Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 138/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että sitä sovellettaisiin puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen puolustusvoimien painelaitteiden ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden valvontaa koskeva erityissäännös. Samoin lakiin ehdotetaan lisättäväksi erityissäännös puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden tarkastamisesta.

Ilma-alusten painelaitteiden osalta lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä viitattaisiin ilmailulakiin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Painelaitelain (869/1999) 1 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdan mukaan lakia sovelletaan puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin ja ilma-aluksiin ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin siten kuin erikseen säädetään.

Painelaitelailla kumottiin paineastialaki (98/1973). Samalla termi paineastia korvattiin termillä painelaite. Painelaitelain 27 §:n 3 momentin siirtymäsäännöksen mukaan paineastioiden suunnittelua, valmistusta, käyttöönottoa ja niihin liittyvää tarkastusta ja tarkastuslaitosta koskevia paineastialain ja sen nojalla annettuja muita säännöksiä kuin paineastia-asetuksen (549/1973) 21 c §:ää voidaan kuitenkin soveltaa rajoitetusti edelleen. Painelaitelain alkuperäisen siirtymäsäännöksen mukaan paineastialain ja sen nojalla annettuja säännöksiä voitiin soveltaa 29 päivään toukokuuta 2002. Siirtymäkautta on jatkettu 31 päivään joulukuuta 2008 lainmuutoksilla 387/2002, 1160/2003 ja 1096/2005 siltä osin kuin on kysymys muun muassa puolustushallinnon toimialan painelaitteista taikka ilma-alusten tai niiden käyttölaitteistoihin kuuluvista painelaitteista.

Puolustushallinnon toimialan painelaitteet

Paineastialain nojalla annetun paineastia-asetuksen nojalla on annettu puolustusministeriön päätös paineastia-asetuksen soveltamisesta puolustusvoimien käytössä oleviin paineastioihin (Puolustusministeriön määräyskokoelma, määräys Nro 58, 20.1.1992). Mainitussa puolustusministeriön päätöksessä on määritelty, mitkä puolustusvoimien käytössä olevat paineastiat ovat yksinomaan sotilaallisiin tarkoituksiin käytettäviä paineastioita. Päätöksen mukaan näitä paineastioita ovat muun muassa aseisiin ja asejärjestelmiin kuuluvat paineastiat, puolustusvoimien aluksiin ja ilma-aluksiin ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluvat paineastiat, varikoilla, linnakkeissa, suojatiloissa, laivastoasemilla ja ilmavoimien joukko-osastoissa olevat yksinomaan sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävät paineastiat sekä puolustusministeriön erikseen määrittelemissä kohteissa olevat yksinomaan sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävät paineastiat.

Muiden kuin yksinomaan sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävien puolustusvoimien käytössä olevien paineastioiden osalta on noudatettu paineastia-asetusta ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Lisäksi kaikkien puolustusvoimien käytössä olevien paineastioiden suunnitteluun, valmistukseen, maahantuontiin, tarkastuksiin, sijoittamiseen, varusteisiin ja käyttöön on puolustusministeriön päätöksen perusteella sovellettu paineastia-asetusta ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Puolustusministeriön päätöksessä on säädetty poikkeuksista puolustusvoimien käytössä olevien, yksinomaan sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävien paineastioiden valvonnan ja tarkastusten suorittamisen osalta. Puolustusvoimien käytössä olevien, yksinomaan sotilaalliseen tarkoitukseen käytettävien paineastioiden valvontaviranomaisena on toiminut Turvatekniikan keskuksen sijaan pääesikunta sekä puolustusvoimien ilma-alusten ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluvien paineastioiden osalta ilmavoimien esikunta. Lisäksi puolustusvoimien käytössä olevat, yksinomaan sotilaallisiin tarkoituksiin käytettävät paineastiat on tarkastettu tarkastuslaitosten sijaan puolustusvoimien omien tarkastajien toimesta.

