Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 118/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Esityksen mukaan sähköturvallisuuslain muutoksella ja sähköturvallisuuslain nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta pantaisiin täytäntöön sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Ehdotetun lain tavoitteena on varmistaa, että sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävä.

Lisäksi ehdotetaan, että eräitä sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltuuksia täsmennettäisiin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivn 89/336/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/108/EY (EMC-direktiivi) edeltänyt sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 89/336/ETY (direktiivi 89/336/ETY) on pantu täytäntöön Suomessa sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetulla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä (1696/1993) ja radio- ja telepäätelaitteiden osalta radiotaajuuksista ja telalaitteista annetulla lailla (1015/2001) sekä televerkkojen osalta viestintämarkkinalailla (393/2003).

Sähkölaitteelta edellytetään sen turvallisuuden, luotettavuuden ja huollettavuuden lisäksi moitteetonta sähkömagneettisesti yhteensopivaa toimintaa muiden laitteiden kanssa sille tarkoitetuissa toimintaympäristössä. Häiriötön toiminta saavutetaan samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden sähkömagneettisella yhteensopivuudella. Sähkölaite ei saa kohtuuttomasti lähettää ympäristöönsä häiriöitä ja toisaalta sen on siedettävä riittävässä määrin muualta tulevia häiriöitä.

Asunto- ja teollisuusympäristöille on määritelty tarkoituksenmukaiset erilaiset häiriötasot, jotta laitteet toimivat sähkömagneettisesti yhteensopivasti laitteille tarkoitetussa toimintaympäristössä. Laitteet saadaan kussakin käyttöympäristössä keskenään yhteensopiviksi huolehtimalla, ettei mikään laitteisto aiheuta sovittua tasoa suurempia häiriöitä ja lisäksi kaikkien laitteiden tulee sietää sovitun tasoiset häiriöt.

Häiriöt leviävät laitteesta toiseen joko johtimia pitkin tai säteilemällä. Esimerkiksi television kuvassa esiintyvät raidat, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnat ovat usein muiden sähkölaitteiden synnyttämiä häiriöitä.

Valvontaviranomaisena toimii Viestintävirasto telelaitteiden ja -verkkojen sekä yleisradio- ja TV-vastaanottimien osalta. Muiden sähkölaitteiden osalta valvontaviranomaisena toimii Turvatekniikan keskus (TUKES).

Täytäntöön pantavassa EMC-direktiivissä on määrätty kiinteille asennuksille erikseen vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyjä. Direktiivissä 89/336/ETY näitä vaatimuksia ei ole määrätty kiinteille asennuksille. Sen sijaan Suomen kansallisessa lainsäädännössä on säädetty kiinteiden asennusten sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Nyt ehdotetussa esityksessä näitä kiinteiden asennusten vaatimuksia on täsmennetty EMC-direktiivin mukaiseksi.

Markkinavalvonnassa ongelmaksi on havaittu laitteesta vastaavan tahon tunnistaminen.

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

2.1 Direktiivi ja sen voimaanpanon edellyttämät lainsäädännön muutokset

EMC-direktiivi annettiin 15 päivänä joulukuuta 2004 ja se julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 31.12.2004 ja se tuli voimaan 20.1.2005. Direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset tulee direktiivin mukaan saattaa voimaan viimeistään 20 päivänä tammikuuta 2007. Direktiivin mukaan jäsenmaiden on sovellettava direktiivin edellyttämien säännöksiä 20 päivänä heinäkuuta 2007 alkaen. EMC-direktiivillä kumotaan 20 päivänä heinäkuuta 2007 lukien nykyinen voimassa oleva direktiivi 89/336/ETY.

EMC-direktiivissä noudatetaan uuden lähestymistavan (New Approach & Global Approach) mukaisia sääntelyperiaatteita muun muassa siten, että direktiivissä määritellään vain oleelliset vaatimukset ja ne voidaan osoittaa täytetyksi noudattamalla yhdenmukaistettuja standardeja. Direktiivin tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta edellyttämällä, että laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävä.

EMC-direktiivillä täydennetään ja selkiytetään nykyistä käytäntöä. Direktiivin soveltamisalaa laajennetaan koskemaan laitteistoja, jotka kattavat sekä laitteet että kiinteät asennukset. Edellinen direktiivi 89/336/ETY koski vain laitteita, eivätkä sen soveltamisalaan kuuluneet kiinteät asennukset.

EMC-direktiivissä määritellään olennaiset vaatimukset, selkeytetään yhdenmukaistettujen standardien asemaa ja tiedonsaantivaatimuksia, joiden avulla markkinavalvontaa voidaan tehostaa. Direktiivillä yksinkertaistetaan lisäksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä. Direktiivissä määritellään myös kiinteille asennuksille oma järjestelmä sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi. Direktiivi myös edellyttää, että kiinteiden asennusten vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarvittavat dokumentit säilytetään laitteiston eliniän.

Nykyisin toimivista toimivaltaisista tarkastuslaitoksista (Competent Body) siirrytään uuden lähestymistavan tarkoittamien ilmoitettujen laitosten (Notified Body) järjestelmään. EMC-direktiivin tarkoittamilta laitoksilta vaaditaan selkeämpää puolueettomuutta ja riippumattomuutta kuin tällä hetkellä toimivilta laitoksilta.

