Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 18/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

MmVM 6/2008

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia Euroopan unionin neuvoston tilatukiasetuksen muuttumisen vuoksi. Tilatuen vaatimuksena ollut kymmenen kuukauden hallinta-aika korvataan yhden päivän hallinta-ajalla, joksi ehdotetaan tukihakemusten viimeistä muutospäivää. Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet eli niin sanotut tarralaput poistuvat. Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei kyseisiä oikeuksia voi sisältyä tukioikeuksiin enää vuodesta 2008 alkaen.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.


YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta (557/2005) annettu laki, jäljempänä tilatukilaki, tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Tilatukilakia on myöhemmin muutettu lailla 618/2006 ja 429/2007, ja eduskunnan käsiteltävänä on tällä hetkellä lain muutosta koskeva hallituksen esitys (HE 52/2007).

Tilatukilaissa säädetään niistä kansallisesti päätettävistä kysymyksistä, joista yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, edellytetään kansallista sääntelyä. Neuvoston tilatukiasetusta ja sen toimeenpanoa on tarkennettu lukuisilla komission asetuksilla, kuten yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetulla komission asetuksella (EY) N:o 796/2004, jäljempänä komission asetus I. Tässä asetuksessa on jäsenvaltioille annettu kansallista päätäntävaltaa. Kansallista päätöstä edellyttäviä asioita on myös yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 795/2004, jäljempänä komission asetus II.

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta tuo mukanaan sellaisia muutoksia, joiden johdosta tilatukilakia on muutettava.

Neuvoston tilatukiasetusta muutetaan ehdotuksen mukaan siten, että pellon kymmenen kuukauden hallinta-aika korvataan yhdellä päivällä, jonka päivämäärän jäsenvaltio saa päättää. Tämän päivän tulee olla viimeistään tukihakemusten viimeinen muutospäivämäärä. Lisäksi asetuksessa säädetään, että jäsenmaat voivat päättää olla tekemättä täydentävien ehtojen rikkomuksista johtuvaa suorien tukien vähennystä, jos vähennyksen määrä on enintään 100 euroa viljelijää ja kalenterivuotta kohden (de minimis -sääntö) taikka jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys. Myös neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet eli niin sanotut tarralaput poistuvat.

2 Nykytila

Neuvoston tilatukiasetusta on muutettu alkuvuonna 2008 maatalousneuvostossa. Tilatukilain muutosesitys tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi tässä vaiheessa, koska kansallisen lainsäädännön muutokset tulee saada voimaan ennen tukihaun päättymistä.

Tilatukiasetuksessa säädettyä pellon kymmenen kuukauden hallinta-aikavaatimusta muutetaan siten, että se korvataan yhdellä päivällä, jonka jäsenvaltio saa määrittää. Sen tulee kuitenkin olla viimeistään tukihakemusten viimeinen muutospäivämäärä. Tukihakemuksen jättänyttä viljelijää pidetään tilatukiasetuksen mukaan vastuullisena mahdolliseen täydentävien ehtojen laiminlyöntiin koko kalenterivuoden ajalta. Vuonna 2008 kalenterivuodeksi katsotaan ajanjakso 1.4.—31.12.2008. Jos kalenterivuoden aikana tehdään pellon hallinnansiirtoja, tukihakemuksen jättänyt viljelijä on siis vastuussa täydentävien ehtojen laiminlyönneistä koko kalenterivuoden ajalta, jolleivät siirron osapuolet tee vastuun siirtymisestä yksityisoikeudellista sopimusta siirron yhteydessä.

Neuvoston tilatukiasetusta muutetaan myös siten, että jäsenmaat voivat päättää olla tekemättä täydentävien ehtojen rikkomuksista johtuvaa suorien tukien vähennystä, jos vähennyksen määrä on enintään 100 euroa viljelijää ja kalenterivuotta kohden. Vähennystä ei tarvitse tehdä myöskään silloin, jos sääntöjenvastaisuutta on sen erityisolosuhteiden, vakavuuden, laajuuden ja keston vuoksi pidettävä vähäisenä. Vähäisenä ei saa kuitenkaan pitää sääntöjenvastaisuutta, joka aiheuttaa välittömän vaaran kansanterveydelle tai eläinten terveydelle. Sekä de minimis -säännön että vähäisen sääntöjenvastaisuuden soveltamisen edellytyksenä on, että toimivaltainen viranomainen tekee näissä molemmissa tapauksissa rikkomuksen erityisseurantaa. Tämä velvoite voidaan vähäisissä laiminlyönneissä täyttää jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä myös hallinnollisin toimenpitein. Erityisseurantaa ei kuitenkaan lasketa mukaan yhden prosentin valvontavaatimukseen. Vain poikkeustapauksissa, jos viranomainen ei ole tyytyväinen hallinnollisen tarkastukseen, voidaan seurantatapaus ottaa riskinarviointiin, jossa määritetään seuraavan vuoden yhden prosentin otanta.