Suurin osa puolustushallinnossa tällä hetkellä käytössä olevista painelaitteista on aivan tavallisia painelaitteita. Niihin voidaan soveltaa sellaisenaan painelaitelakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

Tavallisia painelaitteita on kuitenkin jonkin verran myös puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa olevissa, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa. Kohteet omistaa pääsääntöisesti Senaatti-kiinteistöt, joka vuokraa ne puolustusministeriölle tai puolustusvoimille ja niiden ylläpidosta vastaa puolustusministeriön alainen Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävillä kohteilla on puolustushallinnossa perinteisesti tarkoitettu muun muassa puolustusministeriön tai puolustusvoimien:

1) operatiivisia johto-, viesti- ja valvonta-asemia, tutka-, radio- ja linkkiasemia;

2) tuotantolaitoksia mukaan lukien varikot sekä sellaiset korjaamot, jotka eivät ensisijaisesti ole autojen kunnossapitoa tai kiinteistöjen hoitoa varten;

3) varastoalueita, jotka on tarkoitettu yksinomaan sotilasläänin ja joukko-osaston toimintavalmiutta (liikekannallepanoa) varten ja jotka on erikseen aidattu ja vartioitu;

4) lentotukikohtia;

5) rannikkotykistölinnakkeita;

6) meripuolustusalueiden sotasatamia; sekä

7) koe- ja tutkimuslaitoksia.

Edellä mainitun luettelon kohteisiin sisältyy myös alueita, jotka eivät ole salassa pidettäviä. Puolustusvoimat onkin mainitun luettelon laatimisen jälkeen jakanut sotilaskohteensa maanpuolustuksellisen salassapitotarpeen perusteella turvallisuusvyöhykkeisiin.

Puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa olevissa, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa olevat irralliset tai suhteellisen vähäisin toimenpitein irrotettavat painelaitteet voidaan siirtää kohteen ulkopuolelle normaalia painelaitelain mukaista tarkastusta ja valvontaa varten. Kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden osalta näin ei voida kuitenkaan menetellä. Puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettuja painelaitteita on tällä hetkellä muutamia kymmeniä.

Puolustusvoimien hallinnassa olevissa, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa olevia painelaitteita ovat tähän asti tarkastaneet puolustusvoimien omat tarkastajat. Pääosassa kohteita tarkastuksen voisi kuitenkin valvotusti suorittaa myös painelaitelain 5 §:ssä tarkoitettu hyväksytty tarkastuslaitos, jonka kanssa puolustusvoimat olisi tehnyt turvallisuussopimuksen ja jonka tarkastuksia tekevältä työntekijältä olisi otettu vaitiolovakuutus ja tehty turvallisuusselvityksistä annetussa laissa (177/2002) tarkoitettu turvallisuusselvitys.

Puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettuja painelaitteita, jotka olisi painelaitelain 8 §:n mukaan rekisteröitävä, ei voida kuitenkaan merkitä Turvatekniikan keskuksen pitämään yleiseen rekisteriin, koska rekisteröinnin yhteydessä paljastuisi kohteiden sijaintia koskevia salassa pidettäviä tietoja. Kohteen sijainnin paljastuminen yksittäisen tarkastuksen yhteydessä ei ole samalla tavoin ongelmallista kuin sijainnin merkitseminen valtakunnalliseen, julkiseen rekisteriin. Jos valtakunnallinen rekisteri sisältäisi tiedot kaikkien kohteissa olevien rekisteröitävien painelaitteiden sijainneista, rekisterimerkintöjen perusteella voitaisiin tietoja yhdistelemällä saada tietoja maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävistä seikoista. Tämän vuoksi puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennetut painelaitteet tulisi merkitä puolustusvoimien rekisteriin. Samoin niiden valvonta tulisi säilyttää puolustusvoimilla.

Tiettyihin puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin on pääsy vain puolustushallinnon vakinaisella henkilökunnalla. Näitä kohteita ovat puolustusvoimien turvallisuusvyöhykejaotuksessa niin sanotut 1. turvallisuusvyöhykkeen kohteet. Puolustusvoimien 1. turvallisuusvyöhykkeen kohteissa sijaitsee sellaisia keskeisiä valtakunnallisia tiedustelu-, valvonta-, johtamis-, viesti-, ase- ja huoltojärjestelmiä tai niiden sellaisia osia, rakenteita tai tiloja, tietoja tai materiaalia, joiden paljastuminen tai tuhoutuminen aiheuttaa merkittävää vahinkoa koko maanpuolustukselle. Kohteisiin ei voida tämän vuoksi päästää puolustushallinnon ulkopuolisia henkilöitä tarkastamaan tai valvomaan kohteissa sijaitsevia painelaitteita. Turvallisuusvyöhykkeen 1. kohteisiin kiinteästi asennettuja painelaitteita on kuitenkin lukumääräisesti vain muutamia.

