Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 19/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset lain soveltamisesta alusten painelaitteisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset lain soveltamisesta niin sanottuihin luokituslaitoksiin. Voimassa olevan lain siirtymäsäännös paineastialain soveltamisesta jäisi edelleen voimaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Painelaitelain (869/1999) 1 §:n 2 momentin mukaan lakia sovelletaan puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, alusten painelaitteisiin sekä ilma-aluksiin ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin siten kuin erikseen säädetään. Lain 1 §:n 3 momentin mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuihin paineellisiin astioihin ja säiliöihin lakia sovelletaan vain niiden sijoituksessa ja käytössä. Painelaitelailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä on pantu täytäntöön painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1997/23/EY.

Painelaitelain säännöksiä ei voida kaikilta osin soveltaa puolustushallinnon käytössä oleviin painelaitteisiin, koska ne eroavat rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan yleisesti käytössä olevista painelaitteista. Toisaalta kaikista puolustushallinnon käytössä olevista painelaitteista ei ole saatavissa tarvittavia tietoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida, täyttääkö painelaite oleelliset turvallisuusvaatimukset. Näin ollen painelaitteiden turvallisuus joudutaan arvioimaan muilla menetelmillä kuin painelaitelaissa edellytetään. Näitä poikkeavia painelaitteita on erityisesti panssariajoneuvoissa ja ohjuksissa.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetulla lailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä on pantu täytäntöön kuljetettavista painelaitteista annettu neuvoston direktiivi 1999/36/EY. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä ja rautatiellä sekä ilma-aluskuljetuksia samoin kuin kappaletavaran meri- ja sisävesikuljetuksia. Kyseinen laki ja direktiivi eivät koske alukseen tai ilma-alukseen liitettyjä ja niiden käytön kannalta tarpeellisia painelaitteita.

Painelaitelailla kumottiin paineastia-asetus (549/1973). Lain 27 §:n 3 momentin mukaan paineastioiden suunnittelua, valmistusta, käyttöönottoa ja niihin liittyvää tarkastusta ja tarkastuslaitosta koskevia paineastialain ja sen nojalla annettuja muita säännöksiä kuin paineastia-asetuksen 21 c §:ää sovelletaan kuitenkin rajoitetusti edelleen. Lain alkuperäisen siirtymäsäännöksen mukaan paineastialain säännöksiä voitiin soveltaa 29 päivään toukokuuta 2002. Siirtymäkautta jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2003 painelaitelain muuttamisesta annetulla lailla (387/2002) siltä osin kuin on kysymys puolustushallinnon toimialan painelaitteista taikka alusten painelaitteista taikka ilma-alusten painelaitteista tai ilma-alusten käyttölaitteistoihin kuuluvista painelaitteista.

Siirtymäkautta jatkettiin toistamiseen lainmuutoksilla 1160/2003 ja 1096/2005. Painelaitelain 29 §:ssä säädetään, että ennen painelaitelain voimaantuloa käyttöön hyväksyttyjä painelaitteita saa edelleen käyttää, vaikka ne eivät täytä painelaitelaissa säädettyjä vaatimuksia. Valvontaviranomainen voi kuitenkin määrätä tällaisten painelaitteiden käytölle rajoituksia, jos se henkilö- tai omaisuusvahinkojen estämiseksi katsotaan tarpeelliseksi.

Painelaitelain soveltamista puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, alusten painelaitteisiin ja ilma-aluksiin sekä ilma-alusten käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin koskevan lainsäädännön ja lakia alemmanasteisten oikeussääntöjen valmistelu osoittautui odotettua monimutkaisemmaksi. Lisäksi uuden perustuslain 80 §:n tulkinnan pohjalta muotoutuneet sääntelyn täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimukset sekä lainsäädännön alan laajentuminen vaativat entistä perusteellisempaa säädösvalmistelua, mikä osaltaan on viivästyttänyt valmistelutyötä.

Tarkoituksena on edelleen, että ehdotetun siirtymäajan päättymiseen 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä liikenne- ja viestintäministeriö sekä puolustusministeriö valmistelevat säädösehdotukset oman hallinnonalansa painelaitteiden osalta. Ilma-alusten ja niiden laitteiden tyyppihyväksyntöjä ja teknisiä vaatimuksia koskeva toimivalta on asteittain siirtymässä Euroopan lentoturvallisuusvirastolle (EASA), joten osa ilma-alusten painelaitteita koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä saattaa siirtymäajan kuluessa käydä tarpeettomaksi.

