Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 91/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että tuen myöntämisen edellytykset muuttuisivat. Maatalousyrittäjän luopuessa maatalouden harjoittamisesta luovuttamalla maatilansa pellot lisäalueeksi luovutuksensaajan ikärajaa alennettaisiin viidellä vuodella siten, että luovutuksensaajan tulisi olla alle 50-vuotias luopumisen tapahtuessa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäviksi luopumistukijärjestelmään ja sitä edeltäviin maatalouden luopumisjärjestelmiin muutokset, jotka johtuvat vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta kansaneläkelainsäädännöstä.

Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.


PERUSTELUT

1 Nykytila

1.1 Lisämaaluovutus

Maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmä uudistettiin vuoden 2007 alusta voimaan tulleella lailla maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006). Lain nojalla maatalousyrittäjä voi luopua maatalouden harjoittamisesta ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista joko toteuttamalla maatilallaan sukupolvenvaihdoksen siten, että luovuttaa maatilansa pellot ja tuotantorakennukset tilanpidon jatkajalle, tai luovuttamalla maatilansa pellot lisäalueeksi yhdelle tai useammalle viljelijälle. Vastaavalla tavalla myös porotalouden harjoittaja voi luopua ennen eläkeikää poronhoidosta sukupolvenvaihdosluovutuksella tai lisäporoluovutuksella, jolloin vähintään 20 poroa luovutetaan lisäporoiksi porotaloutta ennestään harjoittavalle poronomistajalle.

Lain 16 §:ssä säädetään lisäalueen luovutuksensaajaa koskevista edellytyksistä. Luovutuksensaajalta edellytetään, että hän luopumisen tapahtuessa harjoittaa maataloutta maatilalla, johon luopujan pelto tulee lisämaaksi, on ottanut maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 §:n säännösten mukaisesti sanotussa laissa säädettyä vähimmäiseläketurvaa koskevan vakuutuksen maatilatalouden harjoittajana eikä ole täyttänyt 55 vuotta. Lisäksi hänen maatilansa peltoalan on luovutuksen johdosta kasvettava vähintään kahdella hehtaarilla ja hänen on sitouduttava viljelemään tilaa niin kauan kuin luopujalle maksetaan luopumistukea, kuitenkin vähintään viiden vuoden ajan.

Voimassa oleva luopumistukijärjestelmä noudattaa maatalousalan valtiontuesta annettuja yhteisön suuntaviivoja (EYVL 28 C 1.2.2000) siltä osin, kuin niissä ohjataan ikääntyvien viljelijöiden varhaiseläkejärjestelmää. Suuntaviivat ovat sallineet tuen maksamisen paitsi luovutettaessa maatila nuorille aloittaville viljelijöille myös pellon luovutuksissa alle 55-vuotiaille viljelijöille lisäalueeksi. Edellä mainitut yhteisön suuntaviivat ovat voimassa vain vuoden 2007 loppuun. Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt Suomen luopumistukijärjestelmän 22 päivänä marraskuuta 2006 antamallaan päätöksellä K (2006)5465. Komission päätöksessä on kuitenkin edellytetty, että maatalousalan uusien valtiontuen suuntaviivojen tullessa voimaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet nykyisten tukijärjestelmien saattamiseksi uusien määräysten mukaisiksi.

Viimeistään vuoden 2008 alusta tulevat sovellettaviksi maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat suuntaviivat vuosiksi 2007—2013 (EYVL 319 C 27.12.2006). Niiden mukaan varhaiseläketukena voidaan hyväksyä tukijärjestelmä, joka täyttää neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 23 artiklan mukaisen yhteisön osarahoittaman varhaiseläketuen edellytykset. Mainitun 23 artiklan 3 b kohdassa edellytetään, että luovutettaessa maatalousmaa toiselle viljelijälle tämän on oltava alle 50-vuotias. Jäsenvaltioille on annettu vuosi aikaa sopeuttaa nykyiset järjestelmänsä suuntaviivojen mukaiseksi siten, että niiden on oltava suuntaviivojen mukaisia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