EMC-direktiivin mukaan laitteen valmistajan nimi ja osoite on oltava jokaisen laitteen mukana. Jos valmistaja ei toimi ETA-alueella, vaaditaan lisäksi vastuullisen maahantuojan nimi ja osoite.

2.2 Keskeiset ehdotukset

Sähköturvallisuuslain (410/1996) säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi, jotta EMC-direktiivi voidaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lakiesityksen keskeiset ehdotukset, joita direktiivin täytäntöönpano edellyttää, koskevat direktiivin tarkoittamien laitteiden ja laitteistojen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, vapaata liikkuvuutta, olennaisia vaatimuksia, vaatimustenmukaisuuden arviointia, merkintöjä, suojatoimenpiteitä sekä kiinteiden asennusten vaatimuksia. Esityksessä ehdotetaan sähköturvallisuuslakiin lisättäväksi kaksi valtuutuspykälää, joiden nojalla valtioneuvosto voisi asetuksella tarkemmin säätää laitteiden ja laitteistojen olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja merkinnöistä. Edellä mainitut muutokset on ehdotettu sijoitettavaksi omaan, uuteen 5 a lukuun. Lain määritelmiin ehdotetaan lisättäväksi kuusi uutta käsitettä. Lisäksi tiettyjä sähköturvallisuuslain pykäliä ehdotetaan täydennettäväksi niin, että pykälien sisältö kattaa ehdotetun uuden 5 a luvun sisällön.

Tärkeimmät muutokset aikaisempaan EMC-direktiiviin ja sitä vastaaviin suomalaisiin määräyksiin nähden ovat seuraavat: pakollista kolmannen osapuolen arviointia ei enää tarvita vaikka yhdenmukaistettuja standardeja ei olisikaan noudatettu, tuotteiden jäljitettävyysvaatimuksia on lisätty ja kiinteiden asennusten vaatimuksia on täsmennetty. Tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksen lisäksi laadittavista teknisistä asiakirjoista on ilmettävä laitteen yleiskuvaus, sovellettavat standardit, EMC-vaatimusten arviointi sekä mahdollinen tarkastuslaitoksen lausunto.

Direktiivin täytäntöönpanon edellyttämien muutosten lisäksi sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltaa ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että sähköturvallisuusviranomainen voi tietyissä tapauksissa, jos sähkölaite ei täytä tiettyjä vaatimuksia, velvoittaa elinkeinoharjoittajan korvaamaan sähkölaitteen testauksesta tai tutkimisesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi myös laitteen käypä hinta.

3 Esityksen vaikutukset

EMC-direktiivin vaatimukset vaikuttavat noin 800 miljoonaan laitteeseen EU:n sisämarkkinoilla vuosittain. Tämän sektorin vuotuinen liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa. EMC-direktiivin vaatimusten täyttäminen maksaa noin 1,5 prosenttia tuotteen loppuhinnasta. Tuotteista noin 60 prosenttia on pienten ja keskisuurten yritysten valmistamia. Kustannustason muutos uuden direktiivin vaatimusten johdosta nykytilanteeseen nähden ei kuitenkaan ole merkittävä.

Laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tarkastuslaitosten toimenpiteiden avulla on vapaaehtoista. Tarkastuslaitokset joutuvat osoittamaan pätevyytensä ilmoitetulle laitokselle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Muutos ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä kustannuksia nykyisille eikä uusille laitoksille. Laitokset joutuvat osoittaman olevansa aitoja kolmannen osapuolen riippumattomia ja puolueettomia laitoksia. Kokonaisuudessaan esityksen taloudelliset vaikutukset eivät olisi merkittäviä voimassa olevaan tilanteeseen verrattuna.

Esityksellä ei olisi myöskään merkittäviä yritys-, organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia. Esitys ei toisi merkittäviä muutoksia valvontaviranomaisten toimintaan.

4 Asian valmistelu

4.1 Valmisteluvaiheet

Esitys on valmisteltu kauppa- ja teollisuusministeriössä. Esityksen valmisteluun ovat osallistuneet Turvatekniikan keskus, kauppa- ja teollisuusministeriön asettama sähköturvallisuuden neuvottelukunta, liikenne- ja viestintäministeriö sekä viestintävirasto.

4.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi esitysluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: ministeriöt, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Ilmailulaitos, Kilpailuvirasto, Kuluttajavirasto, Merenkulkulaitos, Säteilyturvakeskus, Ratahallintokeskus, Energiamarkkinavirasto, Viestintävirasto, Turvatekniikan keskus, Mittatekniikan keskus, Elektroniikan Tukkukauppiaat r.y, Energiateollisuus ry, Suomen Kaupan Liitto SK ry, Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Hissiurakoitsijayhdistys ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry, SESKO ry, Suomen Sähkötukkuliikkeiden liitto ry, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköalan Urakoitsijain Liitto r.y, Sähköalojen Ammattiliitto ry, Sähköenergialiitto SENER ry, Sähkötarkastusyhdistys Säty ry, Teknologiateollisuus ry, Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry, Sähköinsinööriliitto ry, Talotekniikkaliitto ry, Teollisuuden Sähkö ja Automaatio ry, AKAVA ry, Kuluttajat – Konsumenterna r.y, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuluttajaliitto, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Suomen Yrittäjät ry, Tielaitos, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto Försökringsbolagens Centralförbund ry, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry, Öljy- ja kaasulämmitys Yhdistys ry, Nemko Oy, SGS FIMKO Oy, Fortum Oy, Helsingin Energia, Inspecta Oy, Natlabs Oy, Teollisuuden Voima Oy, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Työterveyslaitos, Suomen Sairaalatekninen yhdistys ry ja Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry. Lausunnoista on tehty kauppa- ja teollisuusministeriössä yhteenveto.