Alusten painelaitteistoja koskevan sääntelyn uudistaminen ehdotetulla tavalla olisi tarpeen paitsi paineastialain siirtymäsäännöksen takia, myös sen vuoksi että Merenkulkulaitos saisi aikaisempaa paremmat valtuudet alusten painelaitteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Merenkulkulaitokselle olisi tärkeää saada käyttöönsä tämän lain mukaiset parannetut valvontavaltuudet 1 päivä tammikuuta 2008 lukien. Tarvetta 27 §:n 3 momentin mukaisen siirtymäajan muuttamiseksi ei kuitenkaan ole. Merenkulkulaitoksen tulisi painelaiteturvallisuutta aluksilla tarkastaessaan huomioida se, että luokituslaitokset arvioivat vain niiden painelaitteiden turvallisuutta, joiden toiminnalla on merkitystä meriturvallisuuden kannalta. Luokituslaitosten tarkastustoiminta on keskittynyt höyry-, kuumaöljy- ja kuumavesikattiloiden sekä painelaitteellisten kylmäkuljetusalusten kuljetusjärjestelmien turvallisuuden arviointiin, kaasu-, kemikaali- ja öljysäiliöalusten painelaitteisiin sekä paineilma-astioiden ja diesel-laitteistojen käyttöön liittyvien painelaitteiden turvallisuuden arviointiin. Merenkulkulaitoksen tulisi erityisesti valvoa jäähdytyskompressorien turvallisuutta, kylmäainevuotojen ehkäisemistä sekä kompressoreita ja kylmäputkistoja.

2 Ehdotetut muutokset

Painelaitelain 1 §:n sisältöä esitetään muutettavaksi seuraavasti. Pykälän 1 momentti jäisi ennalleen. Pykälän 2 momentin 1 kohtaa täsmennettäisiin. Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka mukaan alusten painelaitteisiin lakia sovellettaisiin 3 a luvussa säädetyin poikkeuksin. Ilma-aluksia koskeva 2 momentin 4 kohta siirtyisi vastaavasti 3 kohdaksi. Pykälän 2 momentin 1, 2 ja 3 kohdat säilyisivät asiallisesti katsottuna muuttumattomana.

Lain 2 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että pykälän 4 kohdan mukaan valvontaviranomaisella voitaisiin tarkoittaa myös Merenkulkulaitosta. Kuitenkin lain 5, 16 ja 17 §:n osalta valvontaviranomaisella tarkoitettaisiin aina turvatekniikan keskusta.

Pykälän loppuun lisättäisiin uusi 6—8 kohta. Pykälän 6 kohdan mukaan aluksen painelaitteella tarkoitettaisiin painelaitetta, joka on asennettu tai tarkoitettu asennettavaksi suomalaiseen alukseen tai joka on tarkoitettu suomalaisen aluksen käyttämiseksi. Aluksen painelaitteena ei kuitenkaan pidettäisi kaasusäiliöaluksen lastisäiliötä. Kaasusäiliöaluksen lastisäiliö asennetaan kiinteästi alukseen. Kaasusäiliöaluksen lastisäiliötä koskevin osin voimassa oleva lainsäädäntö jätettäisiin ennalleen. Kaasusäiliöaluksen lastisäiliöistä säädetään myös kemikaali- ja kaasusäiliöaluksista annetussa asetuksessa (244/1982).

Lain 2 §:n 7 kohdan mukaan luokituslaitosdirektiivillä tarkoitettaisiin alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettua neuvoston direktiiviä 1994/57/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1997/58/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2001/105/EY ja 2002/84/EY. Säännöksen avulla huomioitaisiin luokituslaitosten huomattava merkitys alusten turvallisuusrakenteiden tarkastajana. Siltä osin kuin Euroopan yhteisö antaa meriturvallisuusalan direktiivejä koskevaa uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/84/EY sekä asetuksen (EY) N:o 2099/2002 mukaisesti nopeuttaa meriturvallisuutta, meriympäristön suojelua sekä alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevan yhteisön lainsäädännön ajantasaistamista ja mukauttamista alalla sovellettaviin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin, toimivalta on siirtynyt yhteisölle.