1.2 Luopumisjärjestelmät ja kansaneläke

Luopumistuki muodostuu perusmäärästä ja täydennysosasta. Luopumistuen perusmäärä määräytyy kuten maatalousyrittäjän eläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke ja täydennysosa samoin kuin kansaneläkelain (347/1956) mukainen työkyvyttömyyseläke. Uusia luopumistukia myönnetään maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain nojalla vuosina 2007—2010. Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293 /1994) perusteella on myönnetty luopumistukia vuosina 1995—2006. Myös näiden luopumistukien sekä maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaisten sukupolvenvaihdoseläkkeiden täydennysosan määräytyminen on kansaneläkesidonnaista. Edellä mainituissa laeissa sekä laissa maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta (1330/1992) samoin kuin luopumiseläkelaissa (16/1974) on säännöksiä, joissa viitataan kansaneläkelakiin. Kaikissa luopumisjärjestelmissä kansaneläkkeen myöntäminen luopumisetuuden rinnalle aiheuttaa muutoksen luopumisetuuden määrään.

Vuoden 2008 alusta tulee voimaan uusi kansaneläkelaki (568/2007), jolla kumotaan aikaisempi kansaneläkelaki. Uuden kansaneläkelain voimaantulosta säädetään lailla kansaneläkelain voimaanpanosta (569/2007), johon on otettu muun muassa säännökset päättyvistä eläkkeistä eli työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. Uudessa kansaneläkelaissa on kysymys laajasta lakiteknisestä ja lainsäädännön rakenteellisesta muutoksesta. Lisäksi uudessa kansaneläkelaissa on luovuttu kuntien kalleusluokitusjärjestelmästä, joka korottaa nykyisin toisen kalleusluokan kunnissa asuvien kansaneläkettä enimmillään 20 euroa kuukaudessa vuoden 2008 alusta lukien.

2 Ehdotetut muutokset

2.1 Lisämaaluovutus

Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 16 §:n 1 momentin 3 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että lisäalueluovutuksissa luovutuksensaajana voisi olla vain sellainen viljelijä, joka ei ole vielä täyttänyt 50 vuotta. Porotalouden harjoittajien luopumisen edellytykset noudattavat osaksi maatalouden harjoittajia koskevia säännöksiä, sillä luovutettaessa lisäporoja toiselle porotaloudenharjoittajalle luovutuksensaajan iän osalta lain 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa viitataan 16 §:n 1 momentin 3 kohtaan. Näin ollen luovutuksensaajan ikärajan muutos koskisi myös porotalouden harjoittajia silloin, kun luopumistapana on porojen luovutus lisäporoiksi.

Lisäalue- ja lisäporoluovutuksensaajien ikä on vuosina 2003—2006 tapahtuneissa luopumisissa ollut keskimäärin 40,1 vuotta. Lisäalue- ja lisäporoluovutuksia on toteutunut yhteensä 1102, joista lisäporoluovutuksia on ollut yhteensä 16. Vuosittain keskimäärin 45 luovutuksensaajaa on ollut 50—54 vuotta täyttäneitä. Lisäalueluopumisten määrän ei kuitenkaan odoteta alenevan aivan vastaavalla määrällä ehdotetun lainmuutoksen johdosta. On mahdollista, että osassa tapauksia luopuja löytää toisen viljelijän, joka ei ole täyttänyt 50 vuotta ja jota kiinnostaa lisäalueen hankkiminen luopujalta. Lisäalueluopumisten määrän arvioidaan ehdotetun muutoksen johdosta alenevan noin 20—30 luopumisella vuodessa.

