Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 280/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia siten, että lähdeveroa ei olisi suoritettava Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvalle yhtiölle maksettavasta osingosta, jos yhtiö omistaa vähintään 15 prosenttia osingon jakavan yhtiön pääomasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja sitä sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen maksettavaan osinkoon.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotettu muutos

Osinko, jonka suomalainen osakeyhtiö maksaa rajoitetusti verovelvollisille osakkailleen, on Suomesta saatua tuloa ja tuloverolain (1535/1992) 10 §:n nojalla täällä veronalaista. Osakkaan verotus toimitetaan lähdeverotuksena rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettu lain (627/1978) 3 §:n nojalla. Verokanta on saman lain 7 §:n nojalla 28 prosenttia. Verokantaa on kuitenkin yleensä alennettu tai vero on poistettu kokonaan tulon ja varallisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyissä kansainvälisissä verosopimuksissa.

Euroopan unionin jäsenvaltioihin maksettavan osingon osalta on lisäksi voimassa eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 90/435/ETY, (emo-tytäryhtiödirektiivi). Siinä kielletään lähdeveron periminen sen soveltamisalaan kuuluvasta niin sanotusta suorasijoitusosingosta. Suorasijoitus on sijoitus, jossa yhtiön omistus ylittää tietyn osuuden sijoituksen kohteena olevan yhtiön pääomasta tai äänivallasta. Vuoden 2006 loppuun vähimmäisomistusosuus oli 20 prosenttia.

Direktiivi on Suomessa pantu täytäntöön rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 5 momentilla (1106/1994 ja 719/2004).

Emo-tytäryhtiödirektiiviä on muutettu neuvoston direktiivillä 2003/123/EY siten, että vähimmäisomistusosuus alenee 20 prosentista 15 prosenttiin vuoden 2007 alusta. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 5 momenttia ehdotetaan tämän vuoksi muutettavaksi siten, että 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen omistusosuudeksi riittää 15 prosenttia.

2. Esityksen vaikutukset

Verosopimuksissa vähimmäisomistusosuus on usein sovittu pienemmäksi kuin 15 prosenttia tai osinko on vapautettu lähdeverosta. Sen vuoksi esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin osinkoon, joka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 3 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 719/2004, seuraavasti:

3 §

Lähdeveroa ei ole suoritettava eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY 2 artiklassa tarkoitetulle yhtiölle maksettavasta osingosta, jos yhtiö omistaa välittömästi vähintään 15 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2007.

Lakia sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.


Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Stefan Wallin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.