Tilatukilaissa on säädetty neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisista oikeuksista eli niin sanotuista tarralapuista. Tarralappujen poistumisesta säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1182/2007 52 artiklan 9 kohdassa. Tämän vuoksi tilatukilakia tulee muuttaa siten, että siitä poistettaisiin maininta siitä, että näitä oikeuksia voi sisältyä tukioikeuksiin. Pysyvät vihannes- ja hedelmäkasvit sekä taimitarhat eivät ole olleet tähän asti tilatukeen oikeutettuja. Näille aloille tukioikeudet voitaisiin myöntää kansallisesta varannosta. Tilatukilakia ei kuitenkaan tämän vuoksi tarvitse muuttaa, sillä sen 8 §:n 4 momentti sisältää jo viittauksen tilatukiasetuksen kyseiseen kohtaan.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Tilatukilakia tulee muuttaa siten, että otetaan kansallisesti huomioon neuvoston tilatukiasetukseen ehdotetut muutokset.

Tilatukilaissa olevaa pellon hallinta-aikasäännöstä muutettaisiin siten, että hallinta-ajaksi säädetään yksi päivämäärä, joka olisi tukihakemusten viimeinen muutospäivämäärä.

Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaiset oikeudet eli niin sanotut tarralaput poistuvat ja tämän vuoksi tilatukilakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan näitä oikeuksia ei voi sisältyä tukioikeuksiin enää vuodesta 2008 lähtien.

Neuvoston tilatukiasetuksen muutoksen johdosta ehdotetaan lakiin muutosta, jonka mukaan täydentävien ehtojen rikkomuksista johtuva suorien tukien vähennys voidaan jättää tekemättä, jos laiminlyönti on vähäinen.

4 Esityksen vaikutukset

4.1 Taloudelliset vaikutukset

Yhteisölle aiheutuisi lisäkustannuksia siitä, että jäsenmaat voivat jättää määräämättä täydentävien ehtojen laiminlyönnistä aiheutuvat suoran tuen vähennykset, jos ne päättävät soveltaa de minimis -sääntöä ja vähäisiä sääntöjenvastaisuuksia koskevaa poikkeusta. Täydentävien ehtojen laiminlyönnistä aiheutui Suomessa vuonna 2006 suorien tukien vähennys 559 tilalle. Vähennysten yhteismäärä oli noin 175 000 euroa. Tiloista noin viidesosalla seuraamusten määrä oli enintään 50 euroa. Näillä enintään 50 euron seuraamuksen saaneilla tiloilla suoria tukia vähennettiin yhteensä noin 3000 euroa. Tiloja, joilla seuraamusten yhteismäärä oli 50,01—100 euroa, oli noin 15 % kaikista vähennyksen kohteeksi joutuneista tiloista.

Vuoden 2007 täydentävien ehtojen alustavien valvontatulosten mukaan valvonnassa oli 146 tilaa, joilla EU:n suoriin tukiin kohdistuva tukileikkaus oli alle 100,01 euroa.

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Tilatuen kymmenen kuukauden hallinta-ajan muuttuminen yhden päivän hallinta-ajaksi yksinkertaistaa tilatukijärjestelmää ja sen hallinnointia. Hallinnollisia lisätoimia aiheutuu vähäisiä laiminlyöntejä koskevan poikkeuksen käyttöönotosta. Viranomaisten täytyy näissä tapauksissa suorittaa erityisseurantaa.

4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Viljelijöiden on pellon hallinnansiirtojen yhteydessä huomioitava vastuut täydentävien ehtojen noudattamisesta. Vastuusta on hallinnansiirtojen yhteydessä tarkoituksenmukaista sopia yksityisoikeudellisella sopimuksella. Muussa tapauksessa tukihakemuksen jättänyt viljelijä vastaa mahdollisista täydentävien ehtojen laiminlyönneistä koko kalenterivuoden ajalta. Asiasta on myös tarpeen tiedottaa ja järjestää koulutusta.

5 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunnot ympäristöministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, Elintarviketurvallisuusvirastolta, Maaseutuvirastolta, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta, työvoima- ja elinkeinokeskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:ltä, maatalouden neuvontajärjestöiltä, Suomen kuntaliitolta sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.

Lausunnot on pyritty ottamaan tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon esitystä valmisteltaessa.

6 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 52/2007 vp). Kummassakin esityksessä ehdotetaan lain 7 §:n muuttamista.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

3 §. Yhdistelmämalli ja täytäntöönpanomuoto. Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi maininta siitä, että neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisia oikeuksia voi sisältyä tukioikeuksiin.