Puolustusvoimilla on tavallisten painelaitteiden lisäksi jonkin verran puolustustarvikkeisiin kuuluvia, yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettuja painelaitteita. Yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut painelaitteet poikkeavat yleensä suunnittelu- tai valmistusperusteiltaan, rakenteeltaan taikka käyttötarkoitukseltaan yleisesti käytössä olevista painelaitteista. Yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettuja painelaitteita on erityisesti ohjuksissa ja panssariajoneuvoissa. Jonkin verran tällaisia painelaitteita on myös erikoisajoneuvoissa, sota-aluksissa, sotilasilma-aluksissa, tykeissä ja muissa asejärjestelmissä sekä merivoimien vedenalaisen toiminnan laitteissa.

Yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut painelaitteet on suunniteltu nimenomaisesti osaksi puolustustarvikkeita. Niiden korvaaminen tavallisilla painelaitteilla on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. Kaikista puolustusvoimien yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitetuista painelaitteista ei ole myöskään saatavissa tietoja, joiden perusteella niiden vaatimustenmukaisuutta voitaisiin arvioida kaikilla painelaitelainsäädännössä edellytetyillä menetelmillä. Puolustustarvikkeisiin kuuluvia painelaitteita koskevia tietoja ei niitä hankittaessa ole aina mahdollista saada esimerkiksi siksi, että puolustustarvikkeiden toimittaja tai toimittajan kotipaikkavaltio katsoo tiedot salassa pidettäviksi eikä luovuta niitä tai vaatii niiden salassa pitämistä kolmannelta taholta.

Edellä mainituista syistä johtuen yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen puolustusvoimien painelaitteiden turvallisuus joudutaan yleensä ainakin joiltakin osin arvioimaan muilla kuin painelaitelainsäädännössä edellytetyillä menetelmillä. Yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen painelaitteiden valvonta ja tarkastus edellyttää usein erityistä ammattitaitoa ja tietoja myös niistä puolustustarvikkeista, joihin painelaitteet liittyvät. Tämän vuoksi painelaitteet ovat tähän asti olleet puolustusvoimien valvonnassa ja puolustusvoimien omat tarkastajat ovat tarkastaneet ne.

Osa yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitetuille painelaitteille tehtävistä tarkastuksista on kuitenkin aivan normaaleja painelaitteiden tarkastuksia. Nämä tarkastukset voitaisiin siirtää puolustusvoimilta painelaitelain 5 §:ssä tarkoitetuille hyväksytyille tarkastuslaitoksille, jotka muutenkin suorittavat vastaavia tarkastuksia.

Puolustusvoimat pyrkii yhä enemmän keskittymään ydintoimintoihinsa ja hankkimaan esimerkiksi puolustustarvikkeidensa huolto- ja kunnossapitopalvelut erilaisten osto- ja kumppanuussopimusten kautta. Yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen puolustusvoimien painelaitteiden kaikki tarkastukset voitaisiinkin jatkossa ostaa puolustusvoimien ulkopuolisilta tarkastuslaitoksilta. Tämä edellyttäisi sitä, että jollakin tarkastuslaitoksella olisi yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen painelaitteiden tarkastamiseen tarvittava erityisosaaminen. Ratkaisu edellyttäisi myös kiinteää yhteistyötä puolustusvoimien ja tarkastuslaitoksen välillä. Tässä järjestelyssä puolustusvoimien omasta tarkastustoiminnasta voitaisiin luopua parin vuoden siirtymäajan jälkeen kokonaan.

