Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 72/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LiVM 5/2007

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää alennettaisiin 0,90 eurosta 0,80 euroon.

Esitys liittyy vuoden 2008 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain (1249/2005) 4 §:n nojalla lentoliikenteen valvontamaksun määrä on lentoasemakohtaisesti 0,90 euroa jokaiselta edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeltä, vähintään kaksivuotiaalta matkustajalta. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta. Kyseisen lain mukaan maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Maksu on veronluonteinen, ja sen kantamisesta ja valvonnasta huolehtii ilmailuviranomainen, Ilmailuhallinto, joka voi antaa yksityiskohtaisempia määräyksiä maksumenettelystä ja kirjanpidosta sekä vahvistaa maksun määräämistä varten tarvittavan ilmoituslomakkeen kaavan.

Vuoden 2007 valtion talousarviossa Ilmailuhallinnon nettomenoiksi on hyväksytty 7,6 miljoonaa euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lentoliikenteen valvontamaksun kertymänä 6,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 matkustajatilaston perusteella ja nykyisen suuruisella matkustajaan kohdistuvalla valvontamaksulla vuoden 2007 valvontamaksun kertymä ylittyy 0,4 miljoonalla eurolla, mikä johtuu matkustajamäärien ennakoitua suuremmasta kasvusta. Lähtevien matkustajien määrä vuonna 2006 oli 8 206 386. Määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2007 viidestä seitsemään prosenttia, jolloin nykyisellä maksutasolla valvontamaksun kertymä vuonna 2008 olisi noin 7,4—7,5 miljoonaa euroa.

Lentoliikenteen valvontamaksun kerääminen on pyrittävä mitoittamaan niin, ettei ylijäämää kerry. Ylijäämä voitaisiin katsoa sellaiseksi veroksi, jonka periminen kansainvälisessä liikenteessä on kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan yleissopimuksen (SopS 11/1949, Chicagon yleissopimus) nojalla kielletty.

Ilmailuhallinnon bruttomenot ovat vuonna 2007 alle 1,6 euroa lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua matkustajaa kohden. Vaikka lentoliikenteen matkustajamäärän voimakas kasvu aiheuttaa Ilmailuhallinnon viranomaissuoritteiden määrässä huomattavaa kasvua, viraston bruttomenot lähtevää matkustajaa kohden jäävät vuonna 2008 alle 1,5 euron.

Edellä mainituin perustein lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että lentoliikenteen valvontamaksun määrä olisi lentoasemakohtaisesti 0,80 euroa jokaiselta edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeltä, vähintään kaksivuotiaalta matkustajalta.

2 Esityksen vaikutukset

Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa lentoliikenteen valvontamaksun kokonaiskertymä vastaamaan valtiovarainministeriön vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa esitettyä (momentti 11.19.05) lentoliikenteen valvontamaksun kertymää 6,7 miljoonaa euroa, mikä on perusteltua lentoasemien ylläpitäjän Ilmailulaitoksen ja välillisesti myös lentoliikennettä harjoittavien yhtiöiden kannalta. Esityksellä ei ole muita vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä virkatyönä yhteistyössä Ilmailuhallinnon kanssa. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä, Ilmailuhallinnolta, Ilmailulaitokselta, Finnair Oyj:ltä, Blue1 Oy:ltä, Finnish Commuter Airlines Oy:ltä sekä Oy Air Finland Ltd:ltä. Annetuissa lausunnoissa esitystä on kannatettu.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5 Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lentoliikenteen valvontamaksusta 29 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1249/2005) 4 § seuraavasti:


4 §
Lentoliikenteen valvontamaksun määrä ja perusteet

Lentoliikenteen valvontamaksun määrä on lentoasemakohtaisesti 0,80 euroa jokaiselta edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeltä, vähintään kaksivuotiaalta matkustajalta. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.