Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 107/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

VaVM 12/2007

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan verontilityslakia muutettavaksi siten, että yhteisöveron kuntien metsävero-osuuden määrittelyn lähtökohtana olisi verovuoden 2007 jako-osuuslaskennassa käytetty euromäärä, jota tarkistettaisiin vuosittain kantorahatulojen muutosta vastaavasti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Vuoden 1993 alusta tuli voimaan pääomatulojen verotusta ja yritysverotusta koskeva laaja uudistus. Osana uudistusta metsäverotuksessa luovuttiin metsämaan arvioidun tuottokyvyn perusteella lasketun kasvun verottamisesta eli niin sanotusta pinta-alaverotuksesta ja siirryttiin todellisen metsätulon verottamiseen eli puun myyntitulon verotukseen pääomatulona.

Siirtyminen yhdellä kertaa uuteen järjestelmään olisi kohdellut epätasapuolisesti niitä metsänomistajia, jotka eivät olleet voineet realisoida sitä metsänkasvua, josta heitä oli vuosittain verotettu. Tämän vuoksi säädettiin tuloverolain (1535/1992) 140 §:ssä siirtymäkaudesta, jonka nojalla luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä ja näiden muodostamalla verotusyhtymällä oli mahdollisuus valita pinta-alaverotus vuosina 1993—2005. Tämä aikana he ovat voineet myydä puuta ilman myyntivoittoveroa vanhan järjestelmän mukaisesti. Siirtymäsäännös ei koskenut muita verovelvollisia eli lähinnä yhteisöjä. Ne siirtyivät uuteen järjestelmään välittömästi, koska katsottiin, että ne ovat yleensä harjoittaneet pitkäjänteistä metsätaloutta ja realisoineet metsän kasvua tasaisesti.

Siirtymäkauden ajan vielä ylläpidettyjä metsän puhtaan tuoton laskennan tietoja on sovellettu verovuoteen 2007 saakka kuntien yhteisöveron metsävero-osuuden laskennassa.

Verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaan kunnan ja seurakunnan jako-osuus määräytyy kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvona. Jako-osuus saadaan kunkin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta.

Kuntien metsäveroerä perustuu metsävero-osuuteen. Metsävero-osuus muodostetaan soveltamalla verovuoden keskimääräistä kuntien tuloveroprosenttia koko maan verovuoden metsän puhtaaseen tuottoon, josta on vähennetty tuloverolain 140 §:n mukaisen siirtymäkauden ajaksi ansiotulona pidettävän metsätalouden puhtaan tulon verotukseen jääneiden metsänomistajien verovuoden metsän puhdas tuotto sekä kuntien ja kuntayhtymien omistamien metsien puhdas tuotto. Metsävero-osuus on siten muodostettu siitä osasta metsän puhdasta tuottoa, joka on ollut puun myyntitulon verotuksessa. Ansiotulona verotettavasta metsätalouden puhtaasta tulosta on vielä siirtymäaikana kertynyt verotuloja valtion lisäksi myös kunnille, seurakunnille ja Kansaneläkelaitokselle.

Metsävero-osuuden suhdetta kuntien yhteisöverotuottoon on rajoitettu siten, että sen määrä on vähintään 5 ja enintään 15 prosenttia kuntien yhteisöverosta.

Verovuoden 2007 tilityksissä sovellettava metsävero-osuus on muodostettu verovuosien 2004 ja 2005 siitä osasta metsän puhdasta tuottoa, joka on jo ollut puun myyntitulon verotuksessa.

Kunnan metsäerää laskettaessa perusteena käytetään Metsäntutkimuslaitoksen metsäkeskuksittain laskettuja bruttokantorahatuloja.

Yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet ovat olleet seuraavat:

            
Vuosi Yhteisövero Kuntien osuus Kuntien osuus, Metsävero- Metsävero-
milj. euroa milj. euroa % osuus. osuus
milj. euroa yhteisöverosta, %
1999 5 974 2 394 40,00 129 5,4
2000 7 442 2 704 36,39 133 5,0
2001 5 596 1 971 35,29 136 6,9
2002 5 151 1 199 23,22 135 11,3
2003 5 259 1 041 19,75 136 13,1
2004 5 217 1 030 19,75 135 13,1
2005 5 252 1 159 22,03 134 11,6

Metsävero-osuuden prosenttiosuus kuntien yhteisöverosta on noussut, kun kuntien osuus yhteisöverosta on pienentynyt.