Lausunnoissa esitystä pidettiin yleisesti ottaen EMC-direktiiviä vastaavana. Lausunnot otettiin tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon esitystä valmisteltaessa.

Hallituksen esityksen laatimisessa on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 57/2006 vp, HE 230/2006 vp.

Esitys on viimeistelty kauppa- ja teollisuusministeriössä.

5 Riippuvuus muista esityksistä

EMC-direktiivi on Suomessa telelaitteiden osalta saatettu osaksi voimaan radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (11/2007). Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäminiteriössä. Laki on tullut voimaan 1.2.2007.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

2 §. Pykälän 2 momentissa olevat viittaukset teletoimintalakiin ja radiolakiin ehdotetaan lakiteknisesti korvattaviksi viittauksilla voimassa olevaan viestintämarkkinalakiin sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annettuun lakiin.

4 §. Pykälässä säädetään lain keskeisistä määritelmistä. Pykälän 1 momentin 1 kohdan sähkölaitteen määritelmää on tarpeen tarkistaa EMC:n kohdalla vastaamaan EMC-direktiivin tarkoittamaa määritelmää. Siten momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 a kohta, johon sisältyy EMC-direktiivin tarkoittama laitteen määritelmä. Pykälän 1 momentin 3 kohdan viittaus teletoimintalakiin ehdotetaan lakiteknisesti korvattavaksi viittauksella viestintämarkkinalakiin ensin mainitun lain tultua kumotuksi viestintämarkkinalailla (396/1997) ja tämän lain tultua kumotuksi viestintämarkkinalailla (393/2003). Samoin pykälän 1 momentin 4 kohdan viittaus radiolakiin ehdotetaan lakiteknisesti korvattavaksi viittauksella radiotaajuuksista ja telelaitteista annettuun lakiin ensin mainitun lain tultua kumotuksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetulla lailla. Pykälän 1 momentin 7 kohdassa ministeriö määritellään toimivaltaiseksi ministeriöksi, josta säädetään asetuksella. Ministeriö olisi tarpeen yksilöidä lain tasolla ja siten ehdotetaan 7 kohta muutettavaksi siten, että ministeriöllä tarkoitetaan kauppa- ja teollisuusministeriötä. Ehdotuksessa esitetään pykälään lisättäväksi myös uusi 15—20 kohta, joissa on EMC-direktiivin mukaisesti määritelty käsitteet sähkömagneettinen yhteensopivuus, sähkömagneettinen häiriö, häiriönsieto, sähkömagneettinen ympäristö, kiinteä asennus ja turvallisuuden parantaminen.

5 §. Pykälässä säädetään vaatimuksista sähkölaitteiden ja -laitteistojen suunnittelulle, rakentamiselle, valmistukselle, korjaukselle, huollolle ja käytölle. EMC-direktiivin mukaan samat vaatimukset koskevat myös sähkölaitteiden ja -laitteistojen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Tämän vuoksi 5 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa todetaan milloin sähkölaitteita ja -laitteistoja ei saa saattaa markkinoille eikä ottaa käyttöön.

9 §. Pykälän 1 momentin mukaan töiden johtaja vastaa siitä, että 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminta on 5 §:n säännösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaista. EMC-direktiivin vaatimusten huomioon ottamiseksi töiden johtajan tulisi vastata myös siitä, että toiminta on ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaista. Edellä olevan johdosta pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että töiden johtaja vastaisi myös siitä, että toiminta on lain 5 a luvun säännösten mukaista.

13 §. Pykälän 1 momentin mukaan sen, joka Suomessa pitää kaupan tai luovuttaa toiselle sähkölaitteita, on voitava osoittaa, että ne tai niiden valmistus täyttävät 5 §:ssä säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset. Edellä mainitun tulisi koskea myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisia vaatimuksia. Tämän vuoksi 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että laitteet ja niiden valmistus täyttävät myös 5 a luvussa säädetyt vaatimukset.

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriö voi määrätä, että sähkölaitteiden valmistajan tai maahantuojan on tehtävä toiminnastaan ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle. Ilmoitusmenettelystä ei kuitenkaan ole säädetty aiemmissa ministeriön päätöksissä, joten momentti ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi.

14 §. Pykälän 1 momentin mukaan tietynlaisten sähkölaitteiden 5 §:ssä säädettyjen sekä 6 §:n nojalla määrättyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voidaan, siten kuin ministeriö tarkemmin määrää, käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyitä. Edellä mainitun tulisi koskea myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja toimintoja. Tämän vuoksi ehdotetaan 14 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että myös ehdotetun 5 a luvun nojalla annettujen säädösten mukaisessa vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voitaisiin käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyitä.

