Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 79/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

YmVM 3/2007

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muutettavaksi. Pääministeri Vanhasen II hallitus on ohjelmassaan sopinut, että asumistukijärjestelmän hallinto siirretään vuoden 2008 alusta lukien ympäristöministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Yleisen asumistuen hallinnointi, lainsäädäntö ja talousarvion valmistelu ovat kuuluneet ympäristöministeriön toimialaan heinäkuun alusta 1975. Asumistuen on katsottu olevan asuntopoliittisen tukijärjestelmän keskeinen ja tarveharkintaisin osa. Sen vuoksi asumistukitoiminta on kuulunut ympäristöministeriölle, jonka toimialaan kuuluu muukin asuntopoliittisten toimenpiteiden ja tukien valmistelu.

Asumistuki on myös osa pienituloisen väestön toimeentulon turvaa. Tuensaajista 64 prosenttia on ruokakuntia, joissa tuensaaja tai toinen puolisoista on työtön. Tukea saavista lapsiperheistä 70 prosenttia on yhden huoltajan perheitä. Tämän vuoksi on luontevaa, että myös asumistukea koskeva lainsäädäntö valmistellaan ja tukea kehitetään jatkossa sosiaaliturvan uudistamisen yhteydessä. Tarkoituksena on, että asumistuki muodostuisi nykyistä paremmin osaksi toimivaa sosiaaliturvaa. Hallitus on käynnistänyt laajan perusturvaa koskevan uudistuksen ja sisällyttänyt siihen myös asumistuen.

Yleinen asumistuki ehdotetaan siirrettäväksi hallitusohjelman mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2008 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalle. Uudistuksen toteuttaminen edellyttää asumistukilain (408/1975) 11 §:n 1 ja 3 momentin muuttamista. Laissa olevat ympäristöministeriötä koskevat maininnat korvataan sosiaali- ja terveysministeriöllä. Samassa yhteydessä poistetaan 3 momentissa oleva maininta tilastointitehtävistä, koska asumistuen tilastoinnista on huolehtinut Kansaneläkelaitos. Se myös julkaisee asumistukitilastoa osana Suomen virallista tilastoa.

2 Esityksen vaikutukset

Hallintouudistuksella ei ole vaikutusta asumistuen saajien asemaan. Kansaneläkelaitos on jo vuodesta 1994 hoitanut kaikkien asumistukien myöntämisen ja maksamisen.

Uudistuksen yhteydessä turvataan asumistuen hallinnointia hoitaneen henkilöstön asema ja huolehditaan siitä, että sosiaali- ja terveysministeriössä on riittävät valmiudet ja resurssit asumistuen valmistelu- ja hallinnointitehtävien hoitamiseen.

Asumistukimääräraha ja asumistuen hallintomenot siirtyvät 1 päivästä tammikuuta 2008 talousarviossa maksettaviksi sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta. Esityksellä ei ole muita valtiontaloudellisia vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu ympäristöministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

4 Voimaantulo

Esitys liittyy vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2008 alusta.

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Edellä esitetyn perustella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) 11 §, sellaisena kuin se on laissa 755/1993, seuraavasti:


11 §

Asumistukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.


Muut tämän lain mukaiset tehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos.


Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saada käyttöönsä Kansaneläkelaitoksen päätöksenteko- ja maksatusrekisterissä olevia asumistuen saajia koskevia tietoja siltä osin kuin se on tarpeen sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvien asumistuen suunnittelu- ja


kehittämistehtävien hoitamiseksi. Näihin tietoihin ei saa sisällyttää tuensaajan tunnistamisen mahdollistavia tietoja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Risikko

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.