Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 266/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

VaVM 39/2006

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että yliopistorahasto määriteltäisiin tuloverolaissa tarkoitetuksi yhteisöksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Eduskunnalle on annettu 8 päivänä marraskuuta 2006 hallituksen esitys yliopistolain muuttamisesta (HE 256/2006 vp). Yliopistolain muutosta koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yliopistorahastosta, joka olisi erillinen oikeushenkilö. Yliopistorahasto vastaisi sitoumuksistaan omilla varoillaan, eikä valtio olisi niistä vastuussa.

Yliopistolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan yliopistolla olisi oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja testamenttivaroja sekä säätiöiltä ja yksityisiltä yhteisöiltä siirrettäviä varoja valtiosta erillään olevaan yliopistorahastoon. Yliopistorahaston varoja voitaisiin käyttää yliopiston toimintaan. Yliopistorahaston varoilla voitaisiin myös palkata yliopistolle henkilöstöä ja perustaa valtion virkoja. Yliopistorahastoilla on mahdollisuus harjoittaa esimerkiksi innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvää toimintaa ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavaa täydennyskoulutusta.

Yliopistorahasto olisi lainsäädännössä uuden tyyppinen oikeushenkilö, ja sen verotuksellisen aseman selkiyttämiseksi siitä tulisi säätää myös verolainsäädännössä. Tuloverolaissa (1535/1992) määritellään se, mitkä subjektit ovat velvollisia suorittamaan tuloveroa. Näin ollen yliopistorahastoista olisi otettava säännökset tuloverolakiin.

Tuloverolain 3 §:ssä säädetään siitä, mitkä tahot ovat tuloverolain tarkoittamia yhteisöjä. Säännöksen mukaan yhteisöjä ovat muun muassa osakeyhtiö, osuuskunta, aatteellinen tai taloudellinen yhdistys tai säätiö. Ehdotettujen yliopistorahastojen toiminta tulisi todennäköisesti muistuttamaan lähinnä säätiöiden toimintaa. Sen vuoksi olisi perusteltua, että yliopistorahastoja verotettaisiin tuloverotuksessa säätiöiden tapaan yhteisönä. Esityksessä ehdotetaan, että yliopistorahasto lisättäisiin tuloverolain 3 §:n 4 kohdassa olevaan yhteisöiksi katsottavien luetteloon.

Yhteisöt maksavat tuloveroa saamistaan tuloista 26 prosentin verokannan mukaan. Yleishyödyllisenä pidettävän yhteisön verovelvollisuutta on kuitenkin rajoitettu. Yleishyödyllisistä yhteisöistä säädetään tuloverolain 22 ja 23 §:ssä. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin eikä se tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa sellaista yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen.

Yliopistolain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen tavoitteena on yliopistojen taloudellisen itsehallinnon rajattu lisääminen antamalla kaikille yliopistoille mahdollisuus valtion talouden ulkopuoliseen omaisuuteen. Esityksen mukaan yliopistorahaston varoja voitaisiin käyttää yliopiston toimintaan. Yliopistorahaston toimintavapauksia ei muutoin ole esityksessä rajoitettu, joten rahastoilla olisi mahdollisuus osallistua hyvin monenlaiseen toimintaan. Kun yliopistorahasto säädettäisiin tuloverolaissa tarkoitetuksi yhteisöksi, yliopistorahaston tosiasiallinen toiminta määrittäisi sen verotuksellinen aseman muiden yhteisöjen tapaan.

Jos yliopistorahaston toiminta täyttäisi yleishyödyllisen yhteisön tunnusmerkit, yliopistorahasto maksaisi tuloveroa ainoastaan elinkeinotulosta sekä rajoitetusti kiinteistötulosta. Yleishyödyllisen yhteisön kriteerit täyttävä yliopistorahasto ei maksaisi veroa esimerkiksi sijoituksista kertyvistä koroista, osingoista, osakehuoneistoista saaduista vuokratuloista tai saamistaan luovutusvoitoista, jos tulot eivät liity elinkeinotoimintaan. Yleishyödyllinen yhteisö on verovapaa myös perintö- ja lahjaverotuksessa. Sen sijaan jos yliopistorahaston varsinainen tarkoitus olisi poikkeuksellisesti elinkeinotoiminnan harjoittaminen, yliopistorahasto olisi verovelvollinen kaikesta tulostaan muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tapaan.

2. Esityksen vaikutukset

2.1. Vaikutukset veronsaajille

Veronsaajille aiheutuvien taloudellisien vaikutuksien arvioiminen on tässä vaiheessa hankalaa. Vaikutukset riippuvat siitä, millaista toimintaa yliopistorahastot tulevat harjoittamaan. Yhteisöveron tuotot kasvavat, jos yliopistorahastot ryhtyvät harjoittamaan elinkeinotoimintaa. Jos yliopistorahastot tulevat harjoittamaan pääasiassa tiedettä tukevaa tai muuta yleishyödyllistä toimintaa, esityksellä ei ole vaikutusta verotuloihin.

2.2. Vaikutukset yliopistorahastoille

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä yliopistorahasto ei maksaisi perintö- ja lahjaveroa. Elinkeinotoiminnan tulosta se maksaisi yhteisöveroa 26 prosenttia. Lisäksi se olisi verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödyllisen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle, mikä tarkoittaa 6,2322 prosenttia kiinteistön tuottamasta tuloista. Muista kuin edellä mainituista tuloista yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä yliopistorahasto ei maksaisi tuloveroa. Jos yliopistorahasto ei täyttäisi yleishyödyllisen yhteisön toiminnan kriteerejä, se olisi kaikesta tulostaan verovelvollinen 26 prosentin verokannan mukaan.

3. Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy yliopistolain muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen 256/2006 vp.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 3 §:n 4 kohta seuraavasti:


3 §
Yhteisö

Yhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa:


4) osakeyhtiötä, osuuskuntaa, säästöpankkia, sijoitusrahastoa, yliopistorahastoa, keskinäistä vakuutusyhtiötä, lainajyvästöä, aatteellista tai taloudellista yhdistystä, säätiötä ja laitosta;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.