Puolustushallinnon toimialan painelaitteita koskevan sääntelyn uudistaminen ehdotetulla tavalla olisi tarpeen erityisesti painelaitelain siirtymäsäännöksen takia. Lisäksi puolustushallinnon toimialan painelaitteita koskevaa sääntelyä on tarpeen edellä esitetyin tavoin ajanmukaistaa ja selkeyttää.

Ilma-alusten painelaitteet

Ilma-alusten painelaitteisiin kuuluvat esimerkiksi happipullot, paineilmasäiliöt, tulensammuttimet sekä kuumailmapalloissa nestekaasupullot.

Ilmailun osalta ei ole olemassa kansainvälisiä vaatimuksia, jotka koskisivat erityisesti painelaitteiden hyväksyntää, valmistusta tai huoltoa. Painelaitteita pidetään ilma-aluksen osina tai laitteina. Ilma-alusten painelaitteet hyväksytään ilma-aluksen tyyppihyväksynnän osana. Lentokelpoisuusvaatimukset sisältävät tekniset vaatimukset ilma-aluksen painelaitteille. Tyyppihyväksynnän yhteydessä määritellään huoltovaatimukset ilma-alukselle ja sen osille ja laitteille. Painelaitteiden niin sanottu jälkiasennus puolestaan käsitellään muutoksena ilma-aluksen suunnitteluun.

Vaikka painelaite olisi painelaitelain vaatimusten mukainen, sen asennus ilma-alukseen vaatii joka tapauksessa Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) hyväksynnän. Ilma-alusten painelaitteita ei myöskään huolleta painelaitelain nojalla annettujen yleisten säännösten mukaan, vaan ilmailumääräysten ja ilma-aluksen huolto-ohjelman mukaan. Tyypillinen huoltotoimenpide on kolmen, viiden tai kymmenen vuoden välein tehtävä määräaikaistarkastus. Tarkastuksen tekee ilmailualan hyväksytty huolto-organisaatio.

Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008 ja sen nojalla annettu muu yhteisölainsäädäntö kattaa nämä toiminnot niiden ilma-alusten osalta, jotka ovat EASA:n tyyppihyväksyntävastuulla. Näissä tapauksissa ei enää sovelleta suomalaisia ilmailumääräyksiä.

Niitä ilma-aluksia, jotka eivät ole EASA:n tyyppihyväksyntävastuulla, koskee ilmailulaki (1242/2005). Lain 3 luku on periaatteiltaan yhteisölainsäädäntöä vastaava. Lain 22 §:n 2 momentin mukaan Ilmailuhallinto antaa lentoturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa (SopS 11/1949) tarkoitettuihin standardeihin ja suosituksiin pohjautuvia sekä EASA-asetuksen ja sen nojalla annettujen komission asetusten periaatteet huomioon ottavia tarkempia määräyksiä ilma-alusten ja niiden laitteiden ja osien suunnittelusta, valmistuksesta, varustuksesta, ominaisuuksista sekä huollosta samoin kuin hyväksyntää varten vaadittavien tarkastusten ja kokeiden sisällöstä ja muusta järjestelystä.

Sotilasilma-alukset ovat ilmailulaissa tarkoitettuja ilma-aluksia. Ilmailulain 2 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaan sotilasilma-aluksella tarkoitetaan ilma-alusta, joka on merkitty sotilasilma-alusrekisteriin. Sotilasilma-alusrekisteriin merkitään sotilasilmailu-asetuksen (387/1996) 6 §:n 1 momentin mukaan puolustusvoimien omistamat ilma-alukset. Sotilasilmailuviranomaisella tarkoitetaan ilmailulain 2 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan ilmavoimien esikunnan yhteydessä toimivaa sotilasilmailun viranomaisyksikköä.

Ilmailulain 4 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tietyillä edellytyksillä säätää sotilasilmailua koskevia poikkeuksia lain säännöksistä. Momentin 2 kohdan mukaan poikkeuksia voidaan säätää muun muassa sotilasilmailussa käytettävien ilma-alusten sekä niiden osien ja laitteiden teknisiä ominaisuuksia, tyyppihyväksyntää, suunnittelua, valmistusta ja huoltoa koskevista säännöksistä. Lisäksi ilmailulain 4 §:n 2 momentissa on säädetty, että sotilasilmailuviranomainen voi tietyin edellytyksin antaa asetusta tarkentavia, puolustusvoimien omaa toimintaa ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä sotilasilmailusta. Momentin 3 kohdan mukaan sotilasilmailuviranomaisen määräykset voivat koskea muun muassa sotilasilma-alusten ja laitteiden lentokelpoisuutta ja huoltotoimintaa.