15 §. Pykälän 1 momentin mukaan ministeriö voi vahvistaa erityisiä merkkejä käytettäväksi osoittamaan, että sähkölaite täyttää 5 §:ssä säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset. Edellä mainitun tulisi koskea myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan 15 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että erityisiä merkkejä voitaisiin käyttää osoittamaan, että sähkölaite täyttää myös 5 a luvussa asetetut vaatimukset.

5 a luku. Pykälistä 24 f—24 m ehdotetaan muodostettavaksi uusi 5 a luku, jonka otsikoksi tulisi Sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus. Lukuun koottaisiin implementoitavan direktiivin nimenomaan sähkömagneetista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja velvoitteet. Erillisellä EMC:tä koskevalla luvulla varmistettaisiin se, etteivät EMC-direktiivin vaatimukset tulisi koskemaan niitä sähköturvallisuutta koskevia vaatimuksia, joihin EMC-vaatimusten ei ole tarkoitettukaan vaikuttavan.

24 f§. Ei ole tarkoituksenmukaista, että 5 a luvun vaatimuksia sovellettaisiin ilmailulain (1242/2005) soveltamisalaan kuuluviin laitteisiin tai laitteistoihin, koska ne eivät kuulu EMC-direktiivin soveltamisalan piiriin. Lukua ei olisi myöskään tarkoituksenmukaista soveltaa laitteeseen tai laitteistoon, jonka aiheuttama sähkömagneettinen häiriö on sen luonteinen, että se ei voi vaikuttaa muun laitteen toimintaan. Samoin lukua ei sovellettaisi laitteeseen tai laitteistoon, jonka normaali toiminta ei häiriinny tavanomaisen sähkömagneettisen häiriön vaikutuksesta. Lukua ei tulisi lisäksi soveltaa niihin laitteisiin tai laitteistoihin, joiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta säädetään muussa laissa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 5 a luvun soveltamisalaa rajoitetaan edellä todetuissa tapauksissa.

24 g §. Pykälässä ehdotetaan säädettävän EMC-direktiivin mukaisesta markkinoille saattamisesta ja käyttöönotosta. Sähkölaitteen tai -laitteiston saisi saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön vain, jos se täyttää EMC-direktiivissä asetetut vaatimukset.

24 h §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi EMC-direktiivin mukaisesta sähkölaitteiden ja -laitteistojen vapaasta liikkuvuudesta. Vapaata liikkuvuutta ei saisi pelkästään sähkömagneettisen yhteensopivuuden perusteella estää, jos laite on merkinnöiltään ja tiedoiltaan direktiivin mukainen. Kuitenkin laitteen käyttöönottoa tai käyttämistä koskeviin erityistoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä, jos on ratkaistava sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva erityinen ongelma. Lisäksi erityistoimenpiteisiin tulisi voida ryhtyä, jos on suojattava yleisiä televerkkoja tai vastaanotto- tai lähetysasemia. Pykälässä säädettäisiin myös ehdot, joilla laitteita tai laitteistoja voidaan esitellä näyttelyissä ja messuilla. Jos laite tai laitteisto ei täytä esittelytilanteessa direktiivin vaatimuksia, siitä on selvästi ilmoitettava. Laitteita tai laitteistoja ei saisi ottaa käyttöön ennen kuin ne olisi saatettu direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

24 i §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi EMC-direktiivin mukaisista sähkömagneettisen häiriön tasoon ja häiriön sietoon liittyvistä suojausvaatimuksista. Lisäksi ehdotetaan, että annettaisiin valtuus tarkemmin säätää olennaisista vaatimuksista valtioneuvoston asetuksella.

24 j §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi EMC-direktiivin liitteiden II ja III mukaisista laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä tuotannon sisäisen tarkastuksen ja tarkastuslaitoksen arvion avulla. Vapaaehtoisella tarkastuslaitoksen arviolla valmistaja voi täydentää omaa vaatimustenmukaisuuden arviointiaan. Valmistajan on laadittava arvioinnista tekniset asiakirjat, jotka on säilytettävä direktiivin vaatimuksen mukaisesti kymmenen vuotta laitteen tai laitteiston viimeisestä valmistuspäivästä. Lisäksi ehdotetaan, että annettaisiin valtuus valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säätää tuotannon sisäisestä tarkastuksesta, tarkastuslaitoksen arviosta ja lausunnosta sekä teknisten asiakirjojen sisältämistä tiedoista.

24 k §. Pykälä sisältäisi säännökset CE-merkinnästä. Ehdotuksen mukaan laitteeseen, jonka sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva vaatimustenmukaisuus on osoitettu 24 i §:n mukaisesti on kiinnitettävä CE-merkintä. CE-merkinnästä olisi voimassa mitä tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa (1376/1994) säädetään. CE-merkinnän tulisi olla sellainen kuin se on laissa tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä. Tämä vastaa myös toimeenpantavan direktiivin liitteen IV mallia. Lisäksi ehdotetaan, että annetaan valtuus valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säätää muista laitteen mukana olevista tunnistustiedoista ja ohjeista.

