Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 108/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia väliaikaisesti muutettavaksi siten, että kuntien vuokratalokiinteistöjen ja -huoneistojen yhtiöittämistä koskevan määräaikaisen verovapaussäännöksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin. Kunnan tai sen omistaman yhtiön omistaman, valtion asuntorahoitusta saaneen vuokratalon tai asumisoikeustalon taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeiden luovutuksesta yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan ei olisi suoritettava varainsiirtoveroa. Lakia sovellettaisiin vuosina 2008—2012 tapahtuviin luovutuksiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta, ja se olisi voimassa vuoden 2012 loppuun.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Varainsiirtoverolain (931/1996) 43 a §:n mukaan verovirasto palauttaa hakemuksesta suoritetun veron, kun kunta tai sen omistama yhtiö vuosien 2004—2007 aikana luovuttaa omistamansa vuokratalokiinteistön, asumisoikeustalokiinteistön taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeet yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle tai sen omistamalle yhtiölle saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita.

Verovapaus koskee pykälän 2 momentissa mainittuja kunnan omistamia vuokrataloja ja asumisoikeustaloja sekä vuokrataloyhtiön tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeita, joiden rahoittamiseen Valtion asuntorahasto tai sitä edeltänyt asuntohallitus taikka eräissä perusparannustapauksissa kunta on myöntänyt valtion varoista lainaa tai korkotukea. Lisäksi edellytetään, että valtion tukeen liittyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa.

Verovapaus koskee luovutuksia, joissa kunta tai useampi kunta yhdessä omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 90 prosenttia luovutettavasta vuokratalo- tai asumisoikeustalokiinteistöstä taikka vuokra-asunnon, vuokratalon taikka asumisoikeustalon hallintaan oikeuttavista osakkeista sekä vastaanottavan yhtiön osakkeista.

Verovapauden tarkoituksena on ollut antaa kunnille mahdollisuus kehittää vuokra-asuntokantansa omistusrakennetta ja hallinnointia mahdollistamalla kuntaomisteisten vuokratalojen yhtiöittäminen varainsiirtoverotta. Erityissäännös on ollut tarpeen erityisesti siitä syystä, että kunnilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa vuokra-asuntokantansa yhtiöittämistä varainsiirtoverovapaasti niin sanotulla liiketoimintasiirrolla, joka on yksityisten osakeyhtiöiden käytössä.

Käytännössä kunnat eivät ole ehtineet verovapauden voimassaoloaikana tehdä kaikkia tavoitteena olevia omistusjärjestelyjä. Lisäksi omistusjärjestelyjä joudutaan arvioimaan uudelleen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen johdosta.

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaisesti ehdotetaan, että verovapauden voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2012 loppuun. Verovapauden voimassaolo päättyisi siten samaan aikaan kuin varainsiirtoverolain 43 b §:n mukaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoon liittyvän kuntien kiinteistöomistuksen rakennejärjestelyjä koskevan verovapauden soveltamisaika.

2 Esityksen vaikutukset

Voimassa olevan verovapauden arvioitiin vähentävän varainsiirtoveron tuottoa vuosina 2004—2007 noin neljällä miljoonalla eurolla. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan verovapauden piiriin kuuluvien omistusjärjestelyjen määrä on jäämässä pienemmäksi kuin mitä mainittua vaikutusarviota laadittaessa oli oletettu. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen voidaan toisaalta olettaa jossain määrin lisäävän myös vuokra-asuntokiinteistöjen yhtiöittämisiä. Jos kuntien yhteistyö kunta- ja palvelurakenneuudistuksen johdosta yleistyy myös vuokra-asuntojen osalta, on kuitenkin oletettavaa, että vuokrataloyhtiöitä koskevat järjestelyt toteutetaan pitkälti sulautumismenettelyllä, joiden yhteydessä tapahtuvat luovutukset olisivat varainsiirtoverosta vapaat ilman erityissäännöstäkin. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole perusteltua olettaa, että verovapauden soveltamisajan pidentäminen johtaisi aikanaan arvioitua neljää miljoonaa euroa suurempaan verotulojen alenemiseen vuosien 2004—2012 aikana.

3 Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4 Voimaantulo ja soveltaminen

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2008 alusta, ja se olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2012. Lakia sovellettaisiin niihin luovutuksiin, jotka on tehty vuosina 2008—2012.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti 29 päivänä marraskuuta 1996 annettuun varainsiirtoverolakiin (931/1996) uusi 43 a § seuraavasti:

43 a §
Määräaikainen verovapaus kunnallisten vuokra-asuntojen omistusjärjestelyssä

Jos kunta tai sen omistama yhtiö vuosina 2004—2012 luovuttaa omistamansa vuokratalokiinteistön, asumisoikeustalokiinteistön taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeet yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle tai sen omistamalle yhtiölle ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2008, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012. Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen tapahtuviin luovutuksiin.


Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.