Sotilasilmailu-asetuksen 8 §:ssä on säädetty sotilasilma-alusten lentokelpoisuudesta. Pykälän 1 momentin mukaan ilmavoimien esikunta antaa tarkemmat määräykset sotilasilma-aluksen lentokelpoisuuden vaatimuksista. Sotilasilmailuviranomaisella on näin mahdollisuus antaa sotilasilma-alusten osalta vastaavia määräyksiä kuin mitä Ilmailuhallinto voi antaa muiden ilma-alusten osalta. Painelaitteiden osalta tämä on tarpeen erityisesti siksi, että sotilasilma-alusten painelaitteet poikkeavat yleensä muiden ilma-alusten painelaitteista.

Ilma-alusten painelaitteita koskeva erillinen kansallinen lainsäädäntö on käynyt EASA:n toimivallan laajentumisen ja kansallisen ilmailulainsäädännön vuoksi tarpeettomaksi. Sen vuoksi painelaitelakiin ehdotetaan lisättäväksi viittaussäännös ilmailulakiin. Samalla ehdotetaan poistettavaksi voimassa olevan painelaitelain 1 §:n 2 momentin 3 kohta.

2 Ehdotetut muutokset

1 §. Painelaitelain 1 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta ehdotetaan poistettavaksi. Samalla laissa luovuttaisiin käyttämästä käsitettä puolustushallinnon toimialan painelaite.

Lain 1 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jonka mukaan ilma-alusten painelaitteisiin sovellettaisiin ilmailulakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä, jollei yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 216/2008 tai sen nojalla annetuista komission asetuksista muuta johdu.

Muutoksen jälkeen ilma-alusten painelaitteisiin sovellettaisiin 1 §:n uuden 5 momentin perusteella yhteisölainsäädäntöä tai ilmailulakia. Säännös koskisi myös sotilasilma-alusten painelaitteita. Muihin puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin sovellettaisiin painelaitelain 1 §:n 1 momentin perusteella painelaitelakia.

2 §. Lain 2 §:n 3 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että ministeriöllä tarkoitettaisiin kauppa- ja teollisuusministeriön sijaan työ- ja elinkeinoministeriötä. Ministeriöjakoa muutettiin 1 päivänä tammikuuta 2008 voimaan tulleella lailla valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (970/2007). Kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö lakkautettiin ja niiden tilalle perustettiin työ- ja elinkeinoministeriö.

Lain 2 §:n 4 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi sääntely siitä, että valvontaviranomaisella tarkoitettaisiin sotilaspainelaitteiden ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden osalta pääesikuntaa. Kuitenkin lain 5, 16 ja 17 §:n osalta valvontaviranomaisella tarkoitettaisiin aina Turvatekniikan keskusta.

Tarkoitus on, että pääesikunnan toimivalta puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden valvontaviranomaisena määräytyisi puolustusvoimien turvallisuusvyöhykejaon perusteella.

Lain 2 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 kohta, jonka mukaan sotilaspainelaitteella tarkoitettaisiin yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettua puolustusvoimien painelaitetta sekä painelaitetta, joka on tarkoitettu puolustusvoimien aluksen käyttämiseksi. Yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitetulla puolustusvoimien painelaitteella tarkoitettaisiin säännöksessä esimerkiksi puolustusvoimien ohjusten ja panssariajoneuvojen painelaitteita, jotka on suunniteltu tai valmistettu yksinomaan sotilaalliseen käyttöön siten kuin tämän hallituksen esityksen nykytilaa koskevassa luvussa sivulla 3 on tarkemmin esitetty.