24 l §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi EMC-direktiivin mukaisesta suojatoimenpiteestä, jos laitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva vaatimustenmukaisuus on osoitettu käyttäen apuna tarkastuslaitoksen lausuntoa eikä laite ole vaatimusten mukainen. Tarkastuslaitoksen on annettava selvitys asiasta ja jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

24 m §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi EMC-direktiivin mukaisista kiinteiden asennusten yleisistä vaatimuksista sekä niiden laitteiden vaatimuksista, jotka on tarkoitus asentaa kiinteään laitteeseen. Lisäksi säädettäisiin sähköturvallisuusviranomaisen valtuuksista kiinteiden asennusten vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa.

26 §. Pykälän mukaan Sähköturvallisuusviranomainen voi kieltää toiminnan tai asettaa sille rajoituksia, jos sähkölaitteiden korjauksessa tai huollossa taikka sähkölaitteistojen rakentamisessa, korjauksessa, huollossa tai käytössä ei noudateta tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Sähköturvallisuusviranomaisen valtuuksien rajaaminen vain toiminnan kieltämiseen tai rajoittamiseen on sähköturvallisuuden kannalta liian kapea-alaista. Tämän vuoksi pykälään ehdotetaan lisättäväksi sähköturvallisuusviranomaiselle mahdollisuus velvoittaa korjaaman turvallisuuspuutteellisuudet, jos sähkölaitteiden korjauksessa tai huollossa taikka sähkölaitteistojen rakentamisessa, korjauksessa, huollossa tai käytössä ei noudateta sähköturvallisuuslakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

27 §. Pykälän 1 momentissa säädetään sähköturvallisuusviranomaisen oikeuksista niissä tapauksissa, joissa sähkölaite ei täytä voimassa olevan lain 5 §:n säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten vaatimuksia. Edellä mainitun tulisi koskea myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan 27 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että sähköturvallisuusviranomaiselle tulisi edellä mainitut oikeudet myös silloin, kun sähkölaite ei täytä ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Pykälän 3 momentin mukaan sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus tietyissä tapauksissa vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteen merkintöihin tai tuotteeseen tai sen valmistukseen, että vaatimukset täyttyvät. Edellä mainittu periaate muutoksen tekemisestä tuotteen merkintöihin ei ole täsmällinen silloin, kun merkintä on kiinnitetty tuotteeseen aiheetta tai väärin perustein. Tämän vuoksi momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että CE-merkintä olisi poistettava laitteesta, jos laite ei kuulu yhdenkään sellaisen direktiivin soveltamisalaan, jotka edellyttävät CE-merkinnän kiinnittämistä.

28 §. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan, kun sähköturvallisuusviranomainen on 27 §:n nojalla antanut kieltopäätöksen, se voi määrätä elinkeinonharjoittajan ryhtymään toimenpiteisiin kuluttajan sellaisen tuotteen takaisin ottamiseksi, joka ei täytä 5 §:n säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia, sekä tuotteen korvaaminen samanlaisella tai samankaltaisella tuotteella, joka ei ole vaarallinen. Edellä mainitun velvoitteen tulisi koskea myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksen tarkoittamia sähkölaitteita. Tämän vuoksi pykälän 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että sähköturvallisuusviranomaisen määräämä velvoite elinkeinonharjoittajalle koskisi myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja sähkölaitteita.

33 §. Pykälän 3 momentin mukaan sähköturvallisuusviranomainen voi tietyissä tapauksissa velvoittaa elinkeinonharjoittajan korvaamaan sähkölaitteen testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset. Edellä mainitun sähköturvallisuusviranomaisen velvoitteen tulisi koskea myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksen tarkoittamia sähkölaitteita. Lisäksi on tarpeen täsmentää elinkeinonharjoittajan korvauksen perusteita. Tämän vuoksi pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sähköturvallisuusviranomaisen velvoite elinkeinonharjoittajalle korvata kustannukset koskisi myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja sähkölaitteita ja että elinkeinonharjoittaja velvoitettaisiin korvaamaan myös testatun tai tutkitun laitteen käypä hinta testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi.

33 a §. Pykälässä säädetään sähköturvallisuusviranomaisen oikeudesta teettää sähkölaitteiston tarkastus ja periä laitteistojen osalta tarkastuksen kustannukset, jos laitteisto osoittautuu 5 §:n mukaisesti vaaralliseksi. Edellä mainitun tulisi koskea myös ehdotetun lain 5 a luvussa säädettyjä vaatimuksia. Tämän vuoksi pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tarkastuksen teettäminen koskee myös ehdotetun lain 5 a luvun mukaista vaaraa tai häiriötä. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vaaran lisäksi kustannusten perintämahdollisuus koskisi myös häiriöistä aiheutuneita tarkastuskustannuksia, jotta pykälä kattaisi myös EMC-näkökohdat.

47 §. Pykälän 1 momentin mukaan myöhemmin rakennetun sähkölaitteiston omistajan tulee tietyissä tapauksissa suorittaa laitteistossaan sen aiheuttaman häiriön tai vaaran poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Saman periaatteen tulisi koskea myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksen tarkoittamia sähkölaitteistoja. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 1 momenttia muutettavaksi siten, että edellä mainittu periaate koskisi myös ehdotetun lain 5 a luvun ja erikseen annettavan valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja sähkölaitteistoja.