Lain 2 §:n 8 kohdassa määriteltäisiin hyväksytty luokituslaitos vastaavasti kuin se on määritelty alusten katsastuksista annetun asetuksen (1123/1999) 2 §:n 20 kohdassa.

Lain 4 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ulkomaisen tarkastuslaitoksen toimenpiteiden lisäksi voitaisiin hyväksyä myös luokituslaitosdirektiivissä tarkoitetun luokituslaitoksen toimenpiteet vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa. Myös tämän säännöksen avulla huomioitaisiin luokituslaitosten huomattava merkitys alusten turvallisuusrakenteiden tarkastajana.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a luku, johon sisältyisivät säännökset painelaitelain soveltamisesta alusten painelaitteisiin.

Lain 19 a §:ssä määriteltäisiin valvontaviranomaisen tehtävät aluksen painelaitteen osalta.

Pykälän 1 momentin mukaan aluksen painelaitteen tarkastaa valvontaviranomainen. Pykälän 2 momentin mukaan valvontaviranomainen voi kuitenkin valtuuttaa aluksen painelaitteen tarkastuksen suorittajaksi lain 5 §:n mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen, jolla on riittävä osaaminen ja kokemus alusten painelaitteista. Pykälän 2 momentin mukaan vastaavaan tehtävään voitaisiin valtuuttaa myös luokituslaitosdirektiivin 4 artiklassa tarkoitettu hyväksytty luokituslaitos.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan valvontaviranomainen tai valvontaviranomaisen valtuuttama hyväksytty luokituslaitos on tarkastanut alusten painelaitteiden vaatimuksenmukaisuuden. Lain ehdotetulla sanamuodolla mahdollisuus harjoittaa painelaitteiden tarkastustoimintaa ja muita tämän lain mukaisia tarkastustehtäviä annettaisiin muillekin ammattitaitoisille tarkastuslaitoksille kuin hyväksytyille ja valtuutetuille luokituslaitoksille. Tämän toimenpiteen voidaan olettaa lisäävän tarkastustoimialan kilpailua.

Valvontaviranomaisen yleiset valtuudet ja velvollisuudet tulisivat koskemaan myös Merenkulkulaitosta valvontaviranomaisena. Tämän vuoksi painelaitelain 12—15 §:ssä, 18—20 §:ssä sekä 23 ja 25 §:n 2 momentissa valvontaviranomaiselle säädetyt oikeudet ja velvollisuudet tulisivat koskemaan myös Merenkulkulaitosta, jotta välttämättömät hallinnolliset säännökset olisivat voimassa myös alusten painelaitteiden osalta. Merenkulkulaitoksen toimiessa valvontaviranomaisena sillä olisi 15 §:ssä säädetyn mukaisesti oikeus esimerkiksi kieltää tilapäisesti tai pysyvästi sellaisen painelaitteen valmistus, kaupan pitäminen, myynti tai muu luovuttaminen tai käyttö, jos Merenkulkulaitos toteaisi, että painelaite tai sen sijoitus ei täytä 3 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Lain 19 b §:n 1 momentissa säädettäisiin valvontaviranomaisen velvollisuudesta valvoa aluksen painelaitteen tarkastuksen suorittajaksi valtuuttamansa tarkastuslaitoksen toimintaa. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valvontaviranomaisen oikeudesta peruuttaa valtuutus, jos tarkastuslaitos ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai toimii säännösten vastaisesti. Käytännössä valvontaviranomainen kuitenkin ensi sijassa neuvottelisi tarkastuslaitoksen kanssa havaitsemistaan tarkastustoiminnan epäkohdista ja vain ääritilanteissa peruuttaisi myöntämänsä valtuutuksen. Pykälän 3 momentin tarkoituksena olisi osoittaa luokituslaitosdirektiivin säännösten soveltamisen ensisijaisuus silloin, kun tarkastuksen suorittajana toimii hyväksytty ja valtuutettu luokituslaitos.

Lain 19 c §:ssä säädettäisiin vastavuoroisen hyväksymisen periaatteesta, jonka mukaan valvontaviranomaisen tulisi sallia aluksen painelaitteen käyttö, kun painelaite on valmistettu tai markkinoitu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kun se on valmistettu toisessa ETA-jäsenvaltiossa, jos painelaitteen turvallisuustaso vastaa vähintään sitä tasoa, joka kuvataan soveltuvissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa.