Puolustusvoimien aluksen käyttämiseksi tarkoitetulla painelaitteella tarkoitettaisiin säännöksessä aluksen käyttölaitteistoihin kuuluvia painelaitteita kuten esimerkiksi aluksen koneiden käynnistysilmasäiliöitä. Puolustusvoimien aluksissa on lisäksi asejärjestelmiin liittyviä, yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettuja painelaitteita. Näihin sovellettaisiin lain sotilaspainelaitteita koskevia erityissääntelyjä. Puolustusvoimien alusten muihin kuin edellä mainittuihin painelaitteisiin sovellettaisiin jatkossa painelaitelain alusten painelaitteita koskevia säännöksiä. Todettakoon vielä, että puolustusvoimien aluksilla on myös tavallisia painelaitteita kuten sammutusjärjestelmiin kuuluvia painesäiliöitä, joihin sovelletaan yleisiä painelaitteita koskevia säännöksiä.

Ehdotetun uuden 9 kohdan mukaan sotilaspainelaitteena ei pidettäisi sotilasilma-aluksen painelaitetta. Sotilasilma-aluksen painelaitteella tarkoitettaisiin säännöksessä sotilasilma-aluksen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvaa painelaitetta. Sotilasilma-aluksen painelaitteisiin sovellettaisiin jatkossa ehdotetun uuden 1 §:n 5 momentin perusteella ilmailulain säännöksiä.

Sotilaspainelaitteita ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettuja painelaitteita valvoisi lain 2 §:n 4 kohdan nojalla pääesikunta. Muutoin sotilaspainelaitteisiin ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettuihin painelaitteisiin sovellettaisiin painelaitelain säännöksiä sellaisenaan, lukuun ottamatta puolustusvoimien 1. turvallisuusvyöhykkeen kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden tarkastamista, jota koskevasta poikkeuksesta säädettäisiin uudessa 10 a §:ssä erikseen.

Painelaitelaki sisältää runsaasti valtuuksia antaa sitä tarkentavia säännöksiä lakia alemmanasteisilla säädöksillä. Lain nojalla painelaiteturvallisuudesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (953/1999) säädetään painelaitteiden rekisteröinnistä, sijoituksesta, käytöstä ja niihin liittyvästä tarkastuksesta. Päätöksen soveltamisalasta on tällä hetkellä suljettu pois maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävät painelaitteet ja laitekokonaisuudet. Ehdotetun painelaitelain muutoksen jälkeen mainittua päätöstä on tarkoitus muuttaa siten, että sitä sovellettaisiin kaikkiin puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, eli myös sotilaspainelaitteisiin ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettuihin painelaitteisiin.

Merkittävää vaaraa aiheuttavien painelaitteiden rekisteröinnistä säädetään painelaitelain 8 §:ssä ja mainitussa painelaiteturvallisuudesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaan rekisteriä pitää valvontaviranomainen. Tarkoituksena on, että puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin sovellettaisiin jatkossa näitä säännöksiä. Tämä on johdonmukaista siksi, että painelaitelain 2 §:n 4 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi, että valvontaviranomaisena sotilaspainelaitteiden ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden osalta toimisi pääesikunta. Näin ollen rekisterikin tulisi kyseisten painelaitteiden osalta pääesikunnan pidettäväksi.

Painelaitelain nojalla painelaitteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (938/1999) säädetään painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja niiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Päätöksen mukaan sitä ei sovelleta maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin painelaitteisiin ja laitekokonaisuuksiin. Puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennetut painelaitteet ovat kuitenkin tavallisia, yleisesti käytössä olevia painelaitteita, kuten esimerkiksi sähkön tuottamiseen käytettyjen voimakoneiden käynnistysilmasäiliöitä. Näin ollen niiden suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin on jatkossa tarkoitus soveltaa painelaitteista annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä.

Sen sijaan sotilaspainelaitteisiin ei voida soveltaa viimeksi mainittua päätöstä, koska sotilaspainelaitteet poikkeavat suunnittelu- ja valmistusperusteiltaan, rakenteeltaan, käyttötarkoitukseltaan sekä niitä koskevien tietojen saatavuuden osalta yleisesti käytössä olevista painelaitteista. Sotilaspainelaitteen turvallisuus on yleensä varmistettu muilla kuin päätöksessä edellytetyillä menetelmillä.

