Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 75/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

VaVM 18/2008

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pöytäkirjan Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi vuonna 1996 tehdyn sopimuksen muuttamisesta.

Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat osingon, luovutusvoiton, eläkkeen ja ilmakuljetuksissa työskentelevien henkilöiden saaman tulon verottamista ja keskinäistä sopimusmenettelyä.

Pöytäkirja tulee voimaan neljäntenätoista päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Pohjoismaiden välillä on voimassa Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1996 tehty sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (SopS 26/1997). Sopimus tuli voimaan 11 päivänä toukokuuta 1997. Sen määräyksiä on sovellettu ensimmäisen kerran lähdeveron osalta tuloon, joka saatiin 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen, ja muiden tuloverojen osalta veroihin, jotka määrättiin 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta. Sopimusta on muutettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 95/1997).

2 Asian valmistelu

Pohjoismaiden valtiovarainhallintojen välillä käytyjen keskustelujen jälkeen päästiin yksimielisyyteen pöytäkirjaluonnoksesta. Pöytäkirja allekirjoitettiin Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2008.

3 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Sopimuksen tarkoituksesta johtuu, että sopimusvaltio ja muut sopimuksessa tarkoitettujen verojen saajat eivät käytä verottamisoikeuttaan pöytäkirjassa määrätyissä tapauksissa tai että ne pöytäkirjassa edellytetyllä tavalla muutoin myöntävät huojennusta verosta. Pöytäkirjamääräysten soveltaminen merkitsee Suomessa sitä, että valtio ja kunnat sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnat luopuvat vähäisestä osasta verotulojaan, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältettäisiin.

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Pöytäkirjan sisältö

I artikla. Tällä artiklalla on lisätty sopimuksen 10 artiklan 3 kappaleeseen uusi kolmas ja neljäs lause.

Sopimuksen 10 artiklan (Osinko) 3 kappaleen mukaan osinko vapautetaan verosta siinä valtiossa, josta se maksetaan (lähdevaltio), jos osinkoetuuden omistaja on yhtiö, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta. Omistajana ei voi olla henkilöyhteenliittymä tai kuolinpesä.

Uuden kolmannen lauseen mukaan henkilöyhtymän kautta tapahtuva omistus rinnastetaan suoraan omistukseen.

Uuden neljännen lauseen mukaan osuuden, joka yhtiöllä on osingon jakavasta yhtiöstä tällaisen omistuksen perusteella, katsotaan vastaavan osuutta, jonka yhtiö omistaa osingon jakavasta yhtiöstä yhtymän tai yhtymien kautta.

Uudet määräykset selventävät sitä, miten henkilöyhteenliittymän kautta saatua osinkoa on verotuksessa kohdeltava.

Henkilöyhteenliittymä on määritelty sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen d) kohdassa.

II artikla. Tällä artiklalla on lisätty sopimuksen 10 artiklan 6 kappaleessa olevan osingon määritelmään uusi lause, jonka mukaan sanonta osinko tarkoittaa myös tuloa järjestelystä, joka antaa oikeuden osaan voitosta siltä osin kuin se on tällaista tuloa sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, josta se kertyy.

III artikla. Tällä artiklalla on sopimuksen 13 artiklan 7 kappale kirjoitettu osittain uudelleen.

Sopimuksen 13 artiklan (Myyntivoitto) 7 kappale antaa sopimusvaltiolle (lähdevaltio) oikeuden verottaa siellä kotipaikan omaavan yhtiön tai henkilöyhteenliittymän osakkeen tai muun osuuden tai oikeuden luovutuksesta syntyneestä myyntivoitosta, jonka tässä valtiossa asunut ja toisessa sopimusvaltiossa asuvaksi tullut luonnollinen henkilö saa, jos hän luovuttaa osakkeen, osuuden tai oikeuden viiden sellaisen vuoden aikana, jotka välittömästi seuraavat vuotta, jona hän lakkasi asumasta ensiksi mainitussa valtiossa (lähdevaltio). Pääosin samanlaisen uuden määräyksen mukaan aikaraja on kymmenen vuotta ja vero saadaan kantaa enää vain siitä arvonlisästä, joka syntyi ennen kuin henkilöstä tuli toisessa sopimusvaltiossa asuva. Yhtiön tai henkilöyhteenliittymän oikeudella tarkoitetaan oikeutta tai muuta varallisuuserää, jota ensiksi mainitun valtion (lähdevaltio) lainsäädännön mukaan käsitellään verotuksessa samalla tavalla kuin yhtiön tai yhteenliittymän osuuden luovuttamisesta syntyvää voittoa.

Suomi ei käytä tällaista verottamisoikeutta.

IV artikla. Tällä artiklalla poistetaan sopimuksen 15 artiklan 4 kappaleen a kohdasta sanat kansainvälisessä liikenteessä. Ilma-aluksessa tehtävästä epäitsenäisestä työstä saadusta tulosta verotetaan näin kaikissa tapauksissa vain tulon saajan asuinvaltiossa.