7 §. Lakisääteisten hoitovaatimusten valvonta. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin maininta torjunta-ainelaista, joka ei ole enää voimassa. Voimassaoleva laki on nimeltään laki kasvinsuojeluaineista (1259/2006), joka on tullut voimaan vuoden 2007 alussa. Uusi rehulaki (86/2008) tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

7 a §. Täydentävien ehtojen laiminlyönnin seuraukset. Neuvoston tilatukiasetuksen artiklaan 7 tehdään lisäys, jonka mukaan jäsenvaltio voi päättää, ettei vähäisenä pidettävistä laiminlyönneistä määrätä tukileikkauksia. Tätä ei kuitenkaan sovelleta tapauksiin, joissa laiminlyönti muodostaa suoran riskin kansanterveydelle tai eläinten terveydelle. Jos viljelijä ei voi korjata laiminlyöntiä heti kokonaan, viranomaisen on seurattava tapausta siihen asti kunnes laiminlyönti on korjattu. Seuranta voi tapahtua hallinnollisella tarkastuksella. Sekä laiminlyönnistä että korjattavasta toimenpiteestä on ilmoitettava viljelijälle.

Komissio on ilmoittanut, että seurantatarkastuksia ei lueta mukaan yhden prosentin valvontavelvoitteeseen. Vain poikkeustapauksissa, jos viranomainen ei ole tyytyväinen hallinnollisen tarkastukseen, voidaan seurantatapaus ottaa riskinarviointiin, jossa määritetään seuraavan vuoden yhden prosentin otanta.

Neuvoston tilatukiasetuksen muutoksen jälkeen on kansallisesti mahdollista päättää, otetaanko tällainen mahdollisuus jättää suoran tuen vähennykset tietyissä tapauksissa toimeenpanematta. Lakiin ehdotetaan tämän vuoksi lisättäväksi uusi 7 a §, jonka mukaan täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä ei panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys.

9 §. Viljelylohkojen hallinta. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi neuvoston tilatukiasetuksen muutoksen johdosta. Kymmenen kuukauden hallintavaatimus on poistettu ja korvattu yhdellä päivällä, josta voidaan päättää kansallisesti. Suomessa tämä päivämäärä olisi tukihakemusten viimeinen muutospäivämäärä, josta ehdotetaan säädettäväksi pykälässä. Maaseutuvirasto antaa tästä päivämäärästä vuosittain määräyksen.

2 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan huhtikuussa 2008. Lain tulisi olla voimassa ennen tukihakemusten viimeistä jättämispäivää, joka on 30.4.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 3 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 9 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti ja 7 §:n 2 momentti laissa 618/2006, sekä

lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:


3 §
Yhdistelmämalli ja täytäntöönpanomuoto

Yhdistelmämallissa tukioikeus muodostetaan tasatukiosasta ja mahdollisesta tilakohtaisesta lisäosasta, joiden lisäksi voidaan muodostaa kesannointioikeuksia sekä erityistukioikeuksia. Tilakohtainen lisäosa muodostetaan viitekaudella 2000—2002 sonni- ja härkäpalkkiota saaneille tiloille, viitekaudella 2000—2002 tärkkelysperunan tukea saaneille tiloille, 31 päivänä maaliskuuta 2006 maitopalkkioon oikeutetuille tiloille sekä tiloille, jotka ovat oikeutettuja saamaan tilakohtaisen lisäosan kansallisesta varannosta. Tilakohtainen sokerijuurikkaan lisäosa muodostetaan tiloille markkinointivuoden 2005/2006 voimassa olevan perustoimitusoikeuden sokerimäärän perusteella.7 §
Lakisääteisten hoitovaatimusten valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto, työvoima- ja elinkeinokeskus, kunnaneläinlääkäri, läänin-hallitus ja lääninhallituksen määräämä virkaeläinlääkäri valvovat tilatukiasetuksen liitteessä III tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista. Valvonnassa noudatetaan muutoin, mitä elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997), rehulaissa (86/2008), kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1259/2006) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) säädetään mainittujen lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonnasta sekä valvontaviranomaisista. Rehuja voi rehulain 24 §:ssä mainitun viranomaisen lisäksi valvoa myös työvoima- ja elinkeinokeskus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tilatukiasetusta ja komission asetusta I tarkentavia säännöksiä valvonnasta ja valvonnassa noudatettavasta menettelystä sekä siitä, minkä tässä momentissa mainittujen lakien tai niiden nojalla annettujen säännösten noudattamiseen valvonta kohdistuu.


7 a §
Täydentävien ehtojen laiminlyönnin seuraukset

Tilatukiasetuksessa tarkoitettujen täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia suoran tuen vähennyksiä ei panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja pysyvyys.


9 §
Viljelylohkojen hallinta

Päivämäärä, jona pellon tulee olla viljelijän hallinnassa, jotta hän voi saada tilatukea, on tukihakemusten viimeinen muutospäivämäärä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.