Edellä mainituista syistä johtuen lain voimaantulon jälkeen on tarkoitus muuttaa painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen soveltamisalaa siten, että päätöstä ei sovelleta sotilaspainelaitteisiin. Sotilaspainelaitteiden on kuitenkin aina oltava painelaitelain 3 §:ssä säädetyllä tavalla turvallisia ja niiden vaatimustenmukaisuus on voitava osoittaa painelaitelain 6 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Painelaitelain 8 §:ssä säädetään rekisteröitäville painelaitteille tehtävistä tarkastuksista. Tarkastuksia suorittavat painelaitelain 5 §:n mukaisesti hyväksytyt tarkastuslaitokset. Tarkoituksena on, että lain muuttamisen jälkeen painelaitelain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksytyt tarkastuslaitokset tarkastaisivat myös sotilaspainelaitteet. Sama koskisi myös muihin kuin puolustusvoimien 1. turvallisuusvyöhykkeen salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettuja painelaitteita. Lakiin ehdotetaan kuitenkin otettavaksi siirtymäsäännös, jonka mukaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan puolustusvoimilla ollut oikeus tarkastaa puolustushallinnon toimialan painelaitteita säilyisi vuoden 2010 loppuun. Siirtymäsäännöksellä halutaan turvata se, että puolustusvoimilla on edelleen oikeus tarkastaa sotilaspainelaitteet, kunnes jokin tarkastuslaitos on valmis suorittamaan tarkastukset. Siirtymäsäännös mahdollistaa myös sotilaspainelaitteisiin liittyvän tietotaidon siirtämisen puolustusvoimilta sotilaspainelaitteet jatkossa tarkastavalle tarkastuslaitokselle.

10 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 10 a §, jossa säädettäisiin tarkastuksia koskevasta poikkeuksesta. Pykälä koskisi niitä painelaitteita, jotka on asennettu kiinteästi puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin, joihin on pääsy vain puolustushallinnon vakinaisella henkilökunnalla. Pykälän mukaan puolustusvoimat tarkastaisi nämä painelaitteet ja niiden sijoituksen. Säännöksessä on kyse puolustusvoimien 1. turvallisuusvyöhykkeen kohteista. Säännös on välttämätön, koska puolustushallinnon ulkopuolisten suorittamien tarkastusten yhteydessä voi paljastua maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviä tietoja.

3 Esityksen suhde EU:n lainsäädäntöön

Painelaitelailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä on pantu täytäntöön painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY.

Direktiivin soveltamisalaa ja määritelmiä koskevan 1 artiklan 3.14 kohdassa säädetään, että direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu laivat, raketit, ilma-alukset tai liikkuvat off-shoreyksiköt sekä laitteet, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu asennettavaksi näihin koneisiin tai niiden käyttämiseksi. Artiklan 3.7 kohdan mukaan direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 223 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut laitteet. Kyseinen artikla on nykyään perustamissopimuksen 296 artikla. Sen 1 kohdan b alakohdan mukaan jokainen jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteet, jotka se katsoo tarpeellisiksi keskeisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi ja jotka liittyvät aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan saa heikentää sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä yhteismarkkinoilla, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön.

Edellä mainituilla perusteilla ei ole yhteisön oikeudessa asetettuja esteitä sille, että painelaitelakiin tehtäisiin ehdotetut muutokset.

4 Esityksen vaikutukset

Ehdotetun lain taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Ehdotetulla lailla ei ole varsinaisia henkilöstövaikutuksia.

Puolustushallinnon muita kuin yksinomaan sotilaalliseen tarkoitukseen käytettäviä painelaitteita ovat tähänkin asti tarkastaneet painelaitelain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksytyt tarkastuslaitokset. Puolustushallinnon toimialan painelaitteiden tarkastusten siirtäminen muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta kokonaan hyväksytyille tarkastuslaitoksille liittyy puolustusvoimien pyrkimykseen keskittyä ydintehtäviensä hoitamiseen muun muassa ulkoistamalla puolustustarvikkeidensa kunnossapidon ja huollon. Ulkoistamisen on arveltu johtavan pitkällä aikavälillä kustannussäästöihin.