V artikla. Tällä artiklalla muutetaan eläkkeiden verotusta koskevan 18 artiklan 1 kappaletta.

Eläkkeestä ja elinkorosta, joka maksetaan sopimusvaltiosta, ja suorituksesta, joka tapahtuu sopimusvaltiosta sen sosiaalilainsäädännön mukaan, toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, verotetaan vain ensiksi mainitussa valtiossa (lähdevaltio). Sanat verotetaan vain korvataan sanoilla voidaan verottaa, joten näistä suorituksista voidaan nyt verottaa myös suorituksen saajan asuinvaltiossa. Asuinvaltion on hyvitettävä lähdevaltiossa maksettu vero samasta tulosta asuinvaltiossa kannettavasta verosta. Pöytäkirjan X artiklassa on V artiklaa koskeva Suomessa sovellettava siirtymämääräys.

Muutos ei Suomessa vaikuta Suomesta toiseen Pohjoismaahan maksettavan eläkkeen verotukseen. Muusta Pohjoismaasta Suomeen maksettavassa eläkkeessä Suomi alkaa soveltaa hyvitysjärjestelmää, jolloin toisessa Pohjoismaassa eläkkeestä, elinkorosta ja muusta suorituksesta maksettu vero vähennetään Suomessa kannettavasta verosta.

VI artikla. Tällä artiklalla kumotaan sopimuksen 26 artiklan 3 ja 4 kappaleen määräykset.

Artiklan 26 2 kappale koskee toissijaista verotusoikeutta. Jos oikeus verottaa tulosta on sopimuksen mukaan annettu toiselle sopimusvaltiolle kuin tulon saajan asuinvaltiolle (lähdevaltiolle) ja tämä toinen valtio lainsäädäntönsä vuoksi ei verotuksessa ota lukuun tuloa kokonaisuudessaan tai ottaa tulon lukuun vain progressiossa tai muussa veron laskennassa, verotetaan tulosta, jollei artiklassa toisin määrätä, siltä osin kuin sitä ei oteta lukuun tämän toisen valtion verotuksessa, vain siinä sopimusvaltiossa, jossa henkilö asuu. Artiklan 3 kappaleen a) kohdan mukaan 2 kappaleen määräystä ei sovelleta Suomen kansaneläkkeeseen, Suomen perhe-eläkelain (38/1969) mukaiseen eläkkeeseen tai sellaiseen muuhun sosiaalietuuteen, joka Suomen tuloverolain (1535/1992) mukaan ei ole veronalaista tuloa. Kansaneläke ja perhe-eläkelain mukainen perhe-eläke olivat rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 5 §:n perusteella verovapaita vuoden 2005 loppuun asti, mutta muutettiin vuoden 2006 alusta alkaen veronalaisiksi 4 päivänä marraskuuta 2005 annetulla lailla rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta (856/2005), joten 3 kappaleen a) kohdan viittauksella ei ole enää merkitystä.

Sopimuksen 26 artiklan 4 kappaleessa määrätään, että jos sopimusvaltiossa asuva henkilö saa 18 artiklassa tarkoitettua eläkettä tai elinkorkoa, joka maksetaan toisesta sopimusvaltiosta (lähdevaltio), ja tällaisesta tulosta verotetaan asuinvaltiossa artiklan määräysten mukaan, henkilölle on asuinvaltiossa myönnettävä vähennys, jonka vuotuinen määrä on 20 000 Ruotsin kruunua tai sen vasta-arvo muun Pohjoismaan rahana, jos henkilöllä olisi maksajavaltiossa ollut oikeus erityiseen ikä- tai invaliditeettiperusteiseen vähennykseen. Vähennyksen enimmäismäärä on toisesta sopimusvaltiosta saadun eläkkeen tai elinkoron määrä. Vähennystä alennetaan asuinvaltiossa myönnettävien erityisten ikä- ja invaliditeettiperusteisten vähennysten määrällä. Määräys on otettu sopimukseen sitä tapausta varten, että asuinvaltio on toissijaisen verotusoikeuden perusteella oikeutettu verottamaan eläkkeestä, kun lähdevaltio ei sitä verota. Tulos olisi kuitenkin voinut olla kohtuuton, jos koko eläkkeestä voidaan verottaa, ja tämän vuoksi on määrätty, että vasta 20 000 kruunua ylittävä määrä on veronalainen. Kun siirrytään sekä asuinvaltiossa että lähdevaltiossa tapahtuvaan verottamiseen ja kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen hyvitysmenetelmällä, määräystä ei enää ole tarpeellinen.

VII artikla. Tällä artiklalla asetetaan aikaraja sille, milloin keskinäinen sopimusmenettely on viimeistään aloitettava.

