Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 122/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

StVM 12/2007

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakia muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset työttömyyskassojen maksamien etuuksien valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä hallintokuluihin kohdistuvista osuuksista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotettu muutos

Työttömyyskassalain (603/1986) 27 §:ssä on säädetty osuuksien maksamisesta. Sen 1 momentin mukaan valtionosuus, työttömyysvakuutusrahaston osuus ja hallintokuluihin kohdistuvat osuudet maksetaan kultakin kalenterivuodelta. Päätösten tekeminen on jaettu sosiaali- ja terveysministeriölle tai työministeriölle etuuksien perusteella. Päätökset työttömyyspäivärahoihin ja vuorottelukorvauksiin kohdistuvista osuuksista tekee sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. Päätökset työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opintososiaalisten etuuksien osalta tekee työministeriö. Rahoitusosuudet työttömyyskassoille maksaa työttömyysvakuutusrahasto, jolle valtio maksaa valtionosuuden hallintokuluosuuksineen. Pykälän 3 momentin mukaan työttömyysvakuutusrahasto suorittaa palkansaajakassalle yrittäjäkassan 25 a §:n 3 momentin mukaan rahoittamaa osuutta vastaavan määrän ja perii vastaavan määrän yrittäjäkassalta sosiaali- ja terveysministeriön ja työministeriön vahvistettua rahoitusosuudet 1 momentin mukaisesti.

Pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaan toimeentuloturva-asiat siirretään työministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveysministeriölle tulevat kaikilta osin tehtäväksi päätökset työttömyyskassojen maksamien etuuksien valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä hallintokuluihin kohdistuvista osuuksista mukaan lukien aikuiskoulutuksen opintososiaaliset etuudet. Esityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset työttömyyskassojen maksamien etuuksien valtionosuudesta ja työttömyysvakuutusrahaston osuudesta sekä hallintokuluihin kohdistuvista osuuksista Vakuutusvalvontaviraston esityksestä.

2. Esityksen vaikutukset

2.1. Taloudelliset vaikutukset

Tukien ja etuuksien rahoitukseen ei esitetä muutoksia eikä esityksellä siten ole taloudellisia vaikutuksia.

2.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset

Työttömyyskassojen valtionosuusennakoiden ja lopullisten rahoitusosuuksien vahvistamismenettelyn siirtäminen toimeentuloturva-asioissa työministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön hoidettavaksi vähentää tulevan työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ja lisää vastaavasti sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviä. Muutos lisäisi myös Vakuutusvalvontaviraston tehtäviä, koska myös työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opintososiaalisia etuuksia koskevat päätökset tehdään sen esityksestä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu työministeriötä, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Vakuutusvalvontavirastoa ja Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö ry:tä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy läheisesti eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön (HE 54/2007).

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/1984) 27 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 27 §:n 1 momentti laissa 946/2003 ja 3 momentti laissa 1048/2004, seuraavasti:


27 §
Osuuksien maksaminen

Valtionosuus, työttömyysvakuutusrahaston osuus ja hallintokuluihin kohdistuvat osuudet maksetaan kultakin kalenterivuodelta. Päätökset tekee sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. Rahoitusosuudet työttömyyskassoille maksaa työttömyysvakuutusrahasto, jolle valtio maksaa valtionosuuden hallintokuluosuuksineen.Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa palkansaajakassalle yrittäjäkassan 25 a §:n 3 momentin mukaan rahoittamaa osuutta vastaavan määrän ja perii vastaavan määrän yrittäjäkassalta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua rahoitusosuudet 1 momentin mukaisesti.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.