Puolustusvoimien yksinomaan sotilaallisiin tarkoituksiin käytettäviä painelaitteita tarkastavat tällä hetkellä puolustusvoimien omat tarkastajat muiden tehtäviensä ohella. Henkilöstön tehtävät voidaan uudelleen määrittää niin, että henkilöt siirtyvät kokonaan muihin tehtäviin.

5 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu puolustusministeriössä ja liikenne- ja viestintäministeriössä.

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunto oikeusministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, pääesikunnalta, sotilasilmailun viranomaisyksiköltä, Ilmailuhallinnolta, Merenkulkulaitokselta ja Turvatekniikan keskukselta.

Ehdotettuja muutoksia pidettiin saaduissa lausunnoissa tarpeellisina ja kannatettavina. Lausunnoissa esitetyt muutosehdotukset on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon.

6 Voimaantulo

Painelaitelain 27 §:n 3 momentissa säädetty siirtymäaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008. Sen vuoksi laki ehdotetaan tulevaksi voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki painelaitelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 826/2007, ja

lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti:


1 §

Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin.


Ydinlaitosten painelaitteisiin tätä lakia sovelletaan siten kuin erikseen säädetään.


Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuihin paineellisiin astioihin ja säiliöihin tätä lakia sovelletaan vain niiden sijoituksessa ja käytössä.


Alusten painelaitteisiin tätä lakia sovelletaan siten kuin 3 a luvussa säädetään.


Ilma-alusten painelaitteisiin sovelletaan ilmailulakia (1242/2005) ja sen nojalla annettuja määräyksiä, jollei yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 216/2008 tai sen nojalla annetuista komission asetuksista muuta johdu.


2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) painelaitteella säiliötä, putkistoa ja muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta, sekä painelaitteen suojaamiseksi tarkoitettuja teknisiä kokonaisuuksia;

2) CE-merkinnällä merkintää, josta säädetään tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa (1376/1994);

3) ministeriöllä työ- ja elinkeinoministeriötä;

4) valvontaviranomaisella Turvatekniikan keskusta; alusten painelaitteiden osalta valvontaviranomaisella tarkoitetaan muiden kuin 5, 16 ja 17 §:n osalta Turvatekniikan keskuksen lisäksi Merenkulkulaitosta; sotilaspainelaitteiden ja puolustusministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden osalta valvontaviranomaisella tarkoitetaan muiden kuin 5, 16 ja 17 §:n osalta pääesikuntaa;

5) tarkastuslaitoksella organisaatiota, joka on todettu päteväksi ja jolla on oikeus suorittaa tässä laissa tarkastuslaitokselle säädettyjä tehtäviä;

6) aluksen painelaitteella painelaitetta, joka on asennettu tai tarkoitettu asennettavaksi suomalaiseen alukseen tai joka on tarkoitettu suomalaisen aluksen käyttämiseksi; aluksen painelaitteena ei kuitenkaan pidetä kaasusäiliöaluksen lastisäiliötä;

7) luokituslaitosdirektiivillä alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettua neuvoston direktiiviä 1994/57/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1997/58/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2001/105/EY ja 2002/84/EY;

8) hyväksytyllä luokituslaitoksella luokituslaitosdirektiivin 4 artiklan mukaisesti hyväksyttyä laitosta;

9) sotilaspainelaitteella yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettua puolustusvoimien painelaitetta sekä painelaitetta, joka on tarkoitettu puolustusvoimien aluksen käyttämiseksi; sotilaspainelaitteena ei kuitenkaan pidetä sotilasilma-aluksen painelaitetta.


2 luku

Painelaitteen turvallisuuden varmistaminen

10 a §

Puolustusvoimat tarkastaa painelaitteet, jotka on asennettu kiinteästi puolustusvoimien hallinnassa oleviin, maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviin kohteisiin, joihin on pääsy vain puolustushallinnon vakinaisella henkilökunnalla. Puolustusvoimat tarkastaa myös edellä tarkoitettujen painelaitteiden sijoituksen.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan puolustusvoimilla ollut oikeus tarkastaa puolustushallinnon toimialan painelaitteita säilyy vuoden 2010 loppuun.Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.