2 Tarkemmat säännökset ja määräykset

Lakiehdotuksessa on kaksi uutta norminantovaltuutta valtioneuvostolle. Lakiehdotuksen 24 h §:n mukaan sähkölaitteiden ja -laitteistojen sekä kiinteän asetuksen sähkömagneettisen häiriön tasoon ja häiriön sietoon liittyvistä olennaisista vaatimuksista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lakiehdotuksen 24 i §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tarkemmin säätää tuotannon sisäisestä tarkastuksesta sekä tarkastuslaitoksen arviosta ja lausunnosta, teknisistä asiakirjojen sisältämistä ja laitteen mukana olevista tiedoista.

Samanaikaisesti ehdotetun sähköturvallisuuslain muutoksen kanssa on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Valtioneuvoston asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin laitteiden ja laitteistojen sähkömagneettisen häiriön tasoon ja häiriön sietoon liittyvistä olennaisista vaatimuksista, tuotannon sisäisestä tarkastuksesta sekä tarkastuslaitoksen arviosta ja lausunnosta, teknisistä asiakirjojen sisältämistä ja laitteen mukana olevista tiedoista. Tämän valtioneuvoston asetuksen liitteiksi otettaisiin EMC-direktiivin 2004/108/EY liitteet I—IV.

3 Voimaantulo

Lakimuutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Lakia ei EMC-direktiivin siirtymäsäännöksen mukaisesti sovellettaisi sellaisen laitteiston markkinoille saattamiseen ja käyttöönottoon, joka on direktiivin 89/336/ETY säännösten mukainen ja joka on saatettu markkinoille ennen 20 päivänä heinäkuuta 2009.

4 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan.

Esityksen sisältämät kaksi uutta norminantovaltuutta valtioneuvostolle on lakiehdotuksessa säädetty mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Lakiesityksessä on valtuutuspykälissä määritelty ne asiat, joista valtioneuvoston asetuksella voidaan yksityiskohtaisemmin säätää. Valtuutussäännökset on sijoitettu ja asiallisesti kytketty säänneltävää asiaa koskevaan pykälään. Lisäksi laissa säädettäisiin yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Valtuutussäännökset eivät siten ole ristiriidassa perustuslain kanssa. Ehdotettuun esitykseen ei sisälly sellaisia ehdotuksia, jotka vaativat perustuslain 73 §:n mukaista säätämisjärjestystä. Näin ollen ehdotettu sähköturvallisuuslain muutos voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 13 §:n 3 momentti,

muutetaan 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 3, 4, 7, 13 ja 14 kohta, 9 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 26 §, 27 §:n 1 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 28 §:n 2 momentin 2 kohta, 33 §:n 3 momentti, 33 a § ja 47 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 13 ja 14 kohta laissa 220/2004 sekä 27 §:n 3 momentti ja 33 a § laissa 913/2002, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 220/2004, uusi 1 a ja 15—20 kohta, 5 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 5 a luku seuraavasti:


2 §

Tätä lakia sovelletaan televerkkoihin, telepäätelaitteisiin ja radiolaitteisiin siltä osin kuin niistä voi aiheutua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle sekä sellaisiin niistä aiheutuviin häiriöihin, joista ei säädetä viestintämarkkinalaissa (393/2003) eikä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa (1015/2001).4 §

Tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan:1 a) 5 a luvussa laitteella:

a) loppukäyttäjälle tarkoitettua valmista laitetta tai laitteiden kaupallisesti saatavilla yhtenä toiminnallisena yksikkönä olevaa yhdistelmää, joka todennäköisesti aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai jonka toimintaan sellainen häiriö todennäköisesti vaikuttaa;

b) komponentteja tai osakokoonpanoja, jotka on tarkoitettu loppukäyttäjän asennettaviksi laitteeseen ja jotka todennäköisesti aiheuttavat sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden toimintaan häiriö todennäköisesti vaikuttaa; ja

c) siirrettäviä asennuksia, jotka ovat laitteiden ja mahdollisesti muiden kojeiden yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu siirreltäviksi ja käytettäviksi monessa paikassa;


3) televerkolla ja telepäätelaitteella sähkölaitetta tai -laitteistoa, joka kuuluu viestintämarkkinalain soveltamisalaan;

4) radiolaitteella sähkölaitetta tai -laitteistoa, joka kuuluu radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain soveltamisalaan;


7) ministeriöllä kauppa- ja teollisuusministeriötä;


13) valtuutetulla tarkastajalla henkilöä, jonka sähköturvallisuusviranomainen on nimennyt valtuutetuksi tarkastajaksi;

14) sähköurakoitsijalla 8 §:n 1 momentin mukaista sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa sekä sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa, joka on tehnyt 12 §:n mukaisen ilmoituksen toiminnastaan;

15) sähkömagneettisella yhteensopivuudella sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta kohtuuttomia sähkömagneettisia häiriöitä muulle samassa ympäristössä olevalle sähkölaitteelle tai -laitteistolle;

16) sähkömagneettisella häiriöllä sähkömagneettista ilmiötä, joka voi heikentää sähkölaitteen tai -laitteiston toimintaa; häiriö voi olla sähkömagneettista kohinaa, muu kuin toivottu signaali tai muutos etenemisympäristössä;

17) häiriönsiedolla sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia tarkoitetulla tavalla toiminnan heikentymättä sähkömagneettisen häiriön vaikutuksesta;

18) sähkömagneettisella ympäristöllä kaikkia tietyssä paikassa esiintyviä sähkömagneettisia ilmiöitä;

19) kiinteällä asennuksella sähkölaitteistoa, joka on usean erityyppisen laitteen tai muun kojeen yhdistelmä, joka on koottu, asennettu ja tarkoitettu pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä paikassa; sekä

20) turvallisuuden parantamisella toimia elämän tai omaisuuden suojaamiseksi.


