Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 85/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

StVM 6/2007

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita muutettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2007 liikevaihdon perusteella. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Apteekkimaksutaulukko

Apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaan apteekkien tulee suorittaa valtiolle vuosittainen apteekkimaksu, jonka suuruus määräytyy apteekin liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksun suuruus määräytyy lain 2 §:n 1 momentissa olevan taulukon mukaisesti siten, että apteekkimaksun osuus liikevaihdosta nousee liikevaihdon kasvaessa. Pienimmät apteekit eivät maksa lainkaan apteekkimaksua, ja suurimmilla apteekeilla maksu on lähes 11 prosenttia liikevaihdosta. Pykälän mukaan apteekkimaksua ei tarvitse suorittaa silloin kun vuotuinen liikevaihto on alle 719 076 euroa. Korkeimmillaan apteekkimaksu on apteekin liikevaihdon ylittäessä 5 152 443 euroa, jolloin apteekkimaksu on 434 961 euroa lisättynä 11 prosentilla rajan ylittävästä liikevaihdosta.

Apteekkimaksun osuus apteekkien kokonaisliikevaihdosta on ollut lain 1 a §:n mukaisten vähennysten jälkeen vajaat 7 prosenttia. Koska apteekkimaksun suuruus kasvaa progressiivisesti liikevaihdon kasvaessa, taulukon pitäminen nykyisellään merkitsisi, että apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta kasvaisi ja samalla myös pienimmät apteekit joutuisivat maksamaan apteekkimaksua. Vuonna 2005 oli kaksitoista apteekkia, jotka eivät liikevaihdon pienuuden perusteella maksaneet apteekkimaksua. Vuonna 2006 tällaisten apteekkien lukumäärä oli 20.

Apteekkimaksutaulukkoa muutettiin viimeksi vuoden 2007 alusta voimaan tulleella lailla 996/2006, jolloin otettiin huomioon apteekkien kokonaisliikevaihdon muutos vuodesta 2003 vuoteen 2004. Taulukkoa sovellettiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrättiin vuoden 2006 liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksun osuus apteekkien kokonaisliikevaihdosta oli tällöin keskimäärin 6,2 prosenttia ja lain 1 a §:n mukaisten vähennysten jälkeen 6,7 prosenttia apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta. Edellisenä vuonna vastaavat osuudet olivat 6,7 ja 7,0 prosenttia.

Vuonna 2008 maksuun pantavaa apteekkimaksua varten lain 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että apteekkimaksun osuus apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta nousisi keskimäärin 6,4 prosenttiin, mikä on lähempänä pitkäaikaista keskiarvoa kun vuoden 2006 taso. Muutos tehtäisiin vuosien 2004 – 2006 liikevaihdon muutosta vastaavasti 3,1 prosentilla. Muutos tulisi tehdä pykälässä olevan taulukon liikevaihtoryhmiin ja liikevaihdon alarajojen kohdilla oleviin apteekkimaksun euromääriin.

2. Esityksen vaikutukset

Apteekkimaksutaulukon muuttaminen valtion talousarviossa esitetyllä tavalla merkitsisi, että vuoden 2007 liikevaihdon perusteella määräytyvä apteekkimaksukertymä olisi noin 121 miljoonaa euroa. Taulukon muuttaminen esitetyllä tavalla merkitsisi sitä, että liikevaihdon pienuuden takia apteekkimaksusta vapautettujen apteekkien lukumäärän arvioidaan pysyvän noin kahdessakymmenessä apteekissa ja keskimääräinen apteekkimaksu tulisi olemaan 6,4 prosenttia apteekkien kokonaisliikevaihdosta. Osuus on tällöin korkeampi kun 2006 liikevaihdon perusteella määräytynyt osuus, mutta alempi kuin 2005 osuus.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esityksen mukainen apteekkimaksukertymä poikkeaa valtion vuoden 2008 talousarvion mukaisesta 118 miljoonan euron maksukertymästä. Perusteena ovat tarkentuneet laskelmat ja tavoite pitää maksukertymän taso lähellä pitkäaikaista kertymän tasoa.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkien vuoden 2007 liikevaihdon perusteella.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 2 §, sellaisena kuin se on laissa 996/2006, seuraavasti:


2 §

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:

                
Apteekin Apteekkimaksu Maksuprosentti
liikevaihto liikevaihdon ala- alarajan yli
rajan kohdalla menevästä liikevaihdosta
€ €
741 367 - 864 515 - 6
864 515 - 1 111 640 7 389 7
1 111 640 - 1 358 487 24 688 8
1 358 487 - 1 730 129 44 435 9
1 730 129 - 2 223 276 77 883 9,5
2 223 276 - 2 717 796 124 732 10
2 717 796 - 3 212 042 174 184 10,25
3 212 042- 4 077 381 224 844 10,5
4 077 381 - 5 312 169 315 705 10,75
5 312 169 - 448 445 11


Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on viittä euroa pienempi, ei peritä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2007 liikevaihdon perusteella.Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.