiset, kuitenkin enintään 25 000 euron määrään asti.

Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain (1608/1993) 7 a §:n mukaan Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen pankin Suomessa toimiva sivukonttori voi liittyä Suomen talletussuojajärjestelmään, jos sen kotivaltion tarjoama talletussuoja on heikompi kuin Suomen ja se haluaa täydentää asiakkailleen tarjoamiensa talletusten suojaa. Kotivaltion ja tämän lisäsuojan yhteismäärä voi olla enintään 25 000 euroa.

Mainitun lain 9 a §:n mukaan talletussuojarahaston varoista korvataan myös rahaston jäsenenä olevan muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen pankin Suomessa olevan sivukonttorin tallettajien saamiset siltä osin kuin tällaisen selvitystilassa olevan luottolaitoksen tai sen konkurssipesän varat eivät riitä tallettajien saamisten maksamiseen. Tässäkin tapauksessa korvauksen enimmäismäärä on 25 000 euroa.

Talletussuojarahaston jäsenenä on yksi Euroopan talousalueella toimiluvan saaneen ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori.

2 Ehdotetut muutokset

Rahoitusmarkkinoiden Yhdysvalloista vuonna 2007 alkanut vakava häiriötila on johtanut siihen, että useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa talletussuojaa on viime aikoina joko korotettu tuntuvasti tai suojan yläraja on poistettu kokonaan. Saksan, Itävallan, Tanskan ja Irlannin hallitukset ovat ilmoittaneet takaavansa joko kaikki yksityishenkilöiden tai kaikkien tallettajien varat valtion toimesta. Tanskassa myös pankit joutuvat osallistumaan merkittävällä panoksella rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseen. Ruotsissa talletussuojan määrä kaksinkertaistettiin 500 000 Ruotsin kruunuun (noin 51 000 euroa) ja suojan kattavuutta laajennettiin koskemaan myös aikaisemmin sen ulkopuolella olleet määräaikaistalletukset. Euroopan unionin talous- ja valtiovarainministereiden neuvosto antoi yksimielisesti 7 päivänä lokakuuta 2008 suosituksen korottaa yksityishenkilöiden talletussuojan vähimmäistaso kaikissa jäsenvaltiossa 50 000 euroon 8 päivästä lokakuuta 2008 vähintään yhden vuoden ajaksi.

Keskeisten suomalaisten pankkien vakavaraisuus ja kannattavuus ovat tällä hetkellä hyvällä tasolla eikä välttämätöntä tarvetta talletussuojan tarkistamiseen ole tallettajien aseman turvaamiseksi. Tasavertaisen kilpailuaseman turvaamiseksi suomalaisille talletuspankeille on kuitenkin tarpeellista, että myös Suomen talletussuojaa tarkistetaan korottamalla suojattavien talletusten enimmäismäärä 50 000 euroon. Talletussuojaa koskevaan lainsäädäntöön ei tällä hetkellä nähdä tarvetta tehdä muita muutoksia.

3 Esityksen vaikutukset

Tallettajien suoja Suomessa tulee paranemaan, mikä lisää yleistä luottamusta suomalaisiin pankkeihin. Suomalaisten pankkien kilpailuasema, erityisesti ruotsalaisiin pankkeihin nähden, säilyy ennallaan.

Korotettu suojan taso kasvattaa suojattavien talletusten määrää 8—9 miljardia euroa. Tämä johtaa talletussuojarahaston jäsenpankkien kannatusmaksujen nousuun. Korkeampi kannatusmaksu tulee ensimmäistä kertaa maksettavaksi vuonna 2009. Perittävien kannatusmaksujen yhteismäärä on arviolta noin 8—9 miljoonaa euroa eli noin 20 prosenttia korkeampi kuin nykyinen vuotuinen maksu.

4 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

5 Voimaantulo

Ehdotetut säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. Luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n muutosta sovellettaisiin 8 päivästä lokakuuta 2008 lukien. Talletussuojarahasto voisi päättää, että jos Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut talletuspankin sivuliike hakee rahastolta korotettua suojaa, talletussuojarahaston päätöstä voidaan soveltaa 8 päivästä lokakuuta 2008 lukien.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 105 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 momentti laissa 929/2007, seuraavasti:

105 §
Korvattavat saamiset

Talletussuojarahaston varoista korvataan talletuspankissa tilillä olevat ja tilille vielä kirjautumattomat maksujenvälityksessä olevat tallettajan samassa talletuspankissa olevat saamiset, kuitenkin enintään 50 000 euron määrään asti. Jos tiliä käytetään sijoituspalveluun siten kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 55 §:n 2 momentissa säädetään, korvaus maksetaan kuitenkin mainitussa laissa tarkoitetusta korvausrahastosta siten kuin mainitun lain 6 luvussa säädetään.

Talletuspankin ETA-valtiossa olevan sivuliikkeen tallettajan saamiset korvataan suomalaisen talletussuojarahaston varoista siihen määrään, johon ne korvattaisiin sivuliikkeen sijaintivaltion suojajärjestelmän mukaisesti, kuitenkin enintään 50 000 euron määrään asti.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2008.

Tätä lakia sovelletaan 8 päivästä lokakuuta 2008 lukien.


2.

Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 7 a §:n 1 momentti ja 9 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 127/2007, seuraavasti:

7 a §
Sivukonttorin lisäsuoja

Luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori voi kuulua Suomessa luottolaitostoiminnasta annetun lain 95 §:ssä tarkoitettuun talletussuojarahastoon täydentääkseen kotivaltionsa mukaista tallettajien saamisten suojaa, jos sivukonttori ottaa vastaan talletuksia yleisöltä ja sen kotivaltion suojaa ei voida pitää yhtä riittävänä kuin edellä mainitun lain mukaista talletussuojarahaston antamaa suojaa. Ulkomaisen luottolaitoksen kotivaltion suojan ja talletussuojarahaston antaman suojan yhteismäärä voi kuitenkin olla enintään 50 000 euroa. Sen estämättä, mitä tässä momentissa säädetään korvauksen enimmäismäärästä, luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n 3 momentissa tarkoitetut varat korvataan täysimääräisesti.


9 a §
Korvausvelvollisuus

Talletussuojarahaston varoja voidaan käyttää selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen 9 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen luottolaitoksen osalta vain sen Suomessa olevan ja talletussuojarahaston jäsenenä olevan sivukonttorin yleisölle tarjottavilla tileillä olevien tallettajien sellaisten luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 ja 106 §:ssä tarkoitettujen saamisten maksamiseen, joiden maksamiseen selvitystilassa olevan luottolaitoksen tai konkurssipesän varat eivät riitä, kuitenkin tallettajaa kohti enintään se osa saamisista, joka ei ylitä 50 000 euron määrää. Saamiset voidaan maksaa jo konkurssin tai selvitystilan aikana. Sen estämättä, mitä edellä tässä momentissa säädetään korvauksen enimmäismäärästä, luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n 3 momentissa tarkoitetut varat korvataan täysimääräisesti. Saamiset maksetaan tallettajille euroina.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2008.

Talletussuojarahasto voi päättää, että sen 7 a §:n 2 momentissa tarkoitettuun hakemukseen antamaa päätöstä sovelletaan 8 päivästä lokakuuta 2008 lukien.


Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.