5 §

Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentin edellytyksiä, sitä ei saa saattaa markkinoille eikä ottaa käyttöön.


9 §

Töiden johtaja vastaa siitä, että 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminta on 5 §:n ja 5 a luvunsäännösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaista. Töiden johtajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään.13 §

Sen, joka Suomessa pitää kaupan tai luovuttaa toiselle sähkölaitteita, on voitava osoittaa, että ne ja niiden valmistus täyttävät 5 §:ssä ja 5 a luvussa säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset. Sama koskee sitä, joka vie maasta sähkölaitteita, jos Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa sitä edellytetään.14 §

Tietynlaisten sähkölaitteiden 5 §:ssä ja 5 a luvussa säädetynsekä 6 §:n nojalla määrätyn vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voidaan, siten kuin ministeriö tarkemmin määrää, käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyitä.15 §

Ministeriö voi vahvistaa erityisiä merkkejä käytettäviksi osoittamaan, että sähkölaite täyttää 5 §:ssä ja 5 a luvussa säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset.5 a luku

Sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus

24 f §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä 5 a lukua ei sovelleta sähkölaitteeseen tai -laitteistoon:

1) joka kuuluu ilmailulain (1242/2005) soveltamisalaan;

2) jonka aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei voi vaikuttaa muun laitteen toimintaan;

3) jonka toiminta ei häiriinny kohtuuttomasti tavanomaisesta sähkömagneettisesta häiriöstä; tai

4) jonka sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta säädetään muussa laissa.


24 g §
Markkinoille saattaminen ja käyttöönotto

Sähkölaitteen ja -laitteiston saa saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön, jos sen sähkömagneettinen yhteensopivuus on 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukainen ja se täyttää muut tämän lain nojalla annettujen säädösten ja määräysten vaatimukset.


24 h §
Sähkölaitteiden ja -laitteistojen vapaa liikkuvuus

Sähkölaitteen tai -laitteiston markkinoille saattamista ja käyttöä saadaan rajoittaa 24 g §:n estämättä, jos:

1) määrätyssä kohteessa ilmenee tai odotetaan ilmenevän sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva ongelma, joka on ratkaistava; taikka

2) se on tarpeen turvallisuussyistä yleisen televerkon tai vastaanotto- tai lähetysaseman suojaamiseksi, kun laitteita käytetään turvallisuuden parantamiseen tarkoin määritellyillä taajuusalueilla.


Edellä 2 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.


Sähkölaite tai -laitteisto voidaan asettaa näytteille tai sitä voidaan esitellä messuilla, näyttelyissä tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa, vaikka laitteisto ei ole 24 g §:n vaatimusten mukainen. Tällöin on näkyvällä tavalla selvästi ilmoitettava, että laitteistoa ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ennen kuin se on saatettu 24 g §:n vaatimusten mukaiseksi. Esittelyjä saa järjestää vain, jos riittävät toimenpiteet sähkömagneettisten häiriöiden välttämiseksi on toteutettu.


24 i §
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset

Sähkölaitteen ja -laitteiston on oltava sähkömagneettisesti yhteensopiva. Sähkömagneettisen häiriön tasoa ja häiriön sietoa koskevista olennaisista vaatimuksista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.


24 j §
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden arviointi

Sähkölaitteen tai -laitteiston valmistajan on tuotannon sisäisessä tarkastuksessa arvioitava sähkömagneettista yhteensopivuutta käyttäen yhdenmukaistettuja standardeja tai muulla luotettavalla tavalla (vaatimustenmukaisuuden arviointi).


Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna ulkopuolista tarkastuslaitosta.


Valmistajan on laadittava arvioinnista tekniset asiakirjat, joiden perusteella laitteen tai laitteiston vaatimustenmukaisuus voidaan todeta. Asiakirjat on säilytettävä kymmenen vuotta laitteen tai laitteiston viimeisestä valmistuspäivästä.


Tuotannon sisäisen tarkastuksen sisällöstä, tarkastuslaitoksen arviosta ja siitä laadittavasta lausunnosta sekä tarkastuksesta laadittavista asiakirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.


24 k §
CE-merkintä ja muut tiedot

Laitteeseen, jonka sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva vaatimustenmukaisuus on osoitettu 24 j §:n mukaisesti, on kiinnitettävä CE-merkintä. CE-merkinnästä on voimassa, mitä tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa (1376/1994) säädetään.


Muista sähkölaitteen tai -laitteiston mukana annettavista tiedoista ja ohjeista säädetään valtioneuvoston asetuksella.


24 l §
Suojatoimenpiteet

Jos laitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva vaatimustenmukaisuus on osoitettu käyttäen apuna 24 j §:n tarkoittamaa tarkastuslaitoksen lausuntoa eikä laite ole vaatimusten mukainen, tarkastuslaitoksen on annettava selvitys asiasta.