Ehdotetun lainmuutoksen johdosta maa- ja metsätalousministeriössä on syksyn 2007 aikana tarkoitus selvittää erikseen mahdollisuus lisätä nykyiseen luopumistukijärjestelmään uudeksi luopumistavaksi luovutus tulevalle tilanpidon jatkajalle. Tämä toteutetaan osana samaa hanketta, jossa selvitetään myös maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain käsittelyn yhteydessä maa- ja metsätalousvaliokunnan antamassa lausunnossa 18/2006 esitetyt luopumistukijärjestelmää ja tilusjärjestelyhankkeita koskevat säädösmuutokset.

2.2 Kansaneläkejärjestelmästä johtuvat muutokset

Maatalouden luopumisjärjestelmiä koskevassa lainsäädännössä on useita viittaussäännöksiä kansaneläkelakiin. Myös täydennys-osan määrä on sidottu kansaneläkkeen määräytymiseen. Maatalouden harjoittamisen luopumisen tukemista koskevaa lakia hyväksyttäessä oli voimassa vanha kansaneläkelaki (347/1956). Lakia koskevassa esityksessä oli jo otettu huomioon uudesta kansaneläkelaista johtuvat muutokset, mutta hallitusten esitysten osittain päällekkäisestä käsittelystä ja hyväksymisten ajoittumisesta johtuen uuden kansaneläkelain säännöksiä ei voitu tuolloin vielä ottaa huomioon hyväksytyssä laissa. Tämän vuoksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 10 §:ää, 31 §:ää ja 43 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että viittaukset kansaneläkelain (347/1956) säännöksiin muutettaisiin viittauksiksi uuden kansaneläkelain vastaaviin säännöksiin, jolloin kuntien kalleusjärjestelmä myös poistettaisiin maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetusta laista. Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:ää ja maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkettä koskevaa lakia on jo muutettu kuntakalleusjärjestelmän poistamista koskevilla laeilla 1283/2007 ja 1284/2007.

Uudesta kansaneläkelaista johtuvat viittaustekniset muutokset ehdotetaan tehtävän myös maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 ja 23 §:ään, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 21 §:ään ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 22 §:ään sekä luopumiseläkelain 8 §:ään.

3 Esityksen vaikutukset

3.1 Taloudelliset vaikutukset

Luopumistukilainsäädäntöä uudistettaessa arvioitiin, että vuosina 2007—2010 toteutetuista luopumisista aiheutuisi valtiolle noin 174,5 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Luovutuksensaajien ikärajan alentamisen lisäalueluovutuksissa arvioidaan aiheuttavan noin 20—30 luopumisen vähenemisen vuodessa. Tämän puolestaan arvioidaan vähentävän luopumistukimenoja vuonna 2008 noin 0,1 miljoonalla eurolla, vuonna 2009 noin 0,3 miljoonalla eurolla, vuonna 2010 noin 0,5 miljoonalla eurolla ja vuonna 2011 noin 0,6 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan luopumistukimenojen voidaan arvioida alenevan ehdotetun lainmuutoksen johdosta yhteensä noin 2,4 miljoonalla eurolla.

Kansaneläkejärjestelmän kuntakalleusjärjestelmän poistuminen nostaa puolestaan toisessa kuntakalleusluokassa olevien luopumistuensaajien täydennysosan määrää keskimäärin 20 eurolla. Luopumistukijärjestelmän kokonaiskustannusten arvioidaan tämän johdosta lisääntyvän vuonna 2008 noin 0,2 miljoonalla eurolla. Kustannuslisäys koko soveltamisjakson ajalta vuosien 2007—2010 luopumistukijärjestelmän kokonaiskustannuksiin on arviolta 3,5 miljoonaa euroa.

Koska ikärajan muutosten täsmällisen kustannusvaikutuksen arviointi kuitenkin on epävarmaa, on mahdollista, että muutosten yhteisvaikutuksesta luopumisjärjestelmistä aiheutuvat kustannukset eivät juurikaan muutu.