Sopimuksen 28 artiklassa määrätään jo syntyneen kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa käytettävästä keskinäisestä sopimusmenettelystä. Sen käynnistämiselle ei ole aikarajaa. Aikaraja olisi viisi vuotta laskettuna päivästä, jolloin henkilölle ensimmäisen kerran annettiin tieto toimenpiteestä, joka johti sopimuksen määräysten vastaiseen verotukseen.

VIII artikla. Tällä artiklalla kumotaan verosopimuksen pöytäkirjan III kohdan 2 kappale, joka koskee SAS, Scanair ja SAS Commuter -yhtymiä, joissa Suomi ei ole mukana.

IX artikla. Tällä artiklalla on osittain kirjoitettu uudelleen verosopimuksen pöytäkirjan IV kohta. Uusi määräys koskee kaikkia sopimusvaltioita. Määräyksen mukaan sopimuksen 13 artiklan 6 ja 7 kappaleen määräykset eivät vaikuta sopimusvaltion oikeuteen oman lainsäädäntönsä perusteella verottaa realisoituneesta myyntivoitosta, jonka tästä valtiosta muuttavan henkilön katsotaan saaneen maastamuuton yhteydessä.

Suomi ei verota tällaisen määräyksen perusteella.

X artikla. Tällä artiklalla sopimuksen pöytäkirjaan lisätään uusi VII a kohta Suomea ja Ruotsia varten. Sen 1 kappaleen perusteella Suomi voi sopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä soveltaa siirtymämääräyksiä, joiden mukaan Suomessa asuvalle henkilölle toisesta Pohjoismaasta maksettavasta eläkkeestä ja elinkorosta sekä kyseisen Pohjoismaan sosiaalilainsäädännön mukaisesta suorituksesta verotetaan vain tässä toisessa Pohjoismaassa. Määräystä sovelletaan, jos henkilö asui Suomessa 4 päivänä huhtikuuta 2008 ja sai sinä ajankohtana tällaista tuloa. Määräyksiä sovelletaan vain niin kauan kuin henkilö vielä keskeytyksettä asuu Suomessa.

Artiklan 2 kappaleessa on Ruotsia koskevat vastaavat määräykset.

Pöytäkirjan voimaansaattamislakiin otetaan määräys edellä kuvatun siirtymäsäännöksen käyttöönotosta Suomessa.

XI artikla. Tällä artiklalla muutetaan sopimuksen pöytäkirjan XI kohdan viittaus vastaamaan muutettua numerointia.

XII artikla. Tällä artiklalla kumotaan sopimuksen pöytäkirjan XII kohdan 3 kappale, joka koskee vain Norjaa ja Ruotsia.

XIII artikla. Pöytäkirjan voimaantuloa koskevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan.

2 Lakiehdotuksen perustelut

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:llä saatetaan voimaan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

2 §. Lakiehdotuksen 2 §:llä säädetään pöytäkirjan X artiklassa olevan siirtymäsäännöksen käyttöönotosta.

3 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

4 §. Voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

3 Voimaantulo

Pöytäkirja tulee voimaan neljäntenätoista päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle pöytäkirjan hyväksymisestä. Voimaantulon jälkeen pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan veroihin, jotka määrätään pöytäkirjan voimaantulovuotta välittömästi seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

4 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja säätämisjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Pöytäkirjan tulon verottamista koskevat I-VI ja IX-X artiklat, joissa määrätään tulon verottamisoikeuden jaosta tai kansallisen veron alentamisesta taikka siitä vapauttamisesta, sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Tämän vuoksi pöytäkirja vaatii näiltä osin eduskunnan hyväksymisen.

Pöytäkirjan VII artikla sisältää joko suoraan tai välillisesti verotukseen liittyviä määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Myös näiltä osin pöytäkirjan määräykset edellyttävät eduskunnan hyväksymistä.

Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyttäisivät perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan siten hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyn pöytäkirjan Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta.

Koska pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2008 Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 26/1997) muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Edellä 1 §:ssä mainitun pöytäkirjan X artiklan 1 kappaleen nojalla ja sopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen estämättä Suomi soveltaa seuraavia määräyksiä:


Eläkkeestä ja elinkorosta, joka maksetaan muusta sopimusvaltiosta kuin Suomesta, ja suorituksesta, joka tapahtuu muusta sopi-musvaltiosta kuin Suomesta tämän valtion sosiaalilainsäädännön mukaan, Suomessa asuvalle henkilölle, verotetaan vain ensiksi mainitussa valtiossa. Tämä on voimassa, jos henkilö asui Suomessa 4 päivänä huhtikuuta 2008 ja sai tänä ajankohtana tällaista tuloa. Määräyksiä sovelletaan vain niin kauan kuin henkilö vielä keskeytyksettä asuu Suomessa.


3 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


4 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.
Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.