Vastavuoroisen hyväksymisen periaatteen omaksuminen olisi tarpeen, jotta Euroopan yhteisöjen komissio voisi hyväksyä ehdotetun kansallisen sääntelyn. Lakiehdotus ja siihen liittyvä luonnos kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseksi painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) muuttamisesta on ilmoitettu Euroopan yhteisöjen komissiolle teknisten vaatimusten ilmoitusmenettelystä annettujen säännösten mukaisesti.

Alusten painelaitteista ei ole annettu yhteisön lainsäädäntöä ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) lainsäädäntöä asiasta on vähän. Ehdotettu laki olisi tarpeen, jotta suomalaisalusten painelaitteiden turvallisuus voitaisiin nykyistä paremmin varmistaa ja samalla ottaa huomioon Suomen EU-jäsenyydestä johtuvat velvoitteet. Valvontaviranomaisen soveltaessa lakia sen tulisi ottaa asiaankuuluvalla tavalla huomioon lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekisterien välillä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 613/91 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 789/2004.

Edellä mainitun asetuksen tarkoituksena on helpottaa lasti- ja matkustaja-alusten siirtämistä yhteisössä. Asetuksen mukaan jäsenvaltion lipun alla purjehtivien lasti- ja matkustaja-alusten siirtämistä jäsenvaltioiden välillä ei saisi haitata teknisillä esteillä, jos jäsenvaltiot tai niiden puolesta tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 1994/57/EY mukaisesti hyväksytyt laitokset ovat myöntäneet aluksille todistuksen siitä, että ne ovat kansainvälisten yleissopimusten määräysten mukaisia. Tästä huolimatta aluksen vastaanottavan jäsenvaltion olisi kuitenkin voitava edelleen soveltaa sääntöjä, jotka poikkeavat soveltamisalaltaan ja luonteeltaan alan kansainvälisesti sovituista yleissopimuksista.

Valvontaviranomaisen tulisi lakia soveltaessaan huomioida myös laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 1996/98/EY säännökset. Aluksen siirtämistä rekisteristä toiseen annetun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltio ei saa yleissopimuksiin perustuvien teknisten syiden vuoksi evätä rekisteröintiä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyltä alukselta, jos se on vaatimusten mukainen, sillä on voimassa olevat todistukset ja sen varusteet on hyväksytty tai tyyppihyväksytty mainitun direktiivin mukaisesti.

Lain 21 §:n 1 momentin 1 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen sisällytettäisiin rangaistussäännös 19 a §:n noudattamatta jättämisestä.

Pykälän 1 momentin 2 kohta jätettäisiin ennalleen, koska 15 ja 18 §:n säännökset tulisivat sovellettaviksi myös alusten painelaitteisiin. Toisaalta 16 ja 17 §:n säännöksiä ei sovellettaisi joitakin yksittäistapauksia lukuun ottamatta, koska Euroopan yhteisön direktiiveissä ei pääsääntöisesti ole CE-merkintää koskevia säännöksiä ulotettu koskemaan alusten painelaitteita. Poikkeuksena edellä mainitusta säännöstä voidaan mainita laivavarusteista annetun direktiivin 1996/98/EY liitteessä A.1 luetellut painelaitteet, joille on kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa jo luotu yksityiskohtaiset testausstandardit. Liitteessä A.1 lueteltuihin painelaitteisiin sovelletaan tällöin edellä mainitun laivavarusteita koskevan direktiivin ja sen mahdollisten muutosten mukaisia kansallisesti voimaan saatettuja säännöksiä.

Oikaisumenettelystä ehdotetaan säädettäväksi 24 §:n 2 momentissa. Jos tarkastuslaitos tai hyväksytty luokituslaitos epäisi tarkastus- tai arviointitodistuksen, päätös olisi perusteltava ja päätöksestä olisi viipymättä ilmoitettava sille, jota päätös koskee. Tarkastuslaitoksen tai hyväksytyn luokituslaitoksen tulisi samalla ilmoittaa, miten hakija voi saattaa asian tarkastuslaitoksen tai vastaavasti luokituslaitoksen uudelleen käsiteltäväksi oikaisumenettelyssä. Oikaisuun sovellettaisiin menettelyä, josta tarkastuslaitosta nimettäessä, tunnustettaessa tai hyväksyttäessä on tarkemmin päätetty. Tarkastuslaitoksen tai hyväksytyn luokituslaitoksen oikaisumenettelyssä antamaan päätökseen, jolla tarkastus- tai arviointitodistus on evätty, haettaisiin valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lain 25 §:n 2 momentissa valvontaviranomaiselle tarkoitettu oikeus myöntää poikkeuksia yksittäistapauksissa erityisten syiden perusteella olisi voimassa myös Merenkulkulaitoksen toimiessa valvontaviranomaisena.