Ministeriön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta asiasta Euroopan yhteisöjen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.


24 m §
Kiinteiden asennusten vaatimukset

Markkinoille saatettuun laitteeseen, joka voidaan sijoittaa kiinteään asennukseen, sovelletaan sähkölaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia vaatimuksia.


Laitteeseen, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi kiinteään asennukseen ja joka ei ole muutoin kaupallisesti saatavilla, ei sovelleta 24 i—24 k §:ää. Sähkölaitteen mukana olevissa asiakirjoissa on yksilöitävä kiinteä asennus ja sen sähkömagneettinen yhteensopivuus. Asiakirjoissa on oltava valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tiedot. Lisäksi edellytykset laitteen asentamiseksi kiinteään asennukseen on ilmoitettava, jotta kiinteän asennuksen vaatimuksenmukaisuus ei vaarannu.


Kiinteän asennuksen rakentajan on varmistettava, että tässä luvussa ja sen nojalla edellytetyt asiakirjat luovutetaan sähkölaitteiston haltijalle. Haltijan on säilytettävä nämä asiakirjat asennuksen käyttöiän ajan.


Sähköturvallisuusviranomainen voi vaatia osoituksen kiinteän asennuksen vaatimuksenmukaisuudesta, jos on perusteltua syytä epäillä, ettei se ole vaatimusten mukainen, tai jos se aiheuttaa havaittavaa häiriötä. Sähköturvallisuusviranomainen voi myös itse käynnistää tutkimuksen vaatimuksenmukaisuudesta.


Jos kiinteä asennus ei täytä 24 i §:n vaatimuksia, sähköturvallisuusviranomainen voi vaatia, että kiinteä asennus saatetaan 24 i §:n tarkoittamia olennaisia vaatimuksia koskevien suojausvaatimusten mukaiseksi.


26 §

Jos sähkölaitteiden korjauksessa tai huollossa taikka sähkölaitteistojen rakentamisessa, korjauksessa, huollossa tai käytössä ei noudateta tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomainen voi kieltää toiminnan, asettaa sille rajoituksia tai määrätä korjaamaan puutteellisuudet.


27 §

Jos valvonnassa todetaan, ettei kaupan pidettävä sähkölaite tai sähkölaitetyyppi (tuote) täytä 5 §:n tai 5 a luvun säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus:


2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteeseen tai sen valmistukseen, että tuote täyttää 5 §:n ja 5 a luvun säännösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaiset vaatimukset, sekä vaatia tämän osoittamista 14 §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyin;Jos valvonnassa todetaan, että kaupan pidettävän tuotteen merkinnät ovat 15 §:n nojalla annettujen säännösten perusteella virheelliset tai puutteelliset, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteen merkintöihin tai tuotteeseen tai sen valmistukseen, että vaatimukset täyttyvät. Laitteessa oleva CE-merkintä on määrättävä poistettavaksi, jos laite ei kuulu yhdenkään sellaisen direktiivin soveltamisalaan, jossa edellytetään CE-merkinnän kiinnittämistä.


28 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide voi olla:


2) kuluttajan sellaisen tuotteen takaisin ottaminen, joka ei täytä 5 §:n ja5 a luvun säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia, sekä tuotteen korvaaminen samanlaisella tai samankaltaisella tuotteella, joka ei ole tämän kohdan edellyttämien vaatimusten vastainen; taikka33 §

Jos sähkölaite ei täytä 5 §:n ja5 a luvun säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia ja sähköturvallisuusviranomainen soveltaa 27 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai vaatimusta, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan korvaamaan laitteen käyvän hinnan sekä testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.


33 a §

Jos sähköturvallisuusviranomaisella on perusteltua syytä epäillä sähkölaitteiston olevan vaatimustenvastainen siten, että siitä aiheutuu 5 §:n tai 5 a luvun mukaista vaaraa tai häiriötä, sillä on oikeus teettää sähkölaitteiston tarkastus tai määrätä sähkölaitteiston haltija tarkastuttamaan sähkölaitteisto.


Jos sähköturvallisuusviranomainen teettää sähkölaitteiston tarkastuksen tai muun vastaavan tutkimuksen ja sähkölaitteisto osoittautuu oleellista 5 §:n tai 5 a luvun mukaista vaaraa tai häiriötä aiheuttavaksi, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa sähkölaitteiston haltijan korvaamaan tarkastuksesta tai tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.


47 §

Jos sähkölaitteisto aiheuttaa häiriötä tai vaaraa toiselle sähkölaitteistolle tai sen käytölle taikka aiheuttaa sen välityksellä häiriötä tai vaaraa, vaikka molemmat laitteistot ovat 5 §:n ja 5 a luvun säädösten tai 6 §:n nojalla annettujen määräysten ja hyvän teknisen tavan mukaisia, myöhemmin rakennetun laitteiston omistajan tulee, jollei 2 momentista muuta seuraa, suorittaa laitteistossaan häiriön tai vaaran poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tätä lakia ei sovelleta sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/336/ETY säännösten mukaiseen sähkölaitteeseen ja -laitteistoon, joka on saatettu markkinoille ennen 20 päivää heinäkuuta 2009.Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Mari Kiviniemi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.