2 Ehdotus

Siirtymäkausi päättyi vuoden 2005 lopussa. Vuodelle 2006 ei enää vahvisteta metsätalouden puhdasta tuottoa, joten verovuoden 2006 osalta ei ole tietoja, joita voitaisiin käyttää kuntien metsävero-osuuden määräytymisperusteena kuten aikaisemmin. Sen vuoksi ehdotetaan, että yhteisöveron kuntien metsävero-osuus muodostettaisiin siten, että verovuodelle 2007 laskentaperusteena käytettyä metsävero-osuuden euromäärää tarkistettaisiin vuosittain bruttokantorahatulojen muutoksia vastaavasti. Metsäntutkimuslaitos laskee vuosittain bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain markkinahakkuu- ja puun hintatilastojen perusteella. Metsävero-osuuden rajoitukset, vähintään 5 ja enintään 15 prosenttia kuntien yhteisöverosta, ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan.

Esillä on ollut myös vaihtoehto, jonka mukaan metsävero-osuus olisi kiinteä prosenttiosuus kuntien yhteisövero-osuudesta. Kiinteän prosenttiosuuden käyttäminen olisi ongelmallista sen vuoksi, että vaikka metsävero-osuuden euromäärä on vuosittain ollut hyvinkin vakaa, sen osuus kuntien yhteisövero-osuudesta on kasvanut viime vuosina, koska kuntien osuus koko yhteisöveron tuotosta on muista valtion ja kuntien välisistä rahoitusjärjestelyistä johtuen pienentynyt. Lisäksi yhteisöveron tuotto vaihtelee vuosittain muun muassa suhdanteiden mukaan. Jos metsävero-osuudesta toisaalta luovuttaisiin kokonaan ja yhteisöveron tuotto jaettaisiin kunnille yritystoimintaerän perusteella, koelaskelmien mukaan se lisäisi valtionosuusmenoja tasauslisinä useita kymmeniä miljoonia. Tässä tapauksessa valtion ja kuntien rahoitussuhteiden kannalta kustannusneutraali ratkaisu edellyttäisi esimerkiksi verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasausten tasausrajan muuttamista tai valtionosuuksien pienentämistä. Menettely yksinkertaistaisi yhteisöveron jakojärjestelmää, mutta yksittäisen kunnan ongelmaksi muodostuisi se, että verotuloihin perustuva tasaus tehtaisiin kahden vuoden viiveellä, mutta yhteisöveron jako-osuuksien muutos kohdistuu kunnille välittömästi.

Metsävaltaisissa kunnissa pidetään tärkeänä metsävero-osuuden säilyttämistä yhteisöveron jakoperusteena. Esityksessä ehdotettu menettely seuraisi puun myyntitulojen vaihtelua ja olisi siten luonteva osa yhteisöveron jakoperustetta. Nykyisin kuntien metsäerän laskentaperusteena käytetään bruttokantorahatuloja, joita ehdotuksen mukaan käytettäisiin myös metsävero-osuuden laskennassa. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen kuntien rahoitusjärjestelmän uudistaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 alusta. Metsävero-osuuden määräytymisperusteet olisi mahdollista ottaa uudelleen esille rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Esimerkiksi kuntien metsävero-osuus vuodelle 2008 määräytyisi siten, että verovuodelle 2007 laskentaperusteena käytettyä metsävero-osuutta tarkistettaisiin muutosprosentilla, joka vastaisi bruttokantorahatulojen muutosta vuoden 2005 lopusta vuoden 2006 loppuun.

3 Esityksen vaikutukset

Metsävero-osuuden tarkistamisen vuosittain bruttokantorahatulojen vuosittaisia muutoksia vastaavasti arvioidaan lähivuosina lisäävän jonkin verran metsävero-osuutta kuntien yhteisöverosta, koska puukauppa on viime vuosina käynyt vilkkaana, jolloin bruttokantarahatulojen arvioidaan kasvavan melko voimakkaasti. Koska puukauppa riippuu suhdanteista, metsävero-osuuden arvioidaan jatkossa vaihtelevan jonkin verran enemmän kuin nyt voimassa olevassa menettelyssä.

Ehdotettu muutos ei aiheuta kompensointitarvetta kunnille, koska pinta-alaperusteisen metsäverotuksen siirtymäajan päätyttyä kuntien verotuottomenetykseksi arvioitiin noin 30 miljoonaa euroa vuodesta 2006 lähtien. Tämä menetys kompensoitiin kunnille nostamalla verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasausrajaa 0,36 prosenttiyksiköllä.

Esityksellä ei ole merkittäviä hallinnollisia vaikutuksia.

4 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esitystä on käsitelty kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2008 alusta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 13 §:n 3 momentti seuraavasti:


13 §
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuudet

Kuntien metsävero-osuus määräytyy vuosittain siten, että vuoden 2007 metsävero-osuutta muutetaan bruttokantorahatulojen muutosta vastaavasti. Muutos lasketaan vuoden 2005 lopusta verovuotta kaksi vuotta edeltäneen vuoden loppuun (metsävero-osuus). Metsävero-osuuden määrä on vähintään 5 ja enintään 15 prosenttia kuntien yhteisöverosta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.