3.2 Vaikutukset eri kansalaisryhmien asemaan

Lisäalueluovutuksia on vuosina 2003—2006 toteutettu eniten Länsi-Suomen läänissä, missä on ollut 508 luovutusta. Tämä on ollut 46 prosenttia kaikista lisämaaluopumisista. Seuraavaksi eniten lisämaaluopumisia on toteutettu Itä-Suomen ja Etelä-Suomen lääneissä, ensiksi mainitussa 221 ja viimeksi mainitussa 220. Kummankin läänin osuus on ollut noin 20 prosenttia kaikista lisämaaluovutuksista. Eniten 50—54 -vuotiaita luovutuksensaajia on ollut Länsi-Suomen läänissä, joissa heidän osuutensa on ollut 18 prosenttia kaikista lisämaaluovutuksensaajista. Seuraavaksi eniten 50—54 -vuotiaita luovutuksensaajia on ollut Itä-Suomen läänissä, missä osuus on ollut 16 prosenttia. Ehdotetun lainmuutoksen vaikutusten ei kuitenkaan arvioida alueellisesti merkittävästi eroavan toisistaan.

Kuntien kalleusluokituksesta johtuen tuen määrä on ollut korkeampi niissä kunnissa, jotka ovat kuuluneet ensimmäiseen kalleusluokitukseen eli pääasiassa maan eteläosassa. Ehdotettu muutos yhdenmukaistaisi tuen laskentaperiaatteita ja vähentäisi eroja tuen määrässä maan eri osissa.

4 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa.

Esityksestä on pyydetty lausunto valtiovarainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta, Kansaneläkelaitokselta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:ltä, Paliskuntain yhdistykseltä ja Saamelaiskäräjiltä. Lausunnoissa esitystä on pidetty perusteltuna ja kiinnitetty lähinnä huomiota siihen, että kansaneläkelakiin tehtävät muutokset tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi. Tuottajajärjestöt ovat korostaneet luopumistukijärjestelmän uuden muuttamisen tärkeyttä luopumistuen luovutuksensaajien joukon laajentamiseksi, jotta ikärajan alentamisen haitallisia vaikutuksia vähennettäisiin.

5 Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

5.1 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy vuoden 2007 talousarvioehdotukseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys, joka koskee kansaneläkelakiin ja muuhun eläkelainsäädäntöön tehtäviä muutoksia kansaneläkkeiden tasokorotuksesta. Kyseisessä esityksessä ehdotettaneen myös maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain ja luopumiseläkelain muuttamista.

5.2 Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista

Alentamalla lisäalueluovutuksensaajien enimmäisiän 54 vuodesta 49 vuoteen Suomi täyttää valtiontukea koskevat EY:n komission asettamat velvoitteet.

6 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Lisämaaluovutusta koskevaa uutta luovutuksensaajan ikärajaa sovellettaisiin niihin luopumisiin, jotka tapahtuvat 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010. Jos luopuja kuitenkin on saanut päätöksen tuen myöntämisestä viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä, voi luopuminen tapahtua tukipäätöksen mukaisesti sen jälkeenkin.

Uusi kansaneläkelaki sekä laki kansaneläkelain voimaanpanosta tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Tämän johdosta luopumistuki- ja muihin maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmiin liittyvien lakiteknisten muutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Koska on mahdollista, että luopujalle on myönnetty tai myönnetään takautuvasti kansaneläkelakiin (347/1956) perustuva eläke, lakien voimaantulosäännöksiin otettaisiin säännös siitä, että uuteen kansaneläkelakiin tai kansaneläkelain voimaantulosta annettuun lakiin perustuvilla eläkkeillä tarkoitettaisiin myös vastaavia kansaneläkelakiin 347/1956 perustuvia eläkkeitä. Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamista koskevan lain voimaantulosäännökseen ehdotetaan otettavaksi lain 23 §:n 1 momenttia koskeva soveltamissäännös siitä, että kansaneläkelain mukainen vanhuuseläke ei aiheuta täydennysosan lakkauttamista, jos kysymyksessä on luopumistuki, joka perustuu vuosina 1995—1999 tapahtuneeseen luopumiseen. Jos kysymys on 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen tapahtunut luopuminen, kansaneläkelain mukainen vanhuuseläke aiheuttaa luopumistuen täydennysosan lakkauttamisen. Ehdotettu soveltamissäännös vastaa nykyisen lain (613/2006) voimaantulosäännöksessä olevaa säännöstä.