Painelaitelain 27 §:n 3 momenttiin ei ehdoteta muutoksia, jolloin alusten painelaitteisiin sovellettaisiin edelleen siirtymäsäännöstä 31 päivään joulukuuta 2008.

3 Esityksen suhde yhteisön oikeuteen

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 1994/55/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, että direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioissa tai jäsenvaltioiden välillä tapahtuviin vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot saavat sallia meriliikennettä tai lentoliikennettä koskevien kansainvälisten vaatimusten mukaisesti luokiteltujen, pakattujen ja merkittyjen vaarallisten aineiden maantiekuljetukset alueellaan aina, kun kuljetukseen sisältyy meri- tai lentomatka.

Painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1997/23/EY soveltamisalaa ja määritelmiä koskevan 1 artiklan 3.14 kohdassa säädetään, että direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu laivat, raketit, ilma-alukset tai liikkuvat off-shore-yksiköt eivätkä laitteet, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu asennettaviksi näihin koneisiin tai niiden käyttämiseksi. Artiklan 3.19 kohdan mukaan direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyssä eurooppalaisessa ADR-sopimuksessa tarkoitetut laitteet, kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen liitteen B (CIM) liitteenä olevassa vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä rautatiekuljetusmääräyksissä tarkoitetut laitteet, Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaarallisten aineiden kansainvälisessä merenkulkualan kuljetussäännöstössä (IMDG) tarkoitetut laitteet eivätkä Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaistuissa teknisissä määräyksissä (ICAO-TI) tarkoitetut laitteet.

Edellä mainituilla perusteilla ei ole olemassa yhteisön oikeudessa asetettuja esteitä sille, että painelaitelakiin tehtäisiin ehdotettu muutos.

4 Esityksen vaikutukset

Ehdotetulla lailla ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Sen taloudelliset vaikutukset alan toimijoille ovat vähäiset.

Mahdollisuus harjoittaa alusten painelaitteiden tarkastustoimintaa ja muita tämän lain mukaisia tarkastustehtäviä annettaisiin muillekin ammattitaitoisille tarkastuslaitoksille kuin hyväksytyille ja valtuutetuille luokituslaitoksille. Tämän voidaan olettaa lisäävän kilpailua alusten painelaitteiden tarkastamisessa.

Esityksen tarkoituksena on parantaa painelaiteturvallisuutta Suomen lipun alla purjehtivilla aluksilla.

5 Asian valmistelu

Esityksen perustana on liikenne- ja viestintäministeriön 18 päivänä joulukuuta 2002 asettaman alusten painelaitelainsäädäntöä valmistelevan työryhmän mietintö (Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B 20/2003), jonka pohjalta asian valmistelua on jatkettu virkatyönä. Valmisteluun ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, Merenkulkulaitoksen sekä Turvatekniikan keskuksen edustajat.

Esityksestä on kesäkuussa 2006 pyydetty kauppa- ja teollisuusministeriön, Turvatekniikan keskuksen, merenkulkualan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä Suomessa toimivien hyväksyttyjen ja valtuutettujen luokituslaitosten lausunto. Erikseen on pyydetty myös puolustusministeriön lausunto.

Lausunnon esityksestä antoivat kauppa- ja teollisuusministeriö, puolustusministeriö, Merenkulkulaitos, Turvatekniikan keskus, Suomen Varustamoyhdistys ry, Rahtialusyhdistys ry sekä Ålands Redarförening rf.

Esitykseen sisältyviin kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluviin lainmuutoksiin on saatu kauppa- ja teollisuusministeriön esittelylupa.

6 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 mahdollisimman pian. Lain vaatimien toimien vuoksi laki voi kuitenkin tulla voimaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki painelaitelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) 1 ja 2 §, 4 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 24 §:n 2 momentti ja

lisätään lakiin uusi 3 a luku seuraavasti:


1 §

Tätä lakia sovelletaan painelaitteisiin.