7 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Luopumistuen täydennysosa on määräytynyt vanhan kansaneläkelain mukaisen kansaneläkkeen perusteella. Tämän määrään puolestaan on vaikuttanut kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annettuun lakiin (955/1973) perustunut kuntien kalleusluokitus, minkä vuoksi luopumistuen määrään on vaikuttanut luopujan maatilan sijaintikunta. Kyseistä määräaikaista lakia on jatkettu useaan kertaan. Kalleusluokitusjärjestelmän jälkeenjääneisyyden johdosta luokituksesta on haluttu luopua. Lain voimassa oloa on kuitenkin jatkettu vielä laeilla 192/2003 ja 1125/2005. Kummassakin on ollut kysymys lain voimassaolon jatkamisesta sen johdosta, että kalleusluokitukseen perustuvia järjestelmiä koskeva lainsäädäntö on pitänyt muuttaa. Lain 955/1973 voimassaolo päättyy 31.12.2007. Lain voimassaolon jatkamista koskevia hallituksen esityksiä käsitellessään eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 73/2002 vp ja 38/2005 vp edellyttänyt esitettyä nopeampaa kalleusluokituksesta luopumista ja muun lainsäädännön pikaista muuttamista kalleusluokituksen poistamisen mahdollistamiseksi.

Uudessa kansaneläkelaissa kansaneläkkeet ovat kalleusluokituksen poistamisen johdosta samansuuruisia koko maassa. Muuttamalla maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain viittaukset koskemaan aikaisemman kansaneläkelain sijasta uutta kansaneläkelaki poistetaan alueellisesta kalleusluokituksesta johtunut tuen määrän erilaisuus maan eri osissa.

Suomen perustuslain 6 §:n ihmisten yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Asuinpaikka voitaneen katsoa tällaiseksi henkilöön liittyväksi syyksi luopumistuen kaltaisissa järjestelmissä. Kansaneläkelain muutoksen yhteydessä kalleusluokituksesta luopumisen vaikutukset on tarkoitus ulottaa myös jo maksussa oleviin muihin sellaisiin eläkkeisiin, joiden määrässä kalleusluokitus on otettu huomioon. Ulottamalla kalleusluokituksesta luopuminen myös jo maksussa oleviin luopumisetuuksiin, jotka on myönnetty aikaisemman kansaneläkelain voimassa ollessa, saatetaan näiden tukijärjestelmien tuet ja eläkkeet perustaltaan samantasoisiksi uusien myönnettävien tukien sekä vastaavien muiden jo myönnettyjen ja maksussa olevien eläkkeiden kanssa. Samalla toteutetaan perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan jokaiselle lailla taattua oikeutta perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Koska tältä osin kysymyksessä on tuen määrää lisäävä muutos, esityksessä ei puututa perustuslain 15 §:ssä tarkoitettuun omaisuuden suojaan, kun jo myönnetyn tuen tai eläkkeen määrää muutetaan.

Uutta kansaneläkelakia koskeneesta hallituksen esityksestä HE 48/2006 annetussa perustuslakivaliokunnan lausunnossa 48/2006 vp ei ole tuotu esiin seikkoja, joiden johdosta tässä esityksessä ehdotetut lakiviittaukset uuden kansaneläkelain säännöksiin olisivat perustuslain soveltamisen kannalta ongelmallisia.

Lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (612/2006) 10 §:n 1 kohta, 16 §:n 1 momentin 3 kohta, 31 § ja 43 §:n 3 momentti seuraavasti:

10 §
Luopumistuen saamisen estävät eläkkeet

Oikeutta luopumistukeen ei ole luopujalla, joka luopumisen tapahtuessa saa:


1) kansaneläkelain (568/2007) tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/ 2007) mukaista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, työttömyyseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä; tai


16 §
Luovutus lisäalueeksi maatalousyrittäjälle

Luopuminen maatalouden harjoittamisesta voi tapahtua myös siten, että luopuja luovuttaa maatilan peltomaan osina tai kokonaan lisämaaksi maatalouden harjoittamista varten yhdelle tai useammalle luovutuksensaajalle:


3) joka ei ole täyttänyt 50:ttä vuotta;


31 §
Luopumistuen täydennysosa

Luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri kuin se kansaneläke, joka luopujalle olisi myönnetty, jos hänellä luopumisen tapahtuessa olisi ollut oikeus työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. Täydennysosaa laskettaessa ei kuitenkaan sovelleta, mitä kansaneläkelain 21 §:ssä säädetään eläkkeen määrän suhteuttamisesta Suomessa asuttuun aikaan. Täydennysosaa määrättäessä otetaan tulona huomioon kansaneläkelain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläkettä tai korvausta vastaava ulkomailta maksettava jatkuva eläke tai korvaus.

Täydennysosaa laskettaessa sovelletaan, mitä kansaneläkelaissa säädetään eläkkeen määräytymisestä puolisoille myös silloin, kun kysymys on tämän lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuista henkilöistä. Täydennysosaan ei kuitenkaan sovelleta kansaneläkelain 5 §:n 2 momenttia. Sen jälkeen kun luopumistuki on myönnetty, täydennysosan määrää tarkistetaan vain kansaneläkelain 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen perhesuhteiden muutosten johdosta.

Täydennysosa tarkistetaan indeksillä siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Luopumistukeen liitetään kansaneläkelain 10 luvussa tarkoitettu lapsikorotus mainitussa luvussa säädetyin edellytyksin.

43 §
Luopumistuen täydennysosan maksamisen lakkaaminen

Jos luopumistuen saajalle myönnetään kansaneläkelain tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain mukainen työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke, luopumistuen täydennysosa lakkautetaan.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain 16 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovelletaan luopumisiin, jotka tapahtuvat 1 päivänä tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisenä aikana. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen luopumiseen, johon tuki on myönnetty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

Mitä tässä laissa säädetään kansaneläkelain tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain mukaisesta eläkkeestä, koskee myös vastaavaa kansaneläkelain (347/1956) mukaista eläkettä.

Sen estämättä, mitä 31 §:ssä säädetään, tämän lain voimaan tullessa muutetaan tämän lain voimaan tullessa maksussa oleva täydennysosa, joka on määräytynyt kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetussa laissa (955/1973) tarkoitetun toisen kalleusluokan mukaisesti, mainitusta ajankohdasta kansaneläkelain 19 §:n mukaan maksettavaksi. Täydennysosa muutetaan ilman hakemusta. Muuttamisesta annetaan pyynnöstä päätös. Täydennysosaa ei muuttamisen yhteydessä muutoin tarkisteta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


2.

Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/1994) 19 §:n 1 ja 4 momentti sekä 23 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 19 §:n 1 momentti laissa 1385/2004, 19 §:n 4 momentti laissa 593/2002 ja 23 §:n 1 momentti laissa 613/2006, seuraavasti:

19 §

Luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri kuin se kansaneläke, joka luopujalle olisi myönnetty, jos hänellä luopumistuen alkaessa olisi ollut oikeus työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. Täydennysosaa laskettaessa sovelletaan kansaneläkelain säännöksiä sellaisina kuin ne olivat kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (639/2003) voimaan tullessa voimassa olleessa laissa. Täydennysosaa laskettaessa ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun lain 25 b §:ssä ja 28 §:n 1 momentissa säädetään. Sen estämättä, mitä edellä säädetään, täydennysosaa määrättäessä sovelletaan kansaneläkelain 26 §:n 5 momenttia sellaisena kuin se oli kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (547/1993) voimaan tullessa voimassa olleessa laissa. Täydennysosaa laskettaessa sovelletaan, mitä kansaneläkelaissa säädetään eläkkeen määräytymisestä puolisoille myös silloin, kun kysymys on tämän lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuista henkilöistä. Sen jälkeen kun luopumistuki on myönnetty, täydennysosan määrää tarkistetaan vain kansaneläkelain (568/2007) 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen perhesuhteiden muutosten johdosta.


Luopumistukeen liitetään kansaneläkelain 10 luvussa tarkoitettu lapsikorotus mainitussa luvussa säädetyin edellytyksin.

23 §

Jos luopumistuen saajalle myönnetään kansaneläkelain tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) mukainen työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke, luopumistuen täydennysosa lakkautetaan.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Mitä tässä laissa säädetään kansaneläkelain tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain mukaisesta eläkkeestä, koskee myös vastaavaa kansaneläkelain (347/1956) mukaista eläkettä. Jos luopuminen on tapahtunut aikaisemmin kuin 1 päivänä tammikuuta 2000, ei sovelleta, mitä 23 §:n 1 momentissa säädetään vanhuuseläkkeen vaikutuksesta luopumistuen määrään. Muilta osin 23 §:n 1 momenttia sovelletaan kaikkiin ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneisiin luopumisiin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


3.

Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1317/1990) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 614/2006, seuraavasti:

21 §

Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle myönnetään kansaneläkelain (568/2007) tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) mukainen työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke tai varhennettu vanhuuseläke, sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosa lakkautetaan. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös, jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle myönnetään työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien tai niiden voimaanpanosta annettujen lakien mukainen tai vuoden 1961 työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien tai eläkesäännön mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke tai varhennettu vanhuuseläke. Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle myönnetty edellä tarkoitettu eläke lakkaa, täydennysosan maksaminen aloitetaan uudelleen eläkkeen lakkaamista seuraavan kuukauden alusta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Mitä tässä laissa säädetään kansaneläkelain tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain mukaisesta eläkkeestä, koskee myös vastaavaa kansaneläkelain (347/1956) mukaista eläkettä.


4.

Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1330/1992) 22 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 616/2006, seuraavasti:

22 §

Jos luopumiskorvauksen saajalle myönnetään kansaneläkelain (568/2007) tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) mukainen työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke tai varhennettu vanhuuseläke, luopumislisä lakkautetaan. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös, jos luopumiskorvauksen saajalle myönnetään työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien tai niiden voimaanpanosta annettujen lakien mukainen tai vuoden 1961 työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien tai eläkesäännön mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke tai varhennettu vanhuuseläke. Jos luopumiskorvauksen saajalle myönnetty edellä tarkoitettu eläke lakkaa, täydennysosan maksaminen aloitetaan uudelleen eläkkeen lakkaamista seuraavan kuukauden alusta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Mitä tässä laissa säädetään kansaneläkelain tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain mukaisesta eläkkeestä, koskee myös vastaavaa kansaneläkelain (347/1956) mukaista eläkettä.


5.

Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 8 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on laissa 615/2006, seuraavasti:

8 §

Luopumiseläkkeenä maksetaan täyttä luopumiseläkettä tai vähennettyä luopumiseläkettä. Vähennettyä luopumiseläkettä suoritetaan luopujalle, joka on täyttänyt 65 vuotta taikka joka saa kansaneläkelain (568/2007) tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) mukaista työttömyyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä, vähintään kuudeksi kuukaudeksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Mitä tässä laissa säädetään kansaneläkelain tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain mukaisesta eläkkeestä, koskee myös vastaavaa kansaneläkelain (347/1956) mukaista eläkettä.


Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.