Tätä lakia sovelletaan siten kuin erikseen säädetään:

1) ydinlaitosten painelaitteisiin tätä lakia sovelletaan siten kuin ydinenergialain (990/1987) 60 ja 60 a §:ssä säädetään;

2) puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, ja

3) ilma-aluksiin ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin.


Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuihin paineellisiin astioihin ja säiliöihin tätä lakia sovelletaan vain niiden sijoituksessa ja käytössä.


Alusten painelaitteisiin tätä lakia sovelletaan 3 a luvussa säädetyin poikkeuksin.


2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) painelaitteella säiliötä, putkistoa ja muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta, sekä painelaitteen suojaamiseksi tarkoitettuja teknisiä kokonaisuuksia;

2) CE-merkinnällä merkintää, josta säädetään tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa (1376/1994);

3) ministeriöllä kauppa- ja teollisuusministeriötä;

4) valvontaviranomaisella turvatekniikan keskusta; alusten painelaitteiden osalta valvontaviranomaisella tarkoitetaan muiden kuin 5, 16 ja 17 §:n osalta Merenkulkulaitosta;

5) tarkastuslaitoksella organisaatiota, joka on todettu päteväksi ja jolla on oikeus suorittaa tässä laissa tarkastuslaitokselle säädettyjä tehtäviä;

6) aluksen painelaitteella painelaitetta, joka on asennettu tai tarkoitettu asennettavaksi suomalaiseen alukseen tai joka on tarkoitettu suomalaisen aluksen käyttämiseksi; aluksen painelaitteena ei kuitenkaan pidetä kaasusäiliöaluksen lastisäiliötä;

7) luokituslaitosdirektiivillä alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettua neuvoston direktiiviä 1994/57/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1997/58/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2001/105/EY ja 2002/84/EY;

8) hyväksytyllä luokituslaitoksella luokituslaitosdirektiivin 4 artiklan mukaisesti hyväksyttyä laitosta.


4 §

Ulkomaisen tarkastuslaitoksen ja hyväksytyn luokituslaitoksen toimenpiteet vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa hyväksytään, jos Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa tai Euroopan yhteisön säädöksissä niin edellytetään.


3 a luku

Aluksen painelaitteet

19 a §

Aluksen painelaitteen tarkastaa valvontaviranomainen.


Valvontaviranomainen voi valtuuttaa aluksen painelaitteiden tarkastuksen suorittajaksi hyväksytyn luokituslaitoksen tai 5 §:n mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen, jos tarkastuslaitoksella on riittävä osaaminen ja kokemus alusten painelaitteista.


19 b §

Valvontaviranomainen valvoo aluksen painelaitteen tarkastuksen suorittajaksi valtuuttamansa tarkastuslaitoksen toimintaa.


Jos tarkastuslaitos ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai toimii säännösten vastaisesti, valvontaviranomainen voi peruuttaa valtuutuksen.


Kun valvontaviranomainen valtuuttaa hyväksytyn luokituslaitoksen suorittamaan painelaitteiden tarkastuksia, sovelletaan, mitä luokituslaitosdirektiivissä säädetään.


19 c §

Jos alukseen asennetaan tai aluksella on painelaite, jonka turvallisuustaso vastaa vähintään sitä tasoa, joka kuvataan soveltuvissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa, valvontaviranomaisen tulee sallia painelaitteen käyttö, jos se on valmistettu tai markkinoitu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valmistettu toisessa ETA-sopimusvaltiossa.


21 §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) laiminlyö 3, 4 tai 6—10 §:ssä, 19 §:n 1 momentissa tai 19 a §:ssä säädetyn velvollisuuden taikka

2) ei noudata 15—18 §:n nojalla annettua kieltoa tai määräystä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, painelaiterikkomuksesta sakkoon.


24 §

Jos tarkastuslaitos tai hyväksytty luokituslaitos epää tarkastus- tai arviointitodistuksen, päätös on perusteltava ja päätöksestä on viipymättä ilmoitettava sille, jota päätös koskee. Samalla on ilmoitettava, miten asia voidaan saattaa käsiteltäväksi oikaisumenettelyssä. Oikaisussa noudatetaan menettelyä, josta tarkastuslaitosta nimettäessä, tunnustettaessa tai hyväksyttäessä on tarkemmin päätetty. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen, jolla tarkastus- tai arviointitodistus on evätty, haetaan valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.